Anda di halaman 1dari 12

Pengenalan Chomsky (1957) menyatakan bahawa setiap penutur dan pendengar memiliki dua perkara penting iaitu kemampuan

(competence) dan pengucapan (performance). Semua orang dapat berkomunikasi dengan apa cara dan di mana mana sekalipun baik secara lisan! bahasa isyarat dan sebagainya. Setiap bentuk komunikasi daripada manusia adalah bagi menyampaikan mese" dengan "elas dan tulen. #omunikasi "uga adalah asas hidup bermasyarakat. $a adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. #omunikasi tidak wu"ud secara terpencil. $a berlaku dalam setiap aspek kehidupan manusia. Definisi #omunikasi adalah suatu proses yang membabitkan penyampai dan penerima yang menyampaikan dan menerima maklumat dan menghasilkan kesan. %erderber dan %erderber (1977) menyatakan komunikasi adalah satu proses mengongsi makna yang dilakukan melalui proses pengiriman dan penerimaan baik secara senga"a atau sebaliknya. &ertuturan dan bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi. #omunikasi ialah proses yang melibatkan encoding (penghantaran maklumat yang boleh difahami) dan decoding (menerima dan memahami) mese". Chomsky (1957) pula mentafsir komunikasi berlaku apabila adanya penutur dan dan pendengar memiliki dua perkara penting! iaitu kemampuan dan pengucapan. #emampuan (competence) dan pengucapan (performance) merupakan dua aspek penting dalam proses komunikasi yang berkesan.#emampuan (competence) yang dimaksudkan berada dalam otak yang berupaya merumus dan menghasilkan kalimat yang tidak terbatas banyaknya. &endek kata! kemampuan adalah pengetahuan penutur mengenai bahasanya.

&engucapan (performance) pula adalah unsur yang berada di luar dan dapat diertikan sebagai bunyi bunyi yang dilafa'kan. (unyi bunyi ini mempunyai makna dan dapat difahami oleh pendengarnya. #emampuan menghasilkan pengucapan ataupun bunyi bunyi inilah yang menghasilkan pertuturan iaitu ayat ayat yang didengar oleh pendengar melalui telinga ke otak dan diulangi apabila sipendengar bertutur. (erdasarkan skema laku ucapan ini "elas menun"ukkan setiap komunikasi dilakukan oleh dua orang tertentu seperti yang diringkaskan di bawah) &enutur (&emberi) &endengar (&enerima)

*engikut +iddowson (1979)! kemahiran mendengar dan membaca sebenarnya kemahiran menerima komunikasi dan kemahiran bertutur dan menulis adalah kemahiran menyampaikan komunikasi. #emahiran mendengar dan bertutur menggunakan media lisan dan kemahiran menulis dan membaca menggunakan media tulisan. Tujuan komunikasi #omunikasi dapat membiarkan seseorang mengenali orang lain dan men"alinkan persefahaman! keseronokan! perubahan sikap! perhubungan baik dan tindakan dengan orang itu. *engikut *c,uley (19--)! komunikasi dapat mempengaruhi serta meningkatkan keyakinan seseorang. Seterusnya! beliau merumuskan komunikasi dapat menentukan tindakan! kepuasan dan men"alin hubungan.

Masalah dalam komunikasi #ebanyakan murid murid bermasalah pembela"aran tidak dapat berkomunikasi dengan baik di dalam kelas. #elemahan sewaktu berkomunikasi berkait rapat dengan kelemahan murid menggunakan bahasa lisan dengan "elas dan berkesan. ,ntara masalah komunikasi yang dapat dikesan di dalam kelas masalah pembela"aran adalah gangguan percakapan. /angguan cara bercakap adalah lencongan yang melibatkan gantian! tertinggalan! diherot perotkan dan tambahan kepada bunyi bunyi itu. *asalah cara bercakap adalah paling ketara dalam kesemua masalah komunikasi di dalam kelas. /antian yang sering dan gemar dilakukan oleh murid murid adalah seperti bunyi 0r1 diganti dengan 0l1 dan 0'1 dengan 0"1 misalnya 2a'ali disebut 03a"ali1. Seterusnya! setengah setengah murid murid tidak dapat bertutur mengikut tahap perkembangan umur ataupun mereka cuma dapat faham sedikit bahasanya ataupun ekspresi suara. 4erlewat atau terencat dalam perkembangan bertutur diklasifikasikan sebagai 0terlewat bertutur1. Secara tradisinya! terlewat bertutur dianggap sebagai organik atau fisiogenik ataupun fungsional atau psikogenik. #e"adian organik dapat dikaitkan dengan pekak dan aphasia. &erkataan aphasia ini dipin"am daripada ilmu neurologi yang membawa makna memahami percakapan. $a digunakan pada kanak kanak yang mengalami masalah congenital language defect. ,phasia tidak khusus pada kesempurnaan bertutur. $a adalah ketidakupayaan bertutur ataupun ketidakupayaan menggunakan bahasa dalam pemikiran bagi tu"uan berfikir. 5ungsional pula dapat dikaitkan dengan ketidaksempurnaan persekitaran. Sudah terbukti kanak kanak daripada keluarga yang mengganggap perkembangan pertuturan tidak mustahak la'imnya lewat dapat bertutur. $bu bapa daripada keluarga sederhana lebih banyak bercakap dan mendengar anak anak mereka

berbual. 7aripada segi teori pembela"aran! anak anak lebih cepat dan mahir bertutur sekiranya ibu bapa mengambil berat serta memberi galakan kepada mereka. 7aripada segi teori cerakinan "iwa pula! disebabkan kanak kanak la'imnya melambangkan dan menyamai dirinya dengan ibunya! ia bercakap sekiranya ibunya "uga bercakap. #alau ibunya tidak bercakap maka diamlah dia. (entuk komunikasi yang kebayi bayian bermula di rumah. $a dapat ter"adi apabila perhubungan ibu dengan anak men"adi begitu rupa sehingga menentang pertumbuhan dan perkembangan bayi. Si ibu tidak suka si anak berkenaan membesar mengikut pertumbuhan dan perkembangannya. 7alam keadaan ini sebegini mungkin "uga lahir berbagai bagai faktor keibuan dan perawakan. Si anak mungkin men"adi pasif dan memerap! mahu selalu dicempung! diriba dan amat takut akan pembaharuan. Segala ciri diperkukuhkan lagi oleh ibu! yang berasa takut dan was was! terlalu bersikap pelindung. &ada keseluruhannya! kanak kanak bermasalah pembela"aran menghadapi empat masalah yang besar dalam komunikasi iaitu input! intergrasi! mengingat dan output. *ereka yang menghadapi masalah input tergolong di kalangan kanak kanak yang menghadapi aphasia iaitu sukar memahami bahasa! kesukaran mendiskriminasi pendengaran atau sukar membe'akan bunyi yang sama ataupun berbe'a! dyslexia atau kesukaran membaca di mana kanak kanak ini 8ampak huruf dan nombor dalam keadaan terbalik dan dyscalculia iaitu kesukaran memperoleh konsep matematik. *asalah integrasi pula digolongkan bagi kanak kanak dyssemia iaitu kesukaran menter"emah lawak! suara! gerak badan yang dilihat! masalah penaakulan atau kesukaran dalam berfikir secara logic! turutan dan berfikir secara kritis dan masalah ruang iaitu sukar melihat dan memahami dimensi. *asalah mengingat pula digolongkan kepada kanak kanak yang menghadapi masalah kesukaran mengingat "angka masa pendek dan pan"ang di mana

kesukaran mengingat maklumat dan menghafal! manakala kanak kanak apraxia iaitu kesukaran mengingat gerakan otot. *asalah output pula adalah kanak kanak yang menghadapi masalah dysgraphia iatiu kesukaran menulis dan dysnomia atau kesukaran mengeluarkan pendapat. #esemua masalah di atas men"urus kepada masalah komunikasi. Strategi Komunikasi Berkesan *urid murid memerlukan bentuk komunikasi yang baik dan "elas bagi memudahkan proses penga"aran dan pembela"aran. #etidaktentuan sewaktu berkomunikasi sekali gus mewu"udkan ketidak berkesanan dalam hubungan sosial. /uru perlu mengambil kira dalam komunikasi! setiap mese" yang hendak disampaikan memerlukan tindakan yang sesuai dengan kehendak murid. Sehubungan ini komunikasi corak berikut dapat diwu"udkan di dalam kelas bermasalah pembela"aran. i. #omunikasi antara perseorangan ii. #omunikasi dalam kumpulan kecil iii. #omunikasi umum i:. #omunikasi masa :. #omunikasi bercirikan kekeluargaan. Teknik Komunikasi dalam Bilik Darjah 4erdapat empat bentuk pola komunikasi dalam bilik dar"ah yang dapat menyumbang kepada komunikasi yang berkesan. 7i antaranya) (ilik dar"ah "enis acuh tak acuh

#omunikasi berlaku secara bebas. $a tidak menekankan mana mana corak ataupun "enis hubungan.

(ilik dar"ah "enis perlindungan

*engutamakan komunikasi bercorak sosio iaitu murid digalakkan menyesuaikan diri dan berkawan baik dengan orang lain dengan cara men"auhkan diri daripada sebarang idea yang kontro:ersi. (ilik dar"ah kepelbagaian

*urid digalakkan mencari idea idea baru dan kerap didedahkan kepada bahan bahan yang kontro:ersi. 7engan cara ini murid dapat membuat keputusan sendiri tanpa rasa bimbang akan merosakkan perhubungan. (ilik dar"ah "enis kesetu"uan

*enekankan kedua dua corak komunikasi (kepelbagaian dan perlindungan). #etika murid terdedah kepada isu isu kontro:ersi! mereka dikehendaki membentuk konsep konsep yang dipadu dengan bentuk komunikasi sosio tetapi dilarang melawan pendapat guru supaya tidak men"e"askan hubungan guru murid. #esimpulan (agi men"amin keberkesanan! guru perlu berkomunikasi dengan murid dengan menggunakan pelbagai cara membentuk apa apa yang ingin disampaikan. *enggunakan suara! gerak geri! tulisan! lukisan bunyi bunyian dan pelbagai cara lagi adalah bagi menyalurkan sesuatu bagi men"amin kelangsungan komunikasi.

Pengenalan #emahiran lisan merupakan kemahiran bahasa peringkat asas. <ika murid murid tidak menguasai dengan baik! ia akan mengganggu kemahiran bahasa yang lain 3isan adalah pertuturan atau percakapan. ,pabila seseorang itu bertutur! ia bukan hanya melibatkan kemahiran bertutur saha"a tetapi "uga melibatkan kemahiran mendengar. $ni bermakna kemahiran lisan merangkumi dua kemahiran penting iaitu mendengar dan bertutur. Kemahiran Mendengar *endengar adalah kemahiran awal yang dikuasai oleh kanak kanak dalam perkembangan pemerolehan bahasanya. 3undsteen (1979) telah mendefinisikan mendengar sebagai satu proses minda yang memberi makna kepada bahasa pertuturan. (erdasarkan definisi mendengar ini! <alongo (199.) menyatakan bahasa kemahiran lisan melibatkan tiga perkara penting! iaitu) (i) &endengaran (Hearing) = iaitu proses fisiologikal yang merangkumi keta"aman pendengaran atau keupayaan mendengar! dan persepsi pendengaran iaitu keupayaan untuk membe'akan bunyi bunyi! mengadun bunyi bunyi! dan menyimpan urutan bunyi dalam ingatan. (ii) *endengar (Listening) = merupakan bentuk tingkah laku persepsi iaitu memberi tumpuan! men"adi peka! dan memilih petun"uk petun"uk isyarat (cues) daripada persekitaran. (iii) >Auding? = iaitu tingkah laku pemahaman yang bermula daripada pendengaran dan mendengar. ,uding termasuklah memperoleh makna daripada apa yang didengar! menghubungkan bunyi sesuatu yang sudah diketahui! menyusun! membayangkan! dan menghargai apa yang didengar.

Kemahiran Bertutur (ertutur adalah kegiatan melafa'kan bunyi bunyi yang dilahirkan daripada alat sebutan (articulator)! ia merupakan kemahiran berinteraksi dalam suasana berbahasa manusia (#amarudin @"! @usin! 19--). #emahiran bertutur dikuasai oleh kanak kanak hasil daripada meniru atau menga"uk pertuturan orang dewasa di sekelilingnya. 2angsangan dan gan"aran yang diterimanya akan menggalakkannya mengulang ulang perkataan yang disebutnya sehinggalah ia dapat menguasai pertuturan yang lebih kompleks. ,pabila kemahiran bertutur sudah dikuasai! kanak kanak akan mula berinteraksi dengan orang lain di sekelilingnya. Aspek-aspek Pertuturan ,da beberapa aspek penting dalam pertuturan yang perlu diberi perhatian supaya pertuturan men"adi lebih berkesan. #amarudin @" @usin (19--) memberikan sembilan aspek pertuturan seperti berikut) Sebutan 4ekanan *ora (pan"ang pendek) <eda (persendirian) $ntonasi 8ada 4atabahasa #elancaran #efasihan 3aras bahasa

#eupayaan bahasa lisan seseorang kanak kanak dapat dilihat berdasarkan kebolehannya menguasai kemahiran bahasa pelahiran (ekspresif) dan bahasa

penerimaan (reseptif). #edua dua kemahiran ini perlu dikuasai secara seiring supaya seseorang kanak kanak itu berupaya berinteraksi secara lisan dengan baik. *asalah kemahiran lisan yang ditun"ukkan melalui bahasa pelahiran adalah seperti berikut) a) 4idak mempunyai perbendaharaan kata yang mencukupi sehingga

mengganggu kelancaran pertuturan dan tidak dapat menyampaikan mese" dengan "elas. b) /agal mengaitkan makna dengan perkataan yang diucapkan. c) 3emah dalam menyusun ayat ayat dalam pertuturan dan d) /agap *asalah kemahiran lisan yang ditun"ukkan melalui bahasa penerimaan pula adalah seperti berikut) a) 4idak mempunyai perbendaharaan kata yang mencukupi untuk memahami percakapan orang lain. b) *engalami masalah pendengaran sehingga boleh men"e"as penerimaan input lisan daripada orang lain dan c) *endengar secara memilih perkara yang hendak didengar saha"a dan mengabaikan input lain yang mungkin lebih berguna. +alaupun kemahiran lisan terdiri daripada dua kemahiran iaitu mendengar dan bertutur! namun kemahiran lisan sering dikaitkan dengan keupayaan bertutur saha"a. #eadaan ini disebabkan kemahiran mendengar berfungsi seiring dengan kemahiran bertutur. Aleh itu masalah bahasa lisan dapatlah dibahagikan kepada tiga kategori iaitu! masalah artikulasi! suara dan kelancaran. *asalah artikulasi dalam kemahiran lisan adalah pengeluaran bunyi bunyi pertuturan yang abnormal sehingga pertuturan men"adi tidak tepat atau tidak

sesuai. *asalah artikulasi terdiri daripada penggantian! pengguguran! pengubahan dan penambahan. *asalah suara "uga merupakan masalah dalam bahasa lisan. Suara yang dihasilkan secara tidak normal ketika bercakap memberi kesan kepada proses komunikasi seperti sengau akibat sumbing! tersangat garau! terlalu nyaring atau terlalu perlahan. #elancaran adalah masalah yang sangat ketara dalam kemahiran lisan. *asalah kelancaran pertuturan adalah disebabkan oleh masalah gagap! iaitu menyebut sesesuatu perkataan secara berulang ulang atau tersekat sekat. *asalah bahasa lisan "uga dapat dilihat dari aspek pertuturan seperti sebutan! tekanan! mora! "eda! intonasi! nada! tatabahasa! kelancaran! kefasihan! dan laras bahasa. #elainan pertuturan yang melibatkan mana mana satu atau lebih aspek aspek ini akan mencatatkan pertuturan seseorang. ,bdul ,'i' 4alib (.BBB) memberikan empat masalah dalam bahasa lisan! iaitu) #ecacatan fi'ikal yang mungkin akan menimbulkan masalah dalam pembela"aran lisan. #ecacatan pertuturan seperti sengau! pelat atau bisu. #ecacatan penglihatan seperti rabun atau buta. #ecacatan pengamatan seperti melihat huruf terbalik. #ecacatan pendengaran seperti kurang dengar atau pekak. #ecacatan tangan yang boleh menimbulkan masalah untuk menulis.

/angguan bahasa ibunda /angguan daripada system bunyi bahasa ibunda pela"ar boleh menyebabkan kesukaran dalam aspek penyebutan bahasa *elayu! misalnya 0cakap1 disebut 0ciakap1! 0bangun1 disebut 0mangun1.

1B

&engaruh dialek tempatan yang menebal di kalangan pela"ar seperti dialek #elantan! #edah! 8egeri Sembilan dan sebagainya. &engaruh negati:e media massa seperti radio dan tele:isyen yang sememangnya diakui mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kanak kanak. 4erdapat perkataan yang tidak tepat sebutanya! misalnya >pasca? disebut >paska?! dan bahasa ro"ak yang digunakan secara berleluasa di dalam program tele:isyen sekarang. Penutup #emahiran lisan terdiri daripada dua aspek penting iaitu kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. (agi menguasai kemahiran lisan! kanak kanak perlulah menguasai kedua dua aspek ini dengan baik terlebih dahulu. #anak kanak yang mahir dalam bahasa lisan akan dapat melahirkan perasaan dan pendapat dengan baik! dan akan lebih yakin untuk berinteraksi dengan orang lain dalam apa "ua situasi.

11

Rujukan ,bdul 2ahim b 4alib. (.BB;). HBSL 1103 Pengenalan Pendididikan Kanak kanak !asalah Pem"ela#aran$ AC* *eteor 7oc. Sdn. (hd. Selangor <ulia <antan! Siti Suhaila Samlan. (.BB7).HBS% 3303 Perkem"angan dan &iri ciri Kanak kanak Berkeperluan Khas. AC* *eteor 7oc. Sdn. (hd. Selangor. *ohd. Sharani ,hmad. (.BB9). !engurus Kanak kanak 'ang Susah Bela#ar$ &4S &ublications D 7istributors Sdn (hd (entong! &ahang. 8ordin *amat. (.BB5). Asas Sosial Kanak kanak$ &ustaka Salam Sdn (hd (atu Ca:es! #uala 3umpur. Saadiah ,hmad. (.BB9). HBS% (303 Pengenalan Kepada Kod )angan Bahasa !elayu *KB)!+$ AC* *eteor 7oc. Sdn. (hd. Selangor.

1.

Anda mungkin juga menyukai