Anda di halaman 1dari 22

BAB 2 METODOLOGI

Metod ologi
BAB II METODOLOGI

2.1 Ruang Lingkup


Ruang lingkup penulisan publikasi ini adalah hanya melakukan analisis Indeks Kemahalan Kons !uksi "IKK# di Kabupa en $a una Tahun 2%&&' (elain i u) publikasi ini *uga akan membe!ikan gamba!an IKK en ang komponen+ Ruang komponen penyusunan lingkup Kabupa en $a una'

,ilayah hanya men-akup Kabupa en $a una) e api da!i kabupa en.ko a lain) un uk mendapa kan

dalam analisisnya akan dilakukann ke e!bandingan dengan da a+da a gamba!an yang lebih *elas en ang keadaan Kabupa en

$a una dalam /!o0insi Kepulauan Riau'

2.2 Sumber Data


(umbe! da a u ama dalam penghi ungan angka Indeks Kemahalan Kons !uksi "IKK# ini menggunakan da a p!ime! yang dikumpulkan oleh Badan /usa ( a is ik "B/(# Dae!ah Kabupa en $a una) dan sebagai da a pendukung adalah da a sekunde! da!i Badan /engelola Keuangan dan Ase "B/KAD# Kabupa en $a una'

Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Natuna Tahun 2011

Metod ologi
Da a p!ime! yang diambil di B/( didapa melalui su!0ey yang dikenal dengan (u!0ei (e!en ak 1a!ga Bahan Bangunan.Kons !uksi Tahun 2%&& yang dilakukan pada bulan Mei 2%&&' (edangkan da a sekunde! yang be!asal da!i Badan /engelola Keuangan dan Ase Dae!ah "B/KAD# Kabupa en $a una) ka!ena ke e!ba asan da a) maka yang akan dianalisa dalam hal ini adalah da a !ealisasi A/BD Kabupa en $a una Tahun 2%&&' Da!i da a A/BD e!sebu dibua diag!am imbang umum IKK Kabupa en $a una) dengan -a!a dipilih pengelua!an yang digunakan un uk kegia an kons !uksi inggal) bangunan dan dikelompokkan peke!*aan kedalam umum gas) 2 "lima# *enis bangunan) yai u3 bangunan empa bangunan un uk inggal dan bukan empa un uk ai! pe! anian) dan

peke!*aan umum un uk *alan) *emba an dan pelabuhan) ins alasi lis !ik) minum komunikasi se! a bangunan lainnya'

2.3 Metode Pengumpulan Data


(u!0ei se!en ak 1a!ga Bahan Bangunan.Kons !uksi ini dilaksanakan di selu!uh kabupa en.ko a "49& kabupa en.ko a# di 55 p!o0insi di Indonesia' In6o!masi yang di anyakan adalah ha!ga bahan bangunan) se,a ala +ala be!a dan upah *asa kons !uksi sepe! i yang e!dapa pada kuesione! su!0ei'

Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Natuna Tahun 2011

& %

Metod ologi
Responden su!0ei e!di!i da!i bebe!apa ka ego!i yai u pedagang besa!.dis !ibu o!) pedagang -ampu!an) p!odusen) pedagang e-e!an) dan ka ego!i lainnya e!kai sepe! i 3 kon !ak o!) dinas /7 a au ins alasi upah peke!*a#' /emilihan !esponden diu amakan pedagang besa! "/B#) *ika idak ada /B maka dipilih !esponden dengan u!u an skala p!io!i as yai u da!i pedagang -ampu!an) p!odusen) dan pilihan e!akhi! yai u pedagang e-e!an "/E#' /edagang -ampu!an adalah pedagang yang dalam men*ual ba!ang dagangannya sebagian dilakukan se-a!a pa! ai besa! dan lainnya "khusus be!a ) dan

un uk mengumpulkan da a ha!ga se,a ala +ala

sebagian lagi dilakukan se-a!a e-e!an) sedangkan da a ha!ga yang di-a a adalah ha!ga un uk pen*ualan pa! ai besa!' 8umlah sampel un uk se iap komodi as adalah &+5 !esponden' Mei 2%&&' /en-a-ahan dalam su!0ei ini dilakukan dengan -a!a kun*ungan !esponden dan ,a,an-a!a langsung e!hadap idak e!pilih pada pe!iode pen-a-ahan' 8ika Da!i *umlah sampel ini diha!apkan dapa melengkapi isian kuesione!' /e!iode su!0ei adalah 9+&5

memungkinkan un uk ,a,an-a!a langsung) maka kuesione! bisa di inggal kepada !esponden un uk kemudian diambil kembali paling lamba kuesione! diambil keesokan ha!inya' /ada saa

Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Natuna Tahun 2011

& &

Metod ologi
seyogyanya isian pada da6 a! dan bena!' e!sebu dipe!iksa e!lebih dahulu un uk memas ikan da6 a! isian elah e!isi dengan baik

2.4 Kuesioner yang digunakan


7n uk mengumpulkan da a ha!ga bahan bangunan dan se,a ala be!a pake komodi as IKK digunakan dua kuesione!.da6 a!' Da6 a! ini digunakan un uk men-a a ha!ga bahan bangunan.kons !uksi) se,a ala be!a ) dan upah *asa kons !uksi se! a Realisasi A/BD 2%&%+2%&& yai u 3 &' Da6 a! 91BK2%&&+: Da6 a! ini digunakan un uk men-a a bangunan.kons !uksi) se,a ala kons !uksi 2' Da6 a! (DT;IKK&& Da6 a! mengenai ahun 2%&& menu!u 2 "lima# kelompok *enis bangunan' ini nilai digunakan un uk men-a a ahun ke e!angan 2%&% dan pengelua!an RA/BD ha!ga bahan be!a ) dan upah *asa

2.5 Pemili an Kualitas


Aga! hasil pengumpulan da a ha!ga dalam su!0ey ini sesuai dengan kebu uhan da a ha!ga sepe! i yang e!hi ung

Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Natuna Tahun 2011

& 2

Metod ologi
dalam da6 a! 91BK2%&&+:) maka pe!lu dilakukan pemilihan kuali as sebagai be!iku 3 &' Kuali as e!pilih ha!us kuali as yang elah e! ulis di en ukan oleh B/( RI) yai u kuali as umum yang biasanya ada di selu!uh kabupa en.ko a dan :on oh 3 8enis ba!ang 3 (emen Abu+abu Kuali as 2' Apabila kuali as bangunan.kons !uksi se a!a dan 3 Tiga Roda 2% Kg) Tiga Roda 4% Kg *enis idak ba!ang e!sedia a au dalam bahan pilihan di dalam da6 a! 91BK2%&& sebagai pe! anyaan e! u up'

dalam kuesione! 91BK2%&&+:) maka pilih kuali as yang dominan digunakan kabupa en.ko a be!sangku an dengan menggunakan sa uan s anda!d yang e! ulis dalam da6 a! 91BK2%&&+ : dalam isian kosong. e!buka yang ha!ganya' e!sedia' 7ku!an kese a!aan ini dapa diliha da!i kuali as.mu u maupun

2.! Konsep dan De"enisi


Kuali as hasil pengumpulan da a dalam su!0ey ini sanga da!i di en ukan oleh kuali as pemahaman pe ugas pengumpul da a "pen-a-ah# bebe!apa en ang konsep dan de6enisi

is ilah yang digunakan dalam pelaksanaan

su!0ei ini' Is ilah+is ilah dan konsep yang pe!lu dipahami e!sebu adalah sebagai be!iku 3

Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Natuna Tahun 2011

& 5

Metod ologi
1a!ga pe!dagangan besa! "1/B# adalah ha!ga !ansaksi yang e!*adi an a!a pedagang besa! pe! ama sebagai pen*ual dengan pedagang besa! be!iku nya sebagai pembeli se-a!a pa! y.g!osi! di pasa! pe! ama a as sua u ba!ang' 1a!ga e-e!an adalah ha!ga !ansaksi yang e!*adi pembeli se-a!a e-e!an.sa uan yang digunakan an a!a un uk

pedagang e-e!an sebagai pen*ual dengan konsumen sebagai konsumsi langsung bukan un uk dipe!*ualbelikan' 1a!ga pedagang -ampu!an adalah ha!ga e!*adi an a!a pedagang yang men*ual !ansaksi yang ba!ang se-a!a

pa! ai.g!osi! dan *uga men*ual ba!ang se-a!a e-e!an dengan konsumen baik yang digunakan un uk konsumsi langsung a au konsumsi idak langsung' 1a!ga p!odusen an a!a p!odusen adalah sebagai ha!ga pen*ual !ansaksi yang dengan e!*adi

pedagang

besa!.dis !ibu o! sebagai pembeli se-a!a pa! y.g!osi! di pasa! pe! ama a as sua u ba!ang' 1/B bahan bangunan.kons !uksi adalah ha!ga be!bagai *enis bahan bangunan yang digunakan dalam kegia an kons !uksi dalam *umlah besa! "party# yang me!upakan hasil !ansaksi an a!a e!sebu ' pedagang 1a!ga besa!.dis !ibu o!.supplier dengan pengguna Besa! bahan dipe!oleh bahan bangunan se iap bangunan.kons !uksi

/e!dagangan

!i,ulan oleh selu!uh Badan /usa ala +ala be!a

( a is ik Kabupa en.Ko a

men-akup selu!uh bahan+bahan bangunan dan ha!ga se,a

Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Natuna Tahun 2011

& 4

Metod ologi
dan dan ope!a o!nya' dikumpulkan da!i /edagang Besa!

/edagang /e! ama'

Besa!

/!odusen adalah /enghasil ba!ang+ba!ang baik dilakukan se-a!a manual maupun dengan ban uan mesin' /edagang Besa! "/B# adalah pedagang.dis ibu o! yang men*ual bahan bangunan.kons !uksi se-a!a pa! y.g!osi! a au dalam *umlah besa!' /edagang -ampu!an adalah pedagang yang dalam men*ual ba!ang dagangannya sebagian sebagian lagi dilakukan se-a!a pa! ai e-e!an) besa! dan sedangkan dilakukan se-a!a

da a ha!ga yang di-a a

adalah ha!ga un uk

pen*ualan ba!ang dalam pa! ai besa!' /edagang Besa! /e! ama "/B I# adalah pedagang besa! sesudah p!odusen.penghasil' /a! y.g!osi! a au *umlah besa! yang dimaksud adalah bukan e-e!an' Ba asan ini !ela i6 menginga suli menen ukan besa!annya) baik kuan i as maupun nilai da!i sua u komodi as' 1al ini sanga sendi!i' Kegia an Kons !uksi adalah sua u kegia an yang hasil akhi!nya be!upa bangunan.kons !uksi sa!ana yang menya u lainnya' dengan Kegia an lahan empa kedudukannya baik digunakan sebagai empa inggal a au kons !uksi kegia an yang e!gan ung da!i ka!ak e!is ik komodi asnya

Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Natuna Tahun 2011

& 2

Metod ologi
dimaksud dalam su!0ei ini adalah hanya kegia an pembangunan ba!u' 1asil kegia an an a!a lain3 gedung) *alan *emba an) !el dan *emba an ke!e a api) e!o,ongan) bangunan ai! dan dis !ibusi kegia an d!ainase) bangunan sani asi) landasan lis !ik) pesa,a !ansmisi) pe!siapan) e!bang) de!maga) bangunan pembangki kons !uksi melipu i

dan bangunan *a!ingan komunikasi' (edangkan pe!en-anaan)

pembua an) pembongka!an) dan pe!baikan bangunan' 1a!ga se,a ala be!a kons !uksi adalah ha!ga yang e!*adi ke ika seseo!ang.o!ganisasi.ins i usi menye,a ala +ala be!a yang digunakan un uk kegia an kons !uksi dalam pe!iode e! en u sepe! i dalam ,ak u *am) ha!i) mingguan) dan bulanan' (a uan.uni yang digunakan dalam ha!ga se,a ini adalah uni .*am' 1id!auli- E=-a0a o! adalah be!6ungsi un uk menggali dalam kenda!aan !uk' Buldo>e! pendek' Th!ee ,heel !olle! "mesin giling# adalah ala digunakan un uk memada kan anah a au pe!mukaan *alan' Dump !u-k adalah ala peke!*a kons !uksi kons !uksi !anspo! asi yang biasa dgunakan un uk mengangku bahan+bahan be!a yang menge!askan adalah ala be!a yang be!6ungsi un uk menggusu!.memindahkan "mendo!ong# anah dalam *a!ak sua u mesin ala be!a yang anah dan menuangkannya ke

Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Natuna Tahun 2011

& <

Metod ologi
biasanya dengan bak dibagian belakang yang be!kapasi as 5m5 a au lebih' Mando! adalah peke!*a kons !uksi yang memiliki ugas un uk menga,asi *alannya p!oyek dan be!koo!dinasi dengan kepala ukang' /ada peke!*aan yang lebih ke-il) Mando! me!angkap kepala ukang' Kepala Tukang) adalah peke!*a kons !uksi yang memiliki ugas menga,asi dan membimbing bu!uh kons !uksi un uk beke!*a sesuai dengan yang diinginkan' Tukang ba u adalah bu!uh kons !uksi yang memiliki un uk memasang ples e! ba u kali) Ala ba u ke!*a ba a) yang ubin) membua embok' ugas dan

digunakan

biasanya adalah -e ok) mal) dan ,a e! pass' Tukang kayu adalah bu!uh kons !uksi yang mempunyai ugas un uk membua ala paha ) dll' Tukang -a lainnya' Tukang lis !ik adalah bu!uh kons !uksi yang memiliki sys em lis !ik gene!a o!) !a6o) dll' ugas memasang ins alasi lis !ik @ pe!lengkapannya dan memasang s !uk u! bangunan da!i kayu dan adalah bu!uh kons !uksi yang embok) papan) dan dingding ke!*a yang digunakan biasanya adalah se!u ) ge!ga*i) bo!)

beke!*a un uk menge-a

2.# Metode Pengola an Data


(e elah ahap pengumpulan da a selesai)

Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Natuna Tahun 2011

& ?

Metod ologi
ahap be!iku nya adalah pengolahan da a' /engolahan da a dilakukan

Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Natuna Tahun 2011

& A

Metod ologi
dengan menggunakan ban uan -ompu e! a au software yang melipu i ahapan 3 + + + + /eme!iksaan da a Editing coding "penyun ingan da a dan pengkodean# Entry data "pe!ekaman da a# 9alidasi dan abulasi da a

2.$ Metode Peng itungan %KK


(ebelum me ode penghi ungan IKK di*elaskan) pe!lu dipahami mengenai konsep dan de6enisi mengenai kegia an kons !uksi dan klasi6ikasi *enis bangunan' Kegia an kons !uksi melipu i kegia an pembangunan ba!u) pe!luasan) !eno0asi.pemuga!an) penyiapan 2 "lima# lahan *enis pemeliha!aan.pe!baikan) ini pembongka!an) kedalam

" idak e!masuk pembelian lahan. anah#' Kegia an kons !uksi dibedakan.kelompokkan &' Bangunan empa bangunan.kons !uksi) yai u 3 inggal dan bukan empa inggal 2' Bangunan peke!*aan umum un uk pe! anian 5' /eke!*aan umum un uk *alan) *emba an dan pelabuhan 4' Bangunan un uk ins alasilis !ik) gas) ai! minum dan komunikasi 2' Bangunan lainnya Kemudian konsep dan de6enisi da!i kelima *enis bangunan e!sebu adalah 3 &' Bangunan empa inggal dan bukan empa inggal

Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Natuna Tahun 2011

& 9

Metod ologi
a' Kons !uksi gedung empa dan pe!umahan dinas b' Kons !uksi gedung bukan pendidikan) empa empa inggal) melipu i empa ibadah) kons !uksi gedung pe!kan o!an) indus !y) keseha an) hibu!an) e!minal.s asiun dan bangunan monumen al' 2' Bangunan peke!*aan umum un uk pe! anian a' Bangunan i!igasi) pin u alang) b' Bangunan pengai!an) ai!) sipon) melipu i dan pembangunan i!igasi) ,aduk "reser oir#) bendung "weir#) embung) *a!ingan d!ainase -he-k dam) empa anggul pengendali ban*i!) inggal) melipu i 3 !umah yang dibangun sendi!i) !eal es a e) !umah susun)

anggul lau ) k!ib) dan 0iaduk' p!oses hasil pe! anian) melipu i 3

bangunan penggilingan dan bangunan penge!ingan' 5' Bangunan peke!*aan umum un uk *alan) *emba an) dan pelabuhan a' Bangunan pesa,a b' *alan) *emba an) paga!. embok) dan dan landasan) melipu i 3 pembangunan *alan) *emba an) landasan e!bang) d!ainase *alan) ke!e a) ma!ka *alan) dan !ambu+!ambu lalu lin as' Bangunan *alan *emba an pembangunan *alan dan *emba an ke!e a'

Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Natuna Tahun 2011

2 %

Metod ologi
-' Bangunan pembangunan) de!maga) pemeliha!aan) sa!ana melipu i dan pelabuhan) 3 dan pe!baikan

de!maga.pelabuhan) penahan gelombang'

4' Bangunan un uk ins alasi lis !ik) gas' Ai! minum) dan komunikasi a' Bangunan inggi' b' Kons !uksi elekomunikasi uda!a) melipu i kons !uksi bangunan an ena' -' Kons !uksi sinyal dan ke!e a api' d' Kons !uksi bangunan bangunan sa eli ' e' Ins alasi ai!) melipu i 3 ins alasi ai! be!sih dan ai! limbah dan salu!an d!ainase pada gedung' 6' Ins alasi ins alasi lis !ik) *a!ingan melipu i lis !ik 3 pemasangan lemah dan egangan sen !al sen !al mena!a elekomunikasi) elepon. eleg!a6) melipu i 3 kons !uksi !ada! elekomunikasi ke!e a api) pembangunan kons !uksi sinyal dan elekomunikasi elekomunikasi dan na0igasi uda!a) bangunan peman-a!.pene!ima !ada!) dan bangunan elek !ikal) melipu i 3 pembangki egangan enaga lis !ik) !ansmisi dan !ansmisi

peman-a!.pene!ima

mi-!o,a0e) dan bangunan s asiun bumi ke-il.s asiun

pemasangan ins alasi *a!ingan lis !ik egangan kua '

Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Natuna Tahun 2011

2 &

Metod ologi
g' Ins alasi gas) melipu i 3 pemasangan ins alasi gas pada gedung empa inggal dan pemasangan inggal' ins alasi gas pada gedung bukan empa

h' Ins alasi lis !ik *alan) melipu i 3 ins alasi lis !ik *alan !aya) ins alasi lis !ik *alan ke!e a api) dan ins alasi lis !ik lapangan uda!a' i' Ins alasi *a!ingan pipa) melipu i 3 *a!ingan pipa gas) *a!ingan ai!) dan *a!ingan minyak' 2' Bangunan lainnya) melipu i 3 bangunan sipil) pembangunan lapangan olah !aga) lapangan pa!ki!) dan sa!ana lingkungan pemukiman' (elan*u nya dalam penghi ungan IKK Kabupa en.Ko a a au /!o0insi dibu uhkan bebe!apa da a penun*ang) yai u3 pake komodi as) diag!am imbang) dan ha!ga bahan+bahan bangunan yang dominan yang men*adi pake penghi ungan IKK' komodi as

2.$.1 Paket Komoditas


Bang dimaksud dengan pake komodi as IKK adalah

sua u ke!an*ang a au pake yang men-akup se*umlah bahan bangunan.kons !uksi yang -ukup dominan digunakan un uk membangun bangunan pake yang e!di!i sa u dan uni bangunan.kons !uksi' ala +ala 2& be!a *enis yang 7n uk men*adi penghi ungan IKK komodi as ahun 2%&& dipe!ki!akan *umlah bahan se,a be!*umlah ha!ga ba!ang.*asa

Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Natuna Tahun 2011

2 2

Metod ologi
da!i &? *enis ha!ga bahan bangunan dan 4 se,a ala +ala be!a se! a upah *asa kons !uksi' A>as pemilihan pake komodi as adalah 3 &' !omparability ba!ang.*asa "ke e!bandingan#) e!sebu be!a! i ha!ga mempunyai ke e!bandingan "me,akili#) membua be!a! i ha!ga

an a! kabupa en.ko a di selu!uh Indonesia 2' "epresentati eness ba!ang.*asa -ukup e!sebu dalam besa! mempunyai nilai.andil yang masing+masing

kelompok *enis bangunan 5' Trade off comparability s representati eness (elan*u nya IKK adalah 3 Memilih ba!ang dan *asa yang nilainya dominan digunakan pada sek o! kons !uksi dengan ko!eksi pro#y kesuli an geog!a6is' Kuali as ba!ang di en ukan be!dasa!kan da a ha!ga yang dominan masuk da!i hasil (u!0ei (e!en ak Mei 2%&& 8ika e!dapa kesamaan dominasi kuali as ba!ang) maka diliha koe6isien 0a!iasi masing+masing kuali as ba!ang e!sebu ' (emakin ke-il koe6isien 0a!iasi kuali as ba!ang) maka semakin ke-il pe!bedaan ha!ganya "homogen#' ahapan dalam pemilihan pake komodi as

Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Natuna Tahun 2011

2 5

Metod ologi
8enis ba!ang dan se,a ala be!a yang men*adi pake komodi as penghi ungan IKK ahun 2%&& adalah3 pasi!) ba u pondasi) ba u ba a) ba u spli ) semen) pipa /9:) seng pla ) seng gelombang) besi be on) ke!amik) kayu papan) kayu balok) kayu lapis) -a gilas# dan dump truck& embok) -a kayu.besi) ka-a) aspal) se,a ala be!a e#ca ator$ bulldo%er) dan three wheel roller "mesin

2.$.2 Diagram &imbang


Diag!am Timbang yang digunakan dalam penghi ungan IKK e!di!i da!i diag!am imbang kelompok *enis bangunan dan diag!am bangunan imbang umum' Diag!am disusun be!dasa!kan imbang kelompok *enis kuan i as.0olume bahan

bangunan. se,a ala be!a .upah *asa yang dibu uhkan un uk membangun & uni *enis bangunan pe! sa uan uku!an luas' Da a kuan i as.0olume bahan bangunan da!i hasil s udi pilo ingka bangunan.kons !uksi' Diag!am imbang umum IKK adalah bobo a au andil masing+masing kelompok *enis bangunan yang akan imbang digunakan un uk menghi ung IKK umum' Diag!am e!sebu dipe!oleh bahan kemahalan ha!ga

umum IKK ini disusun be!dasa!kan da a !ealisasi A/BD yang me!upakan pengelua!an belan*a pembangunan dan !u in' Da a umum !ealisasi A/BD ini a au dipe!oleh da!i /eme!in ah IKK Kabupa en.Ko a' 7n uk kepe!luan kabupa en.ko a penghi ungan

Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Natuna Tahun 2011

2 4

Metod ologi
p!opinsi ahun 2%&& digunakan da a !ealisasi A/BD 2%&%' Da!i da a A/BD e!sebu dipilih pengelua!an yang digunakan un uk kegia an kons !uksi dan dikelompokkkan kedalam 2 "lima# *enis bangunan'

2.$.3 'arga

(enis

)a an

)angunan*Se+a

,lat

)erat*-pa (asa
7n uk penghi ungan IKK ahun 2%&&) da a ha!ga yang digunakan adalah ha!ga Bulan Mei 2%&&' Da a ha!ga e!sebu dikumpulkan melalui su!0ei yang se!en ak di 1a!ga selu!uh Bahan ,iyah Bangunan.Kons !uksi Da a+da a a' Tingka Bangunan dilakukan diolah

kabupa en.ko a di Indonesia' e!sebu Kemahalan dengan menggunakan 8enis 6o!mula penghi ungan IKK sebagai be!iku 3 Kons !uksi Kelompok

Kabupa en.ko a "TKKkab#*

(TKK ka b )
j

PQ
i i =1

21

ij

Ke e!angan3 i C 8enis ba!ang.bahan bangunan dan se,a ala be!a ' C Kelompok *enis bangunan "' C &)2)5# (i C 1a!ga 8enis ba!ang. bahan bangunan i )i' C Kuan i as.0olume bahan bangunan i kelompok *enis bangunan ke+'

Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Natuna Tahun 2011

2 2

b' Tingka

Kemahalan Kons !uksi Kelompok 8enis Bangunan

Ra a+!a a $asional "TKK # n*

TKK nj
Ke e!angan 3

(TKK )
ka b

4.1

k =1

4.1

k C Kabupa en.ko a "&)2)D)49&# ' C Kelompok *enis bangunan "' C &)2)5# -' Indeks Kemahalan Kons !uksi Kelompok 8enis Bangunan Kabupa en.Ko a "IKKkab#*

(IKK kab ) j
Ke e!angan3

(TKK ka b ) j
TKK nj

x1//

k C Kabupa en.ko a "&)2)D)49&# ' C Kelompok *enis bangunan "' C &)2)5# d' Indeks Kemahalan Kons !uksi Kabupa en.Ko a "IKK #

kab k

(IKK

ka b

)k

(IKK )
ka b j =1 j

Qj

Ke e!angan3 k C Kabupa en.ko a "&)2)D)49&# )*' C Diag!am imbang IKK umum kabupa en.ko a

Da a pe!sen ase !ealisasi A/BD Kabupa en $a una Tahun 2%&%

e'

Indeks "IKK umum#k

Kemahalan

Kons !uksi

7mum

Kabupa en.Ko a

(IKK umum) k
Ke e!angan3 I C

(IKK ka b )k (IKKkab )KotaSamarni


da

I 1//

Kons an a

yang

menggamba!kan yang 2%&%

pe!kembangan "I1/B &)%52? sek o!

ha!ga

ba!ang+ba!ang Bulan 8uni

digunakan di sek o! kons !uksi di Indonesia kons !uksi# sampai dengan Bulan 8uni 2%&& yai u sebesa!

2.. Metode ,nalisis


Me ode yang digunakan dalam analisis ini adalah me ode analisis desk!ip i6' Analisis desk!ip i6 me!upakan analisis kuan i a i6 yang digunakan un uk mempe!mudah analisis sehingga da!i abel+ abel dan g!a6ik se-a!a sede!hana didapa kan gamba!an mengenai pe!kembangan

obyek

peneli ian' Dalam publikasi ini) analisis e!sebu

digunakan un uk mengin e!p!e asikan angka IKK Kabupa en $a una) *ika dibandingkan dengan angkka IKK Kabupa en.Ko a lain di /!opinsi Kepulauan Riau'

Bebe!apa hal yang pe!lu di*elaskan dalam analisis IKK Tahun 2%&& adalah sebagai be!iku 3 &' /ada nasional ahun 2%%9 dan sama dengan ahun+ ahun sebelumnya) &%% yang kemudian angka IKK disa*ikan menggunakan IKK !a a+!a a dikalikan dengan sua u bilangan.in6la o!' $amun se*ak ahun 2%&%) nilai IKK 2%&% dan nilai IKK Tahun 2%&& disa*ikan dengan model be!beda yai u dengan menen ukan salah sa u ibuko a p!opinsi) dimana e!dapa sa u kabupa en.ko a dalam p!opinsi e!sebu yang memiliki IKK mendeka i angka !a a+ !a a sebagai ko a a-uan a au p!opinsi a-uan' 2' Ko a Balikpapan adalah salah sa u ko a di p!opinsi Kaliman an ahun Timu! yang memiliki angka IKK

2%&% sebesa! &%%)%A yai u angka yang paling deka dengan !a a+!a a IKK 49& Kabupa en.ko a) sehingga p!opinsi Kaliman an selaku Timu! sebagai p!opinsi p!opinsi Kaliman an a-uan un uk nilai IKK p!opinsi' (edangkan Ko a (ama!inda ibuko a Timu! dipilih sebagai ko a a-uan pe!hi ungan IKK un uk IKK Kab.ko a' 5' /e! imbangan penggunaan salah sa u ibuko a p!opinsi sebagai a-uan dalam menghi ung IKK adalah membe!ikan 6le=ibili as dalam penghi ungan IKK apabila ada penambahan *umlah Kabupa en.ko a

yang akan dihi ung IKKnya dan literature en ang indeks spasial pada umumnya menga-u pada sa u ,ilayah e! en u sebagai dasa!' /e!bedaan model penya*ian IKK 2%%9 dengan IKK 2%&% dan 2%&& menyebabkan angka+angka e!sebu idak dapa dipe!bandingkan se-a!a langsung a au dipe!lukan langkah+ langkah khusus un uk membandingkannya'