Anda di halaman 1dari 3

Methemoglobin (MetHb) adalah suatu hasil oksidasi hemoglobin yangyang tidak mempunyai kemampuan lagi untuk mengangkut oksigen.

Banyak zat misalnya amin aromatik, senyawa nitro aromatic, klorat, serta senyawa nitrit dapat menyebabkan pembentukan metHb. Mekanismenya adalah karenaterjadi oksidasi Fe dalam Hb dari ferro menjadi ferri. Oksidasi ini mengubahw a r n a H b m e n j a d i c o k l a t k e h i t a m a n . M e t H b d a l a m d a r a h a d a l a h < 4 % (WHO, 1997 dalam Sumirat 2003). Hemoglobin yang berikatan dengan CO kandungan besi y a n g terkandung di dalalamnya akan berubah dari besi ferro (Fe +2) menjadi ferri(Fe+3). Hemoglobin merupakan suatu protein yang kompleks, tersusun dari protein globin dan suatu senyawa bukan protein yang dinamakan hem. Hemtersusun dari suatu senyawa lingkar yang bernama porfirin, bagian pusatnyaditempati oleh logam besi ( Fe). Jadi hem adalah senyawa porfirin -besi (Fe- porfirin), sedangkan hemoglobin adalah kompleks antara globin -hem. Satum o l e k u l h e m m e n g a n d u n g s a t u a t o m b e s i , d e m i k i a n p u l a 1 p r o t e i n globinh a n y a m e n g i k a t 1 m o l e k u l h e m . J a d i , d a l a m t i a p m o l e k u l h e m o g l o b i n terkandung 4 atom besi. (Murray, 2003 Protein tetramer komplek yang ada di dalam hemoglobin berikatan 4 atom oksigen dan atom oksigen ini terikat pada atom Fe2+ yang terdapat padah e m . B e s i ya n g b e r a d a d a l a m m o l e k u l h e m o g l o b i n s a n g a t p e n t i n g u n t u k menjalan fungsi pelepasan dan pengikatan oksigen. Bila tubuh kekurangan zat besi, maka jumlah hemoglobin akan berkurang sehingga jumlah oksigen yangd i b a w a juga berkurang. Misalnya dalam keadaan defisiensi besi yangmenimbulkan kekurangan darah atau anemia (tepat disebutkan s e b a g a i kekurangan hemoglobin). Adanya besi ini dalam hemoglobin dapat dituliskansebagai Hb(Fe). Untuk dapat menjalankan fungsi mengikat oksigen, besi yangt e r k a n d u n g d a l a m m o l e k u l h e m o g l o b i n h a r u s d a l a m v a l e n s i r e n d a h a t a u tereduksi (Fe2+atau ferro). Reaksi pengikatan oksigen oleh hemoglobin : Hb(Fe2+) + O2Hb(Fe2+)O2 .Hemoglobin dengan besi dalam keadaantereduksi disebut hemoglobin tereduksi. Tetapi ion besi mempunyai valensi yang lebih tinggi sehingga bisa terjadi reaksi oksidasi dan besi dalam keadaanteroksidasi : Fe2+ Fe3++ e-. Sehingga terbentuk hemoglobin teroksidasi ataumethemoglobin. Dalam keadaan teroksidasi, methemoglobin ini tidak dapatmenjalankan fungsinya untuk mengikat oksigen. (Murray, 2003) Peningkatant i n g k a t dari nitrit dalam darah dapat memicu oksidasi hemoglobin,menyebabkan methemoglobinemia (1, 2). M e k a n i s m e o k s i d a s i n i t r i t - tergantung dari deoxyhemoglobin (deoxyHb) 2 dalam kondisi anaerobik, dan potensi fisiologis dalam vasodilasi hipoksia baru-baru ini telah didirikan (,3-5 ) . N a m u n , m e k a n i s m e r e a k s i a n t a r a o k s i h e m o g l o b i n ( o x yH b ) d a n n i t r i t belum sepenuhnya ditetapkan. (Barbara P, 2008) 2. Uji Fe dalam Hemoglobin Hem adalah suatu kandungan yang terdapat di dalam hemoglobin dan merupakan derivat dari protein yang mengandung besi.Besi yang terkandung dalam Hb adalah dalam bentuk Fe(II)

Dalam percobaan ini, sampel darah dipanaskan hingga terbakar semua, dengan tujuan untuk mengoksidasi Fe(II) menjadi Fe(III) Fe2+ Fe3+ + e Penambahan aquaregia (HCl dan HNO3) berfungsi untuk mengikat Fe dalam reaksi Fe3+ + 3Cl- FeCl3 Filtrat ditambah larutan K4[Fe(CN)4] menghasilkan larutan berwarna hijau 3+ Fe + K4[Fe(CN)4] FeK[Fe(CN)6] + 3K+ Filtrat ditambah larutan KSCN menghasilkan larutan berwarna merah kecoklatan 3+ Fe + 3KSCN Fe(SCN)3 + 3K+