Anda di halaman 1dari 5

17 pupuh sunda

1.PUPUH ASMARANDANA (Ngagambarkeun rasa deudeuh, asih, nyaah, birahi) PIWURUK SEPUH Ngariung di tengah bumi, pun biang sareng pun bapa, jisim abdi diuk mando, husu ngupingkeun pituah, piwejang ti anjeunna, pituduh laku rahayu, piwejang sangkan waluya. 2.PUPUH BALAKBAK (Ngagambarkeun heureuy atawa banyol) DAYEUH BANDUNG Dayeuh Bandung kiwari teuing ku rame-araheng, gedong-gedong pajangkung-jangkung wangunna-alagreng, tutumpakan-tutumpakan balawiri lalar liwat-garandeng. 3.PUPUH DANGDANG GULA (Ngagambarkeun katengtreman, kawaasan, kaagungan, kagumbiraan) MILANG KALA Dinten ieu estu bingah ati, ku jalaran panceg milang kala, kenging kurnia ti Alloh, rehing nambahan taun, tepung taun umur sim abdi, henteu weleh neneda, ka Gusti Nu Agung, malar umur teh mangpaat, tebih bahla turta pinarinan rijki, sumujud ka Pangeran.

http://www.mawarnada.com/2012/05/pupuh-sunda-17-macamjenis-dengan-contoh.html

17 pupuh sunda

4.PUPUH DURMA (Ngagambarkeun rasa ambek, gede hate, sumanget) LEMAH CAI Nagri urang katelah Indonesia, diriksa tur dijaring, sumirat komarana, berkahna Pancasila, ageman eusining nagri, yu sauyunan, ngawangun lemah cai.

5.PUPUH GAMBUH (Ngagambarkeun kasedih, kasusah, kanyeri) KADUHUNG Kaduhung sagede gunung, kuring sakola teu jucung, lalawora resep ulin, hanjakal tara ti heula, ayeuna kari peurihna. 6.PUPUH GURISA (Ngagambarkeun nu ngalamun atawa malaweung) SI KABAYAN Si Kabayan lalamunan, pangrasa bisa nyetiran, motor atawana sedan, poho keur eundeuk-eundeukan, na dahan emplad-empladan, gujubar kana susukan.

http://www.mawarnada.com/2012/05/pupuh-sunda-17-macamjenis-dengan-contoh.html

17 pupuh sunda

7.PUPUH JURU DEMUNG (Ngagambarkeun nu bingung ku kalakuan sorangan) ADIGUNG Lolobana mungguh jalma, embung hina hayang agung, hayang hirup mukti, tapina embung tarekah, tinangtu mo bakal nanjung. 8.PUPUH KINANTI (Ngagambarkeun nu nungguan, deudeupeun atawa kanyaah) KANYAAH INDUNG Kanyaah indung mo suwung, lir jaladri tanpa tepi, lir gunung tanpa tutugan, asihna teuing ku wening, putra teh didama-dama, dianggo pupunden ati. 9.PUPUH LAMBANG (Ngagambarkeun anu lohong banyol, tapi pikiraneun) WAWANGSALAN Dialajar wawangsalan, saperti tatarucingan, cik naon atuh maksudna, teangan naon wangsalna, gedong ngambang di sagara, ulah kapalang diajar, keuyeup gede di lautan, kapitineung salawasna. 10.PUPUH LADRANG (Ngagambarkeun anu banyol tapi bari nyindiran) MOKAHAAN Aya hiji anak bangkong leutik, mokahaan, maksudna ngelehkeun sapi, nahan napas antukna bitu beuteungna.
http://www.mawarnada.com/2012/05/pupuh-sunda-17-macamjenis-dengan-contoh.html

17 pupuh sunda

11.PUPUH MAGATRU (Ngagambarkeun nu sedih, bingung, handeueul atawa mapatahan) KASAR - LEMES Dupi irung lemesna teh nya pangambung, pipi mah disebat damis, upami buuk mah rambut, ceuli sok disebat cepil, kasarna angkeut mah gado. 12.PUPUH MASKUMAMBANG (Ngagambarkeun kanalangsaan, sedih bari ngenes hate) BUDAK JAIL Anak manuk dikatepel budak jail, jangjangna getihan, rek hiber teu bisa usik, duh manusa kaniaya. 13.PUPUH MIJIL (Ngagambartkeun kasedih tapi gede harepan) NUNGTUT ELMU Najan cicing nya di tepiswiring, kade ulah bodo, kudu tetep nungtut elmu bae, sabab jalma nu loba pangarti, hirup tangtu hurip, mulus tur rahayu. 14.PUPUH PANGKUR (Ngagambarkeun nu gede ambek atawa nyanghareupan tugas beurat) KA SAKOLA Seja miang ka sakola, rek diajar nambahan elmu pangarti, pigeusaneun bekel hirup, sabab mungguhing manusa, kudu pinter beunghar ku elmu panemu, komo jaman pangwangunan, urang kudu singkil bakti.
http://www.mawarnada.com/2012/05/pupuh-sunda-17-macamjenis-dengan-contoh.html

17 pupuh sunda

15.PUPUH PUCUNG (Ngagambarkeun nu ambek ka diri sorangan atawa keuheul kulantaran teu panuju hate) TATAKRAMA Mangka inget tatakrama sopan santun, tanda jalma iman, nyarita jeung amis budi, da basa mah lain barang anu mahal. 16.PUPUH WIRANGRONG (Ngagambarkeun anu kawiwirangan, era ku polah sorangan) SIEUN DORAKA Kuring moal deui-deui, gaduh panata nu awon, ngabantah nu jadi indung, sieun dibendon ku Gusti, kawas Dalem Boncel tea, doraka ti ibu-rama. 17.PUPUH SINOM (Ngagambarkeun kagumbiraan, kadeudeuh) TATAR SUNDA Tatar Sunda estu endah, lemah cai awit jadi, sarakan asal gumelar, amanat Ilahi Robbi, titipan nini aki, wajib dijaga dijungjung, basa katut budayana, padumukna luhung budi, insya-Allah tatar Sunda karta harja.

http://www.mawarnada.com/2012/05/pupuh-sunda-17-macamjenis-dengan-contoh.html