Anda di halaman 1dari 21

NOR BAHIYAH BT

_________________________________________________________________________________________________________
Pengenalan

Saya telah melihat pengajaran dan pembelajaran seorang guru Bahasa Melayu yang
mengajar murid Tahun 5 Bestari. Beliau bernama Pn. Nooraini bt. Mohamed. Saya dapati beliau
menyampaikan pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan teori
Behaviorisme.

a) Apakah pendekatan teori yang digunakan oleh guru tersebut bagi mengajar

pelajar sekolah rendah?

Pendekatan teori yang digunakan oleh Pn. Nooraini bt Mohamed ketika menyampaikan
pengajaran dan pembelajaran ialah menggunakan kemahiran lisan atau pertuturan perlu
dilakukan terlebih dahulu sebelum diikuti kemahiran membaca dan menulis. Kemahiran lisan
digunakan ketika pemulaan pengajaran dan pembelajaran iaitu ketika set induksi diadakan.
Ketika set induksi dijalankan, guru tersebut menanya murid apakah makanan kegemaran mereka,
murid menjawab secara spontan makanan kegemaran mereka seperti nasi ayam, mi goreng,
bihun sup dan pelbagai jawapan lain yang boleh diterima pakai.

Tujuan set induksi adalah untuk menarik minat murid untuk mempelajari pelajaran pada
hari tersebut. Kemahiran lisan juga di dapati digunakan dalam langkah 3 iaitu murid menyebut
isi-isi penting yang terdapat di dalam petikan. Nyanyian lagu Dikir Barat juga merupakan
kemahiran lisan yang digunakan oleh guru ini. Saya dapati murid menyanyikan dengan penuh
kegembiraan dan kadangkala guru tidak dapat mengawal keadaan. Hal ini berlaku kerana
terdapat beberapa orang murid yang begitu teruja untuk menyanyikan lagu tersebut sehingga
berlari ke sana sini. Setelah guru tersebut menegur perbuatan murid tersebut, barulah aktiviti
tersebut berjalan dengan lancar.

Kemahiran membaca dilakukan pada langkah 1 iaitu murid membaca petikan yang
terdapat di dalam buku teks. Kemahiran membaca juga didapati pada langkah 2 dan 3. Guru
tersebut menggunakan kemahiran tulisan dahulu pada langkah 2 barulah diikuti kemahiran lisan
iaitu guru tersebut menyuruh murid menulis penanda wacana di papan putih dan seterusnya

_____________________________________________________________________________________
1
HBML3303

PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK


NOR BAHIYAH BT

_________________________________________________________________________________________________________
menyuruh membaca wacana tersebut. Kemahiran menulis pula, guru itu gunakan pada langkah 2,
4 dan 5.

Dalam langkah 2, murid menulis wacana, langkah 4 contoh makanan di dalam borang
yang disediakan dan langkah 5 pula, murid menulis kata kerja transitif dan kata kerja tak
transitif. Kesimpulannya, guru tersebut menggunakan kemahiran lisan dahulu dan diikuti
kemahiran membaca dan menulis. Guru tersebut juga menggunakan ketiga-ketiga kemahiran di
dalam satu langkah supaya pengajaran dan pembelajaran pada hari itu berjaya dilaksanakan.

Pengajaran mestilah menekankan pengulangan dan latih tubi. Ini adalah kerana
penguasaan bahasa diperolehi secara mekanis. Pengulangan dan latih tubi didapati digunakan
ketika membaca mekanis dan akaliah. Perkara ini bertujuan murid akan faham petikan yang
dibaca. Guru ini juga menggunakan pengulangan dan latih tubi pada langkah 2 iaitu murid
menulis penanda wacana dan membaca kembali penanda wacana tersebut. Ini bertujuan supaya
mengingat apa yang ditulis.

Dalam langkah 3 pula, guru tersebut menyuruh murid membaca kembali isi-isi penting
yang telah didapati dalam petikan. Pengulangan dan latih tubi juga digunakan oleh guru ini di
dalam langkah 3. Ketika menyanyi juga, guru menyuruh murid menyanyikan lagu Dikir Barat
sebanyak dua kali. Proses pengulangan juga terdapat di dalam aktiviti ini.

Nahu tidak perlu diajarkan secara langsung kerana kemahiran bahasa boleh dikuasai
secara pengulangan. Pembentukan pelaziman adalah dipentingkan. Ini dapat dikesan ketika guru
mengajar penanda wacana. Dalam langkah 2, murid dikehendaki mengumpul penanda wacana
yang terdapat di dalam petikan. Selepas itu, murid dikehendaki menulis penanda wacana tersebut
di papan putih dan akhir sekali murid membaca penanda wacana tersebut. Ini juga menujukkan
pengulangan ketika mengajar penanda wacana.

_____________________________________________________________________________________
2
HBML3303

PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK


NOR BAHIYAH BT

_________________________________________________________________________________________________________
Alat bantu mengajar amat dipentingkan ketika mengajar kemahiran bahasa. Ini adalah
hasil daripada operasi rangsangan dan gerak balas. Alat bantu mengajar yang digunakan oleh
guru ini ialah buku teks, MyCD Bahasa Melayu Tahun Lima, Komputer Riba, LCD dan
lembaran kerja. Buku teks digunakan untuk murid-murid membaca petikan yang terdapat di
dalam muka surat 58 dan 59. MyCD bahasa Melayu Tahun Lima pula digunakan untuk
menyanyi lagu Dikir Barat sebagai pengukuhan pembelajaran pada hari itu. Murid menunjukkan
minat ketika menyanyikan lagu Dikir Barat.

Guru mestilah menjadi model yang baik kerana kesilapan dianggap sebagai kegagalan
di dalam membentuk pelaziman. Guru membimbing murid ketika mencari isi-isi penting dalam
petikan. Guru membina soalan untuk mewujudkan jawapan mencari isi-isi penting. Guru juga
membimbing murid yang tidak dapat membezakan kata kerja transitif dan kata kerja tak
transitif.

. Ganjaran juga diberikan bagi mendorong wujudnya rangsangan bagi menggalakkan


pengulangan dan pengukuhan pembelajaran. Contoh ganjaran ialah kata-kata pujian daripada
guru. Guru juga meminta murid menepuk tangan sebagai ganjaran kepada murid yang dapat
membina ayat dengan menggunakan penanda wacana dengan betul.

b) Apakah prinsip pedagogi yang dipegang oleh guru tersebut?

_____________________________________________________________________________________
3
HBML3303

PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK


NOR BAHIYAH BT

_________________________________________________________________________________________________________
Prinsip pedagogi yang dipegang oleh guru tersebut ialah berdasarkan Teori Bahaviorisme
iaitu pembelajaran berkaitan dengan perubahan tingkah laku. Ahli-ahli bahasa yang mendokong
teori ini ialah Bloomfield, Sapir, Boas, Fries dan Brooks. Menurut mereka, penguasaan bahasa
adalah suatu proses mekanis. Mereka berpendapat, bahasa dikuasai melalui proses pengulangan
iaitu mengulang sebanyak mungkin sesuatu kemahiran bahasa sehingga menjadi suatu kebiasaan.

Rangsangan dan gerakbalas melalui bahasa akan mempercepatkan proses penguasaan


bahasa. Teori ini juga mementingkan aspek komunikasi. Mereka menganggap bahawa bahasa
adalah alat penting dalam perhubungan. Proses komunikasi dan interaksi akan meningkatkan
penguasaan bahasa. Teori ini juga mementingkan pengukuhan yang dapat ditimbulkan melalui
ganjaran yang diberikan kepada seseorang pelajar yang memberi gerak balas yang betul. Ini
bermaksud ganjaran yang berupa pujian atau tepukan diberikan kepada pelajar yang dapat
menjawab soalah yang diberikan dengan betul.

Dengan ganjaran yang diberikan, telah mendorong pelajar terbabit untuk mengulangi
tingkah laku itu. Secara tidak langsung , pembelajaran telah pun berlaku. Dalam aspek huraian
bahasa, golongan behavioris berpegang kepada huraian bahasa secara deskriptif atau struktural.
Huraian bahasa secara deskriptif ini mementingkan penghuraian bahasa atas apa yang dituturkan
bukan apa yang ditulis.

c) Apakah pendekatan yang diamalkan dalam pembelajaran bahasa?

_____________________________________________________________________________________
4
HBML3303

PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK


NOR BAHIYAH BT

_________________________________________________________________________________________________________
Mengikut Kamus Dewan (1998), pendekatan merupakan cara atau langkah-langkah yang diambil
bagi memulakan dan melaksanakan sesuatu tugas seperti mengatasi masalah. Dalam konteks
pendidikan, konsep pendekatan bermakna cara mendekati sesuatu, misalnya objektif pelajaran
yang ditentukan untuk pengajaran sesuatu mata pelajaran. Dengan perkataan lain, pendekatan
merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran diajarkan untuk mencapai objektifnya.

Pendekatan secara umumnya terbahagi kepada empat pendekatan yang utama iaitu
pendekatan induktif, deduktif, elektif dan komunikatif. Pendekatan yang dipilih oleh guru
tersebut ialah pendekatan komunikatif. Littlewood (1981) telah menggariskan beberapa prinsip
asas proses pembelajaran dan pengajaran bahasa mengikut pendekatan komunikatif iaitu:

a) Prinsip komunikasi. Aktiviti-aktivi yang melibatkan komunikasi sebenar akan


menggalakkan proses pembelajaran.

b) Prinsip tugasan. Aktiviti-aktiviti yang dapat menggunakan bahasa bagi melaksanakan pelbagai
tugsan juga akan menggalakkan pembelajaran.

c) Prinsip tugasan. Bahasa yang bermakna kepada murid akan mengukuhkan proses pembelajaran.

Prinsip-prinsip tersebut amat sesuai digunakan oleh guru-guru bahasa dalam pengajaran mereka.
Mereka mesti mewujudkan pelbagai peluang komunikasi di dalam pengajaran dan pembelajaran
mereka. Sebagai contoh kemahiran lisan.

Freeman (1986) pula telah menyenaraikan beberapa kriteria utama pengajaran pendekatan
komunikatif berdasarkan pemerhatiannya terhadap sebuah kelas yang menggunakan pendekatan ini.

Antara prinsip tersebut ialah:

_____________________________________________________________________________________
5
HBML3303

PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK


NOR BAHIYAH BT

_________________________________________________________________________________________________________
a) Seboleh mungkin, bahasa yang dipelajari hendaklah daripada bahasa yang digunakan dalam
konteks sebenar atau bahasa yang autentik (seperti guru memberikan edaran yang diambil
daripada akhbar semasa)
b) Kebolehan mengenalpasti maksud penutur atau penulis adalah sebahagian ciri seseorang
yang mempunyai keupayaan berkomunikasi (seperti guru meminta murid mengenai ramalan,
andaian dan persaan penulis)
c) Bahasa tersebut hendaklah menjadi bahasa komunikasi kelas dan bukan hanya sebagai objek
pembelajaran (seperti guru memberikan arahan pengajarannya dengan menggunakan bahasa
yang dipelajari).
d) Sesuatu fungsi mungkin dakan dapat disampaikan melalui bebebrapa struktur linguistik.
Oleh kerana fokus pembelajaran dan pengajaran adalah bahasa sebenar, maka pelbagai
struktur lingistik tersebut hendaklah dipelajari (seperti pelajar cuba menyatakan maksud
penulis dalam pelbagai bentuk struktur ayat.
e) Murid hendaklah mempelajari ciri-ciri bahasa yang berkaitan dengan perhubungan atau
perkaitan antara ayat-ayat.
f) Permainan bahasa adalah penting kerana ia mempunyai ciri-ciri yang sama dengan pelbagai
aktiviti komunikasi sebenar. Aktiviti ini bertujuan untuk bertukar maklumat dan pandangan,
di samping penutur akan dapat menerima secara langsung maklum balas daripada pendengar
sama ada ia telah berkomunikasi dengan baik atau tidak. Jika tugasan ini dilakukan dalam
kumpulan yang kecil akan dapat memaksimakan jumlah latihan berkomunikasi kepada
mereka.
g) Murid mesti diberi peluang yang sewajarnya untuk menyampaikan idea dan pandangan
mereka. Guru sentiasa menggalakkan murid ikut serta dalam perbincangan.
h) Kesalahan bahasa dibenarkan dan dilihat sebagai hasil semula jadi dalam perkembangan
pelbagai kemahiran berkomunikasi. Kejayaan murid dalam pengusaan bahasalebih diukur
dari aspek kelancaran berbahasa berbanding ketepatan bahasa. Oleh itu, guru dan murid lain
mengabaikan pelbagai kesalahan yang dilakukan oleh seseorang.
i) Huru bertanggungjawab untuk mewujudkan suasana yang sesuai untuk merangsang
komunikasi. Contohnya, guru memberikan pernana yang tertentu kepada murid untuk
dilakukan dalam pelbagai situsai komunikasi.

_____________________________________________________________________________________
6
HBML3303

PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK


NOR BAHIYAH BT

_________________________________________________________________________________________________________
j) Interaksi komunikasi menggalakkan sifat kerjasama di kalangan murid. Ia akan memberi
peluang kepada murid untuk memilih pelbagai maksud yang hendak disampaikan.

d) Apakah kaedah yang digunakan untuk memulakan pengajaran dan bagi

tujuan mencapai objektif pelajaran?

_____________________________________________________________________________________
7
HBML3303

PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK


NOR BAHIYAH BT

_________________________________________________________________________________________________________
Kaedah yang digunakan oleh Pn. Nooraini ketika mengajar pengajaran Bahasa Melayu Tahun 5,
didapati terdapat empat kaedah iaitu:

i) Kaedah Pengajaran Direktif


Strategi pengajaran direktif bertujuan membantu murid bagi memahami dan mencari maklumat
berasaskan pembacaan dan penaakulan kritis. Dalam pendekatan ini, murid dikehendaki
menguasai tingkah laku dan kemahiran yang ditunjukkan oleh guru. Hal ini melibatkan latih
tubi, amali, pembelajaran masteri dan pengajaran langsung dalam bilik darjah.

ii) Kaedah Kontekstual

Pengajaran kontekstual adalah merupakan satu konsep pengajaran dan pembelajaran yang
membantu guru mengaitkan bahan subjek yang dipelajari dengan situasi sebenar iaitu . Keadaan
tersebut secara tidak langsung berupaya memotivasikan murid-murid untuk membuat perkaitan
antara pengetahuan dan mengaplikasinya di dalam kehidupan seharian mereka sebagai ahli
keluarga, warga masyarakat dan pekerja.

Terdapat beberapa teori yang menyatakan bahawa pelajar dapat memproses maklumat
atau pengetahun baru dengan cara bermakna dalam rangka minda dan maklumat disampaikan
dalam perlbagai konteks. Ia lebih bermakna kepada murid dan guru mewujudkan kepelbagaian
persekitran pembelajaran untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan. Berdasarkan teori
pembelajaran kontekstual, pembelajaran hanya berlaku apabila pelajar memproses maklumat
atau ilmu pengetahuan baru dengan cara tertentu sehingga ia membawa maksud atau makna
kepada mereka dalam kerangka rujukan mereka sendiri (dunia dalaman bagi memori,
pengalaman dan tindakbalas mereka sendiri).

iii) Kaedah Pengajaran Koperatif

_____________________________________________________________________________________
8
HBML3303

PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK


NOR BAHIYAH BT

_________________________________________________________________________________________________________
Murid dalam pengajaran koperatif bekerja dalam kumpulan untuk menyempurnakan tugasan
kumpulan,bertukar pendapat, membuat perancangan dan mencadangkan penyelesaian kepada
masalah. Pengajaran koperatif adalah satu strategi yang melibatkan penyertaan murid-murid
dalam aktiviti pembelajaran kumpulan kecil dan mengalakkan interaksi positif.

Pembelajaran koperatif menyumbangkan kepada pencapaian akademik, mudah


dilaksanakan dan tidak mahal. Tingkah laku dan rekod kedatangan pelajar yang bertambah baik
dan lebih sukakan sekolah adalah antara kebaikan yang dikenal pasti (Slavin, 1987).

Pembelajaran koperatif dapat meningkatkan motivasi pelajar, menggalakkan proses


kumpulan, memupuk interaksi social dan akademik di kalangan pelajar dan memberi ganjaran
kepada penyertaan kumpulan yang berjaya. Ia juga dapat memperbaiki perhubungan pelajar
dengan rakan sebayanya, lebih-lebih lagi mereka yang datang dari kumpulan sosialetnik yang
lain.

iv) Kaedah Pengajaran ICT

Penggunaan komputer dalam pendidikan telah membawa banyak perkembangan kepada sistem
pendidikan yang semakin canggih. Ia juga membawa reformasi serta perkembangan baru dalam
pelbagai bidang pendidikan, khasnya dalam teknologi pendidikan, teori pengajaran –
pembelajaran, pengurusan sekolah, sistem pentadbiran pendidikan serta kemahiran dan latihan
guru.

Pembangunan pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia bermatlamat memberi


penekanan kepada pembangunan ICT yang menyeluruh, antaranya ialah meningkatkan
pengetahuan dan kemahiran ICT dalam kalangan pelajar, pendidik dan personel serta
menekankan pengintegrasian ICT dalam pengajaran dan pembelajaran supaya lebih berkesan,
menarik dan mencabar.

_____________________________________________________________________________________
9
HBML3303

PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK


NOR BAHIYAH BT

_________________________________________________________________________________________________________
Dalam pengajaran dan pembelajaran, guru tersebut menggunakan ICT ketika
menyanyikan lagu Dikir Barat. Murid-murid menyanyikan lagu dengan iringan muzik.

e) Adakah strategi bahasa yang digunakan oleh guru tersebut sesuai dan

apakah strategi teknik yang boleh digunakan untuk mencapai objektif

pelajaran yang optimum?

_____________________________________________________________________________________
10
HBML3303

PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK


NOR BAHIYAH BT

_________________________________________________________________________________________________________
Mengikut Kamus Dewan (1998), strategi merupakan rancangan yang teratur untuk
mencapai matlamat atau kejayaan. Strategi pula bermakna kebijaksanaan dalam menguruskan
sesuatu perkara. Dalam bidang pendidikan. Konsep strategi merujuk kepada kebijaksanaan
memimilh pendekatan sertakecekapan merancang kaedah dan teknik dalam satu-satu pengajaran
berdasarkan objektif pelajaran yang telah ditentukan.

Pada pendapat saya, strategi yang digunakan oleh guru tersebut sesuai kerana terdapat:

Strategi Pengajaran

i) Strategi penggabung jalinan kemahiran-kemahiran bahasa seperti pertuturan yakni


lisan, membaca dan menulis.
ii) Strategi penyerapan nilai-nilai murni dalam pengajaran.
iii) Strategi gabungan keseluruhan kelas dengan kaedah pasangan.

Strategi Pemusatan Murid

Murid memainkan peranan penting dalam proses pembelajaran. Murid-murid digalakkan


melibatkan secara aktif di dalam aktiviti pembelajaran sama ada secara berpasangan atau
individu. Aktiviti pembelajaran murid lebih banyak masa akan diperuntukkan ketika proses
pengajaran dan pembelajaran. Komunikasi dan interaksi di antara guru dan murid adalah secara
dua hala. Guru menggunakan kaedah menyoal untuk membimbing murid supaya berfikir dan
bertindak balas dengan memberi jawapan mereka. Strategi pengajaran dan pembelajaran lebih
mengutamakan pencapaian objektif pembelajaran murid. Guru memberi peluang interaksi di
antara murid dan sifat-sifat sosial positif seperti tolong-menolong, bekerjasama dan bertolak
ansur. Murid-murid menunjukkan sifat kreatif dan berinisiatif.

Strategi Pemusatan Bahan


_____________________________________________________________________________________
11
HBML3303

PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK


NOR BAHIYAH BT

_________________________________________________________________________________________________________

Bahan pelajaran yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran terbahagi kepada
dua kategori iaitu bahan pengajaran dan bahan pembelajaran. Bahan pengajaran yang digunakan
oleh guru ini ketika pengajaran dan pembelajaran ialah carta, MyCD, komputer riba, LCD dan
skrin. Manakala bahan pembelajaran ialah buku teks dan lembaran kerja. Penggunaan buku taks
adalah penting untuk murid membaca petikan yang telah disediakan. Persembahan yang
berwarna-warni menarik minat murid untuk belajar. Guru menggunakan MyCD ketika
menyanyikan lagi Dikir Barat juga dapat menghiburkan dan menarik minat murid untuk
menyanyi.

f) Kaji proses pelajaran yang berlaku.

Guru ini memulakan pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan set induksi
bersoal jawab tentang makanan kesukaan masing-masing. Ada murid menyebut nasi ayam, mi
goreng, bihun sup dan sebagainya. Guru juga menunjukkan carta gambar makanan dan
mengaitkan tajuk pelajaran pada hari itu iaitu Kesihatan Asas Kesejahteraan. Proses ini
mengambil masa tiga minit.

_____________________________________________________________________________________
12
HBML3303

PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK


NOR BAHIYAH BT

_________________________________________________________________________________________________________
Dalam langkah 1, beliau mengarahkan murid membuka buku teks Bahasa Melayu Tahun
5 muka surat 58. Beliau mengarahkan murid membaca teks secara kelas, kumpulan dan individu.
Murid membaca teks secara kumpulan, kelas dan individu.

Dalam langkah 2, beliau menyuruh murid mengenal pasti penanda wacana yang terdapat
di dalam petikan. Murid menulis penanda wacana di papan tulis. Murid membaca penanda
wacana tersebut secara bergilir-gilir. Setelah murid membaca penanda wacana, beliau menyuruh
murid membina ayat secara lisan menggunakan penanda wacana tersebut. Beliau akan
membetulkan ayat sekiranya terdapat kesilapan. Antara penanda wacana yang di dapati di dalam
petikan tersebut ialah sekiranya, oleh yang demikian, apatah lagi, selain itu, hal ini demikian
kerana, oleh sebab itu , sesungguhnya dan sehubungan dengan itu. Beliau membetulkan ayat
yang dibina oleh murid sekiranya terdapat kesilapan. Contoh ayat menggunakan penanda
wacana. Sekiranya Sarah tidak ke sekolah, dia akan membantu ibunya di dapur.

Dalam langkah 3 pula, beliau menyuruh murid membaca petikan secara akaliah untuk
mencari isi-isi penting. Beliau membimbing murid mencari isi-isi penting. Antara isi-isi penting
yang disebut oleh murid ialah kesihatan diri amat penting, tubuh badan memerlukan zat makanan
yang seimbang, kesihatan diri dapat dijaga melalui aktiviti riadah dan amalan pemakanan dan
beriadah merupakan amalan yang baik. Murid menyebut secara bergilir-gilir isi-isi penting yang
terdapat di dalam petikan sebagai pengukuhan.

Dalam langkah 4, secara berpasangan murid-murid mengelaskan maklumat tentang


contoh makanan mengikut jenisnya. Contoh makanan tersebut ditulis di dalam borang yang
disediakan. Setelah siap, borang tersebut dihantar kepada beliau. Belaiu membincangkan secara
kelas contoh makanan mengikut jenisnya.

Contoh makanan mengikut jenisnya:

_____________________________________________________________________________________
13
HBML3303

PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK


NOR BAHIYAH BT

_________________________________________________________________________________________________________
Karbohidrat Protein Vitamin Garam Galian Lemak

nasi ikan limau sawi daging


roti udang jambu bendi keju
ubi kacang kiwi tomato mentega
kentang telur epal kubis minyak

Langkah 5, beliau mengedarkan senarai kata kerja kepada murid-murid. Beliau menyoal
murid tentang maksud kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Beliau meminta murid
mengumpul kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Murid-murid menulis kata kerja
transitif dan kata kerja tak transitif di dalam buku latihan tatabahasa. Sebelum itu beliau
menerangkan maksud kata kerja transitif iaitu mesti disertai objek untuk menjadi frasa kerja.
Manakala kata kerja tak transitif dapat berdiri sendiri tanpa objek.

Contoh:

Kata Kerja Transitif Objek Kata Kerja Tak Transitif

menjaga kesihatan beriadah


menghindarkan diri sakit
melalui pelbagai aktiviti jumpa
memerlukan zat makanan sihat
mengamalkan cara pemakanan dengar

_____________________________________________________________________________________
14
HBML3303

PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK


NOR BAHIYAH BT

_________________________________________________________________________________________________________
memperkukuh sistem
menjadikan kesibukan

Setelah selesai mengumpul maklumat seperti di atas, murid-murid membuat latihan tatabahasa
yang ditulis oleh guru di papan putih.

Langkah 6 pula, guru menayang lagu Dikir Barat menggunakan MyCD di skrin. Murid-
murid menyanyi lagu dikir barat tersebut dengan perasaan gembira.

Sebagai penutup pengajaran dan pembelajaran, beliau menyuruh murid merumus


pelajaran pada hari itu dan menyebut nilai-nilai murni yang terdapat dalam isi pelajaran.

BIBLIOGRAFI
Abd. Aziz Abd. Talib, 2000. Pedagogi Bahasa Melayu, Kuala Lumpur : Utusan Publications &
Distributors.
Abdullah Hassan, 1993.Tatabahasa Pedagogi Bahasa Melayu, Kuala Lumpur:Utusan
Publications & Distribution Sdn. Bhd.
Arbak Othman , 1985. Mengajar Tatabahasa , Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Asmah bt. Hj Ahmad,1989.Pedagogi 1, Selangor:Longman Malaysia Sdn.Bhd.
Adenan Ayob & Nathesan Sellapan , 2009 .HBML 3303 Psikolinguistik dan Semantik, Kuala
Lumpur: Open University Malaysia.
Ee Ah Meng, 1989.Pedagogi Satu Pengenalan, Kuala Lumpur:Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Bhd.

_____________________________________________________________________________________
15
HBML3303

PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK


NOR BAHIYAH BT

_________________________________________________________________________________________________________
Ee Ah Meng,1987, Pedagogi Untuk Bakal Guru, Petaling Jaya:Fajar Bakti, Petaling Jaya.
Kamarudin Husin, 1988.Pedagogi Bahasa, Kuala Lumpur :Longman(M).
Kaye, Barrington,1970. Participation in Learning, London :George Allen &Unwin, London
Mok Soon Sang, 1994. Asas Pedagogi dalam Pengajaran-Pembelajaran,Kuala
Lumpur:Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.
Raminah Sabran & Rahim Syam ,1985. Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia, Kuala
Lumpur:Fajar Bakti.
Rashidi Azizan & Abdul Razak Habib,1996.Pengajaran Dalam Bilik Darjah ,Kajang:Masa
Enterprise
Zulkifley Hamid. (2006 ). Aplikasi Psikolinguistik. PTS Professional, Publishing Sdn.
Bhd. Kuala Lumpur.

LAMPIRAN
_____________________________________________________________________________________
16
HBML3303

PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK


NOR BAHIYAH BT

_________________________________________________________________________________________________________

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Tarikh : 6 Julai 2009
Masa : 9.10 – 10.10
Tahun : 5 Bestari
Bilangan Murid : 38
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tema : Sukan dan Kesihatan
Tajuk : Kesihatan Asas Kesihatan
Hasil Pembelajaran : F.U 3.1
Aras 1 (i)
Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan.

F.U 6.3
Aras 1 (i)
Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan,

F.U 8.5
Aras 1 (i)
Memilih dan mengenal pasti penanda wacana
_____________________________________________________________________________________
17
HBML3303

PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK


NOR BAHIYAH BT

_________________________________________________________________________________________________________

Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


i) Mengambil penanda wacana yang terdapat di dalam petikan.
ii) Menyenaraikan 4 isi penting yang terdapat di dalam petikan.
iii) Mengumpul kata kerja transitif dan tak transitif.

Sistem Bahasa : Tatabahasa : penanda wacana

Pengisian Kurikulum : Ilmu : Pendidikan Muzik


Nilai Murni : Bekerjasama
KBT : Kemahiran Berfikir – mengelaskan
BBM : Buku teks
MyCD BM Tahun 5
Komputer riba
Lembaran kerja

Pengetahuan Sedia Ada: Murid tahu jenis-jenis makanan kegemaran.

Langkah/ Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Catatan


Masa Pembelajaran

Set Induksi Jenis Makanan 1.Guru dan Murid bersoal- Pengisian Kurikulum
(3 minit) jawab tentang makanan - Kontekstual
kesukaan masing-masing.

Langkah 1 Membaca petikan 1. Murid membaca teks secara Kemahiran Komunikasi


(5 minit) (Petikan m/s 58 dan mekanis.
59)

Langkah 2 Penanda Wacana 1. Guru menyuruh murid Kemahiran Berfikir


(10 minit) * sekiranya mengambil penanda wacana
* oleh yang yang terdapat di dalam
demikian petikan.
* apatah lagi
* selain itu 2. Murid menulis penanda
_____________________________________________________________________________________
18
HBML3303

PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK


NOR BAHIYAH BT

_________________________________________________________________________________________________________
* hal ini demikian wacana di papan putih.
kerana
* oleh sebab itu 3. Murid membaca penanda
* sesungguhnya wacana yang ditulis.
* sehubungan dengan
itu

Langkah 3 Membaca petikan 1. Guru menyuruh murid Kemahiran Berfikir


(5 minit) (Petikan m/s 58 dan membaca petikan secara
59) akaliah untuk mencari isi-isi
penting.

2. Murid membaca petikan


secara akaliah dan mencari
isi-isi penting.

3. Murid menyebut isi-isi


penting yang terdapat
di dalam petikan.

Langkah 4 Jenis makanan 1. Guru menyuruh murid secara Mengelaskan


(10 minit) berpasangan mengelaskan
Karbohidrat contoh makanan mengikut
Protin jenisnya.
Vitamin
Garam galian 2. Murid mengelaskan contoh
Lemak Makanan mengikut jenisnya
secara berpasangan di dalam
borang yang disediakan.

Langkah 5 Kata kerja transitif 1. Guru mengedarkan senarai


(10 minit) dan tak transitif kata kerja kepada murid-
murid.

_____________________________________________________________________________________
19
HBML3303

PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK


NOR BAHIYAH BT

_________________________________________________________________________________________________________

2. Guru meminta murid


mengumpul kata kerja
transitif dan tak transitif.

3. Murid mengumpul kata kerja Kemahiran Berfikir


transitif dan tak transitif
ditulis di dalam buku latihan
tatabahasa.

4. Murid membuat latihan Kemahiran menulis


tatabahasa yang ditulis oleh
guru di papan putih.

Langkah 6 Nyanyian Lagu 1. Murid menyanyikan lagu Kecerdasan Pelbagai


(5 minit) Dikir Barat dikir barat yang terdapat - Pendidikan Muzik
di dalam halaman
rangsangan di dalam buku
teks.

Penutup Rumusan 1. Murid merumus isi pelajaran Kemahiran Berfikir


(2 minit) dan nilai murni. - Merumus

_____________________________________________________________________________________
20
HBML3303

PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK


NOR BAHIYAH BT

_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
21
HBML3303

PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK

Anda mungkin juga menyukai