Anda di halaman 1dari 38

JARINGAN EPITEL

Ep it e l a dal ah se ke l ompok j ari n gan yan g de nga n san gat se di ki t pe rke cual i a nme nu tupi at au me l api si sel ur uh pe rmukaan, ro ng ga d an se l uruh tub uh. Ep it e l yai tu be rfun gsi se ba gai pe rmuka an pe mi sah ant ara ko mpa rte me n bi ol o gi c ya ng be rbe da, me ne n gahi be rba gai akti fi ta s se pe rti di fusi sel e kti f , absor psi dan se kre si , prote ksi dan pe n gur un g fi si k, me li n du ngi di ri te rha dap i si usu s ya ng be rba haya de n gan me nsekre si pe l api s pe rmukaan be rupa mukus. Se cara tradi si e pi tel di gol o ngkan be rdasar kan ti g a ci ri mor fol ogi k: J uml a h l api san se l : Sa tu l api sa n sel di se bu t e pi te l se l api s, se da ngka n e pi te l yan g te rs usun da ri be be rap a l api s di se but e pi te l e rl api s. B e ntuk sel pe ny usu nnya : i ni be rdas arka n pe nam pi l an d al am se di aa n ya ng di po ton g te gak l urus te rha da p pe rmuka an e pi te l. Ad any a ke khus yua n pe rmukaan se pe rti sil i a dan ke rati n : sal ah satu con toh i al ah pe rmukaan e pi tel kuli t yan g di gol ngkan se b agai e pi te l be rl api s ge pe ng be r(l api s tan duk! kare na te rdi ri d ari ban yak l api s sel se l "se l pe rmu kaan nya ge pe n g da n di tu tupi ol e h l api s ta nduk di l uarnya , yai tu ma te ri mi ri p prote i n di l uarnya. #pi te l da pat be rke m ban g da ri ectode rm, me sode rm, ata u e ndo de rm. $ua je ni s e pi te l be rasal d ari d ari me sode rm , mi sal ny a pe l api s pe mb ul uh dra h dan pe l api s ge tah be ni ng da n pe l api s ron gg a erosa t ub uh. FUN GSI UM UM M EM BRAN EP ITEL % . &r pte ksi ata u pe rl i d un gan, kare na e pi te l me l api si pe rm uka an d al am da n l uar t ubu h. ' . A bsor psi , mi sal nya e pi tel yan g me m batasi pe rm ukaa n d al am us us sel ai n be rfun gsi pe rli n du nga n j uga be rpe ran dal a m prose s pe nye ra pan hasi l "hasi l pe nce rna an ma kan an ya ng be ke rj a se cara e fe kti f. ( . )u bri kasi , se ba gi an be sar sal u ran" sal ura n d al am tub uh pe rmuka ann ya har us te tap basa h, se hi n gg a e pi te l yan g me n utu pi har us mam pu me ng hasi l kan cai ran te rte ntu, mi sal n ya e pi tel yan g me l api si *agi na yan g ti dak me mi l i ki ke le nj ar. + . Se kre tori s, dal a m h al i ni e pi tel te rse b ut be rti ndak se bag ai ke le nj ar. BEN TU K SEL EP ITEL &ad a u mu mnya sel e pi te l di be d aka n me nj a di ( maca m be rdasa rkan be nt ukny a yai tu: sel ge pe n g , se l ku boi d d an se l si l i ndri s. SEL GEP EN G ,are na be rbe ntuk se pe rti si si k i kan maka di se but s- uam ous ce ll . $e nga n de mi ki an ukur an ti n ggi . te bal kura ng d ari

uku ran pa nj an g d an le bar sel ny a. &ad a po ton gan te gak l urus pe rmuka an e pi te l ta mpak be ntuk se l ya ng me m anj an g de n gan ba gi an te nga hny a ya ng be ri si i nti l e bi h me ne b al . Se d ang apa bi l a di li h at dari pe rmukaan e pi te l ta mp ak se l " se l nya be rbe nt uk pol y gonal . SEL KUBOID /e mp uny ai ukura n te bal da n panj a ng yang sama se hi n gga na mp ak se ba gai b uj ur san gkr. $ari pe rm uka an e pi te l be nt uk pe rmuka ann ya p un ta mpak pol ygo nal SEL SIL IN DRIS /e mp uny ai ukura n ti ng gi yan g me le bi hi ukur an l e barnya. $ari pe rmukaan e pi tel ny a n am pak se l nya be rbe nt uk pol y gon al . B i asany a i nti yan g be rbe nt uk o*al te rl e tak ag ak ke rara h bas al . B e rdasar kan su sun ann ya sel " se l yng me m be ntuk e pi te l di be daka n me nj a di : a #pi te l sel a pi s, (# pi the li u m si mpl e0, si mpl e e pi t hel i um b #pi te l be rl api s, (#pi the l i um compl e0, strati fi e d e pi the l i um c #pi te l se mu be rl api s atau e pi tel be rti ngkat, (# pi the li u m &se u doco mpl e0, pse udo strati fi e d e pi the l i um EP ITEL SEL A PIS Ep it e l s e lap is adal ah e pi te l pe rmu kaan yan g te rdi ri atas sat u l api s se l . #pi te l se l api s se l al u di te muka n p ada bi d an g te mu ya ng te rl i bat dal a m bi dan g di f usi se le kti f, a bsorpsi ata u se kre si . #pi te l se l api s da pat me mi l i ki be r bag ai ke kh usyu an pe rm uka an se pe rti mi kro*i l i dan si l i a, yang me ni ngkatka n fun gsi pe rm ukaa n spe si fi knya. Atas dasar be nt uk se l da n su sun an se l ya ng me mbe nt uk e pi te l nya ma ka pe nama an nya yan g te rd apa t d al am tub uh me ne ntu kan j e ni s e pi te l, se pe rti : % #pi te l Se l api s 1e pe ng #pi te l sel a pi s ge pe ng te rdi ri ata s se l "se l ge pe n g be rbe nt uk tak te rat ur yan g me mbe n tuk pe rm uka an ut uh ya ng di se b ut se ba gai e pi te l trotoi r. #pi te l je ni s i ni te rda pat mi sal nya p ada : &e rm uka an dal a m me m bran a ty mpa ni , ) ami na pa rie tal i s capsul a bo2 m ani , 3e te te sti s, &ars de sce n de ns ansa 4e nl e i pad a gi nj al me soti l ya ng me mba tasi rong ga se rosa, end oti l yan g me mba tasi pe rmuka an syste m pere dar an, $uc tus al *e ol ari s da n al *e ol i p aru" paru. #pi te l Se l api s ,uboi d S usu nan nya te rdi ri at as se l api s se l yan g be rbe ntuk kuboi d de n gan i nti yang b ul at di te nga h. $a pat di j um pai p ada &l e0us choroi de us di 5e n tri cul us otak, 6ol i ke l gl a nd ul a th yre oi de a, e phi tel i um ge rm ani ti *u m pad a pe rmuka an o*ari um, #pi te l i um &i g me ntosu m re ti nae d an $uc tus e0ce tori us be be ra pa ke le nj ar. #pi te l Se l api s Si l i ndri s 7 nti be r be ntuk o*al ta mp ak te rle tak pa da satu de re ta n. #pi te l i ni da pat di te m uka n pa da pe rm ukaa n sel a put le nde r trakt us 2

'

di ge sti fus dari l am bu ng sa mpai a nus, 5e si ca fel l e a dan d uctus e0ce tori us be be rapa ke le nj ar. ,ad an g"ka dan g pad a pe rmuka an se l nya te rd apa t sil i a. #pi te l p ada pe rm uka an usus sel ai n be rfu ngsi se ba gai pe l i nd un g j ug a be rf un gsi se bag ai se kre si kare na di an tara nya te rd apa t se l "se l ya ng ma mpu me n ghasi l ka n l e nde r. B ahka n p ada be be rap a te m pat te rda pat ham pe r se l uruh nya e pi te l nya te rdi ri atas se l kel e nj ar yan g be rbe nt uk se bag ai se l pi al a, se hi n gga di nam akan se l pi al a. + #pi te l Se l api s Si l i ndri s B e rsi l i a J e ni s e pi te l se l api s sl i ndri s be rsi l i a i ni se cara tra di si onal di bi caraka n te rse n di ri ,are na adan ya ke khus usan pe rmu kaan ya ng di se b ut si li a 8 pa da se ba gi an be sar se l . $i anta ra sel " se l be rsi li a te rse ba r se l tan pa sil i a yang bi as anya be rfu ngsi se kre si . Si l i a j auh le bi h be sar d ari mi kro*i li , mu dah di li h at de ng an mi kroskop cah aya. Se ti ap si l i um te rdi ri at as j ul ura n me m bran pl as ma mi ri p j ari , si topl a sma nya me nga nd un g spe si al i sasi si tos kel e t ya ng moti l . Se ti ap se l da pat me mi li ki sa mpai (9 9 sil i a, ya ng be rsam a de n gan yan g dari se l l ai n, me le cu t be rge l om ban g, me mba ngki tkan aru s yan g me n doron g cai ran atau j asa d re ni k di a tas pe rm ukaa n e pi tel . #pi te l sel a pi s si l i ndri s be rsi l i a ti dak l a:i m pa da ma nusi a ke cual i sal uran re produksi 2 ani ta. /i krof ag yan g di a mbi l d ari tub a 6al l opi i i ni me n amp akkan satu d ari ban yak l i pat ann ya di tu tu pi e pi te l se l api s si l i ndri s be rsi l i a. ; #pi te l Be rti n gkat Si l i n dri s Be rsi li a #pi te l be rti ng kat si l i ndri s be rsi l i a dap at di be d aka n dari e pi te l be rl api s ya ng be nar dari du a ci ri nya. &e rtam a, se l <se l i ndi *i dual d ari e pi te l be rti ngkat me nu nj uka n pol ari ta s, de n gan i nti yang te ru tam ate rda pat di d ua pe rti g a ba gi an b asal e pi te l. ,e dua, ti dak pe rna h a da sil i a pad a e pi te l be rl api s.

EP ITEL BERL APIS Ep it e l b e rlap is a dal ah e pi te l ya ng te rdi ri at as du a ata u le bi h l api sa n sel . #pi te l be rl a pi s te ru tam a be rfun gsi pro pe kti f d an de raj at dan si fa t be rl api sny a te rga ntu ng p ada je ni s stre ss fi si k ya ng di had api ny a. &ada u mum nya e pi te l be rl a pi s ti dak cocok u ntuk fun gsi absorti f da n se kre si kare na te bal n ya, 2 al au pu n a da pe rmuka an e pi te l be rl api s, yan g cuku p pe rme abl e u ntuk ai r da n mol e kul ke ci l l ai nnya. &e n ggol o nga n e pi te l be rl api sdi dasar kan atas be nt uk dan strukt ur se l "sel pe rmu kaan kare na sel "se l l api s basal bi as nya be r be ntuk ku boi d. B e rdasar kan j e ni s e pi te l nya, e pi te l be rl api s te rb agi atas : % #pi te l Be rl api s 1e pe n g Se l "sel ya ng te rle tak pal i ng b asal be rbe nt uk kuboi d atau si l i ndri s me le ka t pa da me mbr ane basal i s. $i atas se l "se l si l i ndri s i ni te rda pat l api s an se l ya ng be rbe n tuk pol y he dral ya ng m aki n me nde kati pe rmuka an m aki n me mi pi h. 3

#pi te l je ni s i ni san gat cocok u ntuk fun gsi prote ksi, te tapi se bal i knya kuran g cocok unt uk fu ngsi se kre si . #pi te l je ni s i ni di be da kan me nj a di ' mac am, yai tu: a #pi te l ge pe ng be rl a pi s tan pa ke rati n #pi te l je ni s i ni te rda pat p ada pe rmu kaan basa h, mi sal nya p ada : 8 a*u m ori s, = e soph agu s, 8 orne a, 8 onj uncti *a, 5agi n a da n >re t hra 6e mi ni na. b #pi te l ge pe ng be rl a pi s be rke rati n S trukt ure pi tel i ni mi ri p de ng an e pi te l ge pe n g be rl api s ta npa ke rati n ke cual i se l "se l pe rmuka ann ya me ng al ami pe ru bah aan me nj adi suat u l api san yan g m ati ya ng ti dak j al as l agi ba tas" batas sel n ya. je ni s e pi te l i ni di ke te mi ka n p ada e pi de rmi s kuli t. >n tuk me m pel e j ari e pi te l ge pe n g be rl api s da pat di li h at l api sa n" l api sa n sel pa da e pi de rmi s kul i t se ba gai be riku t : a. St rat u m b as ale /e ru paka n se l api s se l si l i ndri s pe nde k yang te rl e tak pa da l api sa n ya ng pal i n g b a2 ah. dal a m si to pl asm anya te rd apa t d al am buti r"b uti r pi gme n me l ani n. b . St rat u m sp i ! s um ) api sa n i ni te rdi ri atas be be ra pa l api s sel yan g be rbe n tuk pol i he dr al . " St rat um # ra ul! s um ) api sa n i ni te rdi ri atas ' "+ l api s se l yan g be r be ntuk be l ah ke tu pat de n gan sum bu pa nj an gny a se j aj ar de n gan pe rmukaa. $ St r at um lu"i$ um ) api sa n i ni kada ng" kad ang ti dak j el as kare na ta np ak se b agai g ari s j e rni h ya ng ho moge n. se be l um nya se l "se l i ni te rdi ri at as ti dak be ri nti yan g te l ah mati yan g me n gan du ng j at ya ng di na maka n e le i di n dal a m si topl as ma nya. e St r at um %! r e um me ru paka n l api sa n yan g te ratas d ari e pi de rmi spa da l api sa n i ni j at e le i di n be ru bah me nj adi ke rati n. Ep it e l s ili $ ris b e rlap is #pi te l i ni te rdi ri atas be be rap a l api s an se l de n gan l api sa n ya ng te ratas be rbe ntuk si l i ndri s d an b agi a n basal se l nya ti d ak me ncap ai me m brane basal i s, l api sa n se l "se l di ba2 ah sel si l i ndri s be rbe nt uk l e bi h pe nde k ba hka n ba gi an ya ng te rba2 a h be rbe nt uk kuboi d. #pi te l j e ni s i ni di ke te m ukan pa da : pe ral i han orop hary n0 ke l ari n g, forni 0 conj uncti * ae, ure tra pars ca*e rn osa da nd uctus e0te rotori us be be rapake l e nj ar. Ep it e l % ub ! i$ be rl ap is

/e ru paka n se l yan g pe rm ukaa nya se pe rti kuboi d.e pi te l i ni b any ak di te m ukan dal am tub uh mi sal nya d uctus e0re tori us gl a nd ul a p aroti s da ndi n di ng ant hrum fol i kul i o*ari i . Ep it e l sili $ ris be rt i # % at 4

#pi te l j e ni s i ni me m pu nyai m odi pi ka si de ng an ada nya si li a pa da pe rmuka an se l ya ng be rukur an ti ng gi se hi ng ga e pi te l i ni di se b ut se ba gai e pi te l sil i n dri s be rsi l i a. #pi te l je ni s te rak hi r i ni te rd apa t p ada : ?rac ke a, bronkus yan g be sar d an dukt us de fe re n. &ada trak ke a sel " se l yan g me ncap ai pe rm ukaa n te rdap at dua j e ni s : se l be rsi l i a dan se l pi al a(go bl e t ce l l se ba gai se l ke le nj ar.

Ep it e l t ra s is i! al #pi te l i ni te rdap at pa da ka nd un g ke mi h, sel ai n te rdap at pa da ka nd ung ke mi h j uga te rdap at pa da sal ur an ke mi h mul ai dari cal i ce s re nal e s samp ai se ba gi an dari ure thra. &ad a l api sa n se l di at asny a te rdi ri atas se l "se l yan g be r be ntuk se ba gai bu ah l ab u ata u bol a l am pu de nga n ba gi an b ul at me nuj u ke ara h pe rm ukaa. se l l api san te ratas be rbe ntuk ce mb un g da n be rukuran be sar mi ri p payi ng ta npa tan gkai se hi ng ga di n amakan se l payi n g. pa da pe rm ukaa n p ayi n g di l an gka pi de n gan str uktur ya ng me ru paka n ko nde nsasi si to pl asma se ba gai crus ta. STRU KTUR KUSTA PAD A SISI SEL EPI TEL B e ntuk khus us pa da pe rmukaan se l bi asany a di na maka n be rdasarkan p ada ukura n dan be ntuk d ae rah ya ng me n gal ami pe n gus usan te rse bu t, mac ul a me rupa kan dae rah te rke cil be ru pa be rcak se da ng :o nul a di mas uka n a pabi l a dae rah te rse but me l i ngkari sel se b agai ge l ang apa bi l a d ae rahn ya l uas di n ama kan fasci a. DESM OSOM E & da mas a masa se be l um di pakai nya mi kroskop e le ctron dal am pe ne l i ti an hi stol ogy su dah l aj i n di n yatakan ba h2 a an tara sel se l e pi te l ge pe ng be rl api s te rdap at hu bun ga n me l al ui a pa yang di se b ut je m bata n i nte rsel ul e r ! . $e smoso m ata u macul a adhe re ns bi asa nya be rbe n tuk b ul at ata u o*al , fu ngsi de smoso m rupa nya se b agai te mpa t pe ne m pel a n me ka ni l anta ra dua sel yang be rde ka tan. A pa bi l a de smos om bukan me ru paka n du a hu bu nga n se pe rti ya ng te rdap at pa da b agi a n dasar se l e pi te l ya ng be rde kat an de ng an j ari nga n pe n gi kat di ba2 ah nya, ma ka be ntuk nya ti dak me rupakan ga mbar an si me tri s me l ai nka n ha nya se par uh se hi ng ga b an gun an te rse but di nam aka n he mi de sm osome . TERM IN AL BAR >n tuk masa yan g cukup l ama para ahl i hi stol ogy pe rcaya ba h2 a g amb aran te rse but ad al ah kump ul an ba han pe re ka t i nte rse l ule r. te rmi nal b ar dal a m mi ke rosko p te rl i ha t : :onul a occl u de ns, :on ul a ad hae re ns d an se ran gkai a n de smoso me. 6ungsi :on ul a occl u de nsru pan ya ti dak me mi sa hka n ce l ah e0trase l ul e r de nga n l ume n ya ng di batasi ol e h e pi te l yan g be rsa ngku tan. se da ng fu ngsi :on ul a a dhare ns yai tu un tuk pe l e katan me kani k anta r se l yan g be rde kat an p ada e pi te l atau j ari n gan l ai n se pe rti p ada otot j ant un g. akti n yan g me ru paka n b aha n yan g me mbe nt uk pi l ame n be rf ung si se ba gai sara na ga ya akti f ya ng di ban gki tka n dal a m se l .

STRU KTUR K& USUS PADA PERM UKA AN BASAL SEL E PITEL /e mb rana basal i s me ru paka n kon de nsasi ba han mukopol i sakari da d an pro tei n ya ng te rdap at di b a2 ah pe rmuka an b asal se + mu a e pi te l 2 al au pu n ke te b al anya ti dak sel al u sama , me mb rane bas al i s ya ng p al i ng te bal te rd apa t di ba2 a h e pi tel yan g se ri ng me n gal ami ge se kan se pe rti mi sal nya e pi de rmi s kul i t. Se l ai n be rfu ngsi se ba gai pe nyo kon g me mbr an ba sal i s j uga be rti n dak se b agai fil te r yang se mi fe rmi e bel dari b agi a n b asal e pi te l, de n gan /. # me m bra ne b asal i s da pat di be daka n dal a m: %. ) ami na b asal i s '. l ami na re ti kul ari s b ai k dal a m l ami n a b asal i s m aup un dal a m l ami na re ti kul ari s di ke te mu kan baha n mu kop ol i sakari da dan bah an kol a ge n. B an gun an l ai n ya ng te rda pat pa da bagi a n basal e pi te l yai tu he mi de sm osom yan g te l ah di si ng gu ng se bel u mny a di dug a he mi de sm osom be rfu ngsi j uga se b agai pe ng uat pe le kat an e pi te l p ada j ari n gan pe ngi ka t. STRU KTUR PADA PERM U KAAN B ABAS EPIT EL ' . mi% r! (il i /i kro*i l i me ru pakan to nj ol an si topl as ma be rbe n tuk si l i ndri s yan g te rd apa t pe rmuka an be bas sel e pi te l , fun gsi mi kropi l i yai t u me m pe rl u ar pe rmukaan aga r d apa t me ni n gkat kan d aya abso bsi se l "se l e pi te l khus us. ) . St e re ! "ili a Se be na rny a ste re ocil i a me ru pakan je ni s mi kropi li yan g be rukuran sa nga t p anj an g ,j e ni s mi kro*i l i i ni te rda pat pa da pe rm ukaa n e pi te l d uktus e pi di dymi di s dan d uktu s de pe re ns ya ng be rfun gsi me n gat ur ke adaa n l i ngku nga n un tuk pe ma tan ga n spe rma to:o a. * . K i ! "ili a , i noci li a bi a sany a di na maka n se bag ai ci l i a saj a , me rupa kan to nj ol an ya ng be rbe n tuk se bag ai bul u hal us da n be rsi fat m oti l (be rge rak . >kur an ki noci l @i a be rki sar an tara ;"% 9 mm pa nj an gnya dan be rdi ame te r 9, ' mm. 8 i li a d apa t di ke te muka n pa da e pi te l trak tus re spi ratori us, o*i duc t d an ute rus. + . , rus t a B an gun an i ni me rup akan pe ma dat an si topl sm a de kat pe rm uka an be b as se l e pi te l mi sal ny a pa da e pi tel tra nsi si onal de ng an m aksud me l i nd ungi se l te rhad ap pe n garu h ki mi a2 i di l ua rny a. - . ,ut i "ul a S trukt ur i ni me rupakan ba han yan g di se kre si kan ole h se l e pi te l ya ng ke mu di an di le takan ke rak di l uar sel e pi te l , strukt ur kh usus i ni d apa t di ke te muka n se bag ai kaps ul a le nti s. K EL EN JAR Se cara gari s be sar ke le nj ar di be daka n me nj adi : 6

,el e nj ar e0sokri n ,el e nj ar e ndokri n Ke le .a r e /s !% ri Se cara mor pol ogi kel e nj ar eksokri n da pat di gol o ngka n me nuru t d dasar te rte nt u, be rd asar j uml a h sel ya ng me ny usu nya ma ka da pat di gol on gkan dal am : a. ,el e nj ar uni se l ule r ,el e nj ar je ni s i ni me mp unyai sal ur an ke l uar, kare na bi as anya te rd apa t d al am e pi te l pe rm uka an, mi sal nya pa da e pi te l kh usus se ba gai e pi te l Se l pi al a. b. ,el e nj ar mul ti se l ul ar. B e rdasar kan le tak kel e nj arnya te rha dap e pi tel pe rmukaan di be daka n atas: % ,el e nj ar i ntrae pi t hel i al , yai tu me mbe n tuk ke l omp ok se l ke le nj ar pad a e pi te l pe rm ukaa n tan pa sal ur an ke l uar. /i sal nya pad a e pi te l se l ap ut l e nde r l amb un g d an ron gga hi du ng. ,el e nj ar e kstrae pi te li al , yai t u ke l e nj ar ya ng te rda pat d al am j ari ng an pe n gi kat d an te rd apa t pal i n g ba nyak.

'

$e nga n me mpe rha ti kan be nt uk p ars se kre tori a da n dukt us e0re tori i us dal a m tub uh di ke nal be rba gai je ni s ke le nj ar yai t u : % . ,el e nj ar tuy bue r se de rhan a a. kel e nj ar tu bul e r l urus b. ke le nj ar t ubul e r te rga ntu ng c. ke l e nj ar tu bul e r berca ban g ' . ,el e nj ar tub ul oal *e ole r se de rha na ( . ,el e nj ar al *e ol ar se de rha na + . ,el e nj ar tub ul e r ko mpl e k ; . ,el e nj ar tub ul l oal *e ole r kom pl ek B e rdasar kan si p at se kre tny a kel e nj ar si kri t kel e nj ar e ksokri n di be daka n : % . ke le nj ar si sto ge n yai tu kel e nj ar yan g me ng hasi l ka n se l "se l se ba gai se kri tn ya. ' . ke le nj ar no nsi stoge n yai tu ke le nj ar yan g hasi l nya ti dak me n gan du ng se l "se l . $ari ke du a je ni s % . ,e le nj ar ' . kel e nj ar ( . kel e nj ar i ni di be dakan : m ukos a se rosa cam pur an

B e rdasar kan se cara se kre si di ke nal ( m acam ke l e nj ar yai tu : % . kel e nj ar me rokri n ' . kel e nj ar ap okri n ( . kel e nj ar hol okri n SEL M IO EPIT EL $e nga n te kni k kusus ora ng d apa t me li ha t ada nya se l "sel be rbe n tuk ge pe ng de nga n tonj ol an yan g be rada di l uar ke le nj ar se l "se l mukosa da n se rosa.

ORGAN IS ASI & ISTOLOGIS K EL EN JAR E0SO KRIN &ad a u mu mnya ke satu an" ke satua n ke l e nj ar be rgab un g me m be ntuk ke le nj ar be sar se hi n gg a m asi ng" masi n g dukt us e0re tori usn ya be rmuar a ke dal am sal uran yang le bi h be sar, ke l e nj ar i ni di bagi " b agi dal am l obus da n j ari n gan pe n gi kat yan g me m bata si di n ama kan Se pt um i nte rl obal i s. Sal ur an uta ma ke l e nj ar te rse but me ne ri ma sal ur an d ari se ti a p l obus ya ng di nam akan dukt us l oba ri s. K EL EN JAR EN DOKRIN ,el e nj ar e ndokri n me m pu nyai str uktur l e bi h se de rha na dari pad a ke le nj ar e0sokri n, ol e h kare na hasi l se kre si ny a h arus da pat di a ngku t me l al ui dara h maka pad a um unya kel e nj ar e ndokri n te rd apa t anya ma n kapi l e r yang be rhu bu nga n l ang sun g de n gan se l " se l ke le nj ar. &e ni mb una n ho rmo ne p ada ti ngka t pe rtam a da pat di l akukan i ntrase l ul e r se bag ai bu ti r"buti r sekre si yan g se l anj ut nya d apa t di ti mb un ektrase l ul e r di dal am ce l ah" ce l ah an tar se l ke le nj ar at au di ba tasi dal a m suat u be nt uk rua ng ya ng di nama kan fol i ke l Ada be ntr uk kus us d ari ke le nj ar e ndokkri n yan g me ru pakan cam pur an ke le nj ar e ndokri n-e xsokri n . J e ni s ke le nj ar i ni te rd apa t d al am pancre as di ma na kel e nj ar end okri n te rdap at se ba gai pul a u" p ul au di a ntar a kel e nj ar e ksokri n, kel e nj ar e0sokri n se ba gai I nsul a L an ge rhansi .

Jari #a

Pe #i%at

Jaringan pengikat merupakan jenis kedua dari jaringan dasar.$alam bahasa inggris dinamakan connecti*e tissue,namun dalam bahasa indonesia bermacam"macam istilah seperti jaringan ikat,jaringan penyokong atau anyaman penyokong. 1ambaran histologis jaringan pengikat yang merupakan ciri yaitu : %. terdiri dari macam"macam sel '. terdapat substansi interseluler (. berasal dari jaringan mesenkim Sedang fungsinya yaitu: %. mengikat,menguungkan dan mengisi celah antara jaringan lain '. sebagai penyokonh atau prnopang (. berfungsi khusus Berdasarkan fungsi dan gambaran dikategorisasikan dalam beberapa kelompok : histolois tersebut maka

%. Jaringan pengikat biasa '. Jaringan pengikat penyokong yang mencakup kartilago dan tulang (. Jaringan hemopoietik,darah dan limfoid ,omponen"komponen yang menyusun jaringan pengikat terdiri atas: Sel Substansi dasar ,omponen fibriler J ari ng an pe n gi kat be rfu ngsi u ntuk me mbe ri dan me m pe rtah anka n be nt uk tub uh, me n ye di akan ma tri k yan g be rfun gsi u ntuk me n ghu bu ngkan d an me n gi kat se l d an organ dan pad a akhi rn ya me nj a di pe nunj a ng tub uh. &e m be nt uk uta ma j ari ng an pe n gi kat adal ah mat ri% e %s t ras e l. /a tri k ekstra se l te rdi ri at as : Se rat < se rat pro tei n S ubs tansi d asar am orf 8 ai ran j ari n ga n ( te rdi ri l aru tan .

at as

ai r

yan g

te ri kat

dal a m di ba gi

B e rdasar kan ko mp osi si str uktur al nya j ari n gan pe ngi ka t me nj a di ti ga ko mpo ne n : Se l , se rat d an su bsta nsi dasar.

6ungsi j ari nga n pe n gi kat yan g pal i ng me ncol ok be rsi fa t str uktur al , si m pai ya ng me mb un gkus orga n < org an tub uh da n arsi te ktur i nte rn al yan g me nunj a ng se l < se l nya, j ari ng an i ni pul a yang me ny usu n te n do, l i game n da n j ari n gan al *e ol ar ya ng me ngi si ce l ah < ce l ah di an tara org an. ?ul ang da n t ul an g ra2 a n me ru paka n j e ni s j ari ng an pe ngi ka t kh usus yan g be rf un gsi un tuk me ne nu nj an gj ari n gan l unak tu buh da n se ba gai te m pat pe nyi mpa nan le mak. 4am pi r se m ua j ari n gan pe n gi kat be rke m ba ng d ari l api sa n te n gah e mbri o yai tu : mes ! $e rm. A am un se di ki t j ari n gan pe n gi kat di ke pal a be rke mb an g dari kri stal ne ural , yai tu tu run an ekto de rm. Se l <se l me sode rm al be rmi grasi dari te m pat asal nya , dan me nge l i li n gi se rta me ne robos ke dal am org an < organ ya ng se da ng be rke m ban g. Se l <se l i ni di se bu t se l <sel me se nki m d an j ari ng an ya ng me re ka be nt uk di se but me se nki m ( i nti l onj on g, an ak i nti je l as, dan krom ati n h al us . Sub st a s i $ as a r Substansi dasar merupakan substansi yang amorf tempat komponen" komponen lain dari jaringan pengikat terendam.keberadaan substansi dasar ini untuk pertama kalinya ditunjukan tahun %B(+ oleh Syl*ia Bensley pada jaringan hidup dengan dipikirkan adanya sesuatu yang menghambat gerakan pertikel tidak seperti cairan bebas biasa.,rl /eyer menyelidiki sifat"sifat kimia2i dari substansi interseluler yang menuntun kepada penemuan komponen utma dari substansi dasar semacam mukopolosakharid(lendir yang merupakan karbohidrat./ukopolosakharid terdiri atas Asam hialuronik yang tidak bergugus sulfat dan Asam khondroitin Sulfurik.Selain :at":at tersebut dalam substansi dasar terdapat bahan glikoprotein. S ubs tansi a das ar i nte r se l ul e r amor f, sua tu camp ura n ko mpl e ks d ari gl i ko prote i n d an ptote o gl i kan yan g be rpe ra n d al am pe re kat an se l de n gan se rat < se rat j ari n gan i kat, be rsi fat ti dak be r2 arn a, tra nsp aran da n homo ge n. /e ngi si ruan g di ant ara se l < se l da n e rat < se ra t di a ntar a j ari n gan pe ngi kat@ si fat nya ke ntal , se ba gai pe l um as j uga se ba gai sa2 ar te rh ada p mas ukny a parti ke l asi ng ke d al am j ari ng an. S ubs tansi a dasar te rdi ri d ari dua gol on gan komp one n : % . 1l i kos ami no gl i kans ' . 1l o kopro tei n str uktur al ' . Gli%!s am i i # li% a s 1 mu%! p ! lis a% ari$ a as am 2 Adal a h pol i sakari da l i nie ar ya ng di be ntuk de n ga n me ng ul ang sat uan di sakari da se cara be rt urut < t urut, yan g te rdi ri atas asam uro nat d an se bu ah he ksosa mi n. 4e ksosami n da pat be ru pa gl u kosa mi n ata u gal akt osami n. As am uro nat d apa t be rup a asam gl ukuro nat at au di uro nat. ,ecu al i asa m hi al uro nat , rant ai li ni e r i ni te ri kat se cara ko* ale n p ada pu sat prote i n, me m be ntuk se b ua h mol e kul pro te ogl i kan, ya ng me nye rup ai si kat tab un g re aksi , de nga n ka2 a tnya di pe rump ama kan se bag ai pu sat prote i nny a d an bul u si kat nya se ba gai gl i kos ami no gl i kan. Asam hi al uro nat ad al ah satu satu nya gl i kos ami no gl i kans tanp a sul fat. &ro te ogl i kans dap at be ri kata n de ng an b anyak kati on ( um um nya na tri um me l al ui i kat an el ektros tati k ( i oni k @ me rup akan str uktur hi d rasi de ng an l api sa n ai r te rl ar ut te bal di se kel i l i ng mol e kul . Bi l a

10

me n gal ami hi d rasi pe nu h, mole kul i ni me nga mbi l te mp at ( do mai n yan g j auh le bi h be sr d ari pa da ke ada an a nhi dros anya. &ro te ogl i kan u tam a te rdi ri atas pro tei n di pusa t de nga n e mpa t gl i kos ami no gl i kans te rkai t : ' . De rm at a s ul3 at , di te m ukan dal a m de rmi s, te nd o, l i game n da n fi brokarti l ago, se mua nya me ng an dun g se rat kol a ge n ( Yn. Koll a, le m, + ge ni n, me n ghasi l ka n ( kol a ge n ti pe I ) . K! $ r! it i sul3 at 4 b anyak te rda pat dal a m hi ali n da n tul an g ra2 a n e l asti s ya ng b anyak me n ga ndu ng kol age n ti pe 7 7 * . Ke rat a s ul3 at + . & ep a ri s ul3 at be rhub un gan de nga n se rat re ti kul ar, ya ng me n gan du ng kol a ge n ti pe 77 7 da n de ng an l ami n a basal . Si n te si s pro te ogl i kans di mul ai di d al am re ti kul u m e ndo pl asm akasar de n gan pe mb uat an ba gi an prote i nny a. 1l i kosi l asi n ya di m ul ai di dal am re ti kul um end o pl asm a kasar d an ra mpu ng di d al am ko mpl e ks gol gi , te mpa t be rl angs un g pe ri sti 2 a sul fa si nya. 4i al uro ni sdase sua tu e n:i m yang me nghi drol i si s asa m hi al uro nat d an gl i kos ami no gl i kans l ai n, me mi l i ki da ya i n*asi f ya ng sa nga t be sar kare na me re ka me n gura ngi ke ke ntal a n j ari nga n pe n gi kat i tu. ) . Gli%!p r! t e i s t ru%t ur al Adal a h pe rse nya2 aa n yan g me nga nd un g ba gi an pro tei n te mp at mel e katn ya karbo hi dra t. Se ri ngkal i se bag ai struk tur be rcab an g. 1l i ko prote i n ti dak saj a be rpe ran pe nti n g dal a m i nte raksi dal a m se l de 2 asa, da n sel e mbri on al yan g be rse be l ah an, na mun j uga d al am a dhe si se l pad a subs trat nya. Fib r! e % t i ( ). fi br a , se rat C ne xus i nte rkone ksi Adal a h se b ua h gl i kopro tei n yang di bu at ole h fi brobl as d an be be ra pa sel e pi tel . ( B / ' '' .9 9 9 < ' +9 .9 99 , me mi li ki te mpat me le ka t ba gi se l < se l , kol a ge n, dan gl i kosami nogl i ka ns. . 7 nte raksi i ni me m ban tu me ne n gahi a dhe si se l norm al dan mi grasi . L ami i Adal a h se bu ah gl i kopro tei n be sar yan g di te muka n d al am l ami na b asal ya ng se bagi a n be rf un gsi un tuk adhe si se l e pi tel pad a str uktur i ni . K! $ r! e % t i ?e rda pat dal a m tul an g ra2 a n, ko ndrosi t pad a kol age n ti pe 7 7. E$ e ma Ai r d al am su bsta nsi i nte rse l ul e r j ari n ga n pe nya mbu ng be rasal dari d arah, se tel a h me ne robos di n di n g kapi l e r se te mp at. ,omp osi si dan di s tri busi gl i kos ami no gl i kans dal am pe ny am bun g da n i nte raksi nya de nga n se rabu t kol age n. j ari n gan te mp at ia me ne nga hi a dhe si

11

&e n g g u l a n g a n $ i s a k a r i d a 1 l i ko s a m i n o g l i k a ns Asam hialuronat Asam 4eksuronat Asam $" g l u ku r o n a t $istribusi 4eksosamin $" 1 l u ko s a m i n ?a l i pusat, cairan sino*ium, humor *i treus, tulang ra2an ?u l a n g r a 2 a n , tulang, ko r n e a , ku l i t , n o t o ko r d , aorta ?u l a n g r a 2 a n , tali pusat, ku l i t , a o r t a ,u l i t , tendo, aorta (ad*entisia Aorta, hati, basal ,o r n e a ?u l a n g r a 2 a n , nukleus pulposus, anulus fibrosus paru, lamina

7nteraksi #lektrostat ik d e n g a n ,o l a g e n DDDD

,o n d r o i t i n + " s u l f a t

Asam $" g l u ku r o n a t Asam $" g l u ku r o n a t Asam )" iduronat atau asam d" g l u ku r o n a t Asam $" 1 l u ku r o n a t atau )" duronat $" 1alaktosa $" 1alaktosa

$" 1alaktosami n $" 1alaktosami n $" galaktosami n $" galaktosami n $" 1alaktosami n $" 1alaktosami n

7nteraksi tingkat tinggi, terutama dengan ko l a g e n tipe 77 7nteraksi tingkat tinggi, terutama dengan ko l a g e n tipe 77 7nteraksi tingkat rendahi, terutama dengan ko l a g e n tipe 7 7nteraksi tingkat menengah, terutama dengan ko l a g e n tipe 777 dan 75 ?i d a k a d a

,o n d r o i t i n sulfat

E"

$ermatan sulfat

4eparan sulfat

,e r a t a n S u l f a t ( ko r n e a ,e r a t a n s u l f a t ( ke r a n g k a

?i d a k a d a

?e rda pat ' ke kuata n yan g me mpe n gar uhi ai r di d al am ka pi le r : % . ?e kana n hi drosta ti k dar ah, se ba gai aki bat te nag a po mp a j ant un g, yan g me maksa ai r ke l uar me ne m bus di ndi n g kapi l e r ' . te kan an osmoti k kol oi d pl asma da rah, yan g me nari k ai r ke m bal i ke dal a m kapi l e r. ?e kana n osmoti k kol oi d yang di ti m bul ka n makromol e kul pro tei n d arah yang ti dak da pat me l e2 ati di ndi n g kapi l e r ti dak di i m ban gi ol e h te kana n l uar da n kare nan ya me nari k ai r ke mb al i ke dal a m pe m bul u h dar ah. #de m a d apa t ti m bul aki bat obstr uksi *e nosa ata u pe ngu ran gan al i ran dar ah *e n a ( mi sal : ga gal j antu ng kon ge sti f , aki ba t l ai n ti m bul ny a e de m a adal a h me ni n gkat nya pe rme abi l i tas e ndote l ka pi le r dara h aki ba t ce de ra me ka ni k, ki mi a at au pe nge l uara n su bsta nsi te rte n tu ya ng di hasi l kan d al am b ada n ( mi sal nya : hi stami n . # de ma d apa t p ul a di se b abkan ole h be n du nga n pa da pe m bul u h li mfe , mi sal ny a : ol e h sum bata n p arasi t ata u sel < sel tu mor. KOMPONEN FIBRILER $engan mikroskop caahaya komponen fibriler dapat dibedakan dalam: serabut kolagen,serabut elastis dan serabut retikuler SERABUT KOLAGEN

12

Serabut ini terbentuk dari protein kolagen yang merupakan jenis protein paling banyak terdapat dalam tubuh.$iameter % Fm " %' Fm dengan rata"rata sebesar eritrosit. Serabut kolagen terdiri dari gabungan serabut yang lebih halus yang disebut fibril.$alam keadaan segar serabut kolagen ber2arna putih,oleh karena itu dinamakan pula serabut putih.Serabut ini merupakan bahan yang keras dan apabila direbus akan menjadi lunak seperti gelatin.Serabut kolagen tahan terhadap tekanan atau tarikan,tetapi tidak bersifat lentur. Serabut kolagen akan ter2arna oleh :at 2arna asam,tetapi dengan mengubah p4 nya dapat di2arnai dengan :at 2arna basa.$engan pe2arnaan 4# akan ber2arna merah muda atau merah.>ntuk kejelasanya dapat di2arnai dengan *an 1iessen dan /allory. STRUKTUR &ALUS ,olagen yang merupakan protein dibentuk sebelumnya oleh sel fibroblas yang banyak dijumpai dalam jaringan pengikat,karena mikrofibril yang tampak cukup panjang dan lebih panjang dari fibroblasnya./olekul dasar yang dinamakn tropokolagen harus mengelami polimerisasi diluar sel. SERABUT ELASTIS Bahan yang menyusun serabut elastis adalah protein elatin yang bersifat sangat tahan terhadap pengaruh kimia.$alam keadaan segar serabut elastis ber2arna kuning.Serabut elastis bersifat kenyal.$eangan pe2arnaan 4# tampak lebih merah kalau dibandingkan dengan serabut kolagen.&e2rnaan khusus dipakai :at 2arna orcein.Serabutnya tipis dan panjang.=leh 6.G.6yfe diselidiki pembentukanya dalam dinding aorta yang banyak mengandung serabut elastis.Sel"sel yang akan menjadi sel otot polos pada dinding aorta dapat membentuk substansi yang diluar sel akan mengalami polimerisasi menjadi fibril"fibril yang merupakan calon serabut elastis yang homogen.6ibril" fibril tersebut dinamakan proelastin. SERABUT RETIKULER $alam jaringan pengikat terdapat serabut halus yang saling berhubungan membentuk anyaman .Sangat sulit*dengan pe2arnaan 4#,tetapi dengan cara inpregnasi garam perak tampak anyaman hitam,serabut retikuler banyak dijumpai sebagai keragka dalam jaringan limfoid dan hemopoietik. KLASIFIKASI JARINGAN PENGIKAT Berdasarkan tingkat diferensisi jaringan pengikat dapat dibedakan adanya %. Jaringan pengikat embrional '. Jaringan pengikat de2asa Jari #a Pe #i%at Embri! al $alam embrio terdapat dua jenis jaringan embrional yaitu jaringan mesenkhim dan jaringan mukosa. Jaringan mesenkhim terdapat sebagai jaringan pengisi antara lapisan entoderm dan ektoderm dalam embrio.Jaringan ini yang banyak berkembang menjadi jaringan dasar de2asa khususnya menjadi jaringan ikat,2alaupun sudah bukan embrio lagi masih dapat dijumpai jaringan mesenkhim.1ambaran histologis sebagian besar tersusun secar longgar sel"sel yang mempunyai tonjolan sioplasma yang saling berhubungan.$alam keadaan hidup celah"celah antar sel diisi oleh bahan setengah cair seperti agar(mukopolisakharid .,adang"kadang diantara sel sudah tampak fibril halus. Jaringan mukosa merupakan jaringan embrional hanya terdapat dalam tali pusat,humor *itreus dalam bola mata.,adang sulit membedakan dengan jaringan mesenkhim,bentuk sel yang menyusunnya berbentuk o*al stelat 13

dengan inti yang berbentuk sesuai dengan bentuk selnya.$iantara selnya tamapak serabut kolagen yang ber2arna eosinofil.$iantaranya terdapat bahan yang lebih cair yang menyerupai llendir.&ada tali pusat bahan tersebut dinamakan Gharton jelly. Jari #a Pe #i%at De5asa Jaringan pengikat de2asa terdiri dari: jaringan pengikat longgar,jaringan pengikat padat,jaringan pengikat retikuler,jaringan pengikat berpigmen dan jaringan lemak. Jari #a Pe #i%at L! ##ar Jaringan pengikat ini mempunyai struktur longgar karena komponen selnya dipisahkan oleh substansi interseluler yang nyata.Jaringan pengikat longgar dengan pembuluh kapilernyatersebar luas diseluruh tubuh,jaringan pengikat longgar juga menyokong dan memberikan nutrisi kepada sel"sel otot.=leh karena jaringan ini tidak begitu kuat untuk menahan beban maka biasanya melanjutkan diri kedalam jaringan pengikat yang lebih padat. 1ambaran histologis adanya bermacam"macam sel yang tersebar berjauhan diantara serabut kolagen dan serabut elastis yang tersusun tidak teratur. Jenis sel yang terdapat dalam jaringan pengikat longgar yaitu: fibroblas, sel lemak, plasmasit, makrofag, mastosit, sel"sel mesenkim belum berdiferensiasi, sel imigran dan sel pigmen. FIBROBLAS Sel ini berbentuk sebagai kumparan dengan bagian yang membesar mengandung inti yang berbentuk o*oid dengan butir"butir kromatin halus dan sebuah nukleolus.Sitoplasma fibroblas mempunyai tonjolan"tonjolan dan tampak pucat.&embentukan serabut kolagen dimulai dengan sintesis tropokolagen oleh fibroblas yang disekresikan yan akhirnya dipolimerisasi diluar sel menjadi fibril"fibril halus. SEL LEMAK Sel lemak merupakan jaenis sel yang terdapat dalam jaringan ikat longgar,baik terdapat terpisah ataupun berkelompok.Apabila kelompok sel"sel lemak menjadi sangat besar maka terbentuk jaringan lemak.Sel lemak telah dapat dibedakan sejak mulai terjadi penimbunan tetes"tetes lemak dalam sitoplasma sampai terjadinya penyatuan yang semakin membesar sehingga intinya terdesak ke tepi.>ntuk memperlihatkan lemaknya dapat ditempuh dengan fiksasi osmium tetraoksid. PLASMASIT Sel ini erat hubunganya dngan sistem imunitas karena berasal dari perkembangan limfosit B,akan menghasilkan anti body.Apabila dijumpai banyak plasmasit dalam jaringan menandakan adanya akti*itas respon imun terhadap antigen tertentu.Jaringan diba2ah epitel selaput lendir saluran pencernaan dan saluran pernafasan seringkali dijumpai adanya plasmasit karena daerah tersebut mudah terpapar antigen. &lasmasit berbentuk bulat panjang dengan inti bulat yang terletak eksintrik sitoplasma bersifat basofil karena aktif mensintesis antibody yang merupakan protein. SEL MAKROFAG Sel makrofag biasa terdapat dalam jaringan ikat longgar.,arena mempunyai kemampuan fagositosis maka sangat berperan dalam pertahanan tubuh,didalam sitoplasmanya mengandung lisosom (en:im guna melisis bakteri .Bentuk sel o*al dalam keadaan aktif banyak tonjolan.7nti yang 14

eksentrik lebih gelap dari fibroblas.>ntuk menunjukan sel makrofag dengan menggunakan trypan blue. MASTOSIT 1MAST ,ELL2 /astosit terlihat sebagai sebuah sel yang besar yang terisi penuh dengan butir"butir.&aling mudah untuk menunjukan sel tersebut dengan jalan menyuntikan methylen blue.Bentuk sel biasanya o*al dengan inti bulat ditengah.Butir"butir sitoplasma mengandung heparin, histamin dan berbagai en:im yang berhubungan dengan gejala alergi anafilaksis. SEL MESENK&IM MUDA $alam jaringan ikat longgar dapat ditemukan sel mesenkhim muda,keadaan ini dapat menerangkan mengapa pada 2aktu sesudah lahir kadang"kadang dalam jaringan ikat dapat berkembang jaringan ikat baru. SEL IMIGRAN Sel imigran yaitu berbgai jenis sel yang biasanya tidak dijumpai dalam jaringan ikat longgar tetapi merupakan pendatang dari luar msalnya sel"sel darah leukosit, limfosit dan monosit. Jari #a Pe #i%at Pa$at Jaringan &engikat &adat dapat dibedakan dalam: Jaringan pengikat padat ireguler Jaringan jenis ini banyak terdapat sebagai pembungkus berbagai organ,tendo,serabut saraf,otot dan sebagai dermis pada kulit. Jaringan pengikat padat reguler Jaringan jenis ini sebagian besar serabutnya dari jenis kolagen terdapat sebagai tendo, ligamentum, fascia, aponeurosis dan cornea.&ada tendo,kolagen tersusun memanjang sangat padat,diantara berkas serabut kolagen terdapat fibroblas yang seakan terhimpit sehingga bentuknya seperti tidak biasa.Badan sel menjadi lebih panjang dengan tonjolan yang melebar diantara berkas kolagen,Bentuk sel tersebut sebagai buah belimbing,karena tonjolanya seperti sayap dinamakan 6lugel Hell. Jaringan &engikat &adat #lastis Jaringan ikat padat tersebut lebih banyak unsur serabut elastis maka gambaranya sangat berbeda dengan tendo.Jaringan ikat ini terdapat sebagai: ligamentum fla*um, ligamentum *ocale, ligamentum nuchae, ligamentum stylohyoideum.=leh karena komponen elastis paling banyak maka dalam keadaan segar ligamentum ber2arna kuning. Jari #a Reti%uler >nsur jaringan sebagian tersusun oleh serabut retikuler.Serabut bersama sel"selnya membentuk kerangka atau stroma dalam jaringan limfoid dan jaringan mieloid.&ada jaringan limfoid banyak terdapat limfosit,sedang jaringan mieloid terdapat sel"sel darah.>ntuk melihat anyaman serabut retikuler digunakan pe2arnaan inpregnasi dengan garam perak. Jari #a Pe #i%at Pi#me Jaringan pengikat pigmen termasuk jaringan pengikat khusus yang tidak banyak terdapat dalam tubuh,diantaranya terdapat pada tunica supra choroidea dan lamina fusca pada sclera bola mata.=leh karena berpigmen maka tidak memerlukan pe2arnaan khusus. Jari #a Lema%

15

Jaringan lemak mempunyai arti penting dalam metabolisme.Jaringan lemak terdapat ' macam jaringan lemak yang berbeda dalam 2arna,penyebaranya,*askularisasinya dan kegiatan metabolismenya. '. Jari #a Lema% Puti6 Jaringan lemak putih atau kuning merupakan jaringan lemak yang biasa terdapat. Garnanya tergantung dari makanan yang dikonsumsi, sebagian besar terdiri atas lemak yang berukuran sangat ber*ariasi.biasanya berbentuk bulat, tersusun rapat sehingga tidak jelas unsur fibriler.$iantara sel"sel lemak banyak kelihatan kapiler darah,serabut retikuler mengelilingi sel"sel lemak,jenis ini banyak terdapat sebagai jaringan ba2ah kulit. Sel"sel lemak yang menyusun jaringan lemak biasanya mempunyai sebuah rongga yang besar diisi oleh lemak,sehingga dinamakan sel lemak unilokuler.7nti sel terdesak ke tepi,rongga yang berisi lemak tidak diselubungi oleh membran sel,pada kondisi kelaparan jumlah pembuluh kapiler akan bertambah. ). Jari #a Lema% ,!%lat Garna jaringan lemak mulai coklat sampai kemerah" merahan.Garna coklat disebabkan kepadatan sitokhrom yang terdapat dalam mitokodria,selain itu lebih banyak mengandung pembuluh darah. 1ambaran histologisnya tersusun oleh sel"sel lemak yang lebih kecil ukuranya dari sel lemak pada jaringan lemak puih.Sel lemak bentuk poligonal sitoplasma jelas terlihat dengan sejumlah tetes lemakyang menempati dalam rongga yang jumlahnya lebih dari sebuah(sel lemak multilokuler . Jaringan lemak coklat tidak akan bertambah setelah lahir .Sel"sel lemak coklat dapat persarafan yang cukup banyak dari saraf simpatik,hormon epinefrin dan norepinefrin mengaktifkan lipase yang menyebabkan pelepasan asam lemak yang terikat sebagai trigliserida.Beberapa dari asam lemak menyebabkan mitokondria membentuk A?& sebagai sumber energi dalam bentuk panas,mekanisme ini sangat pentng dalam menghasilkan panas tubuh oleh jaringan lemak coklat terutama untuk bayi yang baru lahir. &ISTOGENESIS JARINGAN LEMAK Sel lemak berasal dari fibroblas dalam jaringan ikat yang mempunyai kemampuan menimbun lemak,sehingga setiap jaringan ikat dapat menjadi jaringan lemak.Sel mesenkhim dalam embrio berubah menjadi sel khusus yang disebut lipoblas yang berkembang menjadi sel lemak.

16

TELINGA1ALAT 7ESTIBULOKOKLEARIS2

?e li n ga me m pun yai ' fu ngsi : % . se ba gai al at &e n de ngar an ' . se ba gai al at ke sei m ban ga n Se cara anato mi s morfol o gi s, tel i n ga te rba gi ( ba gi an yai t u: % . ?e li n ga l uar ' . ?e li n ga te ng ah ( . ?e li n ga d al am TEL IN GA LUAR ?e rdi ri dari : $au n te li n ga (au ri kul a /e ru paka n j ari nga n karti l a go ra2 an d an di t utu pi kul i t, fu ngsi ny a me nde te ksi suara, me n gu mpul ka- n ge l om ban g suara se rt a me n ge tahui arah l okasi suara. 6ungsi

17

te rakhi ri ni le bi h be rke mba ng pa da he 2 an mi sal nya kel i nci ya ng da pat me ng ge rakan te li n ga ke be rba gai ar ah agar su ara l e bi h mu dah di tan gka p 2 al aup un p ada be be rapa ora ng j ug a te rda pat otot auri kul a se hi n gg a da pat me n gge raka n te l i nga nya na mu n hal m i ni ti dak te rl al u pe n ti ng. /A #, (/e atus Akusti kus #0te rnus sal ur an te l i nga l uar Adal a h sal ur an yan g be rak hi r pa da me mbr ane ty mpa ni % "( b agi an l uar di be nt uk ol e h karti l ago da n ' "( ba gi an te nga h ol e h t ul ang .6un gsi me at us adal ah me nyal urka n ge l om ban g su ara b unyi yan g mas uk ke dal am te l i nga.

TEL IN GA TEN GA& /e ru paka n su atu organ yan g be ri si u dara da n be rhu bu nga n de n gan phar yn0 me l al ui tu ba au di ti *a e ustac hi i 6ungsi tu ba : me nj aga ke se i mba ng an d al am ron gga te l i ng a te ng ah d an l uar , de n gan de mi ki a n me mbr an ty mph ani ti dak pe cah. &ad a rong ga te l i nga te rdap at ti ga tul an g yan g be rfu ngsi me n gha ntarkan ge tar an yai t u: % . /al e us be rhub un gan de nga n me mbr an ty mp hani ' . 7 ncus ( . sta pe s be rh ub un gan de n gan me mbr an o*al yai t u se l apu t ti pi s ya ng me mi sa hka n rong ga te l i nga te n gah dan dal am. TEL IN GA DAL AM ?e li n ga d ari rong ga"ron gg a da n kanal " kanal ya ng di se b ut l abi ri n. B agi a n yan g be rfu ngsi u ntuk pe n de ng aran adal ah kokl e a .,okl e a me rupakan su atu tub ul us yan g be rbe nt uk ' ,; l i ngkaran, kokle a me le ka t pa da sakul us. B agi a n ya ng be rfun gsi unt uk ke sei m ban ga n te rdi ri dari ' ka nton g o >n tri kul us, ba gi an atas o S akul us, b agi an ba2 ah &ad a utri kul us mel e kat ( bua h kanal i s se mi si rkul ari s yai tu@ % . ,an al i s se mi si rkul ari s aute ri or ' . ka nal i s se mi si rkul ari s po ste ri or ( . ka nal i s se mi si rkul ari s hori :on tal PROSES PEN DEN GAR AN Se l uru h bagi a n te l i nga ke cual i u tri kul us, sakul u s d an kanal i s se mi si rkul ari s be rfun gsi pe nde n gara n &ro se s pe n de nga ran : Se ns asi pe n de ngar an (4e ari n g se nsa ti on me rupa kan pe rse psi te rhad aop me nge nai bu nyi at au suara. Su ara me n gan du ng ge l om ban g yan g di produksi ol e h *i brasi su atu obj e k, ge l omba ng suara d apa t me nj al ar me l al ui be nda sol i d, cai r ma up un g as. Se te l ah di ku mp ul kan ol e h auri kul a, ge l om ban g sua ra me l al ui me at us aku sti kus ekste rn us me n gge tarkan me mbr an ti mpa ni

18

ge tar an te rse b ut ke m udi a n di t rans mi si kan ke tul an g"t ul ang pe n de ngar an (ossi ke l 1e tar an akan l e bi h ce pat pa da suara ke ras dan l e bi h l am bat a pabi l a su ara l e mbut 1e tar an te rse but mel e 2 ati dae rah ya ng re l ati *e l uas (me m bran tymp ani ,e mudi a n ossi ke l ya ng are anya le bi h se mpi t, di si ni keku ata n su ara di konse n trasi ka n . ,onse ntrasi i ni me mbe sarkan me n gam pl y suar a. &usat me mbra n tym pani me l e kat tu ngkai dari mal e us. &ada si si l ai n mal e us te ri ka t de nga n kuat pad a i ncus ol e h l i game n t"l i game n se hi n gga bi l a mal e us be rge rak i ncus ikut be rge rak.

KON DUKSI SUARA DARI M EM BRAN A T8M PAN I KE KOKL EA /a mbr ana ty mp ani be rbe nt uk ke rucut. &a da p usat me m brane ty mpa ni mel e kat ta ngkai mal e us ?ang kai mal e us se cara kons tan te rta ri k ke de p an ol e h muskul us te nsor tym pa ni , yang me nye ba bka n me m bra n ty mpa ni te ta p te ga ng. ,e adaa n i ni me nye bab kan ge tara n su ara pa da se ti ap b agi an me m bran tym pa ni di ki ri m ke mal e us, 4al i ni ti d ak da pat te rj adi bi l a me mb ran te rse b ut l ong gar. &ada si si l ai n m ale us te ri kat kua t p ada i ncus ole h l i game nt" li g ame n se hi n gg a bi l a mal e us be rge rak i ncus i kut be rge rak. >j un g i ncu s ya ng l ai n be rarti kul a si de n gan stape s, da n pe rm ukaa n 2 aj ah sta pe s te rl e tak be rtol ak be l aka ng de n gan me mbra n l abi ri n. &ad a mua ra pe ne stra o*al i s ge l om ban g suar a di ha ntarkan ke te li n ga d al am kokl e a arti kul asi i ncus de n gan ste pe s me nye be bkan ge rakan ke dal a m d an kel u ar d ari pe rmukaan 2 aj a h pe ne stra o*al i s. TRASM ISI SUARA M EL ALUI TUL AN G /a nusi a d apa t me nde n gar su arany a se ndi ri se b agi a n mel al ui ko nd uksi tul a ng. 1e ta ran suar a me nye b abka n tul an g te ng korak be rge tar se hi ng ga l an gsu ng d apa t me ran gsan g se l "se l ram but se nsi ti *e di kokl e a &e rco baa n de n gan gar fu tal a atau pe ng ant ar e le ktrol i t ya ng di l e taka n di rotu be ransi a tul a ng te n gg korak me nye ba bka n ora ng me n de nga r suara. &ri nsi f i ni di pe rg unakan unt uk me nol o ng pe nde ri ta tul i ko nd uksi . Se hi ng ga pad a t ul i kon duksi masi h da pat di tol on g de n gan al at ba ntu pe n de ng aran. K ESESUA IAN IN PEN DEN SI OL E& SISTEM OSIKUL AR A mpl i tu do ge raka n pe rm ukaa n 2 aj ah ste Ipe s pa da se ti ap ge tar an su ara, ha nya ti g a pe r e mpat d ari ampl i t ude tan gai mal e us. 4al i ni me ni n gkat kan te nag a pe rge rakan se ki ta r % ,( kal i . l uas dae rah pe rmuka an me m bran tymp ani se ki tar ;; mm . 3asi o pe rbe d aan %J kal i l i pat i ni me nye b abkan pe ne kana n se ki tar ' ' kal i pa da cai ran kokl e a. ,are n a cai ran me m pu nyai i ne rsi a. yang j auh l e bi h be sar u dara, m aka m uda h di me n ge rti bah2 a pe ni ngka tan j uml ah te kan an

19

di but uhka n un tuk me ni m bul ka n te kana n pa da cai ra n. ole h kare na i tu me mbr a ty mpa ni d an syste m osikul ar me mbe ri ka n pe nye su ai an i npe n de si a ntara gel o mba ng su ara di u dar a dan ge taran suara pad a cai ra n kokl e a. bi l a ti d ak a da syste m oskul ar da n ti mpa ni , ge l omb an g su ara dap at be rge rak l an gsu ng me l al ui u dara tel i n ga te ng ah d an d apa t me masuki kokl e a pa da fe ne star o*al i s. PEN GUATAN SUAR A OL E& KON TR AKSI STA PPED IUS DAN M USKU LUS TEN SOR TIM PAN I 1e l om ban g suara mas uk te li n ga da n ge tar an suara di te ri ma ole h me m bran ti m pani ke mudi a n di te ruskan ke mal e us, i nc us d an ste pe s(tul a ng < tul a ng pe n de ngar an . di mal e us i ncus dan ste pe s am pl i tu de ge tar an di pe rke ci l , ke m udi a n i nte nsi tas ge tar an akan di te rus kan ol e h kokl e a. ,okle a ya ng te rdi ri da ri ( bu ah ka nal . sal uran : % . Skal a pe sti bul a ri s (S kal a *e sti bul e /ul ai d ari pe ne stra o*al e yan g te rl e tak dari se be l ah atas . ' . Skal a tym pani ?e rle tak di se bel a h b a2 ah yan g be rhu bun ga n de n gan kan al i s *e sti bul a ri s &ad a a pe k dari kokle a kanal i s tym pani cus be rakhi r pa da pe ne stra rotu nd um pa da skal a *e rsti b ul ari s d an se kal a ty mpa ni te rda pat cai ra n pe ril y mph. ( . skal a me di a te rle tak di an tara kan al i s *e sti bul ari s dan ka nal i s tym pa ni cus d an be ri si cai ran e ndol y mph pad a se kal a me di a te rda pat organ pe nde n gara n yan g di se but org ano n korti = rg ano n kor ti te rdi ri dari se l "se l te rsus un se pe rti pa gar dan me m pun yai cil i a. Se p anj an g ba gi an atas sel " se l i ni te rg ant un g suat u me mbr an ya ng di se b ut me m bran te ktori al . Skal a me di a di pi sa h dari skal a tym pani ol e h me mbra n b asi le r Se l organ on korti i ni me ne ruska n i mp ul s ke ne r*us kokl e ari s, se 2 akt u ge tara n sam pai pa da fe ne stra o*al e , maka pe ri l i mph pa da se kal a *e sti bul e akan be rge tar me l al ui fe ne stra rotun du m, cai ran be rge tar da n ge taran cai ran i ni aka n me nye bab kan sel "se l org ano n ko rti me nye nt uh me m brane te ktori al ole h kare na i tu i mpl us di te ru skan ke ne r*us kokle ari s ,esi m pul an 7 mp ul s pe nde n gara n se be narnya be rasal d ari se ntu ha n org ano n korti te rha da p me mbr ane te ktori al .

TRAN SM ISI GELOM BAN G SUARA DAL AM KOKL E A 9GELOM B AN G BER JAL AN 9 J i ka kaki ste pe s be rgarak ke dal a m me l a2 an pe ne stra o*al i s, fe ne stra rotu nd um h arus me no nj ol ke l uar kare n a suat u si si kokl e a di kel i l i ngi ol e h di ndi n g tul an g ol e h kare n a i tu e fe k a2 al

20

ge l om ban g suar a yan g mas uk pa da pe ne stra o*al i s a dal ah u ntuk me nye b abka n me mbra n b asi le r 2 aktu se rat me mbe l ok ke ara h fe ne stra rot und um, me nce t uskas n ge l omba ng yang be rj al a n se pa nj ang me m bran basi l e r ke ara h hol i ko te re m. pe rge rakan ge l om ban g se pa nj an g me m bra n b asi le r se ba ndi n g de nga n pe rgarakan ge l om ban g te kana n se panj a ng di ndi n g arte ri . POT EN SIAL RESEPTOR SEL RAM BU T DAN PERAN GS AN GAN SEL SAR AF AUDI TORIK Se rat" se rat b asi le r be rbel ok ke arah skal a *e sti b ule , se l "se l be rde pol ari sasi dan dl am ara h ya ng be rl a2 ana n me re ka akan be rhi pol ari sasi de nga n de mi ki a n aka n me ni mb ul kan suat u po te nsi al re se pt or se l ram but al te rna ti *e. h al i ni ke mu di an me ran gsa ng uj un g" uj un g sara f kokl e ar yang be rsi naf de n gan das ar se l "se l ram but. $i d uga bah2 a te rdap at ne urotr ans mi tte r ke rj a ce pat yan g di le pas kan ole h sel " se l ram bu t p ada si naf"si naf nya se l ama de pol a ri sasi . /un gki n j ug a subs tansi te rse but adal a h gl u tam ate , te ta pi hal i ni ti d ak pasti . M EM BEDA KAN N ADA DAN IN TEN SI TAS BUN 8I /e mbra na ba si le r me nga nd un g se rabu t ki ra" ki ra '+ .9 99 yan g m aki n l am a maki n p anj an g be rasal d ari basi s ape k kokle a. Se rab ut"se rab ut i ni i barat se na r gi tar at au pi a no Se rab ut"se rab ut i ni unt uk na da ti n ggi se dan gka n se rabu t yan g pa nj ang unt uk na da yan g re nda h 7 nte nsi t as suar a yan g di te ran gka n be rdas arka n ba nyakny a se l "se l organ on kor ti yang te ra ngs ang. Bi l a i nte si tas suar a re nda h haya se b agi a n ke ci l sel "se l org ano n korti yan g te ran gsan g se bal i knya bi l a i nte nsi t as suara ti ng gi maka akan l e bi h ba nyak sel " se l orga non yang te rran gsan g.

REN TAN G FREK :EN SI PEN DEN G ARAN % &re k2e nsi su ara ya ng d apa t di de n gar ora ng m uda se be l umte rj adi pe n uaa n pa da te li n ga ' 9"' 9. 9 99 si kl us de ti k. ' J i ka ke ke ras an E 9 de si be l di ba2 ah % di ne cm' ti ngka t te kan an su ara re ntan g suar a ;9 9 ";9 99 si kl us de ti k. ( & da oran g tu a re nta ng frek2 e nsi me nu run te rj adi ; 9 "K9 99 si kl us de ti k atau kuran g. M EK AN ISM E PEN DEN GAR AN SEN TRAL DAN J ARAK PEN DEN G ARAN B e be ra pa ti ti k pe nti n g har us di pe rha ti kan $ari se ke ma i ni harys di pe rhati kan ad a ( te mp at pe rsi l an gan di b a2 ah otak : % ,orp us trape j oi d ' ,omi sur a probs t ( ,omi sur a kol i kul i i nfe ri or 21

B anyak se rabu t kol a te ral trakt us odi tori us be rj al an l angs un g ke dal a m si sti m akti pasi re ti cul ar ba tan g otak. si ste m i ni me m be ri re spon te rhad ap su ara yan g ke ras, kol ate ral l ai n me n uj u *e rmi s se bel u m j u ga di akti pasi se ke ti ka ji ka ad a su ara ke ras yan g ti m bul me nd adak. $e raj at ti ng gi ori e ntasi se pe si al dal a m traktus se rab ut be rasal d ari kokle a p ada se mu a j al ur korte k. ( pe nyaj i an spe ci al pre k2e nsi suar a i nti kokle ar ' pe nyaj i an spe ci al frek2 e nsi suara kol ikul i i npe ri or % unt uk fre k2 e nsi suara be rl ai na n pa da kor te ksaudi to ri us

; l ai nya yan g kuran g te pa t pe ny aj i an yang be rh ub un gan de n gan pe nde ng aran pad a korte ks au di tori us. AUDIOM E TRI ,e taj aman pe n de ngar an da pat di ukur de ng an au di ome te r da n al at i ni me ng hasi l kan nad a"na da ya ng m urni de n ga n be raga m fre k2e nsi yan g di de n gar me l al ui e arpho ne . K ETUL IAN ,e tul i an kl i ni s d apa t di se ba bka n ol e h gan gua n pe nyal ura n bun yi di te l i nga l uar ata u te n gah (tul i h anta ran ata u ke rus akan sel ra mbu t ata u j aras saraf (tul i saraf ,e d ua nya di be d aka n ole h be be ra pa uj i se de rhan a yan g me ng gu naka n gaar pu tal a. TUL I SAR AF ?e rj adi aki bat ke ru saka n kokl e a atau ne r*e us a udi tori u s (si rkui t syste m sara p p usat bi l a ke dua syste m saraf pus at bi l a ke du a syste m sarap i ni rusak me nye bab kan t ul i pe rmane n AUDIO GRAM TUL I SARA F ?e rj adi pe n uru nan atau ke hi l an ga n ke mam pua n tot al unt uk me nde n gar suara bai k mel al ui kon duksi udar a ma up un kon duksi tul a ng &ada oran g tua tul i (pre sbi akusi s te rj a di te ruta ma unt uk suara be rpre k2 e nsi ti ng gi . Sua ra be rprek2 e nsi re nda h te rj adi kare na pap aran be rle bi h an dan be rke pa nj an gan te rha da p su ara yang san gat ke ras ?ul i j u ga te rj adi unt uk se mua pre k2 e nsi yang di se b abkan ole h se nsi ti *i tas o bat te rh ada p organo n korti . (sre p tomi si n, ka nami si n ,kl ora pe ni kol . TUL I KON DUKSI ?e rj adi bi l a syste m osi kul oti mp ani te l ah hanc ur anki l osi s (kaku aki bat pi bro si s ata u kl asi pi ka si , hi ng ga gel om ba ng suara ma si h da pat di kon duksi ka n ke dal am kokle a me l al ui kon duksi tul a ng mel al ui ga tara n suar a yan g di ke nai pa da t ul ang. &#A L#B AB AA ?A3A ) A7 A :

22

% ' ( +

?e rsum bat nya kan al i s au di tori us ekte rm us ol e h se ru me n at au be n da asi n g ,erus aka n tul an g tul a ng pe n de ng aran &e ne b al an me m brane ty mpa ni aki bat i nfe ksi te l i ng a be rul a ng ,e kakuan a bno rmal pe rl e katan sre pe s ke pe ne stra o*al i s

A udi o gram kond uksi di ga mb arkan kon duksi tul a ng p ada dasa rnya no rmal te ta pi kon duksi u dara te rte kan pad a se m ua fre k2e nsi te rut ama frek2 e nsi re nda h. pe nde ri ta tul i ko nd uksi masi h d apa t di tol o ng de nga n al at B ant u pe nde n gara n he ari ng ai d. PROSES KESE IM BAN GAN S trukt ur yan g be rfu ngsi pa da sys te m ke se i mb ang an u ti kul us sakul us da n se mi si rkul ari s ,ese i mba ng an ada du a m acam ke se i m ban gan stati s da n di n ami s

K ESEIM BAN GAN STAT IS La ng be rfun gsi utri kul us d an sakul us &ad a kel o mpok se l i ni te rda pat bat u ke ci l dari b aha n 8 a8 o( yan g di se but otol i th B atu i ni da pat be rge rak pa da po si si ke pal a maka batu i ni me ran gsan g sel " se l se nsori s 7 mpl us nya di te ruskan ke otak da n $ari o otak aka n di sa dari posi si ke pal a dan ke m udi a n akan di ki ri m u ntuk me nye su ai kan ke se i mba ng an. K ESEIM BAN GAN DIN AM IS La ng be rfunsi ad al ah ,an al i s se mi se rkul ari s ,anal "ka nal i ni mel e kat pa da u tri kul us yai t u pa da am pul ny a pa da se ti ap am pul l ate rdap at ke l om pok se l "sel se nsori s be rsil i a te tapi p ada kel om pok se l "se l i ni d apa t otol i th Se l "se l se nsori s i ni akan te rran gsa ng bi l a e nd ol i mf d al am kanal i s se rmi si rkul ari s be rge rak 8 ai ran te rse but akan me ran gsa ng se l "se l se nsori s bi l a be rpu tar.

23

MATA
/ata merupakan organ fotosensitifyang dapat menganalisis terhadap bentuk, intensitas cahaya dan juga 2arna. /ata terdiri atas ( lapisan konsentris : %. )apisan e0terna : Sklera dan kornea '. )apisan tengah .lapisan *ascular.tractus u*ealis : koroid, korpus ciliaris dan iris (. )apisan dalam : jaringan saraf, retina yang berhubungan dengan system saraf pusat melalui n. opticus dan meluas kedalam sampai oraserata =raserata membentuk lapisan kontinyu epitel tidak berpigmen yang meliputi korpus ciliaris dan lapisan epitel berpigmen pada posterior iris /ata terdiri atas ( ruangan : %. 3uang depan yang terletak diantara kornea, iris dan lensa '. 3uang *itreous dibelakang lensa. (. 3uang belakang yang merupakan perlekatan dari :onula dan dikelilingi oleh retina 3uang depan dan belakang mengandung cairan yang kaya akan protein yang dinamakan 4umor A-uosus. 3uang *itreous diisi oleh :at":at yang mengandung gelatin *iscous yang disebut 5itreous. Lapisa Luar atau Tu i%a Fibr!sa )ima per enam posterior lapisan luar mata yang opak dan putih adalah s%lera, pada manusia, sklera membentuk segmen bola bergaris tengah lebih kurang '' mm. Sklera terdiri atas jaringan pengikat padat yang liat, terdiri atas berkas kolagen gepeng yang berjalinan namun tetap paralel terhadap permukaan organ.

24

&ermukaan sklera , yaitu : epis%lera, dihubungkan oleh sebuah sistem longgar serat < serat kolagen halus pada lapisan padat jaringan ikat yang disebut simpai te ! . $i antara simpai tenon dan sklera terdapat rua # te ! .3uang tenon inilah yang memungkinkan bola mata dapat memutar ke segala arah. $i antara sklera dan koroid terdapat lamina supra koroid, yaitu lapisan tipis jaringan ikat longgar dengan banyak melanosit, fibroblas dan serat alastin. Sklera relatif a*askular. &ermukaan luar sclera yaitu episklera dihubungkan dengan lapisan jaringan ikat padat (,apsula ?enon olehserabut" serabu kiolagen jaringan ikat jarang. &ermukaan luar sclera berhubungan dengan stroma jarang konjungti*a. $iba2ah epitel kornea terdapat lapisan homogen tebal, antara J < %' Mm, terdiri atas serat < serat kolagen yang bersilangan secara acak dan pemadatan substansi interselular, namun tanpa sel, inilah membrana bo2man, yang sangat membantu stabilitas dan kekuatan kornea. Str!ma terdiri atas banyak lapisan berkas kolagen paralel yang saling menyilang secara tegak lurus. Membra a Des"eme t adalah struktur homogen tebal ( ;"%9 Mm terdiri atas filamen kolagen halus tersusun berupa jalinan tiga dimensi. E $!tel %!r ea adalah epitel selapis gepeng. Batas %!r ea ; s%lera atau limbus adalah daerah peralihan dari berkas < berkas kolagen bening dari kornea menjadi serat < serat buram putih dari sklera. &ertemuan sclera dengan kornea dinamakan limbus yang merupakan daerah peralihan dari berkas"berkas kolagen yang transparan dari kornea ke serabut"serabut sclera yang putih akan tetapi tidak dapat tembus cahaya. )imbus sangat *ascular yang memegang peranan penting dalam proses peradangan pada kornea. $idaerah limbus dalam lapisan stroma, saluran < saluran tak tertur berlapiskan endotel yaitu jaringan trabekul, menyatu membentuk salura 1 %a al 2 S"6lemm, yang mengangkut pergi cairan dari kamera okuli anterior. Saluran schlemm berhubungan ke luar dengan sistem *ena. $iantara kapsula tenon dan sclera terdapat ruang tenon yang longgar menyebabkan bola mata dapat bergerak, berputar ke semua arah. Sclera a*askular dan antara sclera dan koroid terdapat )amina subarachnoid yang merupakan jaringan ikat yang kaya melanosit dan fibroblast. )ensa memiliki ( komponen utama A. Simpai )ensa )ensa dibungkus oleh sebuah simpai tebal (%9"'9 Fm , homogen, refraktil, dan kaya karbohidrat. B. #pitel subkapsular : 7a terdiri atas selapis sel epitel kuboid, hanya terdapat pada permukaan anterior lensa. 8. Serat )ensa &anjang dan tampak sebagai struktur tipis dan gepeng. /ereka adalah sel" sel yang berkembang jauh (highly differentiated berasal dari sel"sel epitel subkapsular )ensa di tahan oleh seratnya oleh kelompok serat, :onula, yang tertanam satu sisi pada simpai lensa dan sisi lain pada korpus siliaris. Sistem ini penting untuk proses yang dikenal sebagai akomodasi, yang dapat memfokus objek dekat dan jauh dengan mengubah kelengkungan lensa. Le sa Mata /erupakan struktur transparan bikonkanf yang letaknya dipertahankan oleh ligamentum sirkuler. Honula atau ligamentum Hinni yang terbentang dari lensa sampai dengan corpus ciliaris, permukaan belakang dari :onula ini terletak dekat dengan *itreous dan sebagian dari permukaan depan lensa ditutupi oleh iris yang merupakan permukaan yang berpigmen tetapi tidak 25

dapat ditembus oleh cahaya. $ibagian tengah dari iris ini, terdapat sebuah lubang bulat yang disebut dengan &upil. Lapisa Te #a6<Lapisa 7as%ular ?erdiri atas koroid, korpus ciliaris dan iris A. K!r!i$ )apisan yang sangat *askular diantara pembuluh darah terdapat jaringan ikat jarang yang mengandung fibroblast, makrofag, limfosit, mast cell, sel"sel plasma, serabut"serabut kolagen dan elastis. Banyak trdapat melanosit yang memberi 2arna hitam. )apisan dalam koroid yang mengandung pembuluh darah kecil disebut ,oriokapiler yang berfungsi untuk nutrisi retina sehingga kerusakan pada lapisan ini dapat menyebabkan kerusakan retina. )apisan membrana hialin tipis dan amorf yang memisahkan lapisan koriokapiler dengan retina atau disebut juga membrana Brunch terbentang dari lempeng optik papila n. optici yang merupakan tempat masuknya n. opticus kedalam bola mata. Ada ; lapisan pada membrana Brunch : %. )amina basalis koriokapiler '. Serabut kolagen (. Jala"jala serabut elastin +. Serabut kolagen ;. )amina basalis epitel jaringan ,oroid dan sklera dibatasi oleh jaringan ikat yang kaya akan melanosit disebut lamina subarachnoid B. K!rpus ,iliaris /erupakan dilatasi bagian depan koroid setinggi lensa yang merupakn cincin kontinyu tebal yang membatasi permukaan dalam bagian depan sklera. Salah satu sisinya berhubungan dengan humor *itreous dan sisi lain dengan sclera, sisi ketiga berhubungan dengan lensa dan ruang posterior mata, pada sisi ini corpus ciliaris mempunyai permukaan yang tidak rata yang disebutDD %.E bagian depan kornea tidak ber2arna dan transparan. &ada potongan melintang kornea terdiri atas ; bagian : %. #pitel '. /embrana Bo2nman (. Stroma +. /embrana descenti ;. #ndotel #pitel kornea berlapis gepeng tanpa tanduk terdiri atas ;"E lapisan sel. &ada bagian basal sel tempat terjadinya mitosis untuk regenerasi kornea. &ada permukaan sel dan kornea terdapat mikro*ili yang menonjol kedalam ruang yang terisi oeh selaput yang membasahi prekornea, suatu lapisan pelindung dari lipid dan glikoprotein kornea adalah jaringan mata yang paling kaya akan saraf sensoris. /embrana Bo2nman adalah lapisan homogen tebal dengan diameter J" %' Fm, trdiri atas serabut"serabut kolagen yang saling berpotongan secara sembarangan dan kondensasi :at intersel tapi tidak ada sel. 6ungsinya adalah untuk memberi stabilitas dan kekuatan kornea Stroma dibentuk oleh lamel"lamel berkas kolagen sejajar berjalan disepanjang kornea. Ada beberapa lapisan perluasan sitoplasma. 6iroblast menjadi gepeng seperti sayap kupu"kupu. Sel"sel dan serabu stroma terbenam dalam :at amorf glikoprotein metakromatik yang kaya akan kondroitin sulfat stroma a*askular.

26

/embrana descenti adalah struktur yang tebal dan homogen antara filamen dan kolagen halus yang tersusun dalam jala"jala ( dimensional. #ndotel kornea adalah epitel selapis gepeng. 8orpus ciliaris dikelilingi oleh jaringan ikat jarang yang kaya akan serabut elastin, pembuluh darah dan melanosit yang berfungsi untuk meregangkan koroid dan mengurangi tegangan pada lensa dan juga penting untuk akomodasi. ,edua permukaan corpus ciliaris yan menghadap humor *itreous, ruang posterior dan lensa diliputi oleh perluasan retina depan, disini retina hanya dilapisi oleh ' lapisan sel : %. Selapis epitel tora0 berpigmen melanin '. epitel tora0 tidak berpigmen yang berasal dari lapisan sensoris retina. ,. Pr!""esus "iliaris /erupakan perluasan dari corpus ciliaris yang menyerupai gerigi yang punya inti jaringan ikat jarang yang diliputi oleh ' lapisan epitel. )apisan luar tidak bepigmen pada processus ciliaris disebut epitel ciliaris. #pitel ciliaris ini mensekresi humor a-uous. 8airan ini mengalir menuju lensa berada diantara lensa dan iris, mencapai ruang anterior mata. Setiap kesulitan peraliran humor a-uous yang disebabkan obstruksi dalam saluran keluar mengakibatkan meningkatknya tekanan intraokular yang dapat menyebabkan glaukoma. D. Iris 7ris adalah perluasan koroid yang untuk sebagian menutupi lensa, menyisakan lubang bulat di pusat yang disebut pupil. 7ris terdiri atas ( permukaan : %. &ermukaan depan iris, kasar dan ireguler dengan alur"alur dan peninggian"peninggian yan dibentuk oleh lapisan sel"sel berpigmen tidak kontinyu dan fibroblast '. &ermukaan tengah kaya akan pembuluh darah yang terbenam dalam jaringan ikat jarang (. &ermukaan belakang iris diliputi oleh ' lapisan epitel yang meliputikorpus siliaris dan procesusnya. #pitel bagian dalam mengalami transformasi memberi perluasan dengan arah radier yang berisi miofilamen yang o*erlap membentuk m. dilatator pupilae. #pitel luar berhubungan dengan ruang posterior sangat berpigmen dengan granul melanin. /elanosit berfungsi untuk membuat berkas cahaya yang lurus dari gangguan pembentukan bayangan. Bagian dalam iris mengandung berkas otot polos yang melingkar secara konsentris pada pinggir pupil membentuk m. spinkter iris. RETINA 3etina, lapisan dalam bola mata terdiri atas dua bagian : Bagian posterior adalah fotosensitif@ bagaian anterior, yang tidak fotosensitif, menyusun lapisan dalam dari korpus siliaris dan bagian posterior iris. 3etian pars optika terdiri atas lapisan luar sel"sel fotosensitif, yaitu @ batang (rods dan kerucut (cones lapisan tengah neuron bipolar, yang menghubungkan baang dan keru0ut dengan sel"sel ganglion@ dan lapisan dalam sel"sel ganglion yang berhubungan dengan sel"sel bipolar melalui denritnya dan mengirim akson ke susunan saraf pusat. Akson"akson ini berkumpul pada papila optikus membentuk ner*us optikus. 27

A. Sel Bata # Adalah sel halus dan langsing (;9 0 ( Fm terdiri atas dua bagian @ B. Sel Keru"ut Juga merupakan neuron panjang (E9 0 %,; Fm . setiap retian manusia memiliki libih kurang E juta sel kerucut ,. Sel=Sel Lai >a. )apisan sel bipolar terdiri ata ' jenis sel : sel bipolar dipus, yang memiliki sinaps dengan ' atau lebih poto reseptor @ dan bipolar mono sinaps, yang berhubungan dengan akson dari satu poto reseptor kerucut dan hanya satu sel ganglion Selain ke ( jenis utama dari sel (sel poto reseptor, bipolar, dan sel ganglion , terdapat jenis sel lain yang tersebar lebih merata dalam lapisan"lapisan retina. '. Sel &!ri?! tal /enghubungakan fotoreseptor"fotoreseptor berbeda. 6ungsi sebenarnya tidak diketahui, tetapi mungkin untuk mengintegrasi rangsangan. ). Sel Ama%ri Adalah jenis neuron yang menghubungkan sel"sel ganglion. 6ungsinya juga belum jelas. *. Sel Pe >!%! # Adalh neuroglia, selain astrosit dan sel mikroglia, yang memiliki bebeapa sel yang ujungnya banyak bercabang disebut sel muller

STRUKTUR TAMBA&AN DARI MATA K! .u #ti(a ,onjungti*a adalah membran mukosa tipos dan transoparan yang menutupi bagian anterior mata sampai kornea dan permukaan dalam kelopak mata Kel!pa% Mata ,elopak mata adalah lipatan jaringan yang dapat digerakan yang berfungsi melindungi mata. Alat La%rimal Alat"alat lakrimal terdiri atas kelenjar lakrimal, kanalikuli, sakus lakrimalis, dan ductus nasolakrimalis. ,elenjar lakrimal adalah kelenjar penghasil air mata yang terletak di bagian anterior superior temporal dari orbita. 7a mengalir ke dalam kanalikuli lakrimalis melalui pungtum lakrimalis Saklus )akrimalis adalah bagian melebar dari sistem saluran air mata yang terletak dalam fosa lakrimalis tulang. $uctus nasolakrimalis adalah lanjutan keba2ah dari saklus lakrimalis.

28

KULIT

, ul i t adal ah organ tung gal yang te rbe rat dari tubuh, l e bi h kurang % EN dari be rat bada n orang de 2 asa. , ul i t te rdi ri atas #pi de rmi s dan $e rmi s, e pi de rmi s me rupakan l api san e pi te l yang be rasal dari ectode rm se dangka n de rmi s me rupakan j ari ngan ikat yang be rasal dari me sode rm. O &api l a me rupaka n ?onj ol an de rmi s O 3abun g #pi de rmi s (e pi de rmal ri dge s e pi de rmi s me rupaka n ?onj ol an

B atas de rmi s dan e pi de rmi s ti dak te ratur. ?ur una n e pi de rmi s me l i puti ramb ut, kuku, ke l e nj ar se base a dan kel e nj ar ke ri ngat. $i ba2 ah de rmi s te rdapat hi pode rmi s atau j ari ngan i kat l onggar yang me ngand un g bantal an se l "sel l e mak yang di se but de ngan &ani kul us Adi posus. ) api san l uar kul i t re l ati f ke dap ai r yang me nce gah pe ngua pa n ai r se cara be rle bi h dan me mungki nka n ke hi dupa n di bumi . , ul i t be rfungsi se bagai organ re se ptor yang be rhubun gan de ngan li ngkun gan dan mel i ndun gi organi sme dari ce de ra be ntura n dan ge se kan. . &i gme n yang di se but mel ani n di hasi l kan

29

dan di si mpan dal am sel "se l e pi de rmi s, me nye di akan pe rl i ndun gan yang l e bi h j auh te rhada p si nar ul tra*i ol e t matahari . &ol a rabung yang di se l i ngi al ur yang di ke nal se bagai $e rmatogl i fi (si di k j ari . $e rmatogl i fi be rsi fat uni k bagi se ti ap i ndi *i du, ta mpak be rupa le ngkun gan, l i ngk aran, ul i ran atau kombi nasi be ntuk" be ntuk i ni . EPIDERM IS #pi de rmi s te rutama te rdi ri atas e pi tel be rl api s ge pe ng de ngan l api san tand uk, te tapi j uga me ngan dun g ti ga je ni s se l yang ti dak be gi tu banyak: me l anosi t, se l l ange rhans, dan sel me rkel . Se l e pi de rmi s yang me mpuny ai l api san tanduk i tu di se but , erati nosi t. $ari de rmi s ke atas, e pi de rmi s te rdi ri atas li ma l api s se l pe nghasi l ke rati n (,e rati nosi t yai tu : A. Strat um B asal (stratum ge rmi nati *u m B . Strat um Spi nos um 8 . Strat um 1ranul os um $. Strat um ) usi dum #. Strat um , orne um &ada psori asi s , suatu pe nyaki t kul i t umum te rdapat j uml ah pe ni ngkat an j uml ah sel prol i fe rasi dal am stratu m basal e dan stratu m spi nosum , sel ai n pe nuruna n 2 aktu si kl us dari se l "se l i ni. M EL AN OSIT G arna kul i t di te ntukan be rbagai faktor@ namu n yang pal i ng pe nti ng i al ah kandung an me l ani n dan karote n, j uml ah pe mbul u h darah dal am de rmi s dan 2 arna darah yang me ngal i r di dal amnya. #ume l ani n adal ah pi ke n cokl at tua yang di hasi l kan ol e h se l khusus dari e pi de rmi s, yai tu me l anosi t yang te rdapat di ba2 ah atau di antara se l "se l stratum basal e dan dal am fol i kel rambu t. &i kme n yang di te mukan dal am rambut me rah di se but fe ome l ani n dan me ngan du ng si ste i n se bagai bagi a n strukturny a. /e l anosi t be rasal dari se l kri sta ne ural . /e l anosi t me mi l i ki bada n sel bul at yang dari badan se l te rse but di j ul urkan cabang " cabang ti dak te ratur dan panj ang ke dal am e pi de rmi s, be rj al an duant ara se l "se l stratu m basal e dan stratu m spi nosu m. >j un g" uj ung j ul uran i ni be rakhi r dal am i n*agi na si dari se l yang te rdapat dal am ke dua l api san i tu. Si nte si s me l ani n be rl angs un g dal am mel anosi t@ ti rosi nase be rpe ran pe nti ng dal am prose s i ni . Aki bat ke rj a ti ronase , maka ti rosi n mul a" mul a di ubah me nj adi (, + di hi droksi fe ni l al ani n (dopa dan ke mudi an me nj adi $opa- ui no n, yan g se te l ah be be rapa kal i transfor masi , dikon*e rsi me nj adi mel ani n. ?i rosi nase di buat pada ri bosom, di a ngku t dal am l ume n re ti kul um e ndopl asm a kasar dari me l anosi t, dan di kump ul kan dal am *e si ke l yang di be ntuk pada :ona gol gi . $apat di be dakan e mpat tahap dal am pe rke mbang an granul a mel ani n matan g : A. ?ahap 7 : Se buah *e si ke l di ke l i li ngi me mbran, me mpe rl i hatkan a2 al ke gi atan ti rosi nase dan pe mbe ntuka n mate ri be rgranul a hal us @ pada te pi nya, untai a n ke dap" e le ktron me mpe rl i hatkan susunan te ratur dari mole kul ti rosi nase pada matri ks prote i n. 30

B . ?ahap 77 : 5e si kel i tu (me l anosom ki ni be rbe ntuk l onj ong dan me mpe rl i hatkan di bagi a n dal amny a, fi l ame n paral e l de ngan pri odi si tas le bi h kurang %9 nm atau gurat" gurat me l ui ntang de ngan pri odi si tas sama. /e l ani n di le takan pada matri k s prote i n. 8 . ?ahap 77 7 : Aki bat pe ni ngkatan pe mbe ntukan me l ani n, struktur pe ri odi k yang hal us me nj adi kurang je l as $. ?ahap 75 : 1ran ul a mel ani n matan g tampak dal am mi kroskop cahaya, dan mel ani n me ngi si se pe nuhnya *e si ke l . ?i dak tampak ul tra struktur. 1ranul a matan g be rbe ntuk el i ps de nga n panj an g satu m dan gari s te ngah 9 ,+ m . Se kal i te rbe ntuk granul a mel ani n be rmi grasi dal am j ul uran si topl asma dari me l anosi t dan di pi ndahka n ke sel "se l dari stratum ge rmani ti fu m dan stratum spi nosum dari e pi de rmi s. 1ranul a me l ani n pada dasarnya di sunti kkan ke dal am ke rati nosi n , granul a me l ani n me ngum pul di dae rah supra nukl e ar dari si topl asma, de ngan de mi ki an me li ndu ngi i nti dari pe ngaruh radi asi matahari yang me rusak. G al aupun me l anosi t me mbe ntuk me l ani n te tapi yang be rpun gsi se bagai de pot dan me ngand un g le bi h banyak pi kme n me l ani n dari pada me l anosi t adal ah se l "sel e pi tel . $i dal am ke rati nosi t gran ul a me l ani n me nyatu de ngan li sosom i nil ah se babnya mel ani n me nghi l ang dal am se l "sel e pi tel bagi an atas. 6 aktor yang pe nti ng adal ah ke ce pata n pe mbe ntukan mel ani n di dal am mel anosi t, pe mi nda han granul a ke dal am krati nosi t dan di posi si akhi r granul a ol e h krati nosi t. /e l anosi t de ngan mudah di l i hat de ngan me ngi nj kubasi prakme n e pi de rmi s dal am dopa. Se nya2 a i ni di konfe rsi me nj adi e ndapan me l ani n be 2 arna cokl at tua dal am me l anosi , suatu re aksi yang di kati l i si s ole h e nj :i m te rosi nase . $e ngan cara i ni , maka dapat di hi tung j uml ah me l anosi t pe rsatua n dae rah e pi de rmi s. , aji an de mi ki an me nunj uka n bah2 a se l "se l i ni ti dak di se barkan se cara acak di antara ke rati nosi t@ te tapi te rdapat pol a pe nye baran yang di se butsa tua n me l ani n e pi de rmi s. pada tubu h manusi a rasi o dopa posi ti p te rhada p ke rati nosi t be rpari asi dari dae rah satu ke dae rah l ai n. /i sal nya te rdapat le bi h kurang %9 99 mel anosi t . mm pda kul i t paha dan ' 99 9 me l anosi t. mm pada kul i t strotum. /e ngge l apn ya kul i t se te l ah te rke na snar ul tra*i ol e t matahari (paj ang gel omba ng ' B9 "( '9 nm adal ah hasi l prose s dua tahap. /ul a" mul a te rj adi suatu re aksi fi si koki mi a, me nghi tamka n mel ani n yang adadan me nbe baskan nya de ngan ce oat ke dal am ke rati nosot. &ada tahap dua, ke ce patan pe mbuat an me l ani n dal am me l anosi t di pe rce pat, me ngaki batka n pe ni ngkatan j uml ah pi kme n i ni . , ekurang an korti sol dari korte ks adre nal pada manusi a me nye babka n produksi A8 ?4 yang brl rbi ha n me ni ngkatkan pi kme ntasi kul i t se pe rti pada pe nyaki t addi so n yang di se babkan ti dak be rpungsi n ya kel e nj ar adre nal de nga n bai k. Al bi ni sme , suatu ke ti dak mamp ua n pada he re di kte r dan me l anosi t untuk me mbuat me l ani n, di se babkan ole h ti dak adanya ke rj a ti rosi nase atau ke ti dak mamp ua n se l me masukkan ti rosi n. Aki btnya kul i t ti dak di l i ndung te rhada p radi asi si nar matahari ol e h me l ani n se hi ngga i nsi de n karsi noma sel basal dan karsi noma se l skuabosa me ni ngkat. $e ge ne rasi yang di atur se cara ge ne ti k dan

31

hi l angny a se l uruh me l anosi tme ng aki batka n de pi kme ntasi yang di se but *i te l i go. SEL M ERKEL

te rj adi nya

ke l ai nan

Se l marke l, bi asanya ye rdapa t dal am kul i t te bal te l apak tanga n dan kaki , agak mi ri p se l e pi te l e pi ge rmi s te tapi me mi l i ki granul a padat ke ci l di dal am si topl asma nya. ,omposi si gran ul a i ni ti dak di ke tahui . >j ung saraf be bas yang me mbe ntuk pe rl uasan di skus te rmi nal te rdapat pada basi s se l marke l . Se l i ni dapas be rpun gsi se bagai me kanore se ptor se nsori s, me ski pun ada bukti yang l ai n yang me ngataka n bah2 a me re ka me mil i ki fungsi yang be rhub un gan de ngan si ste m ne uroe ndokri n di fus. SEL L AN GER& AN S Se l be rbe ntuk bi ntang i ni , te rutama di te mukan dal am stratu m spi nosu m dari e pi de rmi s, me 2 aki li '"K N se l "se l e pi de rmi s. Se l l ange rhan s me rupakan makrofa g turuna n sumsum tul ang yang mampu me ngi kat, me ngol ah, dan me nyaj i kan anti ge n ke pada l i mfosi t ?, dan se l l ange rhans be rpe ran dal am pe rangsa ng an sel l i mfosi t ?. Aki batnya, sel l ange rhans me mpun yai pe ran yang be rarti dal am re aksi i munol ogi kul i t. DERM IS $e rmi s te rdi ri atas j ari ngan i kat yang me nunj an g e pi de rmi s dan me ngi katny a pada l api san di ba2 ahny a yai tu j ari ngan subkut an (hi pode rmi s . ,e te bal an de rmi s be r*ari asi , be rgant un g pada dae rh tubu h dan me ncapai maksi mum + mm di dae rah pun gg ung. &e rmukaan de rmi s sanga t ti dak te raturda n me mi l i ki banyak tonj ol an de rmi s (papi l a de rmi s yang sal i ng me ngunci de ngan j ul uran" j ul uran e pi de rmi s (rabun g e pi de rmi s . &api l a de rmi s i ni l e bi h banyak pada kul i t yang se ri ng me nahan te kanan@ struktur te rse but di yaki ni me ni ngkatka n dan me nguatka n batas de rmi s" e pi de rmi s. B atas de rmi s"e pi de rmi s yang j el as tampak pada poton ga n hi stol oi kul i t manusi a@ struktur yang me ndasari e pi de rmi s i ni uni k untuk se ti ap bagi an tubuh. Se bua h l ami na basal i s se l al u di j umpai antara stratum ge rmani ti *um dan stratum papi l are de rmi s dan me ngi kuti gari s be ntuk i nte rdi gi tasi antara l api san" l api san i ni. $i bah l ami na basal i s te rdapa t j al i nan hal us se rat" se rat re tikul i n, yang di se but l ami na re ti kul ari s. Struktur campura n i ni di se but me mbran basal i s, dan dapat di l i hat de ngan mi kroskop cahaya. , el ai nan batas de rmi s"e pi de rmi s i ni dapat me ni mbul kan se je ni s pe nyaki t mel e puh (pe mfi goi d bul osa . Je ni s l ai n pe nyaki t me le puh i ni (pe mfi gus . $i se babka n hi l angnya batas i nte r se l antara ke rati nosi t $e rmi s te rdi ri dari dua l api san de ngan batas yang ti dak nyata" stratum papi l are di se be l ah l uar dan stratu m re ti kul are yang l e bi h dal am. Stratum papi l are ti pi s te rdi ri atas j ari ngan i kat l onggar@ fi brobl as dan j ari ngan i kat l ai nnya te rdapat di si ni @ yang pal i ng banyak i al ahse l mast dan makroag. J uga ada le ukosi t yang kel uar dari pe mbul u h (e kstra*asasi stratu m papi l are di se but de ngan de mi ki an kare na me rupakan se bagi an utama papi l a de rmi s. $ari l api san i ni , se rabut kol age n khusus me nye li p ke dal am l ami na basal i s dan me l uas ke dal am de rmi s. Se rat kol age n te rse but 32

me ngi kat de rmi s pada e pi de rmi s, dan di se but se rabut (struktur pe namb at. Strat um re ti kul are le bi h te bal , te rdi ri atas j ari ngan ikat pada t ti dak te ratur (te rutama kopl age n ti pe 7 , dan ol e h kare na i tu me mi l i ki l e bi h banyak se rat dan l e bi h se di ki t se l dari pada stratum papi l are . , andung an gl ukosami no gl i kans dari de rnogl i kans utama pada kuli t i al ah de rmatan sul fat. $e rmi s me ngand un g j al i nan se rat e l asti dan se rat yang le bi h te bal , yang se cara khusus di te mukan dal am stratum re ti kul are . dari dae rah i ni muncul se rat" se rat yang se cara be rangsur me ni pi s dan be rakhi r de ngan me nyel i p ke dal am l ami na basal i s. Se me ntara se rat i ni me nuj u ke arah l ami na basal i s, se rat i ni se cara be rangsur ke hi l angan kompone n amorf dari e l asti n dan hanya kompone n mi krofi bri l yang me nyel i p ke dal am l ami na basal i s j al i nan el asti n i ni be rfungsi bagi ke l e nturann kuli t. $e rmi s kaya de ngan j ari ng" j ari ng pe mbul uh darah dan l i mfe . &ada dae rah kul i t te rte ntu, darah de ngan l angsun g me ngal i r dari arte ri ke dal am *e na me l al ui anastomo si s atau pi rau arte ri o*e nosa. /e rka i ni be rpe ran sanga t pe nti ng dal am pe ngatura n suhu dan te kanan darah, kare na pe mbul u h" pe mbul u h de rmi s dapat me namp un g le bi h kurang +, ; N dari *ol ume darah. J ari ngan kapi l e r yang l uas dal am stratum papi l are me nge l il i ngi rabun g e pi de rmi s dan be rfungsi me ngatur suhu i nti tubuh dan me mbe ri makan e pi de rmi s di atasny a, yang ti dak me mi l i ki pe mbul uh darah se ndi ri . Se l ai n kompone n" kompone n i ni de rmi s me ngand un g be be rapa turuna n e pi de rmi s, yai tu fol i kel rambut, ke l e nj ar ke ri ngat dan ke le nj ar se base a. ?e rdapat banyak se rat saraf dal am de rmi s, dan saraf efe ktor ke kul i t adah se rat pasca gan gl i oni k dari gangl i a si mpati s rantai para*e rte bral . ?i dak ada pe rsarafan parasi mpa ti s. >j ung saraf e fe re n me mbe ntuk j ali nan supe rfi si al de rmi s de ngan uj ung saraf be bas, j al i nan fol i ke l rambut , dan pe rsarafan organ se nsori s be rsi mpai (badan me i ssne r dan badan paci ni . JARIN GAN SUBKUTAN ) api san i ni te rdi ri atas j ari ngan ikat l onggar yang me ngi kat kul i t se cara l onggar pada organ" organ di ba2 ah nya, me mungki nk an kul i t be rge se r di atasnya. 4i pode rmi s se ri ng me ngand un g se l "se l l e mak yang be rpari asi j uml ahn ya se suai dae rah tubuh dan ukuran nya, se suai de ngan status gi :i yang be rsangkuta n. ) api san i ni j uga di se but fasi a supe rfi si al dan ji ka cukup te bal di se but pani kul us adi posus.

RAM BUT 3amb ut adal ah struktur be rkrati n panj an g be rasal dari i n*agi nasi e pi te l e pi de rmi s. G arna, ukuran dan pe nye barannya be rpari asi s se suai bangsa, umur, j e ni s kl ami n dan bagi a n tubuh. 3amb ut di te mukan di se l uruh tubu h ke cual i pada te l apak tangan, te l apak kaki , gl e n pe ni s, bi bi r, kli tori s, l abi a mi nora. 3ambut tumb uh ti dak te rus me ne rus dan me mi l i ki masa pe rtumbu han yang di i kuti ol e h masa i sti rahat. ) amanya masa pe rtum bui ha n dan masa isti rahat be rpari asi se suai dae rah tub uh. J adi di kul i t ke pal a masa pe rtumbu han (anage n dapat be rl angs ung be be rapa tahun, se me ntara masa isti rahat (katage n dan te l oge n rata" rata ( bul an. &e rtumb uha n rambut pada dae rah" dae rah tubuh se pe rti kul i t ke pal a, muka dan kudi s sangat di pe ngaruhi ti dak saj a ole h hormo n

33

kl ami n" te rutama androge n" te tapi j uga ole h hormo n adre nal dan hormon ti roi d. Se ti ap rambu t be rke mban g dari se buah i nfagi nasi e pi de rmal yai tu pal i ke l rambut, yang sl ama pe rtumbu han nya me mpunyai pl e baran pada bagi an uj ung di se but bul bus rambu t. &ada dasar bul bus rambut dapa t di l i hat papi l a de rmi s. &api l a de rmi s me ngan du ng j ali nan kapi le r yang pi tal bagi kl angsu nga n hi du p pol i ke l ramb ut. Sl ama masa pe rtumb uha n se l "se l e pi te l yang me nyusu n bul bus i tu eki *al e n de ngan yang te rdapat dal am stratum ge rmani ti *u m kul i t. &ada j e ni s rambut kasar te rte ntu, se l "sel bagi an pusat atau ramb ut pada puncak papi l a de rmi a me nghasi l kan se l "sel be sar, be r*akuol a, cukup be rkrati n yang akan me mbe ntuk me dul a rambut. Se l "se l yang te rle tak se ki tar bagi an pusat dari akar rambut me mbl ah dan be rke mban g me nj adi se l "se l fusi fom be rkl ompok padat dan be rkrati n banyak, yang akan me mbe ntuk korte ks rambut. ) e bi h ke te pi te rdapat se l "se l yang me nghasi l kan kuti kul a rambu t, yai tu suatu l api san yang te rdi ri atas sel "se l kuboi t sampai pe rte ngaha n bul bus, ke mudi an me nj adi ti nggi dan si li ndri s. Se l kuti kul a i ni adal ah l api s se l te rakhi r dal am fol i ke l ramb ut yang be rke mbang. Se l "sel pal i ng l uar me nghasi l kan sarung akar rambut dal am yang me nge l il i ngi se cara le ngkap bagi an a2 al batang rambu t. Sarun g akar ramb ut dal am i ni adal ah struktur se me ntara yang se l " se l nya be rde ge ne rasi dan hil ang di atas ti ngkat ke le nj ar sbace a. Sarun g akar ramb ut l uar be rhub un gan l angsun g de ngan se l e pi de rmi s dan de kat pe rmukaan sarung akar ramb ut l uar me mi l i ki se mua l api san e pi de rmi s. Lang me mi sahkan fol i kel rambut dari de rmi s i al ah l api san hi al i n non sel ul ar, yai tu me mbran se pe rti kaca (gl assy me mbra n , yang me rupaka n l ami na basal i s yang me ne bal . $e rmi s yang me nge l i l i ngi fol i ke l i tu le bi h padat me mbe ntuk sarung j ari ngan i kat khusus. ?e ri kat pada sarung i ni dan me nghu bun gka n pada stratu m papi l are de rmi s te rdap at be rkas"be rkas se l otot pol os, yai tu muskul us e re ktorpi l i . /uskul us e re ktor pi l i te rsusun mi ri ng dan kontraksi nya akan me ne gakkan batan g rambut. , ontraksi muskul us ere ktor pi l i j uga me ni mbul kan l e kukan pada kuli t te mpat otot i ni me l e kat pada de rmi s. 4al i ni me ni mbul kan apa yang di se but se bagai te gakknya bul u roma. Struktur tamba han pada rambu t yai tu gl andul a se bace a yang be rpung si untuk me mi nyaki rambu t yang be rmuara pada pol i ke l rambut. KUKU , uku adal ah le mpe ng se l e pi te l be rkrati n pada pe rmukaan dorsal pada se ti ap pal ang di stal . B agi n proksi mal kuku yang te rse mbunyi dal am al ur kuku adal ah akar. #pi te l l i pat kul i t yang me nutu pi akar rambut te rdi ri atas l api san se l yang bi asa. Stratu m korne um e pi te l i ni me mbe ntuk e poni ki um, atau kuti kul a. ) e mpe ng kuku, yang se suai de ngan stratum korne um kul i t te rle tak di atas dasar e pi de rmi s yang di se but dasar kuku. 4anya stratum basal dan spi nosu m te rdapat dal am dasar kuku. &ada dasar kuku hanya te rdapat stratum basal dan stratum spi nosu. #pi te l l e mpe ng kuku ti mbul dari matri ks kuku. >j ung proksi mal matri ks mel uas ke dal am akar kuku. >j ung di stal nya me l uas ke te pi an l uar l unul a, yai tu bagi an opak be rbe ntuk kre se n (sabi t pada uj ung proksi mal kuku. Se l "sel matri ks me mbe l ah be rge se r ke di stal , dan akhi rnya 34

me nand uk, me mbe ntuk bagi an proksi mal le mpe ng kuku. ) e mpe ng kuku yang hampi r traspar an dan e pi te l ti pi s dari dasar kuku me rupaka n j e nde l a yang be rguna untuk me ngta hui j uml ah oksi ge n dal am darah de nga n me mpe rl i hatkan 2 arna darah dal am pe mbul u h de rmi s. KEL EN JAR KUL IT , el e nj ar se base a , el e nj ar se base a te rbe nam dal am de rmi s pada se bagi an be sar pe rmukaa n tubuh te rdap at l e bi h kurang % 99 ke le nj ar i ni . cm pe rse gi pada se bagi an be sar tubu h, te tapi j uml ah i ni be rtambah sampai + 99 "B 99 . cm pe rse gi . &ada bagi an muka, dahi dan kul i t ke pal a. ,e le nj ar se base a yang ti dak di te mukan pada kul i t tel apak kaki dan tangan, me rupakan ke l e nj ar asi nar yang bi asanya me me l i ki be be rapa asi ni yang be rmuara pada sal uran pe nde k. Sal uran i ni bi asany a be rakhi r dal am bagi a n atas pol i ke l rambu t. asi ni te rdi ri atas l api san basal sel "se l e pi tel ge pe ng prake mba ng yang te rl e tak di atas l ami na basal . Sel " se l i ni be rpol i pe rasi dan be rdi pe re nsi asi , me ngi si asi ni de ngan se l "sel bul at de ngan banyak te te s l e mak dal am si topl asm anya. 7 nti nya be rangs ur me ngke rut, dan se l "se l se re ntak te ri si de ngan te te s l e mak dan pe cah. 4asi l prose s i ni adal ah se bum, yai tu se kre t kel e nj ar se base a, yang se cra be rangsur di ge se r ke pe rmukan kuli t. 7 ni l ah contoh se buah kel e nj ar hol okri n, kare na prod uk se kre si nya di le paskan be rsama si sa sel mati . &roduk i ni te rdi ri atas campura n li pi d yang me ncakup tri gl i se ri da, li l i n, skual e n, dan kol e ste rol se rat e ste rnya. , el e nj ar se base a mul ai be rfungsi pada pube rtas. 6 aktor pe ngat ur utam dari se kre si kel e nj ar se base a pada pri a adal ah te stoste ron@ pada 2 ani ta me rupakan ombi nasi andro ge n o*ari um dan adre nal . Al i ran se bum i tu te rus"me ne rus, dan gang ua n dal am se kre si normal dan al i ran se bum adal ah sal ah satu se bab te rbe ntuknya j e ra2 at, suatu pe radang an kroni k dari ke le nj ar se base a yang te rsumba t. Je ra2 at te rutama ti mbul se l ama pube rtas. 6 ungsi se bum pada manusi a se bagi an be sar be l um j el as. Se bum munki n me mi l i ki si fat anti bakte ri dan anti j amur yang l e mah. Se bum ti dak be rpe ran dal am me nce gah hi l angnya ai r. KEL EN JAR KERIN GAT , el e nj ar ke ri ngat te rse bar l uas di kul i t ke cual i untuk dae rah te rye ntu. Se pe rti gl and pe ni s. , el e nj ar ke ri ngat e kri n (me rokri n adal ah ke nj ar si mpl e ks be rge l ung, yang sal uranya be rmuara di pe rmukaa n kul i t. Sal uran ya ti adk be rcabang dan gari s te ngahn ya le bi h ke ci l dari pa da bagi an se kre si . B agi an se kre si kel e nj ar te rbe nam dal am de rmi s@ be rgari s te ngah l e bi h kurang 9 ,+ mm dan di kel i l i ngi se l mi oe pi te l . , ontraksi se l "sel i ni me mbantu me nge l uarkan se kare t. Se bauah l ami ana basal i s yang cukup te bal te rdapa t pada bagi an l uar kel e nj ar. ?e rdapat dua je ni s se l pada bagi an ke le nj ar ke ri ngat e kri n te l ah di je l askan. Se l gel ap (se l mukoi d adal ah sel pi rami dal yang me l api si se bagi an be sar pe rmukaa n l umi nal bagi an ke le nj ar i ni . &e rmukaan basal yang ti dak me nye ntup pe rmukaa n l ami na basal i s. gran ul a se kre tori s me ngan du ng gl i koprote i n dal am j uml ah banyak di dal am si topl asma bagi an api kal nya. Se l be ni ng ti dak me ngan du ng gran ul a se kre si. pl asmal e ma basal me mi l iki banyak i nfagi nasi yang khas untuk sel yang te rl i bat dal am traspor garam 35

trans e pi te l dan cai ran. $uktus dari ke le nj ar i ni di batasi ole h e pi e tl be rl api s kuboi d. Se l ai n ke nle nj ar ke ri ngat ekri n, j e ni s ke le nj ar ke ri ngat l ai n" kel e nj ar apokri n" te rdapat pada ade rah aksil a, ae rol a, dan dae rah anal . , el e nj ar apokri n j auh l e bi h be sar (gari s te nga h (, ; mm dari pa da kel e nj ar ke ri ngat e kri n. ,e le nj ar e kri n dal am j ari ngan sub kutan, dan sal uarann ya be rmuara pada foli ke l rambu t. ,e le nj ar i ni me ngahsi l kan se kre t ke ntal yang a2 al nya ti dak be rbau te tapi me mpe rol e h bau khasnya se bagai aki bat de komposi si bakte ri .

KESIMPULAN
#pitel pertama kali digunakan terhadap suatu lapisan pada permukaan bibir yang tembus cahaya,selanjutnya penggunaan istiah epitel meluas 36

untuk semua bentuk lapisan yang terdiri atas lembaran sel"sel baik yang bersifat tembus cahaya ataupun tidak. Jaringan pengikat berfungsi mengikat, menghubungkan dan mengisi celah antara jaringan dan juga mempunyai fungsi sebagai penyokongatau penopang.,omponen"komponen yang menyusun jaringan ikat terdiri atas: sel, substansi dasar dan komponen fibriler. /ata merupakan organ fotosensitif yang kompleks dan berkembang lanjut yang memungkinkan analisis cermat tentang bentuk,intensitas cahaya, dan 2arna yng dipantulkan objek. ?elinga berhubungan dengan keseimbangan dan pendengaran .=rgan ini terdiri atas ( bagian: telinga luar menampung gelombang suara,telinga tengah tempat gelombang diteruskan dari udara ke tulang dan melalui tulang ke telinga dalam, dan telinga dalam tempat getaran ini diubah menjadi rangsangan saraf khusus yang berjalan melalui ner*us akustikus ke susunan saraf pusat. ,ulit adalah organ tunggal yang paling berat dari tubuh,kulit terdiri atas: epidermis lapisan epitel yang berasal dari ektoderm, dan dermis selapis jaringan ikat yang berasal dari mesoderm, hipodermis atau jaringan subkutan yaitu jaringan ikat longgar yang dapat mengandung bantalan sel"sel lemak.,ulit berfungsi sebagai organ reseptor yang selalu berhubungan dengan lingkungan dan melindungi organisme dari cedera benturan dan gesekan.

DAFTAR PUSTAKA
Jun-ueira.).8arlos,dkk @ alih bahasa, Jan ?ambayong.4istologi $asar.#disi K.Jakarta : #18,%BBJ. 37

Subo2o,&rof.dr./.Sc.&h.$. 4istologi >mum. #disi 7 8etakan 7.Jakarta : Bumi Aksara,%BB'. Jan ?ambayong,$3.Sinopsis 4istologi. 1uyton and 4all @ buku ajar 6isiologi ,edokteran . #disi B, Jakarta @#18, %BBJ.

38