Anda di halaman 1dari 13

PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH (PKSR) TAHUN EMPAT PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Satu Jam MEI 2012

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. 3. Kertas soalan ini mengandungi Bahagian A dan Bahagian B. 30 soalan objektif Bahagian A dan 3 soalan struktur Bahagian B. Jawab semua soalan.

NAMA TAHUN

: ______________________________________________ : ______________________________________________

NAMA SEK : ______________________________________________

Kertas s a!a" #"# me"$a"%u"$# 11 &a!ama" 'er(eta) * L#&at se'e!a&

BAHAGIAN A Arahan : Setiap soalan disertakan dengan empat jawapan se agai pilihan! Di antara empat jawapan terse "t terdapat sat" jawapan #ang paling tepat menjadi jawapan kepada soalan! $"latkan jawapan terse "t! %! &ingkah lak" erik"t mer"pakan tingkah lak" t#%a) aik' iait" A $ ( D )! j"j"r prihatin erdikari angga diri

Perselisihan *aham antara anggota kel"arga dapat dielakkan dengan +ara A $ ( D menolak pendapat setiap anggota kel"arga! "r"k sangka antara anggota kel"arga! er in+ang antara sat" sama lain! mengg"nakan kekerasan!

,!

-enolong i " apa' menjaga kehormatan diri' dan menjaga ke ersihan! A $ ( D a ang! i " apa kakak! anak.anak!

/!

0rang #ang tinggal erse elahan ata" erdekatan dengan r"mah kita dipanggil1 A $ ( D m"s"h rakan jiran saha at

2!

3" "ngan #ang aik dengan jiran akan menjamin

( 2 )

A $ ( D 4!

ke ahagiaan kegem iraan kesejahteraan hid"p ker"k"nan kel"arga

Identiti ses"at" ka"m oleh dilihat melal"i A $ ( D tingkah lak" per "alan pakaian wajah

5!

Semasa erada di perp"stakaan m"rid.m"rid mestilah A $ ( D 6! ising sen#ap +akap! erjalan!

-"rid.m"rid #ang telah melak"kan kesalahan mestilah di awa erj"mpa dengan A $ ( D pengawas ket"a m"rid g"r" disiplin kerani

7!

Setiap m"rid mestilah 8888888888888888888 perat"ran sekolah! A memat"hi

( 3 )

$ ( D

mem en+i melanggar mengengkari

%9!

888888888888888888 ialah tempat m"rid.m"rid mendapat ilm" pengetah"an! A $ ( D %%! Padang $ilik darjah Gelanggang Kantin

$agaimanakah m"rid.m"rid oleh mengasah akat mereka1 A $ ( oleh pihak sekolah D -engik"t kawan se+ara s"ka.s"ka -elak"kan apa sahaja #ang dis"kai -endiamkan diri -en#ertai akti:iti.akti:iiti seperti s"kan dan k"i; #ang dianj"rkan

%)!

Apakah aj" #ang dipakai oleh ka"m lelaki mas#arakat -ela#" semasa sam "tan hari ra#a1 A $ ( D Kelam i $aj" k"r"ng $aj" -ela#" Dhoti

( 4 )

%,! kita1

-anakah antara #ang erik"t mer"pakan makanan tradisional negara A $ ( D $"rger -akaroni Nasi dagang Spegeti

%/!

-as#arakat #ang er ilang ket"r"nan di negara ini dise "t mas#arakat A $ ( D +amp"ran! elit peri "mi majm"k

%2!

Pilih "+apan #ang ertatas"sila A $ ( D <&olong jangan gangg" sa#a=> <(is' kel"ar dari r"mah sa#a=> <&erima kasih' kakak!> <3oi' pinjam pensel awak=>

%4!

Antara erik"t mer"pakan anggota kel"arga asas' ke+"ali A $ ( D Anak Dat"k I " $apa

S a!a" 1+ hingga s a!a" 1, erdasarkan rajah di awah

( 5 )

En+ik 3assan ? P"an Kamariah

Pn 3amidah ? En Amin

En Ari**in ? Pn Nora

@ohan

Aar"l

Salmah

Amira

Aahid

%5!

Rajah di atas mer"pakan salasilah A $ ( D Kel"arga kem angan Kel"arga t"nggal Kel"arga ind"k Kel"arga asas

%6!

Apakah h" "ngan antara En 3assan dengan En Amin A $ ( D Anak -ert"a ("+" Sep"p"

%7!

3" "ngan antara @ohan dan Aahid ialah A $ ( D Adik. eradik Anak sa"dara Sep"p" I " sa"dara

)9!

Apakah akti:iti #ang perl" dijalankan se el"m ses"at" akti:iti riadah dilak"kan1 A -en#egarkan adan

( 6 )

$ ( D )%!

-emanaskan adan -en#ej"kkan adan -erehatkan adan

&hosai adalah makanan tradisi agi mas#arakat A $ ( D India (ina -ela#" Kada;an D"s"n

))!

-engapakah ke ersihan dan ke+eriaan r"mah perl" dijaga1 A $ ( D -endapat p"jian Selesa dan menarik Dapat menandingi r"mah jiran se elah &idak dimas"ki pen+"ri ata" perompak

),!

Identiti sese "ah sekolah dapat dilihat daripada I II III IV A $ ( D logo len+ana g"r" lag" sekolah

I' II dan III I! II dan IV I' III dan IV II' III dan IV

)/!

Siapakah m"rid #ang mem ant" g"r" menjaga disiplin di sekolah1 I II III Pengawas Pengakap P"teri Islam

( 7 )

IV A $ ( D )2!

Ket"a Darjah

I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Pengetah"an tam ahan oleh didapati dengan I II III IV A $ ( D menonton tele:is#en mem a+a akh ar mela#ari internet mendengar radio

I' II dan III II' III dan IV I' III dan IV I' II' III dan IV

)4!

Apakah perkara #ang har"s kam" lek"kan sekiran#a kam" tidak hadir ke sekolah I II III IV A $ ( D mendiamkan diri -emakl"mkan kepada g"r" -endapatkan s"rat pengesahan daripada penjaga mem eritah" rakan.rakan

I dan II I dan IV II dan III III dan IV I II III IV (eongsam Kelam i Sam*" lenga

)5!

Pakaian tradisional mas#arakat (ina ialah

( 8 )

A $ ( D )6!

I dan II I dan III II dan IV III dan IV

Antara #ang erik"t #ang manakah tangg"ngjawa seorang anak1 I II III IV A $ ( D -entaati perintah dan nasihat i " apa! -enolong i " apa mem "at kerja r"mah! -enghormati i " apa! -enjaga keselamatan kel"arga

I' II dan III I' II dan IV I' III dan IV II' III dan IV

)7!

Antara pen#ataan erik"t' #ang manakah mer"pakan langkah.langkah aik "nt"k men+eriakan r"mah1 I II III IV A $ ( D -en#ap" lantai -engg"nakan soket erasingan mengemas ilik tid"r -en"t"p sem"a tingkap #ang ada

I dan II I dan III II dan IV III dan IV

,9!

Antara #ang erik"t' #ang manakah oleh mem awa keharmonian dan sese "ah kel"arga1 I II III $ertolak ans"r $ekerjasama -eng"mp"l setem

( 9 )

IV A $ ( D

-en#an#i

I dan II II dan III III dan IV I dan IV

BAHAGIAN B I! Padankan la el #ang ses"ai dengan sit"asi gam ar #ang di eri! B@aga ke ersihan tandas BSila erat"r

B&"t"p sem"a s"is se el"m kel"ar BCetakkan asikal di sini B@angan ising

( 10 )

D 10 mar)a& II Padankan nama pakaian dan ka"m #ang memakain#a!

Melayu

( 11 )

Cina

India

Sikh

Kadazan

D 10 Mar)a& E III &andakan et"l F G H ata" salah F I H pada pern#ataan.pern#ataan erik"t! Per".ataa" %! Se el"m meninggalkan r"mah' kita perl" pastikan r"mah kita dalam keadaan selamat! )! 0rang er angsa lain #ang tinggal di negara ini tidak di enarkan mengamalkan "da#a hid"p masing. masing! / 0 1

( 12 )

,! I " apa memainkan peranan penting agi menjamin ke ahagiaan kel"arga /! Setiap perkara #ang ingin dilak"kan oleh seseorang anak perl" mendapat rest" daripada i " dan apa! 2! Pera#aan #ang disam "t oleh ka"m India di negara ini ialah &haip"sam dan Deepa:ali! * 10 mar)a& KERTAS SOALAN TAMAT
Disediakan oleh' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! FPN NJRJC S3AKINA3 $& SAR$INIH GJRJ -A&E-A&IK &A3JN / ) Disahkan oleh' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! FEN -AACAN $ SIDEKH GPK PEN&AD$IRAN SK -ERJ ) Disemak oleh' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! FPN N0R3ALA&I $& A$D -A@IDH KP SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN SK -ERJ

( 13 )