Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Mata pelajaran Tahun Tunjang Tajuk Sub-tajuk

: : : : :

Pendidikan Kesihatan 3 (1) Kesihatan Diri dan Keluarga (1) Kesihatan Diri (a) Alatan kebersihan diri i. Menjaga alatan kebersihan diri seperti : Tuala St kin Pakaian dala! Sapu tangan

Tarikh Masa Kelas 'il. Murid #bjekti)

: " #g s "$$% ( Kha!is ) : 1$"&-1$&& pagi : 3 Sabar : ( rang : Pada akhir sesi pengajaran dan pe!belajaran* !urid dapat: a) K gniti) i. ii. Men+atakan ,ara !enjaga bagi setiap alatan kebersihan diri Menerangkan kepentingan !enjaga bagi setiap alatan kebersihan diri b) A)ekti) i. Dapat !enga!alkan penjagaan bagi alatan kebersihan diri

ii.

Dapat

!elakukan

dan

!enguruskan

kebersihan bagi setiap alatan kebersihan diri ,) Psik ! t r i. Menepuk tangan sa!bil !en+an+i lagu Kebersihan Diri. !engikut ira!a !el di Tan+a Sa!a P k k Pengala!an sedia ada : Murid-!urid pernah !e!pun+ai pengala!an dala! kehidupan !ereka dala! !enjaga alatan kebersihan diri. 'ahan bantu !engajar : /a!piran /a!piran A /a!piran ' /a!piran 1 /a!piran D Perkara P ster .Alatan Kebersihan Diri /e!baran Kerja /agu . Kebersihan Diri. /e!baran kerja 'ilangan ( "0 "0

2ilai

: Me!bentuk satu tanggungja3ab kepada para pelajar* rasa disipilin.

Strategi uta!a

: Pe!belajaran se,ara k nstrukti4is!e

5asa Set 8nduksi ( & !init )

Strategi P6P7 Akti4iti '1' Ski!!ing S,anning K'-Kritis Menganalisis Kesi!pulan Perbin,angan berdasarkan p ster alatan kebersihan diri

5 kus Pe!belajaran 1. Apakah ga!bar +ang lihat 9 P ster alatan kebersihan diri Tuala St kin Pakain dala! Sapu tangan Kesi!pulan+a* hari ini kita akan tajuk . Kesihatan Diri. :uru !enerangkan

1atatan

!urid-!urid /a!piran A

/angkah 1 (0 !init )

'1' Ski!!ing S,anning p ster

baha3a kita sentiasa !enggunakan alatan kebersihan diri dala! - kehidupan kita seperti: Tuala St kin Pakaian dala! Sapu tangan

/a!piran A

Perbin,angan berdasarkan Alatan kebersihan diri

Setiap alatan kebersihan diri hendaklah sentiasa dijaga Tuala ;endaklah

dibasuh Dije!ur dite!pat +ang ber,aha+a(!ata hari) ;endaklah ditukar sekiran+a tuala tersebut sudah r sak atau sudah la!a dipakai St kin Pakai st kin +ang bersih Sentiasa ,u,i st kin +ang telah berbau atau k t r Me!akai st kin +ang sesuai Pakaian dala! Sentiasa !e!akai pakaian dala! +ang bersih Sentiasa !enukar pakaian dala! 4

setiap hari <e!ur dite!pa +ang disinari ,aha+a !atahai Sapu tangan 'ersih setiap kali !enggunakan sapu tangan =lakkan !enggunakan sapu tangan +ang k t r :uru !engedarkan /angkah " ( 0 !init ) '1' Ski!!ing S,anning /e!baran kerja le!baran kerja :uru !e!bantu !urid-!urid !e!buat le!baran kerja S alan aplikasi: Apakah tindakan ka!u sekiran+a pakaian sek lah ka!u terkena s s se!asa 3aktu rehat9 /angkah 3 ( & !init ) '1' Ski!!ing S,anning /a!piran ' Murid-!urid di!inta akan /a!piran '

!enba,akan ja3apan Perbin,angan !engenai le!baran kerja !asing-!asing Perbin,angan terhadap ja3apan +ang dike!ukan Penutup ( (!init) '1' Ski!!ing S,anning Men+an+ikan lagu - Kebersihan Diri. Sesi re)leksi Murid diberikan le!baran kerja " untuk disiapkan /a!piran 1 :uru !en+ al !urid!urid: 1. 2+atakan alatan kebersihan diri +ang kita belajar tadi9 ". 'erikan ,ara-,ara untuk !enjaga alatan kebersihan diri9 /a!piran D

/agu: Kebersihan diri Mel di: Tan+a Sa!a :uru 6

Tan+a sa!a guru Alat kebersihan diri 2anti ja3ab guru Ada ( jenis Tan+a sa!a guru <aga kebersihan diri 2anti ja3ab guru Pakai st kin bersih Tan+a sa!a guru <aga kebersihan diri 2anti ja3ab guru 'asuh tuala k t r Tan+a sa!a guru <aga kebersihan diri 2anti ja3ab guru Tukar pakaian k t r