Anda di halaman 1dari 13

Rancangan Pengajaran Tahunan Prasekolah Daerah Tuaran 2012 MINGGU SUB TEMA :8 : DIRI SAYA KAWAN SAYA STANDARD

D KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KESEPADUAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN

TUNJANG / FOKUS
BAHASA MALAYSIA BM 1.0 K !"#$%"& M &' &("%

BM 1.1 Mendengar dengan penuh perhatian.

BM 1.1.11 Membezakan jenis suara di persekitaran (Contoh: ketawa, menjerit, menangis).

PSE 1.1.) Mengenalpasti jenis!jenis emosi gembira,sedih, takut,marah. PSE 1.1./ Men atakan emosi mengikut situasi. PM 0.1., Berani melibatkan diri dalam akti"iti.

1. Mengajuk jenis suara seperti ketawa, menjerit dan menangis. #. $ermainan meneka suara dari rakan seba a. %. $ermainan &'enek!nenek (i Bongkok )iga* #. Mengajuk intonasi suara tinggi dengan rendah. contoh+ marah dan berbisik %. Mengajuk intonasi suara perlahan dengan kuat (menjerit dan berbisik). #. Melakukan akti"iti (bermain) dalam kumpulan dan main peranan sebagai ketua.

)openg

BM 1.1.1) Mengenal pasti dan membezakan intonasi suara tinggi dengan rendah, dan perlahan dengan kuat. BM ).0 K !"#$%"& B %*+*+% BM ).1 Berinteraksi dengan mesra.

BM ).1./ Memberikan arahan kepada rakan secara bertatasusila.

PM 1).1.1 Melakukan akti"iti secara berkumpulan. KT ,.1.1 Main peranan megikut imaginasi dengan bimbingan KTI ).1.1 Men an i lagu ang mudah

BM ,.0 K !"#$%"& M !-"."

BM ,., Mengenal huruf konsonan. BM ,.,.1 Men ebut huruf konsonan.

1. Menyanyi lagu a jad. 2. Menye ut huru! secara rawak.

,ad huruf $apan zap on

Rancangan Pengajaran Tahunan Prasekolah Daerah Tuaran 2012 MINGGU SUB TEMA :8 : DIRI SAYA KAWAN SAYA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KESEPADUAN
dengan sebutan jelas. BM ,.,.) Men ebut huruf konsonan dengan tepat. PSE ).1.1 Bersikap positif tentang kebolehan diri.

TUNJANG / FOKUS

CADANGAN AKTIVITI
". Mengenal huru! ...............

CATATAN

#. Men ebutkan huruf konsonan ang ditunjukkan oleh guru. Contoh+ nama kawan %. Men ebutkan huruf!huruf konsonan dalam perkataan (nama sendiri dan nama kawan).

,ad nama murid

BM 1.0 K !"#$%"& M &+2$3

BM 1.) Menguasai kemahiran. BM 1.).1 Menulis semula huruf mengikut cara ang betul.

PM 11.1.) Mengamalkan sifat rajin dalam pengurusan diri dan menjalankan tugasan. ST ).1.1 Memerhati dan mengenal warna! warna di persekitaran.

1. Menyurih huru! a jad 2. Menulis huru!..............

,ad surih

BM 1.).1 Menulis huruf kecil dengan cara ang betul.

#. Menuliskan semula huruf! huruf konsonan di dalam perkataan (nama sendiri) dengan pensel warna.

,ad nama murid

BAHASA INGGERIS BI 1.0 L$3* &$&( "&' S4 "5$&( S5$223 BI 1./ (ing songs and recite rh mes and poems. BI 1./.1 (ing songs. KTI ).1.1 Men an i lagu ang mudah dengan sebutan #. (ing song containing greetings. e.g: Chart

Rancangan Pengajaran Tahunan Prasekolah Daerah Tuaran 2012 MINGGU SUB TEMA :8 : DIRI SAYA KAWAN SAYA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KESEPADUAN
jelas. BI 1.0 $erform a "ariet of language forms and functions in a social conte-t. BI 1.0.) 1se simple sentences to carr out a con"ersation. e.g+ to e-change greetings to introduce oneself to show appreciation to e-press feelings and emotion KM 1.1.1 Menceritakan tentang diri sendiri dengan bimbingan (contoh: nama,umur, jantina).

TUNJANG / FOKUS

CADANGAN AKTIVITI
sing &3ello )ogether* and &4ood Morning )o 5ou*.

CATATAN

#. Children introduce about themsel"es to their friends. e.g+ M name is666.

BI 1.10 .sk simple /uestions.

BI 1.10., .sk simple &wh* /uestions.

PM 6.1.) Melafazkan tutur kata ang bersopan dengan bimbingan.

#. .sk and answer /uestions with friends about their personal details. e.g+ 7hat is our name8 3ow old are ou8 7here do ou li"e8 M name is66..

7ord cards

BI ,.0 R "'$&( S5$223

BI ,.1 0dentif letters of the alphabet.

BI ,.1.1 2ecognise letters of the alphabet b their shapes.

ST ).1./ Memerhati dan mengenalpasti bentuk!bentuk di persekitaran. KTI ).1.1

1. #isten to letters o! the alpha et and identi!y them in prints.

9etter cards

Rancangan Pengajaran Tahunan Prasekolah Daerah Tuaran 2012 MINGGU SUB TEMA :8 : DIRI SAYA KAWAN SAYA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
BI ,.1.0 3ear and sound consonant sounds. BI ,.) 2ead simple words with understanding.

TUNJANG / FOKUS

KESEPADUAN
Men an i lagu ang mudah dengan sebutan jelas. PM 11.1.) Mengamalkan sifat rajin dalam pengurusan diri dan menjalankan tugasan.

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

BI ,.).) 2ead simple words.

1. $ame and sound consonants sing the phonic song e.g% &'alls are ouncing(

7ord cards

BI 1.) 7riting skills. BI 1.0 W%$*$&( S5$223 BI 1.).1 Cop letters of the alphabet correctl in neat and legible print.

1. #isten to the words and said aloud. 2. Read words such as ), you, we, !riends and name. 1. *opy letters o! the alpha et correctly. 7ord cards

KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI PI 1.0 A5$'"#

PI 1.1 Mengetahui 2ukun 0man.

PI 1.1.) Men atakan enam 2ukun 0man Beriman kepada malaikat Beriman kepada kitab

BM 1.1.1, Mendengar dan memberi respons terhadap perbualan,permin taan,cerita, lagu.

#. Mendengar nas id 2ukun 0man. %. Bersoal jawab tentang 2ukun 0man ang ke dua, ke tiga dan ke empat.

Carta 2ukun 0man

Rancangan Pengajaran Tahunan Prasekolah Daerah Tuaran 2012 MINGGU SUB TEMA :8 : DIRI SAYA KAWAN SAYA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
Beriman kepada rasul PI ).) Melakukan wuduk.

TUNJANG / FOKUS

KESEPADUAN
BM ).1.1 Berbual dengan sebutan perkataan ang betul. PM 16.1.1 Menguruskan diri sendiri dengan bantuan. BM 1.1.1, Mendengar dan member respons terhadap perbualan,permin taan,cerita, lagu.

CADANGAN AKTIVITI
;. Men ebut semula 2ukun 0man ang telah dipelajari mengikut urutan ang betul.

CATATAN

PI ).0 I-"'"#

PI ).)., Melakukan wuduk dengan betul dengan bimbingan.

#. Melihat kad gambar urutan wuduk ang betul. %. Melakukan akti"iti berwuduk dengan betul dan tertib.

,ad gambar wuduk

PI ,.0 S$%"#

PI ,.1 Mengetahui sirah 2asulullah (...7.

PI ,.1., Men ebut nama 2asulullah (...7 dan ahli keluarga baginda ang terdekat+ ibu (.minah) bapa (.bdullah) datuk (.bdul Mutalib) bapa saudara (.bu )alib) PI 1.).6 Melafazkan doa penerang hati menaiki kenderaan

#. Mendengar cerita tentang ahli keluarga 2asulullah iaitu datuk dan bapa saudaran a. %. Men ebut nama datuk dan bapa baginda.

Buku cerita , &(irah 2asulullah* ,ad perkataan

PI 1.0 A5#2"5

PI 1.) Melakukan amalan harian mengikut adab seperti melafazkan doa. PI 6.1 Mengetahui bahasa .l!:uran.

PSE ).).1 Menunjukkan sifat positif seperti: !sabar !berdikari !berke akinan !kecindan BM 1.1.8 Mengecam pelbagai bun i di persekitaran murid.

#. Mendengar bacaan doa penerang hati. %. Membaca a at demi a at dengan bimbingan.

Carta

PI 6.0 A3"3 B"#"3"

PI 6.1., Mengenal pasti

#. Melihat simbol baris atas dan mengetahui naman a

,ad huruf

Rancangan Pengajaran Tahunan Prasekolah Daerah Tuaran 2012 MINGGU SUB TEMA :8 : DIRI SAYA KAWAN SAYA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
bun i huruf mengikut tanda bacaan baris atas (fathah) baris bawah (kasrah) baris hadapan (dhommah) PM 6.1 Beradab sopan dalam pergaulan seharian. BM ).1.1 Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.

TUNJANG / FOKUS
A278+%"& '"& T+2$3"& J"9$

KESEPADUAN

CADANGAN AKTIVITI
iaitu fathah. %. Mendengar bun i baris atas (fathah) ;. Men ebut bun i huruf baris atas (fathah)

CATATAN
baris atas

PENDIDIKAN MORAL PM 6.0 H !"# T$&(($

PM 6.1.1 Melafazkan tutur kata ang bersopan. PM 6.1.6 Men atakan cara! cara bertingkah laku sopan.

#. Melakonkan suatu situasi menggunakan bahasa ang sopan dan bertatasusila dalam interaksi.

,ad ucapan

PM 10.0 K :+:+%"&

PM 10.1 Mengamalkan sikap jujur dalam diri dan pergaulan dengan ahli keluarga, rakan dan guru. PM 11.) Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan seba a.

PM 10.1.1 Mengamalkan sifat jujur pada diri dan rakan.

KT ,.1.1 Main peranan mengikut imaginasi dengsn bimbingan.

#. Bercerita menggunakan buku cerita. %. Melakonkan semula cerita ang telah di dengar.

Buku cerita

PM11.0 T;2 %"&3$

PM 11.).) Mengamalkan sikap

PSE ,.).) Bertolak ansur dan bekerjasama semasa menjalankan akti"iti.

#. Bermain di dalam kumpulan.

Rancangan Pengajaran Tahunan Prasekolah Daerah Tuaran 2012 MINGGU SUB TEMA :8 : DIRI SAYA KAWAN SAYA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu. PM 11.)., Men atakan faedah bertolak ansur setelah menjalankan akti"iti kumpulan. SAINS DAN TEKNOLOGI ST ).0 K !"#$%"& S"$&*$<$5 ST ).) Membuat pengukuran menggunakan unit bukan piawai. ST ).).1 Membandingakan panjang objek (lebih panjang, lebih pendek). ST ).).1 Mengukur panjang dan tinggi objek menggunakan unit bukan piawai. Contoh+ jengkal, tapak kaki, straw dan buku. PSE ).,.= Bercerita dan memberi pendapat. #. Memerhati objek di sekitar kelas dan membandingkan saiz rak buku dan meja.

TUNJANG / FOKUS

KESEPADUAN
PSE ,.)., Berkongsi barangan dan peralatan seperti permainan, makanan

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

PM 0.1., Berani melibatkan diri dalam akti"iti.

#. Mengukur ketinggian rakan menggunakan unit bukan piawai. jengkal, straw dan tali.

(traw )ali

ST =.0

ST =.1

ST =.1.1

PM 11.1.)

1. Murid melihat nom or

Rancangan Pengajaran Tahunan Prasekolah Daerah Tuaran 2012 MINGGU SUB TEMA :8 : DIRI SAYA KAWAN SAYA STANDARD KANDUNGAN
Memahami nombor # ! #<.

TUNJANG / FOKUS
K;&3 4 N;!-;%

STANDARD PEMBELAJARAN
Men ebut nama nombor # hingga #<. (rote counting).

KESEPADUAN
Mengamalkan sifat rajin dalam pengurusan diri dan menjalankan tugasan.

CADANGAN AKTIVITI
yang dipamerkan. 2. Murid menye ut nom or 1 + 10 secara kelas dan indi,idu. ". Menyurih kad nom or sam il menye utkan nom or.

CATATAN
,ad nombor ,ad surih nombor

PERKEMBANG AN FI>IKAL DAN ESTETIKA FI>IKAL PFK 1.1 P %5 !-"&(" & M;*;% H"2+3 PFK 1.1 Melakukan kemahiran motor halus. PFK 1.1.11 Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek. KTI 1.)., Menghasilkan kar a kreatif ang mudah melalui pelbagai akti"iti menggambar. KTI 1.,.1 Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. KTI 1.).1 Membuat corak dan rekaan ang mudah melalui pelbagai akti"iti. #. Membuat kad hari jadi dan membungkus kotak hadiah. %. Menghias kad hari jadi menggunakan riben. ;. Mengikat kotak hadiah menggunakan riben. ,ertas keras 2iben $ensel warna ,otak

PFK 1.) Melakukan kemahiran kordinasi mata tangan dalam perkembangan kemahiran motor halus.

PFK 1.).1 Menggunakan tangan untuk melipat kertas menjadi dua dan empat bahagian

#. Menunjukkan cara melipat sehelai kertas menjadi dua bahagian. %. Membuat kad ucapan hari jadi daipada lipatan kertas.

,ertas warna

Rancangan Pengajaran Tahunan Prasekolah Daerah Tuaran 2012 MINGGU SUB TEMA :8 : DIRI SAYA KAWAN SAYA STANDARD KANDUNGAN
PFK ).1 Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor.

TUNJANG / FOKUS
PFK ).0 P %5 !-"&(" & M;*;% K"3"%

STANDARD PEMBELAJARAN
PFK ).1.)) Membuat pergerakan menggunakan seluruh anggota badan. contoh: bermain dengan gelungsur, jongkang!jongkit dan buaian. PFK ).,.1 Melambung objek lembut dengan menggunakan satu tangan. PFK ).,.6 Men ambut objek lembut dengan menggunakan dua tangan. PFK 1.).1 Mengamalkan cara! cara untuk mengelakkan jangkitan pen akit dengan bimbingan guru. Contoh+ menutup mulut bila bersin dan batuk PFK 6.1.,

KESEPADUAN

CADANGAN AKTIVITI
1. Mem awa murid ke taman permainan prasekolah. 2. 'ermain peralatan mengikut giliran di pengawasan guru. awah

CATATAN

PSE ,.)., Berkongsi barangan dan peralatan seperti permainan, makanan. PM 11.1.1 Bersedia menunggu giliran. KM 1.).) Men atakan kebolehan diri sendiri. PM 1/.1.1 Mematuhi arahan guru.

$eralatan permainan luar

PFK )., Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan kemahiran motor kasar.

1. -kti,iti memanaskan adan. 2. Tunjuk cara melam ung ola kecil menggunakan satu tangan. ". Tunjuk cara menyam ut ola kecil dengan menggunakan dua tangan.

Bola kecil

PFK 1.0 K 3$#"*"& P %3 5$*"%"&

PFK 1.) Mengamalkan langkah!langkah pencegahan jangkitan pen akit.

PM ,.1., Menjaga kebersihan, keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah.

#. $enerangan cara mengelakkan jangkitan pen akit melalui carta 30'0.

Carta 30'0

PFK 6.1

Rancangan Pengajaran Tahunan Prasekolah Daerah Tuaran 2012 MINGGU SUB TEMA :8 : DIRI SAYA KAWAN SAYA STANDARD KANDUNGAN
Mengenali sumber ang men ebabkan kemalangan dan baha a.

TUNJANG / FOKUS
PFK 6.0 K 3 2"!"*"&

STANDARD PEMBELAJARAN
Mengenal pasti objek atau bahan ang boleh mendatangkan baha a di lokasi berikut+ b. sekolah

KESEPADUAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

BM ).1., Berbual menggunakan a at ang mudah dengan sebutan ang betul.

KREATIVITI KTI1.0 S &$ V$3+"2 KTI 1.) Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan kar a (=kspresi ,reatif). KTI 1.).= Menghasilkan kar a mengikut kreati"iti sendiri melalui pelbagai akti"iti menggambar. KT I 1.).1) Menggunakan bahan kutipan ang sesuai untuk penghasilan sebuah kar a kreatif.

#. Bersoal jawab tentang keselamatan semasa di sekolah seperti+ tidak boleh bergurau senda dengan kawan tidak boleh berlari di dalam kelas bersama kawan tidak boleh berebut permainan dengan kawan

ST ).1.0 Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan. KM /.,.= Menjalankan akti"iti kitar semula. PSE 1.1./ Men atakan emosi mengikut situasi. KM 6.1., Men atakan faedah berkawan. PM 1).1.1 Menja akan akti"iti secara

#. Memerhati rupa bentuk muka rakan dan melukisn a.

,ertas lukisan

#. Membuat boneka daripada bahan terpakai. %. Murid melakonkan watak daripada boneka ang dihasilkan

KTI ).0 M+?$5

KTI ).1 Mengambil bahagian dalam akti"iti men an i.

KTI ).1.8 Men an i lagu dengan iringan muzik. KTI ).1.10 Men an i dengan sebutan ang jelas. KTI ).1.1,

$ensel 7arna Cawan $olistrin ,ulit )elur 4arfu $lastik

#. Memperkenalkan lagu &.da ,awan*

C> 2adio

10

Rancangan Pengajaran Tahunan Prasekolah Daerah Tuaran 2012 MINGGU SUB TEMA :8 : DIRI SAYA KAWAN SAYA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
Men an i dengan gerakan.

TUNJANG / FOKUS

KESEPADUAN
berkumpulan. PFK ).1.)) Membuat pergerakan menggunakan seluruh anggota badan. PFK ).).1 Membuat pergerakan tangan mengikut arahan seperti mengha un tangan. ST =.1.1 Men ebut nama nombor # hingga #< (rote counting)

CADANGAN AKTIVITI
%. Murid membaca senikata mengikut pola irama lagu dengan bimbingan guru. ;. Murid men an i lagu dengan iringan muzik secara indi"idu atau berkumpulan. ?. Murid membuat gerakan mengikut senikata lagu dengan bimbingan.

CATATAN

KTI ).) Mengambil bahagian dalam akti"iti memainkan perkusi.

KTI ).)., Memainkan perkusi dengan iringan muzik dengan bimbingan.

#. Murid menepuk tangan mengikut kiraan detik: # , % dan ; , ? (#@; A tepuk) #,%,;,? %. Memainkan alat perkusi mengikut kiraan detik. ,a u )ik )ok # , % dan ; , ? (#@; A tepuk) ,astenet #,%,;,?

Carta ,astenet ,a u )ik )ok )amborin 9oceng ,a u

KEMANUSIAA N KM ,.0 S"@" '"& R"5"& KM ,.1 Mengetahui tentang rakan. KM ,.1.1 Bercerita dengan bimbingan tentang rakan. PSE,.).1 Berkomunikasi secara bersopan dan berhemah dengan #. Berbual tentang rakan 'ama 3obi

11

Rancangan Pengajaran Tahunan Prasekolah Daerah Tuaran 2012 MINGGU SUB TEMA :8 : DIRI SAYA KAWAN SAYA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
KM ,.1.) Bercerita tentang rakan.

TUNJANG / FOKUS

KESEPADUAN
bimbingan.

CADANGAN AKTIVITI
Bantina

CATATAN

%. (oal jawab tentang faedah berkawan.

KM 6.0 S"@" '"& K;!+&$*$

KM 6.1 Mengamalkan semangat bermas arakat.

KM 6.1., Men atakan faedah berkawan. KM 6.1.1 Bergaul mesra dan tolong menolong.

PSE 1.1./ Men atakan emosi mengikut situasi. PSE ,.)./ Menghormati hak orang lain seperti : a. Meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain. b. Memulangkan barang selepas meminjam c. Menjaga keselamatan barang ang dipinjam.

#. Membuat simulasi mengikut situasi : bertemu sahabat ang baru dikenali membantu rakan ang memerlukan bantuan, meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain, memulangkan barang selepas meminjam menjaga keselamatan barang ang dipinjam.

12

Rancangan Pengajaran Tahunan Prasekolah Daerah Tuaran 2012 MINGGU SUB TEMA :8 : DIRI SAYA KAWAN SAYA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KESEPADUAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN

TUNJANG / FOKUS
KETRAMPILAN DIRI PERKEMBANG AN SOSIOEMOSI PSE ).0 M &."4"$ E!;3$ Y"&( P;3$*$<

PSE )., Membina ke akinan untuk berkomunikasi.

PSE ).,.6 Bertan a dengan penuh ke akinan.

KM ,.1.) Bercerita tentang rakan.

#. Bersoal jawab tentang rakan sekelas. %. Meneka nama kawan berdasarkan sifat fizikal.

13