Anda di halaman 1dari 23

SMK PALONG DUA (F), GEMAS NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

LAPORAN KEM MEMBACA 1 MALAYSIA 2010

Kandungan S !"n#a$ La%u


1. Laporan Program

2. Kertas Kerja 3. Gambar-gambar 4. Surat-surat dan Brosur 5. Teks U apan !. "ekod Ke#ad$ran

LAPORAN

LAPORAN KEM MEMBACA 1 MALAYSIA PERINGKA& SMK PALONG DUA (F), GEMAS &AHUN 2010 &A'UK MA&LAMA& OB'EK&IF BU&IRAN ( PENERANGAN %emb$na tab$at memba a da&am ka&angan mur$d. 1. %eng$s$ masa &apang mur$d se&epas peper$ksaan. 2. %enggerakkan program'akt$($t$ ga&akan memba a. 3. %emupuk m$nat memba a se ara berterusan. 4. %enjad$kan PSS sebaga$ tempat rujukan ba#an ba aan. Tar$k#) * +o(ember , 12 +o(ember 2-1.ar$ ) /sn$n #$ngga 0umaat 1ataran /&mu2 Ba&a$ Bestar$2 1e3an a&-K#a3ar$4m$2 dan B$&$k 5P1 Semua pe&ajar S%K Pa&ong 1ua 67e&da8 "ujuk Kertas Kerja "ujuk Kertas Kerja "ujuk Brosur P )#and"ngan Ku"* K%"n"+ M ,-a.a 1. 5m$na4atu&naj$#a# bt. 5m$nud$n 2. +ur 543a bt. +oor 54man 3. +or4ar$na bt. %o#d /sa P )#and"ngan B ). )"#a 1. +ors9a:$ka S#a43an$ bt. 5r$p$n 2. +ors9a:$;a# bt. %o#d S#okor 3. 5m$na4atu&naj$#a# bt. 5m$nud$n Peng&$batan S%K Pa&ong 1ua 6782 Gemas da&am Pe&an aran Kem %emba a 1 %a&a9s$a bersama-sama 1--5 bua# seko&a# 9ang terp$&$# dar$ se&uru# %a&a9s$a te&a# mendapat mak&um ba&as 9ang amat memberangsangkan. 1engan jum&a# pen9ertaan 9ang me&$batkan semua 3arga seko&a# $n$2 peng$s$an akt$($t$

&ARIKH PELAKSANAAN &EMPA& SASARAN PERSONALIA KOS(SUMBER( PERBELAN'AAN SEBENAR PENGISIAN KEPU&USAN

PENILAIAN(IMPAK

sebeg$n$ 3ajar d$teruskan pada masa akan datang kerana mampu membuda9akan tab$at ama&an memba a da&am ka&angan 3argan9a2 dan seterusn9a akan &a#$r ro&e mode& 9ang akan menjad$ $kutan dan te&adan ter#adap mas9arakat seke&$&$ng bag$ me&a#$rkan mas9arakat 9ang bermak&umat se&aras dengan asp$ras$ pu uk kepem$mp$nan negara 9ang berusa#a menjana 3arganegara 9ang ber$&mu pengeta#uan dan ber:$k$ran kreat$: dan $no(at$:. 1engan pember$an ba#an ba aan sumbangan S #o&ast$ <s %a&a9s$a dan derma dar$pada set$ap peserta 9ang ter&$bat da&am program Kem %emba a 1 %a&a9s$a2 #a& $n$ seka&$ gus dapat member$ $mpak pos$t$: kepada mereka da&am men9emarakkan buda9a memba a dan $nta akan $&mu da&am ka&angan 3arga seko&a# $n$ k#ususn9a2 dan mas9arakat %a&a9s$a amn9a.

1$sed$akan o&e#) NA/ARI BIN O&HMAN Guru Perpustakaan dan %ed$a S%K Pa&ong 1ua 6782 Gemas

KER&AS KER'A

PUSAT SUMBER SEKOLAH SMK PALONG 2 (F), GEMAS


Kertas Kerja Kem Membaca 1 Ma a!s"a 2#1#

Pe$%a&' 'a$ ( Salah satu usaha Kementerian Pelajaran Malaysia untuk membina tabiat membaca dalam kalangan murid adalah dengan memperkenalkan Program NILAM dengan hasrat mewujudkan budaya membaca dan budaya ilmu dalam kalangan rakyat Malaysia. agi merealisasikan hasrat ini! sekolah perlu mengadakan akt"iti#akti"iti galakan membaca secara berperingkat dan berterusan meliputi akti"iti asas! akti"iti pemupukan! dan akti"iti pengayaan. $al ini selari dengan peranan amalan membaca itu sendiri sebagai akses kepada pemerolehan ilmu yang menjadi prasyarat bagi melonjakkan tara% sosioekonomi dan pembinaan tamadun manusia. Mat amat (

Membina tabiat membaca dalam kalangan murid. Obje)t"* '. (. *. +. &

Mengisi masa lapang murid selepas peperiksaan. Menggerakkan program)akti"iti galakan membaca. Memupuk minat membaca secara berterusan. Menjadikan PSS sebagai tempat rujukan bahan bacaan. (

Ras"+$a

Ledakan dunia siber menuntut anggota masyarakat menguasai maklumat yang banyak bagi memastikan lahirnya masyarakat yang mantap dan berkemampuan melahirkan idea#idea yang bernas! matang! dan luas. $anya anggota masyarakat yang kaya maklumat mampu membina jati diri yang ampuh dan mampu berhadapan dengan sebarang perubahan yang berlaku dalam lanskap lokal dan global. Tem,at %a$ Tar")& & Projek ini akan dijalankan di sekitar kawasan SMK Palong ,ua -./! 0emas. -a$.)amasa &

1 hari! mulai 2 No"ember (3'3 hingga '( No"ember (3'3. K'm,' a$ Sasara$ & Semua warga SMK Palong ,ua -./! 0emas! khususnya murid#murid tingkatan *. -a/ata$)'asa 0$%') & Penasihat& Puan Saadiah binti Saad # Pengetua

Pengerusi& 4ik $a5lina binti 6ani Naib Pengerusi I& Puan Latipah binti Mansor Naib Pengerusi II& 8M 9engku 6iduan bin 6aja 8unus Setiausaha& 7ncik Na5ari bin :thman A;K '. Puan Norli5a binti <ainal (. Puan ;uwairiah binti Mohd Noor *. Puan Nora5imah binti Mohamed Nor +. 9uan $aji Abdul 6ahman bin Saari 1. Puan Nik Nuraini binti $usain -a/ata$)'asa Kerja & Pengerusi& 4ik $a5lina binti 6ani Naib Pengerusi& 7ncik Na5ari bin :thman Setiausaha & Puan Nik Nuraini binti $usain A;K Pelaksana & A;K Kem Membaca ' Malaysia & '. Puan Norli5a binti <ainal (. 7ncik Na5ari bin :thman A;K Projek Kitar Semula -Sayangi umi Kita/& '. Puan Norhamisah binti Md $assan (. Puan ;uwairiah binti Mohamad Noor *. 7ncik A%andy bin 4he Manah A;K Klinik Membaca & '. 7ncik Na5ari bin :thman (. 4ik Suhaili5a binti Sulaiman # # # # #

# # # #

0PK Akademik 0PK $7M 0PK Kokurikulum 0PM

Ketua idang ahasa Ketua idang Kemanusiaan Ketua idang Sains dan Matematik Ketua idang 9eknik dan =okasioanal Kaunselor

A;K Pertandingan Pidato! Perbahasan > Public Speaking& '. Puan Norli5a binti <ainal (. 7ncik Na5ari bin :thman A;K acaan Kegemaran Saya& '. Puan Nora5imah binti Mohamed Nor (. Puan 6osli5a binti Ismail

A;K 4horal Speaking& '. Puan Li5a binti Mohd Alias (. Puan Id5aliyah Suriani binti 6a5ali A;K Sketsa Lagu & '. Puan Norli5a binti <ainal (. 7ncik Md. ?a5ir bin Idris In%o $unt& '. 7ncik Na5ari bin :thman (. 4ik Norha5ni5a binti Md 8usop *. 9uan $aji Abdul 6ahman bin Saari +. 4ik Masitah binti Alias Strate."( '. (. *. +. 1. Penyediaan kertas kerja Mesyuarat ;awatankuasa Kerja Pelaksanaan program Penilaian Pelaporan (
Masa A)t"1"t" Majlis Pelancaran Kem Membaca ' Malaysia Peringkat Sekolah& 32.''.(3'3 Isnin '. (. *. Acapan Pengetua Persembahan Nyanyian Lagu BMari MembacaC Kem Membaca ' Malaysia Semua guru dan pelajar ,ataran Ilmu T"$%a)a$ Tem,at

-a%'a Pr+.ram
Tar")&

@.33#'3.3+ pagi

D.+3#'3.(3 pagi @.''.(3'3 Selasa '3.(3#'3.+3 pagi '3.+3#(.33 ptg '3.''.(3'3 6abu 2.*3#'3.(3 pagi '3.(3#'3.+3

Projek Kitar Semula -Sayangi umi Kita/

Pn.Norhamisah Pn. ;uwairiah 6ehat

,ewan Al# Khawari5mi

Sambungan Projek Kitar Semula -Sayangi umi Kita/ Klinik Membaca

7n.A%andy 4ik Suhaili5a 7n.Na5ari 6ehat

,ewan Al# Khawari5mi ilik AP, ) PSS

pagi '3.+3#(.33 ptg D.+3#@.33 pagi ''.''.(3'3 Khamis @.33#'3.(3 pagi '3.(3#'3.+3 pagi '3.+3#'(.33 tgh 2.33 E '3.(3 pagi Pertandingan Kui5 Klinik Membaca! dan Pertandingan ercerita acaan Kegemaran Saya 4horal Speaking 7n.Na5ari Pn.Norli5a Pn.Nora5imah Pn.Norhamisah Pn.Li5a 6ehat Sketsa Lagu In%o $unt Pn.Norli5a 7n.Md.?a5ir 7n.Na5ari :thman 4ik Norha5ni5a 9n.$j.Abdul 6ahman 4ik Masitah ilik AP, alai estari ,ewan Al# Khawari5mi ,ewan Al# Khawari5mi ilik AP,

'(.''.(3'3 ;umaat

A$..ara$ K+s
BIL. PENDAPATAN

(
PERBELANJAAN '. $adiah Pertandingan Kui5 Klinik Membaca! dan Pertandingan ercerita KUANTITI KOS (RM)

'.

P40 Pusat Sumber Sekolah

F G 6M'3

F3.33

-UMLAH

2#3##

S'mber Ke/a$.a$ ( '. Pe$" a"a$ Sumber daripada P40 PSS SMK Palong ,ua -./! 0emas. (

Penyediaan pelaporan. 4"se%"a)a$ + e&( EN50K NA6AR0 B0N OTHMAN 0uru Perpustakaan dan Media SMK Palong ,ua -./! 0emas Negeri Sembilan

GAMBAR0 GAMBAR

MA'LIS PELANCARAN KEM MEMBACA 1 MALAYSIA

PRO'EK KI&AR SEMULA (SAYANGI BUMI KI&A)

KLINIK MEMBACA

PER&ANDINGAN BERCERI&A

BACAAN KEGEMARAN SAYA

CHORAL SPEAKING

SKE&SA LAGU

INFO HUN&

SURA&0SURA& DAN BROSUR

&EKS UCAPAN

&EKS UCAPAN PENGE&UA SEMPENA KEMPEN MEMBACA 1 MALAYSIA 2010 PERINGKA& SMK PALONG DUA (F), GEMAS

5ssa&amua&a$kum 3ara#matu&&a# #$3abarakatu# dan sa&am seja#tera Ter&eb$# da#u&u sa9a merakamkan rasa kes9ukuran ke #adrat 5&&a# S=T kerana atas $4$n-+9a jua k$ta 3arga seko&a# $n$ dapat bersama-sama men9empurnakan %aj&$s Pe&an aran Kem %emba a 1 %a&a9s$a 2-1- se ara serentak dengan maj&$s pe&an aran d$ per$ngkat kebangsaan dan juga d$ per$ngkat +eger$ Semb$&an 1aru& K#usus pada #ar$ $n$2 tangga& * +o(ember 2-1-. Kem %emba a 1 %a&a9s$a 9ang bertemakan >%emba a %enjana Pem$k$ran 1 %a&a9s$a? merupakan program 9ang d$&aksanakan bersama 0P+2 BTP+2 PKG2 dan seko&a# dengan kerjasama agens$ kerajaan sepert$ P+%2 serta "akan Perkongs$an P$ntar KP% sepert$ S #o&ast$ <s %a&a9s$a dan %5B@P5. Tujuan utama program $n$ ada&a# untuk memb$na tab$at memba a dan buda9a $nta akan $&mu da&am semua &ap$san mas9arakat terutaman9a go&ongan remaja se&aras dengan #a&a tuju kerajaan untuk me3ujudkan mas9arakat 9ang ka9a mak&umat. Pe&an aran Kem %emba a 1 %a&a9s$a per$ngkat kebangsaan akan d$rasm$kan o&e# A5B Tan Sr$ 1ato< .aj$ %u#9$dd$n b$n .aj$ %o#d Aass$n2 T$mba&an Perdana %enter$ %a&a9s$a merangkap %enter$ Pe&ajaran %a&a9s$a2 d$ S"0K 6B8 Tsun S$n2 0a&an Per3$ra2 Kg. Pandan2 Kua&a Lumpur. %anaka&a2 d$ per$ngkat +eger$ Semb$&an pu&a akan d$rasm$kan pe&an arann9a o&e# Pengara# Pe&ajaran +eger$ Semb$&an d$ SK Sert$ng 67e&da8. 1--5 bua# seko&a# se&uru# %a&a9s$a2 5- bua# dar$padan9a ada&a# dar$ +eger$ Semb$&an2 dan sa&a# satu dar$padan9a $a&a# S%K Pa&ong 1ua 678 te&a# terp$&$# men9erta$ program $n$ bag$ meme a# %a&a9s$an Book o: "e ords. Ber$kan tepukan 9ang bergemuru# kepada d$r$ anda kerana te&a# terp$&$# untuk men9erta$ Kem %emba a 1 %a&a9s$a. Untuk pengeta#uan kamu2 seko&a# 9ang terp$&$# akan d$taja 1 set buku o&e# S #o&ast$ <s %a&a9s$a se&aku penaja program $n$. Se ara t$dak &angsung akan bertamba#&a# ko&eks$ buku d$ Ba&a$ Bestar$. Bukan satu perkara muda# untuk terp$&$# men9erta$ program $n$2 suda# tentu terdapat kr$ter$a-kr$ter$a tertentu 9ang per&u d$penu#$ bag$ me9ak$nkan p$#ak penaja untuk mem$&$# seko&a# k$ta. %uda#-muda#an2 dengan keper a9aan $n$2 sa9a 9ak$n dan per a9a ba#a3a program $n$ akan menjad$ momentum untuk me&onjakkan seko&a# k$ta setand$ng dengan seko&a#-seko&a# &a$n 9ang te&a# &ama men $pta keja9aan da&am membuda9akan ama&an memba a da&am ka&angan 3argan9a. T$dak musta#$& akan &a#$r Toko# +/L5% 9ang ba#aru sebaga$mana 9ang te&a# d$bukt$kan o&e# pe&ajar seko&a# $n$ pada ta#un 2--C2 $a$tu Saudar$ +or 5s#$ma# b$nt$ %o#d Sa&e# 9ang te&a# terp$&$# me3ak$&$ +eger$ Semb$&an d$ per$ngkat kebangsaan. 1$ mana kema#uan2 d$ s$tu ada ja&an. Ka&au tak d$pe a#kan ru9ung2 manakan dapat sagun9a. %ur$d-mur$d 9ang d$kas$#$2 S$:at suka memba a $a&a# satu ama&an mu&$a dan se#arusn9a d$jad$kan buda9a seumur #$dup. %emba a ada&a# &angka# untuk men$mba $&mu2 memperka9akan mak&umat2 $&mu pengeta#uan dan kebo&e#an da&am pe&baga$ b$dang. 1a&am ert$

kata 9ang &a$n2 me&a&u$ memba a k$ta bo&e# mend$d$k d$r$ send$r$ da&am pe&baga$ aspek. /&mu pengeta#uan dan mak&umat membo&e#kan k$ta mempert$ngkatkan tara: #$dup2 mampu berda9a sa$ng dan bergerak maju da&am dun$a k$n$ 9ang semak$n men abar dan bertekno&og$ t$ngg$. "ak9at 9ang suka memba a merupakan aset kerajaan 9ang t$dak ter#$ngga n$&a$n9a kerana ke#$dupan pada #ar$ esok ban9ak bergantung kepada apa 9ang k$ta pe&ajar$ pada #ar$ $n$. Sa&a# satu penekanan =a3asan 2-2- ada&a# untuk membangun %a&a9s$a sebaga$ sebua# negara 9ang ka9a mak&umat dan mempun9a$ ekonom$ berasaskan $&mu pengeta#uan. Se$r$ng dengan #a&a tuju Kerajaan $n$2 p$#ak Kementer$an Pe&ajaran %a&a9s$a amat pr$#at$n dan sent$asa member$ sokongan padu kepada program 9ang ber:okuskan pembuda9aan ama&an memba a dan 9ang men$t$kberatkan #a&-#a& 9ang ber orak mak&umat. 0usteru2 da&am tempo# Kempen %emba a 1 %a&a9s$a2 p$#ak seko&a# $n$ akan mengadakan pe&baga$ akt$($t$ ga&akan memba a se ara berper$ngkat dan berterusan 9ang me&$put$ akt$($t$ asas2 akt$($t$ pemupukan2 dan akt$($t$ penga9aan. Pendekatan sepert$ $n$ per&u d$&aksanakan untuk memper#ebat &ag$ pen apa$an Program +/L5% ke ta#ap 9ang &eb$# ba$k serta men9e&uru#2 dan seterusn9a2 membantu merea&$sas$kan satu dar$pada KP/ Kementer$an Pe&ajaran %a&a9s$a.2 $a$tu mengurangkan jurang pen apa$an antara mur$d bandar dengan mur$d &uar bandar. %ur$d-mur$d 9ang d$kas$#$2 Penemuan kaj$an T#e "ead$ng Pro:$&e o: %a&a9s$ans2 pada ta#un 1CC! menunjukkan ba#a3a rak9at %a&a9s$a dar$ umur 1- ta#un ke atas ada&a# e&$k #uru: . 1a&am kaj$an tersebut juga ada men9atakan ba#a3a se ara purata rak9at %a&a9s$a #an9a memba a 2 bua# buku da&am seta#un. +amun2 berdasarkan ana&$s$s pe&aksanaan Program +/L5% ta#un 2--C2 kadar ba aan mur$d semak$n men$ngkat. Kadar ba aan mur$d seko&a# renda# $a&a# 15 bua# bag$ set$ap mur$d2 manaka&a kadar ba aan mur$d seko&a# menenga# $a&a# 1- bua# buku bag$ set$ap mur$d. 5ra# a&$ran $n$ je&as menunjukkan adan9a anjakan parad$gma da&am menta&$t$ rak9at negara $n$. @&e# #a& 9ang dem$k$an2 bag$ men$ngkatkan ta#ap pemba aan berska&a t$ngg$ da&am ka&angan mas9arakat d$ bum$ 9ang bertua# $n$2 sa9a 9ak$n me&a&u$ program sepert$ Kem %emba a 1 %a&a9s$a $n$2 akan dapat men$ngkatkan m$nat seka&$ gus me3ujudkan buda9a memba a da&am ka&angan mas9arakat sepert$ mas9arakat d$ negara-negara maju. Sempena dengan Kem %emba a 1 %a&a9s$a $n$2 sa9a men9eru kepada semua mur$d dan para guru agar ser$ng berkunjung ke perpustakaan dan menggunakan kemuda#an-kemuda#an 9ang d$sed$akan o&e# PSS seko&a# $n$ dem$ memenu#$ objekt$: program $n$ 9ang ber#asrat menjad$kan kempen $n$ sebaga$ ruang untuk meng$s$ masa &apang k#ususn9a untuk mur$d t$ngkatan t$ga 9ang te&a# se&esa$ menduduk$ peper$ksaan P%" 2-1-. Se&a$n $tu2 program $n$ juga berperanan sebaga$ penggerak akt$($t$ ga&akan memba a dan pemupukan m$nat memba a se ara berterusan dan sepanjang #a9at. T$dak dapat d$na:$kan2 program $n$ juga

berusa#a menjad$kan PSS atau perpustakaan a3am dan desa sebaga$ tempat rujukan ba#an ba aan. /ngat&a# pesanan pantun &ama 9ang berbun9$) Berburu d$ padang datar2 1apat rusa berbe&ang d$ kak$D Berguru kepa&ang ajar2 /barat bunga kembang tak jad$. Kes$mpu&ann9a2 t$ada ja&an p$ntas untuk k$ta menempa keja9aan da&am apa-apa jua b$dang.2 me&a$nkan dengan men9ema$ tab$at suka memba a dan keberan$an meneroka pe&baga$ abaran da&am dun$a $&mu 9ang penu# ranjau dan dur$ sebe&um k$ta dapat menge ap$ keman$san keja9aan. Sebe&um sa9a mengak#$r$ u apan $n$2 sa9a $ng$n mengu apkan s9abas kepada 0a3atankuasa Kempen %emba a 1 %a&a9s$a S%K Pa&ong 1ua 6782 serta semua 9ang ter&$bat da&am menja9akan program $n$. Tanpa ded$kas$ dan ker$ngat 9ang te&a# ka&$an ura#kan2 suda# barang tentu keja9aan pada #ar$ $n$ sukar untuk k$ta pero&e#. 1engan $n$2 sa9a dengan suka $ta dan banggan9a merasm$kan Kempen %emba a 1 %a&a9s$a per$ngkat S%K Pa&ong 1ua 678 2-1-. Sek$an2 ter$ma kas$#. =assa&amua&a$kum 3ara#matu&&a# #$3abarakatu#.

REKOD KEHADIRAN

Anda mungkin juga menyukai