Anda di halaman 1dari 9

KERTAS CADANGAN KARNIVAL MINGGU ANTIDADAH 2012 SMK BUKIT CERMIN, 28400 MENTAKAB Tarikh Masa Matlamat : 29 Februari

2012 : 7.30 pagi hingga 2.30 petang : Supaya murid-murid sedar baha a dadah akan memudaratkan nya a dan kesihatan serta membahayakan keselamatan masyarakat. !ntuk memastikan pela"ar-pela"ar mempunyai pengetahuan dan kemahiran mengenai gaya hidup sihat dan mengamalkannya.

: 1. !ntuk memastikan murid-murid mempunyai bahan bagi mempraktikkan gaya hidup sihat. 2. !ntuk mendidik murid-murid tentang keburukan dadah di peringkat pendidikan menengah. 3. Menyemai dan menanam sikap untuk memben%i dan men"auhkan diri daripada dadah. &. !ntuk memberi alternati$ pr'gram sihat tanpa dadah kepada murid-murid. (umpulan sasaran : Semua Jawatankua a !"#ak ana +n"uran !nit ,,-a -engan ker"asama Semua ,anitia dan (elab . ,ersatuan +kademik !"naun$ % ,n. /a"ah +pidah )t Sukirman 0,engetua Smk )ukit *ermin1 !"na &'at % ,n. Siti 2aleha )t M'hamed Said 0,( (urikulum1 !"n$"(u & % Tn. /ai Saidul (hadri )in 2ainuddin 0,(.('kurikulum1 Na&) !"n$"(u & % Tn. /a"i 3ahid )in Muda 0,( /em1 arga SM( )ukit *ermin

#b"ekti$

S"t&au a'a % ,n. 4'ra5lina )t 2ainudin 6uru ,,da !"(tan*&n$an D"k#a+a & Sa,ak - B"()a#a !antun ,anitia )ahasa Melayu C"(a+a' - !a+"(an Ant&*a*a' !nit )imbingan 7 (aunseling S"na+(.)&k ,anitia ,endidikan 8asmani !"(tan*&n$an M"#uk& !. t"( - Bunt&n$ ,anitia Seni ,anitia 6e'gra$i !"(tan*&n$an M"+)uat Buku Sk(a/ ,anitia Matematik D.ku+"nta & ,anitia Se"arah ,usat Sumber S&a(a0a ,anitia (emahiran /idup T"ntat&1 !(.$(a+ 7.20 pagi Semua guru dan pela"ar berhimpun 4yanyian 9agu 4egaraku !%apan 6uru bertugas )a%aan d'a

7.30 : ;.30 pagi - Senamr'bik )adan *ergas Tanpa -adah -ipimpin 'leh <nstrukt'r 8emputan ;.30 pagi - ,ela"ar bergerak ke 6aleri T'k 6a"ah

9.00 : 10.10 pagi - *eramah +ntidadah 'leh ++-( Temerl'h - ,ameran +ntidadah 10.10 -10.30 pagi 10.30 pagi - =ehat - ,ela"ar berkumpul di tapak perhimpunan

11.00 pagi : 12.00 tgh - *eramah (esihatan 'leh ,e"abat (esihatan Temerl'h

12.00 tgh : 2.00 ptg 2.00 ptg 2.30 ptg

- ,ertandingan dimulakan ,ertandingan -eklamasi Sa"ak +ntidadah ,ertandingan Melukis ,'ster ,ertandingan Membuat )unting ,ertandingan Membuat )uku Skrap +%ara berbalas ,antun +ntidadah

- ,ela"ar berkumpul di 6aleri T'k 6a"ah - ,ela"ar bergerak ke surau untuk menunaikan S'lat 2'h'r - ,ela"ar bersurai

ANGGARAN !ERBELANJAAN S"na+(.)&k )ayaran <nstrukt'r > =M 70.00 >=M &?.00

Ja+uan !a(a J"+/utan 2 =M ?.00 @ 9 Ha*&a' Pertandingan Melukis Poster Tempat ,ertama > =M &.00 A2 Tempat (edua > =M 3.00 A 2 Tempat (etiga > =M 2.00 A 2 8umlah Pertandingan Membuat Bunting Tempat ,ertama > =M &.00 A ? Tempat (edua > =M 3.00 A ? Tempat (etiga > =M 2.00 A ? 8umlah Pertandingan Membuat Buku Skrap > =M 20.00 > =M 1?.00 > =M 10.00 > =M ;.00 > =M B.00 > =M &.00

> =M 1;.00

> =M &?.00

Tempat ,ertama > =M &.00 A ? Tempat (edua > =M 3.00 A ? Tempat (etiga > =M 2.00 A ? 8umlah Pertandingan Mendeklamasi Sajak Tempat ,ertama > =M &.00 A 1 Tempat (edua > =M 3.00 A 1 Tempat (etiga > =M 2.00 A 1 8umlah Acara Berbalas Pantun *enderahati Ju+#a' B" a( RM133400 > =M 2.00 @ B

> =M 20.00 > =M 1?.00 > =M 10.00 > =M &?.00

> =M &.00 > =M 3.00 > =M 2.00 > =M 9.00

> =M 12.00

SUMBER KE5ANGAN 1. ,anitia SiCik 7 (enegaraan 2. ,anitia ,endidikan Seni Disual 3. ,anitia ,endidikan 8asmani

-isediakan 'leh:

6!N4 N7RA8LINA 8AINUDIN9


Setiausaha Pendidikan Pencegahan Dadah, SMK Bukit Cermin 28400 Mentakab

KARNIVAL MINGGU ANTIDADAH 2012 SMK BUKIT CERMIN, 28400 MENTAKAB Jawatankua a !"#ak ana !"naun$ % ,n. /a"ah +pidah )t Sukirman 0,engetua Smk )ukit *ermin1 !"na &'at % ,n. Siti 2aleha )t M'hamed Said 0,( (urikulum1 !"n$"(u & % Tn. /ai Saidul (hadri )in 2ainuddin 0,(.('kurikulum1 Na&) !"n$"(u & % Tn. /a"i 3ahid )in Muda 0,( /em1 S"t&au a'a % ,n. 4'ra5lina )t 2ainudin 6uru ,,da Ba:aan D.a En. (halid b. +bdullah !"(tan*&n$an D"k#a+a & Sa,ak ,n. !mbi =amd5an +l +khir bt 4'rdin ,n. Fa5alina bt +bdullah A:a(a B"()a#a !antun ,n. +dabiah bt +b +5i5 ,n. !mbi Salmah bt #thman C"(a+a' - !a+"(an Ant&*a*a' ,n. 4'rle5a bt 2akaria ,n. 3an 4'r5alina bt 3an +bd Mana$ S"na+(.)&k En. +5i5 b. +bdul /alim ,n. =usnani bt Fad5il !"(tan*&n$an M"#uk& !. t"( En. /airi5al b. #thman ,n. Dilasini +., =a"aram !"(tan*&n$an M"+)uat Bunt&n$

,n. Siti +minah bt +bd Talip En. Suhaimi b. +bu Samah !"(tan*&n$an M"+)uat Buku Sk(a/ ,n. 3an Salasiah bt 3an M'hd Sukeri ,n. =ahayu bt =ad5ali Kawa#an !"#a,a( En. M'hd Fau5i b. /ashim En. +de =a5i b. +bd =a5ak ,n. ('h Fe'ng *heng ,n. 4'ra5ilah bt <smail !"( &a/an T"+/at En.M'hd Shahri5al b. Samsudin En. +bdul =ahim b. Mat ,ilus En. M'hd ='duan b. + ang 9ela ,n. 4'rasiah bt M'hamed *ik Dasanthi +., Muniandy Ja+uan !a(a J"+/utan ,n. 2ainab bt. +bd =ahman ,n. Suriati bt. Sulaiman Ju(u1.t. ,n. 4'r Su5ila ati bt /". +d5me ,n. Mard5iah bt. M'hamed S&a(a0a En. M'hd +5man b. M'hd 4''r En. =ashid +nuar b. ='5'b T"+/at Akt&;&t& Senamr'bik *eramah dan ,ameran -eklamasi Sa"ak Melukis ,'ster Membuat )unting )erbalas ,antun Membuat )uku Skrap - Tapak ,erhimpunan - 6aleri T'k 6a"ah - ,usat Sumber - (elas 1 <khlas dan 1 <khtiar - 6aleri T'k 6a"ah - (elas ? <hsan -an & <khtiar - )ilik )< 7 Mate

T"ntat&1 !(.$(a+ 7.20 pagi Semua guru dan pela"ar berhimpun 4yanyian 9agu 4egaraku !%apan 6uru bertugas )a%aan d'a

7.30 : ;.30 pagi - Senamr'bik )adan *ergas Tanpa -adah -ipimpin 'leh <nstrukt'r 8emputan ;.30 pagi - ,ela"ar bergerak ke 6aleri T'k 6a"ah

9.00 : 10.10 pagi - *eramah +ntidadah 'leh ++-( Temerl'h - ,ameran +ntidadah 10.10 -10.30 pagi 10.30 pagi - =ehat - ,ela"ar berkumpul di tapak perhimpunan

11.00 pagi : 12.00 tgh - *eramah (esihatan 'leh ,e"abat (esihatan Temerl'h

12.00 tgh : 2.00 ptg 2.00 ptg 2.30 ptg

- ,ertandingan dimulakan ,ertandingan -eklamasi Sa"ak +ntidadah ,ertandingan Melukis ,'ster ,ertandingan Membuat )unting ,ertandingan Membuat )uku Skrap +%ara berbalas ,antun +ntidadah

- ,ela"ar berkumpul di 6aleri T'k 6a"ah - ,ela"ar bergerak ke surau untuk menunaikan S'lat 2'h'r - ,ela"ar bersurai