Anda di halaman 1dari 4

, sebagai seorang guru, kita haruslah menyedari bahawa setiap murid kita mempunyai keperluan asas yang perlu

dipenuhi terlebih dahulu. Hal ini adalah amat penting sekali kerana sekiranya keperluan asas seseorang tidak dipenuhi, maka adalah mustahil untuk muridmurid menerima pembelajaran yang diajar oleh guru. Sebagai contoh, untuk mengatasi masalah seperti kemiskinan maka wujudlah inisiatif seperti Program Susu Tambahan, Rancangan Makanan Tambahan dan bantuan untuk murid-murid kurang kemampuan. 3.2 Selain itu, sebagai guru kita haruslah prihatin dengan perkembangan murid-murid kita . Kita perlu memastikan keperluan dan kebajikan murid-murid kita terpelihara dan sentiasa dipenuhi. Kesannya, murid-murid akan lebih bersemangat dan berminat untuk belajar dan mencapai kejayaan yang diinginkan. 3.3 Sebagai langkah untuk menarik minat murid dan meransang mereka untuk belajar, guru haruslah kreatif dalam menyediakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Pemilihan bahan bantu mengajar yang sesuai dan memudahkan pembelajaran murid adalah amat penting dalam membantu meransang minat mereka. menyebabkan ia suka menyendiri dan tidak yakin pada dirinya sendiri sehingga menjejaskan pelajarannya. 2.4 Menurut Mok Soon Sang pula, Abraham Harold Maslow telah mengemukakan Hirarki Keperluan Maslow. Beliau berpendapat bahawa seseorang individu akan memenuhi keperluan asas terlebih dahulu sebelum memenuhi keperluan sekunder. Mengikut Maslow, kehendak manusia terbahagi lima mengikut keutamaan iaitu keperluan asas fisiologi, keselamatan, penghargaan dan kasih sayang, penghormatan kendiri seterusnya keperluan sempurna kendiri.

2.5 Maslow berpendapat motivasi dalaman akan mendorong manusia berusaha mengejar pencapaian cemerlang yang biasanya berlaku secara spontan tanpa kawalan atau ransangan luar. Apabila individu telah mendapat kepuasan dalam sesuatu hirarki, keprluan hirarki yang lebih tinggi akan berlaku secara semulajadi. Namun begitu, jika hirarki yang lebih rendah masih belum mendapat kepuasan, keperluan dalam hirarki yang lebih tinggi tidak dapt dikemdangkan dengan sewajarnya. Terdapat ramai individu sehingga akhir hayat mereka pun tidak dapat berkembang sehingga hirarki tertinggi. Rajah 1: Hirarki Keperluan Maslow 2.6 Mengikut pandangan ahli humanis, individu yang berada pada aras hirarki yang paling rendah akan mencari maklumat dan kaedah berbentuk menangani. Contohnya, bagaimanakah untuk menangani masalah kewangan? Setiap individu yang berada pada setiap aras hirarki akan berusaha memenuhi keperluan dan menutupi
3

segala kekurangan yang wujud. Akhirnya pada peringkat penyempurnaan kendiri, individu akan berusaha mencari ilmu yang dapat memupuk keimanan dan sikap ( nilai murni) yang dapat menyempurnakan diri mereka ke arah positif. 3.0 Kepentingan Dan Pendekatan Humanis Dalam Amalan Bilik Darjah 3.1 Menurut Choong Lean Keow, sebagai seorang guru, kita haruslah menyedari bahawa setiap murid kita mempunyai keperluan asas yang perlu dipenuhi terlebih dahulu. Hal ini adalah amat penting sekali kerana sekiranya keperluan asas seseorang tidak dipenuhi, maka adalah mustahil untuk murid-murid menerima pembelajaran yang diajar oleh guru. Sebagai contoh, untuk mengatasi masalah seperti kemiskinan maka wujudlah inisiatif seperti Program Susu Tambahan, Rancangan Makanan Tambahan dan bantuan untuk murid-murid kurang kemampuan.

3.2 Selain itu, sebagai guru kita haruslah prihatin dengan perkembangan murid-murid kita . Kita perlu memastikan keperluan dan kebajikan murid-murid kita terpelihara dan sentiasa dipenuhi. Kesannya, murid-murid akan lebih bersemangat dan berminat untuk belajar dan mencapai kejayaan yang diinginkan. 3.3 Sebagai langkah untuk menarik minat murid dan meransang mereka untuk belajar, guru haruslah kreatif dalam menyediakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Pemilihan bahan bantu mengajar yang sesuai dan memudahkan pembelajaran murid adalah amat penting dalam membantu meransang minat mereka.
4

Tugasan yang diberikan pula haruslah sesuai dengan keupayaan mereka untuk mengelakkan murid menjadi tertekan dan bosan untuk belajar. 3.4 Bagi lebih memperlihatkan pendekatan humanis ini dalam bilik darjah, guru hendaklah meransang dan memenuhi keperluan asas mereka terlebih dahulu seperti yang dinyatakan oleh Maslow dalam buku Choong Lean Keow (2008). Hal ini supaya guru dapat meminimumkan ancaman luaran dalam pembelajaran terhadap muridmurid seperti yang dikaitkan dalam Teori Pembelajaran Eksperiential Rogers (1970) yang menyatakan bahawa ancaman luaran yang minimum menyebabkan murid menjadi lebih pantas dalam menerima pembelajaran. Rajah A. menunjukan bagaimana hubung kait antara keperluan asas murid dengan ancaman luaran dalam pembelajaran dan implikasinya.

Pembelajaran Yang Berkesan Di Dalam Kelas 4.1 Bagi seorang guru, nada suara merupakan peranan yang penting semasa semasa sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Nada suara yang berkesan biasanya adalah tegas

tetapi tidak semestinya nyaring. Guru tidak seharusnya menggunakan suara yang perlahan atau berbentuk bisikan agar murid-murid mendapat maklumat yang disampaikan dengan tepat. Menurut Norlie (2008) pula, untuk mewujudkan pembelajaran yang berkesan di dalam kelas, terdapat 3 aspek yang dititikberatkan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. 3 aspek tersebut adalah : Jadual 1 4.1.1 P sikososial Dalam aspek psikososial terdapat empat elemen iaitu : I. Nada suara II. Budi bahasa III. Suasana yang kondusif IV. Tingkah laku yang diterima 4.1.1.1 Nada suara yang berkesan. 4.1.1.2 Saling berbudi bahasa. Guru merupakan role model kepada murid-murid kerana murid-murid sering mengikut tingkah laku yang ditunjukkan oleh seorang guru. Oleh itu, guru seharusnya menggunakan bahasa yang sopan seperti terima kasih, Alhamdulillah dan sebagainya. Guru juga dilarang sama sekali menggunakan sindiran semasa berkomunikasi dengan murid-murid. Secara tidak langsung nilai-nilai muri seperti saling menghormati diantara guru dan murid-murid dapat dipupuk. Selain itu, objektif sekolah yang merupakan sebuah tempat untuk murid-murid belajar berbudi bahasa dan bertingkah laku sopan santun dapat dicapai. 4.1.1.3 Tingkah laku yang diterima. Setiap perbuatan dan perkataan yang dilakukan oleh guru amatlah mempengaruhi persekitaran psikososial bilik darjah. Perbuatan dan pertuturan guru kebiasaannya akan ditiru oleh murid-murid. Justeru, perlakuan seperti buli membuli serta usik mengusik tidak seharusnya berlaku semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Ini untuk memastikan bahawa bilik darjah selamat serta selesa untuk memudahkan murid-murid menerima pembelajaran yang disampaikan oleh guru.