Anda di halaman 1dari 5

.

1 PENGENALAN erkurun lamanya orang yang tinggal di alam Melayu ini hidup berkelompok tanpa berhubungan dengan kelompok yang lain. Mereka dipisahkan oleh gunung-ganang dan lautan yang luas. Walaupun pada mulanya mereka satu asal tetapi kerana terputusnya hubungan di antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dalam masa yang sangat lama, maka setiap kelompok mengatur cara hidup dan menggunakan pertuturan mereka sendiri sesuai dengan keadaan alam dan keperluan hidup mereka masing-masing. Akibat keadaan inilah timbulnya suku bangsa dan bahasa yang terdapat di Indonesia dan pelbagai loghat/dialek bahasa Melayu di Tanah Semenanjung. Sebelum ditemui bukti sejarah berupa tulisan pada batu bersurat tentulah bahasa Melayu telah digunakan untuk masa yang panjang kerana didapati bahasa yang ada pada batu bersurat kemudiannya sudah agak tersusun pembinaan kata dan pembinaan ayatnya dan juga sudah kuat pengaruhnya sehingga orang India yang menulis perkataan pada batu bersurat tersebut yang menggunakan aksara Sanskrit memasukkan juga beberapa perkataan Melayu. ntuk memberi nama pada bahasa yang tidak mempunyai bukti sejarah tersebut !sebelum bahasa orang India masuk ke "usantara#, ia diberi nama bahasa Melayu $urba. 2.2 BAHASA MELAYU KUNO %erabad-abad sebelum Masihi, Selat Melaka telah digunakan oleh pedagang Arab sebagai laluan pelayarannya memba&a barang perniagaan dari Tiongkok, Sumatera, dan India ke $elabuhan 'aman. (ari Sumatera hasil yang paling utama mereka beli ialah rempah kerana rempah ini merupakan keperluan yang penting bagi orang Arab di Saba) !*erajaan Saba) &ujud di antara ++,--,. SM#. $elabuhan di Sumatera pula mendapat bekalan rempah ini dari $ulau Maluku di samping Aceh yang sudah terkenal hasil rempahnya ke dunia Arab. $edagang Arab yang dimaksudkan di sini tidak semestinya beragama Islam kerana hubungan di antara Arab dan alam Melayu telah &ujud sejak /aman sebelum munculnya Islam. $enggunaan kapur barus untuk menga&etkan mayat !mummi# yang disimpan di dalam piramid pada 0aman Mesir *uno dikatakan diambil dari %arus !nama tempat# di $ulau Sumatera.

$ada abad pertama, barulah pedagang dari India belayar ke timur menuju Tiongkok dan pedagang Tiongkok pula belayar ke barat menuju India. $elayaran dua hala ini mengharuskan mereka melalui Selat Melaka. 1ama-kelamaan pelabuhan yang ada di *epulauan Melayu ini bukan sahaja sebagai tempat persinggahan tetapi menjadi tempat perdagangan pedagang India dan Tiongkok seperti yang telah dirintis lebih a&al oleh pedagang Arab. (i samping itu juga para mubaligh terutama mubaligh India turut datang ke *epulauan Melayu ini untuk menyebarkan agama 2indu. *edatangan para pedagang dan penyebar agama ini mengakibatkan bahasa Melayu $urba mendapat pengaruh baru. %ahasa Melayu $urba ini kemudian dinamai sebagai bahasa Melayu *uno. 2.3 PERKATAAN MELAYU Tidak diketahui secara pasti bilakah perkataan Melayu mulai digunakan. (alam tulisan 3ina !dahulu Tiongkok# ada didapati berita yang menyatakan baha&a suatu masa ada utusan yang mempersembahkan hasil bumi kepada *aisar Tiongkok yang datangnya dari *erajaan Mo-lo-yeu. %erita 3ina ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 455 !Masihi#. *erajaan Mo-lo-yeu ini dipercayai di daerah 6ambi !di $ulau Sumatera bahagian Selatan# yang ada sekarang ini. $erkataan yang hampir sama ditemui daripada keterangan seorang rahib %udha bernama I Tsing. I Tsing pernah singgah dan mendalami agama di Sri&ijaya sebelum ia sampai di %enggala !India# untuk mempelajari agama %udha di ni7ersiti "alanda !48, - 49, M#. (alam salah satu catatannya ditemui perkataan Malayu. Terjemahan catatannya itu ialah: ;Apabila I Tsing mela&at Sumatera, dia menemui dua kerajaan yang besar, iaitu Malayu berpangkalan di Sungai %atang dan Sri&ijaya berhampiran dengan $alembang. %uku 3ina lain yang ada mencatat perkataan yang hampir sama ialah buku Ta Dang Si Yi Chiu Fia Kao Cheng Zhuan . (i dalam buku ini terdapat perkataan Mo Lou Yu. %uku 2ai "an 3hi <uai "un =a 0huan terdapat perkataan Mo Lou Y !u terdapat dua titik#. $erkataan Wu 1ai 'u terdapat di dalam buku Hai Lu Chu dan buku Zheng He Hang Hai Tu. 3hen 3hung Shin yang menulis buku Tong Nan Ya Lien Guo Zhi !"egeri-negeri di Asia Tenggara# menyatakan baha&a orang Melayu di Semenanjung Tanah Melayu mendapat namanya daripada perkataan Mo Lo Yu, tetapi orang 3ina pada masa itu ada yang menyebutnya sebagai Ma Li Yi Er, Wu Lai Yu , dan Ma La Yu.

$erkataan Malayu juga tertulis di bahagian belakang sebuah patung yang ditemui di $adang >ocore di ka&asan Sungai %atanghari !Sumatera Selatan# bertarikh +?94 M. (an di dalam buku Sejarah Melayu perkataan Melayu dihubungkan dengan nama sebatang sungai, iaitu Sungai Melayu. $erhatikan petikan yang berikut ini: ;*ata sahibul hikayat ada sebuah negeri di tanah Andelas !sekarang disebut Sumatera#, $alembang namanya: (emang 1ebar (aun nama rajanya, asalnya daripada anak cucu >aja Suran, Muara Tatang nama sungainya. Adapun nama $erlembang itu, $alembang yang ada sekarang inilah. Maka di hulu Muara Tatang itu ada sebuah sungai, Melayu namanya;. 2arun Aminurrashid mengatakan baha&a ;...bangsa yang bernama Melayu itu diam di sebuah ka&asan anak sungai yang bernama Sungai Melayu di hulu Sungai %atanghari !kini Sungai 6ambi#. (i ka&asan hulu Sungai 6ambi itulah dahulu pada kira-kira seribu lima ratus tahun lebih, telah ada sebuah *erajaan Melayu sebelum !ada dan# semasa terkenal *erajaan Sri&ijaya atau $alembang Tua .... *erajaan Sri&ijaya telah mengalahkan *erajaan Melayu sekitar abad ke-8 M. Walaupun dari segi pemerintahan *erajaan Melayu kalah, tetapi bahasa Melayu terus berkembang dan digunakan bersama semasa menggunakan bahasa Sanskrit, iaitu bahasa rasmi pemerintahan Sri&ijaya. Malahan pada %atu %ersurat *artanegara yang dijumpai di Sungai 1angsat bertarikh +?.9 Tahun Saka, ditemui perkataan Malayapura yang ertinya *erajaan Melayu;. %ahasa Melayu ternyata tidak terkongkong di daerahnya sendiri !di sekitar $alembang#. Sebuah batu bersurat yang ditemui di <andasuli di 6a&a Tengah bertarikh 9@? M juga menggunakan beberapa perkataan/bahasa Melayu. $adahal %atu %ersurat <andasuli ini ditulis dengan huruA (e&anagari, iaitu sejenis tulisan purba India tara bagi penyebaran agama %udha !lihat lampiran ?#. (emikian juga batu yang telah ditemui di *edu !6a&a Timur# yang &alaupun tarikhnya tidak diketahui dengan pasti namun bahasanya menyerupai bahasa Melayu *uno ataupun sekurang-kurangnya dipengaruhi oleh bahasa Melayu. Walaupun penemuan %atu %ersurat *edukan %ukit !49@ M# memperlihatkan tulisan yang digunakan ialah huruA $ala7a, ia tidak bermakna baha&a tidak ada tradisi tulisan sebelum itu. Sebelum orang India datang ke alam Melayu, di ka&asan "usantara ini telah dikenali tulisan atau aksara 1ontara di Sula&esi Selatan, aksara %atak di Sumatera tara, dan aksara >encong di Sumatera Selatan !lihat lampiran ?#. $ada masa itu aksara >encong ini digunakan untuk merakam cerita, pantun, atau yang sejenisnya. Setakat ini, aksara >enconglah yang

dianggap sebagai huruA asli bahasa Melayu. Bleh kerana ia ditulis pada daun dan kulit kayu maka dengan sendirinya tulisan ini tidak dapat bertahan lama. Walau bagaimanapun, aksara >encong ini kini masih dapat disaksikan di $erpustakaan School oA Briental and AArican Studies, 1ondon. $erhatikan pantun yang ditulis menggunakan aksara >encong tersebut pada lampiran ?. %erkenaan dengan aksara %atak atau Surat %atak yang disebutkan di atas, C. St. 2arahap berpendapat baha&a orang %atak termasuk bangsa yang tua di dunia, sama tuanya dengan bangsa Assiria, *aldea, dan Mesir Tua. (engan demikian, tentulah aksara %atak, atau aksara 1ontara mahupun aksara >encong bukan peniruan daripada huruA India sama ada %rahmi, $ala7a, (e&anagari, atau aksara Sanskrit. %andingkanlah aksara 1ontara, %atak, dan >encong di atas dengan aksara %rahmi, $ala7a, (e&anagari, dan Sanskrit. Walau bagaimanapun, pengaruh aksara India *uno terlihat jelas pada aksara 6a&a. %andingkan bentuk beberapa aksara yang dibincangkan ini pada lampiran ?. 2.4 KESIMPULAN Walaupun asal usul bangsa Melayu !dalam pengertian yang khusus# yang paling asal belum diketahui secara pasti tetapi pertumbuhan bahasa Melayu dapatlah dikatakan berasal dari Sumatera Selatan di sekitar 6ambi dan $alembang. *esimpulan ini dikemukakan berdasarkan beberapa alasan, iaitu: +. %ahasa Melayu tidak mungkin pecahan daripada bahasa 6a&a kerana siAatnya berbe/a. $erbe/aan itu di antara lain ialah bahasa 6a&a mempunyai peringkat penggunaan bahasa manakala bahasa Melayu, tidak. 6adi, tentulah bahasa Melayu bukan berasal daripada bahasa 6a&a. ?. Aksara >encong ialah huruA Melayu Tua yang lebih tua daripada aksara 6a&a *uno !tulisan *a&i#. Masyarakat yang telah memiliki kemahiran bertulis dianggap sebagai masyarakat yang telah tinggi peradabannya dan tentu telah mempunyai masyarakat yang berkurun-kurun lamanya. %ahasa Melayu Tua dan %ahasa %atak juga tidak sama. 2al ini terbukti tulisannya tidak sama. 6adi, bahasa Melayu tentulah bukan berasal daripada bahasa %atak, &alaupun pada masa yang sama mungkin kedua-dua bahasa ini telah &ujud. @. *erajaan Sri&ijaya merupakan sebuah kerajaan yang besar. Tidak mungkin sebuah kerajaan didirikan jika di daerah itu tidak ada penduduk asal yang ramai.

5. *erajaan Melayu pada &aktu itu tentulah bukan seperti yang dimaksudkan seperti raja Melayu yang terdapat di $asai atau di Melaka. $engertian raja pada &aktu itu ialah *etua *ampung dan kerajaan itu bermaksud ka&asan kampung. Tetapi tentulah ka&asan kampung ketika itu sangat luas dan juga terdapat beberapa kampung lain di sekitarnya. ,. Sehingga saat ini belum ditemui bukti sejarah yang lebih a&al daripada %atu %ersurat *edukan %ukit !di $alembang# yang telah menggunakan bahasa Melayu dalam persuratannya. (an juga, belum ada huruA Melayu *uno yang lain ditemui selain daripada aksara >encong !di daerah Sumatera Selatan, aksara >encong ini masih digunakan hingga abad ke-+9#. 4. %ahasa Minangkabau ialah salah satu bahasa yang paling mirip dengan bahasa Melayu dibandingkan dengan dialek Melayu yang lain kerana sejak dahulu kala lagi daerah 6ambi berdekatan dengan daerah Minangkabau. Bleh yang demikian, kedua-dua bahasa ini tentulah ada pertaliannya. 8. Walaupun bahasa Melayu tidak sama dengan bahasa 6a&a dan bahasa %atak !secara khusus# namun secara umum bahasa ini pada asalnya satu rumpun yang disebut rumpun bahasa Austronesia %arat atau bahasa "usantara.