Anda di halaman 1dari 3

BERSIH, CEKAP DAN AMANAH Latarbelakang Pada pertengahan April 1982, Y.A.B. Dato' Sri Dr.

Mahathir Mohamad telah melancarkan kempen Bersih, ekap dan Amanah se!agai sat" dasar #ang men$adi amalan kepada sem"a di negara ini. %onsep ini adalah selaras dan se!agai asas kepada %empen %epimpinan Melal"i &eladan pada 19h!. Mac,198'. Rasional Pem!ang"nan dan ke$a#aan sese!"ah negara adalah !ergant"ng !esar kepada sikap #ang positi( serta !ermoral tinggi peng"r"san)peng"r"san peker$aan, pentad!iran dan rak#at secara kesel"r"hann#a. Di atas hakikat ini kesedaran har"slah ditanamkan di $i*a pega*ai)pega*ai a*am, pega*ai)pega*ai s*asta, peker$a)peker$a dan rak#at s"pa#a mereka memahami t"gas dan tangg"ng$a*a! masing)masing dan melaksanakann#a dengan cekap dan !erkesan, di samping memp"n#ai sikap !ersih dan !eramanah. Perasaan dan tanggapan !aha*a mereka !eker$a semata)mata !agi memen"hi keperl"an diri sendiri iait" "nt"k mendapat "pah ata" gan$aran hendaklah dikikis tetapi se!alikn#a semangat !eker$a !agi (aedah negara dan rak#at kesel"r"hann#a hendaklah ditanamkan di $i*a sem"a. Bersih, ekap dan Amanah adalah sat" (rame*ork #ang diharapkan dapat mencapai t"$"an terse!"t. Objektif +!$ekti( "tama dasar ini adalah se!agaimana !erik"t,) Bagi meng"$"dkan sat" etika ker$a dan sikap !erkhidmat #ang !ar" !agi rak#at Mala#sia dengan mem!eri ke"tamaan kepada peningkat hasil -prod"cti.it#/ dan m"t" ker$a. 0nt"k meningkatkan semangat ata" moti.asi peker$a seiring dengan Penerapan 1ilai)1ilai 2slam dan %epimpinan Melal"i &eladan. Secara kh"s"sn#a si(at)si(at #ang ingin diterapkan ke $i*a setiap golongan peker$a dan rak#at adalah seperti !erik"t,) 1. Bersih iait" Memp"n#ai moral #ang tinggi, !ertataterti! dan !erdisiplin, tidak men#ele*eng dan tidak ras"ah. a. Berkec"ali iait" tidak memihak ke mana)mana ata" !erat se!elah. !. &idak mementingkan diri sendiri. c. &idak khianat, hasad dan dengki. 2. ekap iait" a Berani dan cepat mem!"at kep"t"san. a. Menghadapi krisis dengan tenang !. Bersikap tegas kepada prinsip. c. Memp"n#ai prod"kti.iti #ang tinggi dan k"aliti dalam ker$a. d. Memp"n#ai ke#akinan diri. e. Berpandangan $a"h ) proakti( dan !"kan reakti(. (. Berpengetah"an, !erpengalaman dan mahir dalam !idang)!idang tertent". '. Amanah iait" 3ela dan c"!a men$alankan t"gas dan tangg"ng$a*a! #ang diamanahkan dalam !atas k"asa #ang ditent"kan dengan pen"h gigih dan ikhlas !agi mencapai o!$ekti( #ang ditetapkan.

a. Memp"n#ai si(at l"h"r dan m"rni, $"$"r kepada diri sendiri, rakan dan organisasi Strategi PelaksanaanDalam melaksanakan konsep ini %era$aan telah mempraktikkann#a sendiri terle!ih dah"l" dengan mengam!il da#a "tama !agi mem!aiki perkhidmatan)perkhidmatan #ang di!erikan oleh pentad!iran a*amn#a melal"i langkah)langkah tertent", di antaran#a ialah, (i Menga!akan Man"al Prose!"r Kerja (MPK # $ail Meja ($M %era$aan telah men#edari !aha*a terdapat kelemahan dalam pentad!iran a*amn#a !erp"nca dari ketidakpastian pega*ai dan kakitangan %era$aan mengenai t"gas dan k"asa "nt"k !ertindak dan "$"dn#a pertindihan t"gas dan tangg"ng$a*a!. %erana ketidakpastian ini pega*ai)pega*ai tidak #akin "nt"k mem!"at kep"t"san, tetapi se!alikn#a terpaksa mer"$"kkan kepada pihak atasan ata" kepada agensi lain. MP% dan 4M akan menent"kan se$elas)$elasn#a cara ses"at" ker$a har"s di$alankan, siapa #ang !ertangg"ng$a*a!, siapa #ang memp"n#ai k"asa, pihak #ang har"s dih"!"ngi, apa perat"ran dan "ndang)"ndang #ang disemak dan langkah)langkah #ang har"s diam!il. %esem"a 5a!atan %era$aan telah diminta men#ediakan MP% dan 4M ini, dan diharapkan ini dapat melicinkan pentad!iran dan mempercepatkan tindakan. (ii Me%baiki as&ek &eng"r"san %elal"i teknik'teknik bar" se&erti %es("arat !an k"%&"lan %eningkat M"t" Kerja ()CC Dalam teknik ini pega*ai)pega*ai dan kakitangan a*am di sem"a lapisan !oleh mem!eri s"m!angan (ikiran dan tidak pasi( iait" men"ngg" arahan semata)mata. Di dalam mes#"arat) mes#"arat dan %M% ini idea)idea !ar" dan pandangan praktikal !oleh dis"arakan "nt"k mem!aiki ker$a. Secara kh"s"sn#a teknik !ar" ini memerl"kan setiap pen$a*at a*am memp"n#ai sikap 'inno.ati.e dan creati.e'. (iii Pengl"asan k*i!%at &"sat'&"sat &e%ba(aran bil sete%&at 2ni adalah !ert"$"an "nt"k mem!eri kem"dahan kepada orang ramai men#elesaikan "r"san mereka dengan cepat dan men$imatkan masa tanpa mereka terpaksa pergi ke !e!erapa $a!atan #ang !erasingan. (i+ Pejabat Pelan ,erb"ka Bagi mempastikan r"ang pe$a!at dig"nakan secara optima, dan mem!olehkan penga*asan di$alankan dengan le!ih semp"rna. (+ Ka! &eraka% -akt" 2ni !"kan saha$a !agi menent"kan sem"a pega*ai mengik"t *akt" se!agai sat" (ormaliti tetapi #ang penting ialah mereka mengam!il !erat tentang *akt" dan !ertindak mengik"t $ad"al. (+i Pengis(ti*aran *arta ole* &ara anggota kabinet !an &ega-ai serta kakitangan Kerajaan. (+ii Pe%akaian /na%e tag/ ole* kakitangan Kerajaan. (+iii Menegaskan !an %eng"k"*kan &eranan 0a!an Pen1ega* Ras"a* k*asn(a bagi %en(iasat t"!"*an't"!"*an ras"a*.

(i2 Perk*i!%atan Ce%erlang bagi %eng*argai &ega-ai'&ega-ai (ang !i!ikasi !an tela* %e%berikan s"%bangan (ang isti%e-a. Di !ala%n(a terkan!"ng t"j"* ,eras Perk*i!%atan (ang %enja!i asas bagi &restasi kelak"an !an kerja'kerja se*arian kakitangan a-a%. (2 Peng*antaran &ega-ai'&ega-ai %elanj"tkan &elajaran bagi %el"askan &engeta*"an !an &engala%an %ereka agar !a&at %e%beri s"%bangan (ang lebi* ber%akna !an &ro!"ktif a&abila balik nanti. Pen"t"& Bersih, ekap dan Amanah adalah sat" konsep #ang m"rni. Si(at)si(at ini adalah asas #ang penting di dalam meng"$"dkan sat" mas#arakat Mala#sia #ang !enar)!enar !ertamadd"n dan !ermoral !erses"aian dengan 2slam se!agai "gama rasmi. Dengan it" konsep ini tidak !oleh dipisahkan dan hendaklah !er$alan seiring dengan Dasar Penerapan 1ilai)1ilai dan %onsep %epimpinan Melal"i &eladan serta 3"k"n 1egara. 5ika dika$i kesel"r"hann#a slogan B A ini akan mem!eri kesan dalam pencapaian sat" pentad!iran #ang !enar)!enar !erhasrat mencapai da#a pengel"aran #ang tinggi melal"i etika dan nilai !eker$a #ang progresi( selaras dengan kehendak)kehendak moral #ang m"rni dan terp"$i.

Anda mungkin juga menyukai