Anda di halaman 1dari 3

FORMAT SURAT RASMI

_______________,
_______________,
_______________,

_______________________________________________________________________
_______________,
_______________,
_______________,

C
_______D_______

________E_______,
______________________F________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________________

_______H________,
_______I_________
(______________)
_______________
_______________

Keterangan Format
Penulisan Surat Rasmi
>>>>>
A : Alamat Pengirim ditulis di sudut atas sebelah kiri surat.
B: Garis Panjang Melintang dibuat selepas alamat pengirim.
C: Nama & Alamat Penerima ditulis di bawah garis panjang melintang dan baris akhir
alamat penerima hendaklah digaris.
D: Tarikh ditulis di sebelah kanan surat, iaitu sebaris dengan baris akhir alamat penerima.
Nama Bulan ditulis dengan huruf besar dan diakhiri dengan Tanda Noktah.
E: Kata Penghadapan ditulis di bawah alamat penerima dan dibubuh tanda koma.
F: Perkara ditulis di tepi surat dan digariskan. Huruf besar digunakan pada setiap awal
kata dan TIDAK PERLU DIBUBUH TANDA NOKTAH selepas itu.
G: Tujuan & isi surat hendaklah ditulis dalam beberapa perenggan. Perenggan pertama
dan perenggan akhir tidak perlu dibubuh nombor. Bagi perenggan kedua dan seterusnya
hendaklah dinomborkan dan dibubuh tanda noktah. Permulaan ayat hendaklah ditulis ke
dalam sedikit.
H: Pengakuan pengirim ditulis di sebelah kiri surat dan diberi tanda koma selepas
rangkaian kata tersebut.
I: Tandatangan hendaklah diletakkan selepas pengakuan pengirim.
J: Nama penuh pengirim ditulis selepas tandatangan dengan huruf besar sepenuhnya di
dalam kurungan. Selepas itu, harus ditulis juga nama jawatan, nama kelab atau persatuan
sekolah atau sebagainya.