Anda di halaman 1dari 17

101 Do'a dan Dzikir ROSULULLAH S.A.W.

ASSALAMUALAIKUM WA_ROHMATULLAH_ WA_BAROKATUH_ Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabat beliau, dan segenap pengikutnya dari dahulu sampai sekarang dan di masa yang akan datang. Doa merupakan kebutuhan riil bagi kaum muslimin. Sebab, umat manusia tidak pernah lepas dari kebutuhan. Dan doa merupakan perantara untuk menghadirkan kebutuhan kita sesuai dengan kehendak Allah SWT. Tetapi, doa seringkali dianggap remeh dan tidak penting dalam konteks ibadah. Fakta lain belum banyaknya panduan doa sebagaimana yang dituntunkan dalam Al-Quran, Hadits, dan oleh para ulama terdahulu. Berangkat dari kondisi tersebut, Buku 101 Do'a dan Dzikir Rasulullah SAW yang sederhana ini hadir untuk memenuhi dan menjawab sebagian kebutuhan umat Islam, khususnya kaum muslimin di Gunungkidul. Dengan harapan, masyarakat kita bisa lebih memahami dan memaknai doa sebagai ibadah dan perantara terkabulnya permohonan kita kepada Allah SWT. Tentunya karya ini jauh dari kesempurnaan. Maka saran, kritik, dan masukan dari berbagai pihak tentunya sangat bermanfaat. Hanya kepada Allah-lah kami menyembah dan mohon pertolongan, semoga Buku 101 Do'a dan Dzikir Rasulullah SAW ini dapat bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. WASSALAMUALAIKUM WA_ROHMATULLAH_ WA_BAROKATUH_ ----MUQADIMAH A. PENGERTIAN Doa, dalam bahasa Arab berasal dari akar kata daa-yadu yang berarti memohon, meminta pertolongan, menyeru, dll. Dalam al-Quran maupun Hadits juga banyak terdapat makna doa. Tetapi secara umum, doa dipahami sebagai bentuk permohonan seorang hamba kepada Sang Khaliq, Allah Swt. Permohonan tersebut tentu untuk kebaikan diri dan orang lain, bukan untuk sesuatu yang negatif. B. ADAB BERDOA

Sebelum berdoa hendaklah memuji terlebih dahulu kepada Allah SWT dan membaca shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw. Bersangka baik kepada Allah Swt dan yakin doanya akan dikabulkan, baik cepat maupun lambat. Mengakui dosa dan kesalahan. Memantapkan hati. Tidak tergesa-gesa. Doa yang dipanjatkan untuk kebaikan, bukan keburukan.

C. WAKTU-WAKTU BERDOA Pada dasarnya, kita bisa berdoa kapanpun di luar waktu atau tempat yang dilarang oleh syara. Tetapi, ada waktu -waktu utama untuk berdoa, di ataranya:

Pada waktu pagi hari, terutama sesudah shalat Subuh hingga sebelum terbit matahari. Pada waktu siang hari terutama sesudah shalat Dhuhur di waktu matahari tergelincir.. Pada waktu sore hari terutama sesudah shalat Ashar dan pada waktu sebelum terbenam matahari. Pada awal malam, terutama sesudah shalat Maghrib dan shalat Isya. Pada waktu habis bangun tidur tengah malam hingga masuk waktu shalat Subuh. Pada waktu berada dalam majlis-majlis pertemuan. Di segala waktu-waktu yang dituntunkan syara untuk berdzikir. Waktu sela antara dua khutbah.

D. KEUTAMAAN DOA Ada banyak keutamaan dan keistimewaan doa dan dzikir.


-----

Doa Doa Doa Doa

dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt. merupakan bagian bentuk ibadah. dapat mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah Swt. merupakan wujud ketaatan hamba kepada Allah SWT.

1. Doa Sebelum Tidur

BISMIKALLOOHUMMA AHYAA WA AMUUT. Dengan nama-Mu, ya Allah, aku hidup dan aku mati. (HR. Bukhori) 2. Doa Bangun Tidur

ALHAMDU LILLAAHILLADZII AHYAANAA BADA MAA AMAATANAA WA ILAIHINNUSYUUR. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mati dan kepada -Nya kami dikembalikan. (HR. Bukhori Muslim) 3. Doa Sebelum Makan

ALLOOHUMMA BAARIKLANAA FIIMAA ROZAQTANAA WAQINAA ADZAABANNAAR. Ya Allah, berkahilah bagi kami dalam segala rezki kami dan jagalah kami dari api neraka. (HR. Ibn Sunni) 4. Doa Sesudah Makan

ALHAMDULILLAAHILLADZII ATHAMANAA WA SAQOONAA WA JAALANAA MUSLIMIIN. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum, dan menjadikan kami orang muslim. (HR. Abu Dawud)

5. Doa Masuk WC/Kamar Mandi

ALLOOHUMMA INNI AUUDZUBIKA MINAL KHUBUTSI WAL KHOBAAITS. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari syetan laki-laki dan perempuan. (HR. Bukhori dan Muslim) 6. Doa Keluar WC/ Kamar Mandi

ALHAMDULILLAAHILLADZII ADZHABA ANNIL ADZAA WA AAFAANII. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran (penyakit) dariku dan menyehatkanku. (HR. Ibnu Sunni dan Thabrani) 7. Doa Masuk Masjid

ALLOOHUMMAF TAHLII ABWAABA ROHMATIK. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. (HR. Muslim dan Ibn Majah). 8. Doa Keluar Masjid

ALLOOHUMMA INNII AS ALUKA MIN FADHLIK . Ya Allah, aku memohon karunia-Mu. (HR Ibnu Majah) 9. Doa Bercermin

ALLOOHUMMA KAMAA HASSANTA KHOLQII FAHASSIN KHULUQII. Ya Allah, Engkau telah memperbagus rupaku, maka perbaguskanlah akhlakku. (HR.Ibnu Sunni dari Ali ra) 10. Doa Berpakaian

ALHAMDULILLAAHILLADZII KASAANII HAADZAA WA ROZAQONII Segala puji bagi Allah yang memberiku pakaian dan memberiku rezeki. (HR. Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah) 11. Doa Melepaskan Pakaian

BISMILLAAHILLADZII LAA ILAAHA ILLAA HUWA. Dengan nama Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia.(HR. Ibnu Majah) 12. Doa Mulai Belajar

ROBBI ZIDNII IIMAN WARZUQNII FAHMAA.

Ya Allah, tambahkanlah ilmu padaku dan kefahaman. 13. Doa Sesudah Belajar

ALLOOHUMMA ARINAL HAQQO HAQQON WARZUQNAAT TIBAAAH WA ARINAL BAATHILA BAATHILA WARZUQNAJ TINAABAH Ya Allah berilah kami peringatan bahwa yang benar itu adalah benar dan berilah kami jalan untuk mengikutinya. Dan berilah kami peringatan bahwa yang batil itu adalah batil dan berilah kami jalan untuk menghindarinya. 14. Doa Pembuka Hati

ROBBISHROHLII SHODRII WAYASSIRLII AMRII WAHLUL UQDATAN MIN LISAANII YAFQOHUU QOULII. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku agar mereka mengerti perkataanku. (QS. Thoha: 25-28) 15. Doa untuk Kedua Orang Tua

ALLOOHUMMAGHFIRLII WALIWAA LIDAYYA WARHAMHUMAA KAMAA ROBBAYAANII SHOGHIIROO. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku masih kecil. 16. Doa Kebaikan Dunia dan Akherat

ROBBANAA AATINAA FIDDUNYAA HASANATAN WAFIL AAKHIROTI HASANATAN WAQINAA ADZAA BANNAAR. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan akherat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka.(Al -Baqarah 102) 17. Doa Masuk Rumah

BISMILLAAHI WALAJNAA WABISMILLAAHI KHOROJNAA WA ALAA ROBBINA TAWAKKALNAA Dengan nama Allah aku masuk rumah dengan nama Allah pula aku keluar rumah dan kepada Allah aku berserah diri. (HR. Abu Dawud) 18. Doa Keluar Rumah/Bepergian

BISMILLAAHI TAWAKKALTU ALALLOOHI WA LAA HAULA WA LAAQUWWATA ILLAA BILLAAH. Dengan Asma Allah, aku berserah diri kepada Allah, tiada daya upaya kecuali dari Allah.(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi) 19. Doa Pindah Rumah

AUUDZU BIKALIMAATILLAAHIT TAA-M MATI MIN SYARI MAA KHOLAQ Aku berlindung dengan kalimat Allah Yang Maha Sempurna dari kejahatan makhluk. (HR. Tirmidzi, Ahmad, dan Muslim)

20. Doa Naik Kendaraan (1)

BISMILLAAHI MAJROHA WA MURSAAHAA INNAROBBII LAGHOFUURURROHIIM Dengan nama Allah, berhenti dan berjalannya kendaraan ini, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Penyayang.(QS. Hud 41) 21. Doa Naik Kendaraan (2)

SUBHAANALLADZII SAKHKHORO LANAA HAADZAA WAMAA KUNNAA LAHUU MUQRINIINA WA INNAA ILAA ROBBINAA LAMUNQOLIBUUN. Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebenarnya tidak mampu menguasainya dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah.(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi) 22. Doa Ketika Bersin

AL'HAMDULILLAHI ROBBIL ALAMIIN Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. (HR Bukhori) 23. Doa Ketika Mendengar Orang Bersin

YARHAMUKALLOOH Semoga Allah tetap mengasihi kamu. (HR Bukhori) 24. Doa Orang yang Mendoakan Kita Bersin

YAHDII KUMULLOOHU WA YUSHLIHU BAALAKUM. Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan semoga pula senantiasa merupakan kebaikan yang utama. (HR Bukhori) 25. Doa Mendengar Petir

SUBHAANALLADZI YUSABBIHURRODU BIHAMDIHI WAL MALAA IKATU MIN KHIIFATIH Maha Suci Allah, petir dan malaikat bertasbih memuji-Nya karena tunduk kepada-Nya.(HR. Imam Malik) 26. Doa Minta Hujan

ALLOOHUMMASQINAA GHOITSAN MUGHIITSAN MARII-AN NAAFIAN GHOIRO DHORRIN AAJILAN GHOIRO AAJILIN Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah curahkanlah hujan kepada kami yang menyegarkan, yang menyuburkan, yang bermanfaat, tidak mengakibatkan bahaya , yang cepat tidak lambat. (HR. Abu Dawud) 27. Doa Ketika Turun Hujan

ALLOOHUMMA SHOYYIBAAN NAAFIAA. Ya Allah, semoga hujan ini bermanfaat.(HR. Bukhori) 28. Doa Ketika Ada Angin Kencang

ALLOOHUMMA INII AS ALUKA KHOIROHAA WA AUUDZUBIKA MIN SYARRIHAA Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu yang baik dan aku mohon perlindungan-Mu dari bencananya. (HR.Abu Dawud dan Ibnu Majah) 29. Doa Menjenguk Orang Sakit

ALLOOHUMMA ADZHIBILBAKSA ROBBANNAA-SI ISYFI WA ANTAS SYAAFI LAA SYIFAA-A ILLAA SYIFAA UKA SYIFAA ANLAA YUGHOODIRU SAQOMAA. Ya Allah, hilangkanlah kesengsaraan. Ya Tuhan manusia, berilah kesembuhan dan Engkau adalah pemberi kesembuhan, tidak ada kesembuhan kecuali penyembuhan-Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. (HR. Bukhori Muslim) 30. Doa Bila Sakit 3x BISMILLAAHI 3X AUUDZUBI IZZATILLAAHI WA QUDRATIHI MIN SYARRI MAA AJIDU WA UHAADZIRU. Dengan nama Allah 3x Aku berlindung kepada kemuliaan dan kekuasaan Allah dari bahaya yang saya rasakan dan saya khawatirkan.(HR.Muslim) 31. Doa Ditimpa Kesusahan/Musibah

INNAALILLAAHI WA INNAA ILAIHI ROOJIUUN. ALOOHUMMA AJIRFII MUSHIIBATI WAKHLIF LII KHOIRON MINHAA. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami kembali kepada -Nya. Ya Allah, berilah kami pahala dalam musibahku ini dan berilah pengganti yang lebih baik.(HR. Muslim dari Ummu Salamah) 32. Doa ketika mengalami kesulitan

ALLOOHUMMA LAA SAHLA ILLA MAA JAALTAHU SAHLAN WA ANTA TAJ ALUL HAZNA IDZAA SYITA SAHLAN Ya Allah tidak ada kemudahan kecuali apa yang kamu jadikan mudah sedang yang susah Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendaki-Nya.(HR. Ibnu Hiban dan Ibnu Suni) 33. Doa Bila Marah

AUUDZUBILLAAHI MINASSYAITOONIR ROJIIM. ALLOOHUMMAGHFIRDZAMBII WA ADZHIB GHOIDHO QOLBII Aku berlindung kepada Allah dari syetan yang terkutuk. Ya Allah, ampunil ah dosaku dan hilangkanlah kepanasan hatiku dan lepaskanlah aku dari syetan yang terkutuk.(HR. Bukhori Muslim)

34. Doa Ketika Diperlakukan Baik

JAZAA KALLOOHU KHOIROO. Semoga Allah memberi kebaikan kepadamu.(HR. Tirmidzi) 35. Doa Lupa Membaca Basmallah

BISMILLAAHI FII AWWALIHI WA AKHIRIHI. Dengan menyebut nama Allah pada permulaan dan penghabisan.(HR. Ibnu Majah) 36. Doa Sesudah Adzan

ALLOOHUMMA ROBBAHAADZIHIDDA WATITTAAMMATI WASHSHOLAATIL QOO IMATI. AATI MUHAMMADANIL WASIILATA WAL FADHIILATA WABATSHU MAQOOMAN MAHMUUDANILLADZII WAADTAH. Ya Allah, yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang tegakkan ini berkahilah dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan.(HR. Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah) 37. Doa Sebelum Wudhu

BISMILAAHI Dengan menyebut nama Allah.(HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad) 38. Doa Sesudah Wudlu

ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLOOH WAHDAHUU LAA SYARIIKALAH WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHUU WAROSUULUH ALLOOHUMMAJALNII MINATH THAWWAABIINA WAJALNII MINAL MUTATHOHHIRIINA WAJALNII MINIBAADIKASHSHOOLIHIIIN. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang taubat dan jadikanlah aku termasuk orang -orang suci, dan jadikanlah aku dari hambamu yang sholeh.(HR. Muslim dan Tirmidzi) 39. Doa Senandung al-Quran

ALOOHUMMARHAMNII BIL QURAAN. WAJALHUL LII IMAAMAAN WA NUURON WA HUDAWWARAHMAH. ALLOOHUMMA DZAKKIRNII MINHU MAA NASIITU WA ALLIMNII MINHU MAA JAHILTU WARZUQNII TILAAWATAHU AANAA ALLAI LI WAATHROOFANNAHAAR. WAJALHULII HUJJATAN YAA ROBBAL AALAMIIN. Ya Allah, rahmatilah aku dengan Al-Quran dan jadikanlah Al-Quran untukku sebagai ilmu dan cahaya dan petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan darinya apa yang aku lupa dan ajarilah aku darinya apa-apa yang aku tidak tahu dan berilah rizki kepadaku dengan membacanya tengah malam dan penghujung siang dan jadikanlah dia untukku sebagai pembela. Wahai Tuhan semesta alam.

40. Doa Penutup Majlis

SUBHAANAKALLOOHUMMA WABIHAMDIKA ASYHADU ALLAA ILAAHA ILAA ANTA ASTAGHFIRUKA WA ATUUBU ILAIK Maha suci ya Allah dan dengan segala puji bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, aku memohon ampunan-Mu dan bertaubat kepada-Mu.(HR. Thabrani) 41. Doa Berbuka Puasa

ALLOOHUMMA LAKA SHUMTU WABIKA AMANTU WAALA RIZQIKA AFTHORTU DZAHABADHDHOMA - U WABTALATIL URUUQU WATSABATAL AJRU INSYAA ALLOOH. Ya Allah, kepada-Mu lah aku berpuasa, dan kepada-Mu lah aku beriman dan atas rizki-Mu lah aku berbuka. Hilangkanlah haus dan basahilah kerongkongan serta tetapkanlah pahala. Insya Allah.(HR. Abu Dawud dan Hakim) 42. Doa Mohon Anak yang Shalih

ROBBI HABLII MINASH SHOOLIHIIN Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (anak) yang termasuk orang -orang yang sholih.(QS. Ash-Shoffat: 100) 43. Doa Mohon Keturunan yang Baik

ROBBI HABLII MIN LADUNKA DZURRIYYATAN THOYYIBATAN. INNAKA SAMIIID DU-AA Ya Tuhanku, berikanlah aku dari sisi Engkau seorang anak keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa.)QS. Ali Imron 38) 44. Doa Digolongkan Orang-orang Sholih . ROBBI HABLII HUKMAN WA ALHIQNII BISH SHOOLIHIIN WAJ ALLII LISAANA SHIDQIN FIL AAKHIRIIN. WAJ ALNII MIN WAROTSATI JANNATINN NAIM. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dal am golongan orang-orang yang sholih dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan.(QS. Asy-Syuara 83-85) 45. Doa Mohon Istiqamah dalam Shalat

ROBBIJALNII MUQIIMASH SHOLAATI WA MIN DZURRIYYATII ROBBANAA WA TAQOBBAL DU-AA Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenanlah doaku.(QS. Ibrohim 40) 46. Doa Minta Tetapnya Karunia Allah

ALLOOHUMMA INNI A UUDZUBIKA MIN ZAWAALI NIMATIKA WA TAHAWWULI AAFIYATIKA WA FAJ-ATI NIQMATIKA WA JAMII-I SAKHOTIK.

Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari hilangnya nimat karunia-Mu dari perubahan kesehatan-Mu, dari datangnya siksaMu, dan dari segala murka-Mu.(HR.Bukhori Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi) 47. Doa Terhindar dari Segala Keburukan

ALLOOHUMMA INNII AUUDZUBIKA MINAL AJZI WAL KASALI WAL JUBNI WAL HAROMI WAL BUKHLI WA AUUDZUBIKA MIN ADZAABIL QOBRI WAMIN FITNATIL MAHYAA WAL MAMAATI Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan, kemalasan, pengecut, pikun, dan bakhil, dan aku berlindung kepadaMu dari siksa kubur, serta aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan kematian.(HR. Bukhori) 48. Doa Mohon Kesucian dan Kekayaan (Jiwa)

ALLOOHUMMA INII AS ALUKAL HUDAA WAT TUQAA WAL AFAAFA WAL GHINAA Ya Allah saya mohon kepada-Mu petunjuk dan ketaqwaan, dan kesucian, dan kekayaan (jiwa).(HR. Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah) 49. Doa Istiqomah dalam Beribadah

ALLOOHUMMA AINNII ALAA DZIKRIKA WA SYUKRIKA WA HUSNI IBAADATIK. Ya Allah tolonglah aku dalam mengingat-Mu dan bersyukur kepada-Mu dan melakukan ibadah yang baik kepada-Mu.(HR. Bukhori) 50. Doa agar Amalannya Diterima Allah

ROBBANAA TAQOBBAL MINNAA INNAKA ANTAS SAMII UL ALIIM Ya Tuhan kami, terimalah dari kami (amalan kami) Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui.(QS. Al- Baqoroh: 128) 51. Doa Mohon Rahmat dan Petunjuk ). )

ROBBANAA AATINAA MIN LADUNKA ROHMATAW WAHAYYI LANAA MIN AMRINAA ROSYADAA Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. (QS Al-Kahfi: 10) 52. Doa Ketika Terjadi Sesuatu yang Diinginkan ). )

QODDARALLOOHU WAMAA SYAA-A FAALA Segalanya telah ditakdirkan Allah dan apa yang dikehendakiNya pasti terlaksana.(HR. An Nasai) 53. Doa untuk Mengusir Syetan .( (

AUUDZUBILLAAHI MINASY SYAITHOONIRROJIIM

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syetan yang terkutuk(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi) 54. Doa Mohon Ilmu, Rizki, dan Kesehatan .( (

ALLOOHUMMA INII AS ALUKA ILMAN NAAFIAN WA RIZQON WAA SIAN WA SYIFAA-AN MIN KULLI DAA-IN Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat dan rizki yang melimpah ruah serta penawar dari segala macam penyakit.(HR Thabrani) 55. Doa Mohon Ampunan dan Rahmat Allah : ). )

ROBBANAA DHOLAMNAA ANFUSANAA WA IN LAM TAGHFIRLANA WATARHAMNAA LANAKUUNANNA MINAL KHOOSIRIIN Wahai Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami niscaya kami benar-benar termasuk orang-orang yang rugi.(QS. Al Arof 23) 56. Doa Mohon Keselamatan dari Siksa Kubur ). )

ALLOOHUMMA INII AUUDZUBIKA MIN ADZAABIL QABRI WA MIN ADZAABINNAAR WA MIN FITNATIL MAHYAA WAL MAMAATI WA MIN FITNATIL MASIIHIDDAJJAAL Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, siksa neraka, fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah almasihid dajjal.(HR. Bukhori dan Nasai) 57. Dzikir Pagi dan Sore Hari ). )

ALLOOHUMA BIKA ASHBAHNAA WABIKA AMSAINAA WABIKA NAHYAA WABIKA NAMUUTU WA ILAIKN NUSYUUR Ya Allah, dengan karunia-Mu kami berada pada pagi hari dan dengan (karunia-Mu) kami hidup dan mati dan kepada-Mu kami kembali.(HR. Tirmidzi) 58. Doa Mohon Dimasukkan ke dalam Surga ). : )

ROBBANAA WA ADKHILHUM JANNAATI ADNINIL LATII WA ADTAHUM WA MAN SHOLAHA MIN AABAA -IHIM WA AZWAAJIHIM WA DZURRIYYAATIHIM INNAKA ANTAL AZIIZUL HAKIIM Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan kepada orangorang yang sholih di antara bapak-bapak mereka, istri-istri mereka dan anak-anak mereka semua. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Mumin: 8) 59. Doa Mohon Keteguhan Hati : ). )

ROBBANAA LAA TUZIGH QULUUBANAA BADA IDZHADAITANAA WAHAB LANAA MIN LADUNKA ROHMATAN INNAKA ANTAL WAHHAAB Ya Allah Ya Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan hati kami sesudah Engkau berikan petunjuk (hidayah) kepada kami, dan berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang sangat banyak pemberiannya.(QS Ali Imron: 8) 60. Bacaan Tawakkal

).

ALLOOHUMMA LAKA ASLAMTU WA BIKA AAMANTU WA ALAIKA TAWAKKALTU WA ILAKA ANABTU WABIKA KHOSOMTU. ALLOOHUMMA INII AUUDZU BIIZZATIKA LAA ILAAHA ILAA ANTA AN TUDHILLANII ANTAL HAYYUL LADZII LAA YAMUUTU WAL JINNU WAL INSU YAMUUTUUN Ya Allah, kepada-Mu lah aku berserah diri, kepada-Mu lah aku beriman, kepada-Mu lah aku bertawakal, kepada-Mul ah aku kembali, dan dengan pertolongan-Mu lah aku menghadapi lawan. Ya Allah sesungguhnya aku berlindung pada keperkasaanMu, tiada Tuhan selain Engkau. (Janganlah) Engkau sesatkan aku, Engkau Maha Hidup dan tiada pernah mati, sedangkan manusia dan jin semuanya pasti mati. (HR. Muslim) 61. Doa Syukur Nikmat : ). )

ROBBI AUZINII AN ASYKURO NIMATAKKKAL LATII AN AMTA ALAYYA WA ALAA WAA LIDAYYA WA AN AMALA SHOOLIHAN TARDHOOHU WA ADKHILNII BIROHMATIKA FII IBAADIKASH SHOOLIHIIN. Ya Allah ya Tuhanku, berilah aku ilham agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engaku berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan untuk mengerjakan amal sholeh yang Engaku ridhoi dan masukkanlah aku dengan rahmatMu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang shaleh.(QS. An-Naml: 19) 62. Doa Ampunan dari Perbuatan Dhalim : ). )

ROBBI INII DHALAMTU NAFSII FAGHFIRLII Ya Allah ya Tuhanku sesungguhnya aku telah berbuat dhalim kepada diriku sendiri, maka ampunilah aku.(QS. A l-Qoshos: 23) 63. Doa Mohon Dibukakan Pintu Kebenaran : ). )

ROBBANAFTAH BAINANAA WABAINA QAUMINAA BIL HAQQI WA ANTA KHOIRUL FAATIHIIN Ya Allah Ya tuhan kami, bukalah di antara kami dan kaum kami dengan kebenaran dan Engkaulah Tuhan yang paling baik daripada orang-orang yang membuka.(QS. Al-Arof: 89) 64. Doa Mohon Pertolongan Allah ). )

ROBBI ADKHILNII MUDKHOLA SHIDQIN WA AKHRIJNII MUKHROJA SHIDQIN WAJ ALLII MIN LADUNKA SULTHOONAN NASHHIIRO Ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan (pula) aku k e tempat keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi-Mu kekuasaan yang dapat menolong(ku).(QS. Al-Isro 80) 65. Doa Mohon Hidayah Allah ). :)

ROBBANAA INNAKA JAAMIUN NAASI LIYAUMIL LAA RAIBA FIIHI INNALLOOHA LAA YUFLIHUL MIIAAD Ya Allah Ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang mengumpulkan seluruh manusia pada hari yang tidak dapat diragukan lagi, sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janji.(QS. Ali Imron: 9) 66. Mohon Kebaikan Agama

).

ALLOHUMMA ASHLIHLII DIINIILLADZI HUWA ISHMATU AMRII WA ASHLIHLII DUNYAAYALLATII FIIHA MAAASHII WA ASHLIHLII AAKHIROTIILLATII FIIHAA MAAADII WAJALILHAYAATA ZIYAADATAN LII FII KULLIKHOIRIN WAJALILMAUTA ROOHATAN LII MIN KULLI SYARRIN. Artinya: Ya Allah, perbaikilah agamaku untuk kebaikanku sebagai pengendali urusanku. Perbaikilah duniaku untuk kebaikanku sebagai tempat penghidupanku. Perbaikilah akhiratku untuk kebaikanku sebagai tempat kembaliku. Jadikanlah baguiku hidup ini tambahan semua kebaikan dan jadikanlah kematian bagiku sebagai kebebasan dari semua keburukan. (H.R. Muslim) 67. Doa Mohon Rezeki Halal ). )

ALLOOHUMMAKFINII BIHALAALIKA AN HARAAMIKA WA AGHNINII BIFADHLIKA AMMANSIWAAKA. Ya Allah, cukupilah aku dengan rezeki-Mu yang halal (hingga aku terhindar) dari yang haram. Perkayalah aku dengan kenikmatan-Mu (hingga aku tidak minta) kepada selain-Mu. (H.R. Tirmidzi) 68. Doa Mohon Hati yang Khusyu ). )

ALLOOHUMMA INNII AUUDZUBIKA MINAL QOLBI LAA YAKHSYAU WAMIN DUAA IN LAA YASMAU WAMIN NAFSIN LAA TASYBAU WAMIN ILMIN LAA YANFAU. AUUDZUBIKA MIN HAA ULAA IL ARBA. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari hati yang tidak khusyu, doa yang tidak didengar, jiwa yang tidak pernah puas, dan ilmu yang tidak bermanfaat. (HR. At-Tirmidzi) 69. Doa Ketetapan Iman dan Pekerti yang Baik . ALLOOHUMMA INNII AS ALUKA SHIHHATAN FII IIMAANIN WA IIMAANAN FI HUSNIKHULUQIN WA NAJAAHAN YATBAUHU FALAAHUN WA ROHMATAN MINKA WAAAFIYATAN WA MAGHFIROTAN MINKA WA RIDHWAANAN. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kemurnian iman dan budi pekerti yang baik serta kesuksesan yang disertai oleh keberuntungan, dan aku mohon rahmat, kesehatan (keselamatan), pengampunan dan keridlaan dari-Mu. 70. Mohon Rezeki dan Umur Lanjut yang Baik . ALLOOHUMMAJAL UASAA RIZQIKA ALA INDI KIBARI SINNII WANQITHOOI UMRII. Ya Allah, berikanlah kepadaku rezeki-Mu yahg paling lapang pada umur tuaku dan pada akhir hayatku. 71. Doa Mohon Jalan Keluar dari Segala Permasalahan . ALLOOHUMMA INNII AS ALUKA TAJIILA AAFIYATIKA WA SHOBRON ALA BALIYYATIKA WA KHURUUJAN MINADDUNYAA ILA ROHMATIKA. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu agar disegerakan keselamatan-Mu (kepadaku), diberi kesabaran dalam menghadapi cobaan-Mu, dan jalan keluar dari dunia menuju kepada kasih sayang-Mu. 72. Doa Mohon Rahmat dan Ampunan ). (

ALLOOHUMMA INNII DHOLAMTU NAFSII DHULMAN KATSIIRON WALAA YAGHFIRUDZDZUNUUBA ILLA ANTA FAGHFIRLII MAGHFIROTAN MIN INDIKA WARHAMNII INNAKA ANTALGHOFUURURROHUIIM. Ya Allah, sesungguhnay aku amat menganiaya diriku, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Oleh karena itu, ampunilah dosa-dosaku dan berilah rahmat kepadaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. 73. Doa Mohon Tempat yang Diberkahi : ). )

ROBBI ANZILNII MUNZALAN MUBAAROKAN WA ANTA KHOIRUL MUNZILIIN Ya Allah ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati dan Engkau adalah sebaik -baik yang memberi tempat.(Q.S: Al-Muminun: 89) 74. Doa Mohon Perlindungan dari Bahaya ). )

ALLOOHUMMA INII AUUDZUBIKA MIN SYARRI MAA AMILTU WA MIN SYARII MAA LAM AMAL Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari bahaya apa yang aku kerjakan dan dari bahaya yang tidak aku kerjakan.(HR. Muslim, Abu Dawud, NasaI, Ibnu Majah) 75. Doa Terhindar dari Perbuatan Buruk ). )

ALLOOHUMMA INII AUUDZUBIKA MIN MUNKARAATIL AKHLAAQI WAL AMAALI WAL AHWAA-I Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kerusakan akhlak, kekejian amal perbuatan, dan hawa nafsu.(HR. Tirmidzi, Thabrani, Hakim) 76. Doa untuk Kedua Mempelai ). )

BAAROKALLOOHU LAKA WABAAROKA ALAIKA WA JAMAA BAINAKUMAA FII KHOIR Semoga Allah menganugerahi kebahagiaan kepadamu dan menyatukan kamu berdua dalam kebaikan.(HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah) 77. Doa akan Bersetubuh ). )

BISMILLAAHI ALLOOHUMMA JANIBNASY SYAITHOONA WA JANNIBISY SYAITHOONA MA ROZAQTANAA Dengan nama Allah, Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan, dan jauhkanlah syaithan (dari) rizki (anak) yang Engkau berikan kepada kami.(HR. Bukhori Muslim) 78. Doa agar Dikaruniai Anak / Keturunan : ). )

ROBBI LAA TADZARNII FARDAN WA ANTA KHOIRUL WAARITSIIN Ya Allah Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku sendirian, dan Engkaulah ahli waris yang paling baik.(QS. Al -Anbiya: 89) 79. Doa Istikharah

).

ALLOOHUMMA INNII ASTAKHIIRUKA BIILMIKA WASTAQDIRUKA BIQUDRATIKA WA AS ALUKA MIN FADHLIKAL ADHIIM. FA INNAKA TAQDIRU WALAA AQDIRU WA TALAMU WALAA ALAMU WA ANTA ALLAAMUL GHUYUUB. ALLOOHUMMA IN KUNTA TALAMU ANNA HAADZAL AMRU KHAIRULLII FII DIINII WA MA AASYII WA AAQIBATI AMRII "Ya Allah, dengan ilmu-Mu sungguh aku memohon kepada-Mu pilihan yang baik bagi-Mu, dengan kekuasaan-Mu aku memohon agar diberikan kemampuan. Aku mohon kepada-Mu sebagian anugerah Mu yang agung, karena sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Kuasa aku tidak. Engkaulah yang mengetahui aku tidak. Engkaulah Dzat yang Maha Tahu segalanya yang gaib, aku tidak. Ya Allah apabila engkau mengetahui bahwa hal itu baik untukku dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan agamaku, kehidupanku, dan akhir urusanku (baik) untukku dalam urusan yang sekarang maupun yang akan datang.(HR. Bukhori) 80. Doa Mohon Kesabaran dan Kekuatan : ). )

ROBBANAA AFRIGH ALAINAA SHOBRON WATSABIIT AQDAAMANAA WANSHURNAA ALAL QOUMIL KAAFIRIIN Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kokohkanlah langkah kami dan tolonglah kami menghadapi orangorang kafir.(QS. Al-Baqarah : 250) 81. Doa Penutup .( : )

SUBHAANA ROBBIKA ROBBIL IZZATI AMMAA YASSHIFUUNA WA SALAAMUN ALAL MURSALIINA WAL HAMDULILLAHIROBBIL AALAMIIN Mahasuci Tuhanmu, Tuhan Yang Maha perkasa dari sifat yang mereka atinga dan selamat sejahtera bagi para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam.(QS. Ash Shoffat : 180-182) 82. Doa Mohon Kekuatan, Kemuliaan, Kekayaan . ALLOOHUMMA INII DHO-IIF FA QOWWINII WA INNII DZALIILUN FA AIZZANII WA INNII FAQIIRUN FA AGHNINII Ya Allah sesugguhnya aku lemah maka kuatkanlah, sesungguhnya aku hina maka muliakanlah, dan sesungguhnya ak fakir maka kayakanlah. 83. Doa Bila Bermimpi Baik ). )

ALHAMDULILLAAHIROBBIL AALAMIIN Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.(HR. Bukhori) 84. Doa Bila Bermimpi Buruk ). )

ALLOOHUMMA INII AUUDZUBIKA MIN AMALISY SYAITHOONI WA SAYYI-ATIL AHLAAM Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan setan dan dari mimpi-mimpi yang buruk.(HR. Ibnu Suni) 85. Doa Mohon Diberkahi Semua Karunia yang Diberikan ). )

ALLOOHUMMAGHFIRLII DZANBII WA WASSILII FII DAARII WA BAARIKLII FII RIZQII Ya Allah ampunilah dosaku, lapangkanlah rumahku dan berkahilah segala karuni yang diberikan kepadaku.(HR T irmidzi) 86. Doa untuk Istri ). )

ALLOOHUMMA INII AS ALUKA KHOIROHAA WA KHOIRO MAA JABALTAHAA ALAIHI WA AUUDZUBIKA MIN SYARRIHAA WA SYARI MAA JABALTAHAA ALAIH Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadaMu kebaikan istri itu dan kebaikan sesuatuyang Engakau ciptakan kepadanya. Dan aku berlindung denganMu dai kejahatan istri yang telah Engkau ciptakan padanya.(HR Abu Dawud dan Ibnu Majah) 87. Doa Ketika Putus Asa ). )

ALLOOHUMMA AHYINII MAA KAANATIL HAYAATU KHOIROLII WA TAWAFFANII MAA KAANATIL WAFAATU KHOIROLLI Ya Allah, hidupkanlah aku sekiranya hidup itu baik bagiku dan matikanlah aku sekiranya mati itu lebih baik bagi diriku. (HR Muslim) 88. Doa untuk Para Pendahulu (Generasi Tua) : ). )

ROBBANAGHFIRLANAA WA LI IKHWAANINALLADZIINA SABAQUUNAA BIL IIMAANI WALAA TAJAL FII QULUUBINAA GHILLAL LILLADZIINA AAMANUU ROBBANAA INNAKA RO-UUFUR ROHIIM Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan semua saudara-saudara kami yang beriman mendahului kami dan janganlah Engkau jadukan dalam hati-hati kami rasa dendam kepada semua orang yang telah beriman sesungguhnya Engkau adalah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. (QS. Al Hasyr: 59) 89. Doa Mohon dari Keburukan Anggota Badan ). )

ALLOOHUMMA INII AUUDZUBIKA MIN SYARII SAMII WA MIN SYARII BASHORII WA MIN SYARI LISAANII WA MIN SYARI QOLBII WA MIN SYARRI FARJII Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada-Mu dari kejahatan pendengaranku, penglihatanku, lidahku, hatiku, dan dari kejahatan kemaluanku.(HR. Tirmidzi) 90. Doa Ketika Melihat Kebatilan ). )

JAA-AL HAQQU WA ZAHAQOL BAATHILU INNAL BAATHILA KAANA ZAHUUQON WAMAA YUBDIUL BAATHILU WAMAA YAIIDUHUU Telah datang kebenaran dan musnahlah kebatilan. Sesungguhnya yang batil pasti lenyap. Kebenaran telah datang sehingga yang batil tidak akan dimulai lagi dan tidak pula kembali lagi. (HR. Bukhori ) 91. Doa Mohon Ilmu yang Bermanfaat ). ALLOOHUMMAN FANII BIMAA ALLAMTANII WAALLIMNII MAA YANFAUNII WA ZIDNII ILMAAN WALHAMDULILLAAHI ALAA KULLII HAALIN WA AUUDZUBILAAHI MIN ADZAABIN NAAR )

Ya Allah, berilah kemanfaatan untukku ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarilah aku ilmu yang bermanfaat bagiku serta tambahkan untukku ilmu. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan . Dan aku mohon perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka. 92. Doa Mohon Dimatikan dalam Keadaan Diampuni Dosa-Dosanya ). ) ALLOOHUMMA ANTA KHOLAQTA NAFSII WA ANTA TAWAFFAAHAA LAKA MAMAATUHAA WAMAHYAAHAA IN AHYAITAHAA FAHFADH-HAA WA IN AMATTAHAA FAGHFIRLAHAA.ALLOOHUMMA INII ASALUKAL AAFIYAH Ya Allah, Engkau telah menciptakan diriku dan Engkau yang mematikannya. Kepunyaan-Mu mati dan hidup. Jika Engkau menghidupkannya maka jagalah dia dan jika Engkau mematikannya maka ampunilah dia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepada-Mu.(HR. Muslim) 93. Doa Ketika Menghadapi Orang-Orang yang Melawan Agama Allah . ( : )

ROBBANAGHFIRLANAA DZUNUUBANAA WA ISROOFANAA FII AMRINAA WA TSABBIT AQDAAMANAA WANSHURNAA ALAL QOUMIL KAAFIRIIN Ya Allah, Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan sikap melampaui batas kami dalam segala urusan kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami dari kaum yang kafir.(QSW. Ali Imron: 147) 94. Doa Mohon Semua Kebaikan . .

ALLOOHUMMA INNII AS ALUKA KHOIROL MAS ALATI WA KHOIROD DUAA-I WA KHOIRON NAJAA-HI WA KHOIROL AMALI WA KHOIROTS TSAWAABI WA KHOIROL HAYAATI WA KHOIROL MAMAATI TSABBITNII WA TSAQQILL MAWAAZIINII WA HAQQIQ IIMANII WARFA DAROJAATII WA TAQOBBAL SHOLAWAATII WAGHFIR KHOTHII-ATII WA AS ALUKAD DAROJAATIIL ULYA MINAL JANNAH. AMIN. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu sebaik-baik permohonan, sebaik-baik doa, sebaik-baik keberhasilan, sebaik-baik amal perbuatan, sebaik-baik pahala, sebaik-baik kehidupan, dan sebaik-baik kematian. Tetapkanlah padaku serta perberatlah timbangan amal kebaikanku, kokohkanlah keimananku, tinggikanlah derajatku, terimalah sholat-sholatku, ampunilah dosa kesalahanku, dan aku mohon kepada-Mu untuk mendapatkan tingkat tertinggi di dalam surga. 95. Doa Mohon dijauhkan dari Azab Neraka . ROBBANASH RIF ANNAA ADZAABA JAHANNAMA INNA ADZAABAHAA KAANA GHOROOMAA INNAHAA SAA -AT MUSTAQORROW WAMUQOOMAA Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal, sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. ( QS. Al Furqon: 65 -66) 96. Doa Mohon Keselamatan

ALLOOHUMMA INNAA NAS ALUKA SALAAMATAN FIDDIINI WA AA FIYATAN FIL JASADI WA ZIYAADATAN FIL ILMI WA BAROKATAN FIR RIZQI WA TAUBATAN QOBLAL MAUT WA ROHMATAN INDAL MAUT WA MAGHFIROTAN BADAL MAUT ALLOOHUMMA HAWWIN ALAINAA FII SAKAROTIL MAUT WAN NAJAATA MINAN NAARI WAL AFWA INDAL HISAAB Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu keselamatan dalam agama, kesejahteraan atau kesehatan jasmani, bertambah ilmu pengetahuan, rizki yang barokah, diterima taunbat sebelum mat, dapat rahmat ketika mati, dan dapatampunan setelah mati. Ya Allah mudahkanlah kami pada waktu sakaratul maut dan selamatkanlah kami dari api neraka serta kami mohon kemaafan ketika dihisab.

97. Doa Mohon Ilmu, Ketenangan, Taqwa, dan Kesehatan

ALLOOHUMMA AGHNINII BIL ILMI WAZAYYINII BIL HILMI WA AKRIMNII BITTAQWAA WA JAMMILNII BIL AAFIYAH Ya Allah, kayakanlah aku dengan ilmu, hiasilah diriku dengan ketenangan jiwa dan muliakanlah diriku dengan taqwa, dan elokkanlah diriku dengan kesehatan. 98. Doa Penerang Hati

ALLOOHUMMA NAWWIR QOLBII BINUURI HIDAAYATIKA KAMA NAWWARTAL ARDHO BINUURI SYAMSIKA YAA FATTAAHU YAA ALIIMU IFTAH ALAYYA FATHAN QORIIBAN YAA FATTAAHUL ALIIM Ya Allah, sinarilah hatiku dengan cahaya hidayah-Mu sebagaimana Engkau telah menyinari bumi dengan cahaya matahariMu. Wahai dzat yang Maha Membuka lagi Maha Mengetahui. 99. Doa Mohon Diberikan Panjang Umur

ALLOOHUMMA THOWWIL UMUURONAA FII THOOATIKA WA THOOATI ROSUULIKA WAJALNAA MIN IBAADIKASH SHOOLIHIIN Ya Allah, panjangkanlah umur dalam mentaati-Mu dan mentaati utusan-Mu serta jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sholeh. 100. Doa Penyerahan Diri

INNII WAJJAHTU WAJHIYA LILLADZII FATHOROS SAMAAWAATI WAL ARDHO HANIIFAN WAMAA ANAA MINAL MUSYRIKIIN Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada uhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. (QS. Al-Anam: 79) 101. Doa Husnul Khotimah

ALLOOHUMMAJAL KHOIRO UMRII AAKHIROHU WA KHOIRO AMALII KHOWAATIIMAHU WA KHOIRO AYYAAMII YAUMA LIQOO-IK Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada ujungnya dan sebaik-baik amalku pada ujung akhirnya serta hariku pada saat aku menemui-Mu."