CARTA BEBAN TUGAS UNIT KESELAMATAN, Penguatkusaan ISPS (PASO/DAO) BAHAGIAN OPERASI KAWALSELIA Penguatkusaan DG Penguatkuasaan Safety

LEMBAGA PELABUHAN KUANTAN Penguatkuasaan Marine Penguatkuasaan Kawasan Larangan dan Tempat Larangan Penguatkuasaan Akta Pelabuhan Penguatkuasaan Undang2 Kecil LLPKtn PENGURUS Penguatkuasaan ISO 2000 OPERASI/KAWALSELIA Penguatkuasaan Kawalan Keselamatan Bangunan LLPKtn Pemeriksaan Keselamatan Bangunan Latihan / Drill / Exercise PEN. PEGAWAI Kursus Kesedaran Keselamatan KESELAMATAN KP 32

            

Pengeluaran Kompaun Pendaftaran Kompaun Semakan Kompaun Kutipan Kompaun Pendakwaan Dokumentasi Pendaftaran Kes Penyampai Saman Tadbir Am/Surat menyurat Keselamatan Rekod Keselamatan ISPS/DG/ISO Pengeluaran Pas tahunan Pelabuhan Kuantan/Kemaman Lain-lain urusan Operasi

CARTA ORGANISASI PERJAWATAN UNIT KESELAMATAN/BOMBA SEDIADA, BAHAGIAN OPERASI KAWALSELIA LEMBAGA PELABUHAN KUANTAN

PENGURUS OPERASI/KAWALSELIA

PEGAWAI BOMBA KB 41

PEN.PEG KESELAMATAN/KP 32

PEN.PEG BOMBA/KB 32

NOTA SERAHAN TUGAS PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN KP 32 LEMBAGA PELABUHAN KUANTAN

ABD.RAHMAN BIN YAHAYA OKT 1998 – SEPT 2009

Terimakasih diucapkan kepada; Y .Bhg Tan Sri Pengerusi Lembaga Pelabuhan Kuantan Y .Bhg Dato Pengurus Besar Lembaga Pelabuhan Kuantan Semua Pengurus Bahagian LPKtn Semua Staf Lembaga Pelabuhan Kuantan.

PENGENALAN
Pasukan Keselamatan Lembaga Pelabuhan Kuantan diujudkan di bawah Sek Akta Pelabuhan 1963, bermula sejak penubuhan Lembaga Pelabuhan Kuantan pada tahun 1984. Pada awal penubuhan Pasukan Keselamatan Lembaga Pelabuhan Kuantan, Sejumlah 84 orang kakitangan telah dilantik mengisi perjawatan di dalam Unit Keselamatan Lembaga Pelabuhan Kuantan dengan dibekalkan kuasa-kuasa Polis Bantuan mengikut akta Polis. Selepas Penswastaan Pelabuhan Kuantan pada tahun 1994, Unit Keselamatan Lembaga Pelabuhan Kuantan telah Lembaga Pelabuhan Kuantan. dipindahkan ke Syarikat dengan hanya mengekalkan satu (1) perjawatan sahaja di

1.

FUNGSI DAN BIDANGKUASA KAWALSELIA KESELAMATAN LEMBAGA PELABUHAN KUANTAN Penolong Pegawai Keselamatan KP 32
Fungsi, kuasa dan tanggungjawab Pihak berkuasa keselamatan Pelabuhan adalah termaktub didalam Akta Lembaga-lembaga Pelabuhan 1963 (Akta 488). Tugas pihak berkuasa Pelabuhan adalah tertumpu kepada Mengawalselia pengguna-pengguna Pelabuhan yang mengguna kemudahan dan Perkhidmatan yang disediakan oleh pihak berkuasa Pelabuhan selain dari memastikan semua kapal yang melayari Kawasan perairannya mematuhi kehendak-kehendak Akta 488. Selain daripada Akta 488 dan akta penswastaan 422 pihak berkuasa Pelabuhan, ianya juga hendaklah memastikan pengendalipengendali berlesen ini mematuhi terma-terma dan syarat-syarat yang ditetapkan didalam lessen masing-masing dan perjanjian penswastaan/konsesi, pajakan dan sebagainya.

2 KUASA DAN TANGGUNGJAWAB
1.

KUASA DAN TANGGUNGJAWAB KESELAMATAN DIBAWAH AKTA 488
i. Sek 13A Kuasa Penubuhan Pasukan KeselamatanDi Akta 488 sek 13 A memberikuasa kepada Lembaga dengan kelulusan Menteri boleh menubuhkan pasukan Keselamatan untuk menjaga Keselamatan Pelabuhan meliputi Kawasan yang

telah

diwartakan

sebagai

Kawasan

Pelabuhan

(darat

dan

perairan) ii. Sek 13 A (3) Kuasa Menankap Tanpa Waran Akta 488 sek 13A (3) juga memberi kuasa kepada pasukan Keselamatan untuk menangkap tanpa waran sesiapa sahaja yang berada didalam Kawasan Pelabuhan tanpa kebenaran iii. Sek 29 Kuasa membuat Undang-undang Kecil. Akta 488 sek 29 memberikan kuasa bagi Mengadakan undangundang kecil Pelabuhan untuk Mengawalselia tugas-tugas Keselamatan Pelabuhan samada di Kawasan darat dan perairan. iv. Sek 41 A Kuasa Merampas untuk penyiasatan dan Pendakwaan Sek 41 A memperuntukan kuasa untuk melakukan penyiasatan dan Pendakwaan kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan berkaitan Akta 488 v. Sek 46 Pelantikan sebagai Pegawai Pendakwa oleh Pengerusi Pengerusi boleh Melantik mana-mana pekerja sebagai Pegawai Pendakwa bagi kes-kes Pelabuhan untuk mendakwa di mahkamah majestret. vi. Sek 46 A Pelantikan Pegawai Pelaksana Kompaun Akta Pelabuhan

Kuasa

dibawah

Akta

488

membolehkan

Pengurus

Besar

mengeluarkan Kompaun bagi mengawal aktiviti-aktiviti yang dijalankan didalam Pelabuhan.

2.

KUASA DAN TANGGUNGJAWAB KESELAMATAN DIBAWAH AKTA 422 (Akta Pelabuhan (Pengswastaan) 1990)
Akta 422 juga memberikuasa kepada Pengurus Besar untuk mengawalselia Keselamatan bagi menjamin perjalanan Operasi Pelabuhan berjalan lancar tanpa sebarang kejadian buruk dan mengawal kerharmonian komuniti didalam Pelabuhan. Antara Kuasa-kuasa yang dibekalkan dibawah Akta 422 adalah seperti dabawah: Sek 8 - Menjalankan Kawalselia Aktiviti-aktiviti Pelabuhan Sek 18 – Kuasa Menjalankan Pendakwaan Sek 22 – Kuasa-kuasa Khas Keselamatan (Darurat, Mogok, Kepentingan Keselamatan)

3.

UNDANG-UNDANG KECIL LEMBAGA PELABUHAN KUANTAN 1980
Disamping Itu bagi mengawal perjalanan Operasi Pelabuhan agar lebih cekap, Efisian dan selamat, Kuasa-kuasa juga diberikan kepada Pengurus Besar bagi mengawal Keselamatan Pelabuhan di bawah Undang-undang Kecil Lembaga Pelabuhan Kuantan 1980. Diantara Kuasa-kuasa yang dibekalkan bagi mengawal

Keselamatan Pelabuhan adalah sepertimana peruntukan yang dibawah untuk dilaksananakan oleh Pegawai Keselamatan. Sek 34 – Kawalan Senjatapi Sek 91 – Kawalan Pematuhan Arahan Pihak Berkuasa Pelabuhan Sek 93 – Kecemasan dan Kemalangan Sek 102 – Kawalan Pencemaran Pelabuhan Sek 109 – Kawalan Harta Pelabuhan dari Kerosakan Sek 113 – Kawalan Pintu Masuk dan Keluar Sek 115 – Kawalan Jalan dan Kenderaan Sek 122 – Kawalan Lalulintas dan Parking Sek 126 – Kawalan Penyalahgunaan Dadah dan Alkohol

3

Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1952
Selain daripada kuasa yang dibekalkan oleh Akta 488 dan Akta 422 Pelabuhan Kuantan juga telah digazetkan sebagai Kawasan larangan dan tempat larangan Peringkat Saatu yang mana pemakaian Akta tersebut berjalan di Pelabuhan Kuantan. Kuasakuasa diberikan kepada Pegawai Keselamatan untuk menjalankan kuasa-kuasa yang diperuntukan untuk mengawal Kawasan dan tempat larangan sepertimana yang di syaratkan oleh kerajaan dari sebarang pencerobohan dan aktiviti-aktiviti yang boleh menjejaskankan ekonomi Negara.

4.

PERATURAN MENGKOMPAUN KESALAHAN PELABUHAN KUANTAN 1984
Bagi menjalankan kuasa-kuasa yang dibekalkan oleh Akta 488 dan Akta 422 dan Undang-undang Kecil Lembaga Pelabuhan

Kuantan, menteri telah meluluskan Peraturan mengkompaun kesalahan Pelabuhan Kuantan 1984 untuk dijadikan satu makanisma kawalan kepada aktiviti-aktiviti didalam Kawasan Pelabuhan Kuantan Kuasa yang dibekalkan kepada Pengurus Besar telah

diperturunkan kepada Pegawai Keselamatan bagi mengawal Pengeluaran, urusan pembayaran dan Pendakwaan kesalahankesalahan di Pelabuhan Kuantan.

5.

Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 (Pin. 2007)
Pindaan Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 pin. 2007 telah menurunkan kuasa kepada Pegawai Keselamatan Lembaga Pelabuhan (MTSO - Marine Transport Security Officer) untuk Mengawalselia Pelaksanaan Kawalan Keselamatan Kawasankawasan yang di uruskan oleh Operator termasuk Perairan , Kawasan Operasi Pelabuhan dan keselamatan kapal yang berlabuh di Pelabuhan dan mengawal Kawasan-kawasan yang diluar Kawasan kawalan Operator Pelabuhan sepertimana kuasa yang disenaraikan didalam MSO 1952 (Pin 2007) Section baru Part V, 249A, 249B, 249C, 249D, 249E, 249F, 249G, 249H, 249I, 249J,249K, 249L, 249M, 249N, 249O, 249P, 249Q, 249R, 249S, 249T, 249U, 249V, 249W, 249X, 249Y, 249Z, 249AA and 249BB

6.

Unit Keselamatan Operasi Kawalselia
Unit Keselamatan Bahagian Operasi/Kawalselia Lembaga

Pelabuhan Kuantan diketua oleh Seorang Penolong Pengurus Operasi KB 41 (BOMBA), dan dipecahkan kepada 2 Penolong

Pegawai iaitu Penolong Pegawai BOMBA KB 32 dan Penolong Pegawai Keselamatan KP 32 (Kepolisan). (rujuk carta organisasi unit ) Unit Keselamatan juga akan dipertanggungjawabkan diberikan kepada untuk Unit

melaksanakan

kuasa-kuasa

yang

Keselamatan Lembaga Pelabuhan Kuantan Terhadap Akta-akta, undang-undang Malaysia bagi maksud pencegahan dan kawalan di Pelabuhan Kuantan seperti berikut dengan kuasa Polis dan hak-hak siasatan kepada kes-kes jenayah oleh Akta Polis dan dan Arahan Ketua Polis Negara. • • • • • • mengaplikasikan idea, konsep aspek keselamatan dalam menjalankan tugas, melaksanakan bidang tugas jawatannya selaras dengan peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. menjalankan tugas-tugas pengurusan kepada kakitangan di bawah kawalannnya. Memantau setiap PFSO menjalankan drill mengikut kehendak ISPS Code Mengadakan soalselidik maklumbalas pelanggan Memantau dan memastikan tindakan sewajarnya dibuat dalam tempoh 24 jam dari masa laporan 24 jam dibuat oleh pihak operator • • • • Mengurus dan menganalisa aspek Keselamatan Prinsip-prinsip Keselamatan Langkah Pencegahan Pelanggaran Keselamatan (Breach of security) – – Sabotaj Pengintipan

– • • • • • • • • • • • • •

Penyuluhan

Pendidikan Keselamatan. Pengurusan Keselamatan Jabatan. Jenayah dan Jenis Jenayah Ancaman Keselamatan Negara – Narkotik Pengurusan Trafik Pengurusan Keselamatan Fizikal/ Dokumen/ Peribadi Teknik-Teknik Penyiasatan dan Penyediaan Laporan Analisa Risiko (Risk Analysis) Aspek Keselamatan Organisasi Keselamatan Cara-cara kawalan statik, rondaan dan lalu-lintas. Peraturan dan cara-cara pemeriksaan keselamatan bangunan /kenderaan/pelanggan. Pelaksanaan Arahan Keselamatan Kerajaan. – Perintah Tetap Keselamatan – Arahan Keselamatan – Keselamatan Fizikal – Pagar – Lampu – CCTV – Pintu keluar masuk – Keselamatan Peribadi – Tapisan Keselamatan

• Penguatkuasaan Undang-undang Jenayah –
• Kanun Acara Jenayah (Criminal Procedure Code) – Darihal memberi bantuan dan maklumat (sek 11-14) – Darihal menangkap (sek 15-23) – Darihal Saman dan waran tangkap (sek 34,38,47, 54,57-65)

– Tindakan Polis Mencegah Kesalahan (sek 103 – 106) – Maklumat dan kuasa menyiasat (Sek 107-109) • Kanun Keseksaan (Penal Code) – Ceroboh ( sek 441,442, 445, 454, 503 dan 511) – Hak mempertahankan diri (sek 96 – 106 ) – Darihal subahat dan pakat jahat jenayah (sek 107-109,11016 dan 120A) – Darihal kesalahan Terhadap Harta ( sek 379,382,390,392,410 dan 415) – Darihal kesalahan Terhadap Tubuh Badan ( sek 319, 324, 340, 359, 360 dan 368 ) • Akta Polis 1967 – Polis Bantuan – Kuasa-kuasa Polis Bantuan – Kawalan Senjata Api dan Balai • • • • • • • • • • Undang-undang Am (General Laws) Akta Senjata 1960 ○ Sek. 2,3,4,5 – 9 dan 32 Ordinan Kesalahan –Kesalahan Kecil 1955 ○ Sek. 4-9, 10-15,20ª,21,22,21,27-29,30,31 Akta Bahan Letupan 1958 ○ Sek. 12,19,20,23 dan 25 Ordinan Mencegah Jenayah 1959 ○ Sek. 2,18, & 19 Operasi Keselamatan Pelabuhan Kod Keselamatan Pelabuhan (ISPS) Keselamatan Perairan Dan Pelabuhan. Arahan Tetap Sasaran Penting. Keselamatan Pintu Keluar Masuk Pelabuhan (Daratan/Perairan).

3.
i.

Tugas Jawatan Penolong Pegawai Keselamatan KP 32

Penolong Pegawai Keselamatan Gred KP 32 adalah merupakan ketua unit bagi Unit Keselamatan (Kepolisan) di Lembaga Pelabuhan Kuantan yang akan ditugaskan mengawal dan melaksanakan semua kuasa-kuasa yang terkandung didalam Akta 488, Akta 422, Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan, MSO 1952 (Pin 2007) dan lain-lain akta yang terpakai. Merangka tugas bagi Unit Keselamatan, bertanggungjawab

Terhadap kawalan Keselamatan Bangunan, Keselamatan Operasi Pelabuhan di Kawasan Demised Area termasuk perairan dan Keselamatan kapal yang berurusan di Pelabuhan Kuantan. Berupaya mengenalpasti idea, konsep keselamatan dalam

menjalankan tugas.Mampu membuat keputusan dalam bidang yang berkaitan dengan tugas.Boleh memberi khidmat nasihat dan boleh menyebarkan pengetahuannya kepada orang lain.

4

SENARAI TUGAS PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN LEMBAGA PELABUHAN KUANTAN SENARAI TUGAS

NAMA: NO PEKERJA:

ABD.RAHMAN BIN YAHAYA P 1115

GELARAN JAWATAN: PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN RINGKASAN JAWATAN: ASO JAWATAN GRED HAKIKI: KESELAMATAN/KP32 BAHAGIAN: PK A P KA1 P KA2 P KA3 P KA4 P KA5 P KA6 P KA7 P KA8 B CA PEN.PEGAWAI OPERASI/KAWALSELIA TAJUK MS

Penyeliaan Dan Pemantauan Aktiviti Kawalan Keselamatan Pelabuhan Melantik Ahli Jawatankuasa Keselamatan C AA1 Pelabuhan (PASC) C AA2 C AA3 C AA4 C AA5 C AA6 C AA7 C AA8 Menyedia Program Aktiviti Penyeliaan Dan Pemantauan Pematuhan ISPS Mengurus Pelaksanaan Program Audit Keselamatan Pelabuhan Mengurus Pelaksanaan Program Kawalan Keselamatan Melaksana Pemeriksaan Berkala Keselamatan Pelabuhan Koordinasi Pemeriksaan Keselamatan Sasaran Penting Pelabuhan Mengawalselia Kes-Kes Keselamatan Di Pelabuhan MENGAWALSELIA POLIS BANTUAN (PELANTIKAN /PERKHIDMATAN)

Pengurusan Kawalan Keselamatan Bangunan Perdagangan

P KB1 P KB2 P KB3 C

C AB1 C AB2 C AB3

MENGURUS KAWALAN EKSESS BANGUNAN DAN KAWASAN MENGURUS KAWALAN KESELAMATAN PEJABAT MENGURUS PENJAGAAN KUNCI-KUNCI

Pengurusan Kompaun Lembaga Pelabuhan Kuantan PENYELENGGARAAN REKOD DAN C PKC1 AC1 PENGURUSAN PENGELUARAN KOMPAUN PELABUHAN C PKC2 AC2 RAYUAN / BAYARAN KOMPAUN C PKC3 AC3 PENDAKWAAN

D P KD1 P KD2 P KD3

Menguruskan Pelaksanaan Pre Entry Notification of Ship (PENS) di Pelabuhan Kuantan PENERIMAAN DAN PENGESAHAN EPENS / C AD1 BORANG PENS C AD2 C AD3 PENGESAHAN DAN PENYEMAKAN MAKLUMAT PENS PEMERIKSAAN DAN PENGESAHAN KESELAMATAN KAPAL

Perincian Tugas Penolong Pegawai Keselamatan KP 32
i. •

Tugas Operasi Keselamatan (Security)
Penguatkusaan ISPS (PASO/DAO) ○ Pemeriksaan Keselamatan Kapal ○ Pemeriksaan Kawalan Masuk ○ Pemeriksaan Keselamatan Kargo

• • • • • • • • • • • • • • •

Penguatkusaan Keselamatan DG Penguatkuasaan Keselamatan Safety Penguatkuasaan Keselamatan Marine Penguatkuasaan Keselamatan Kawasan Larangan dan Tempat Larangan Penguatkuasaan Akta Pelabuhan Penguatkuasaan Undang2 Kecil LLPKtn Penguatkuasaan ISO 2000 Penguatkuasaan Kawalan Keselamatan Bangunan LLPKtn Pemeriksaan Keselamatan Bangunan Latihan / Drill / Exercise Security/Safety Kawalan Rekod Operasi ISO/ISPS Operasi Keselamatan Pelabuhan Kod Keselamatan Pelabuhan (ISPS) Keselamatan Perairan Dan Pelabuhan. Arahan Tetap Sasaran Penting.

• • •

Keselamatan Pintu Keluar Masuk Pelabuhan (Daratan/Perairan). Langkah Pencegahan Pelanggaran Keselamatan (Breach of security) – – – • • • • • • • • • • • • • Sabotaj Pengintipan Penyuluhan

Pendidikan Keselamatan. Pengurusan Keselamatan Jabatan. Jenayah dan Jenis Jenayah Ancaman Keselamatan Negara – Narkotik Pengurusan Trafik Pengurusan Keselamatan Fizikal/ Dokumen/ Peribadi Teknik-Teknik Penyiasatan dan Penyediaan Laporan Analisa Risiko (Risk Analysis) Aspek Keselamatan Organisasi Keselamatan Cara-cara kawalan statik, rondaan dan lalu-lintas. Peraturan dan cara-cara pemeriksaan keselamatan bangunan /kenderaan/pelanggan. Pelaksanaan Arahan Keselamatan Kerajaan. – Perintah Tetap Keselamatan – Arahan Keselamatan – Keselamatan Fizikal – Pagar – Lampu – CCTV – Pintu keluar masuk – Keselamatan Peribadi – Tapisan Keselamatan

• •

Penguatkuasaan Undang-undang Jenayah – Lain-lain tugas Operasi

ii.

Tugas Kompaun / Tadbir Unit Keselamatan (Security)

ISPS/DG/ISO ○ Pendaftaran PENS ○ Dokumentasi PENS

• • • • •

Penyediaan Dokumentasi Pengeluaran Kompaun Penyediaan Dokumentasi Pendaftaran Kompaun (Port Syscom) Penyediaan Dokumentasi Semakan Kompaun (Port Syscom) Penyediaan Dokumentasi Kutipan Kompaun (Port Syscom) Dokumentasi ○ Peyediaan Kertas Pertuduhan ○ Pendaftaran saman

• • • • • • •

Penyediaan Dokumentasi Kertas Pendakwaan Penyediaan Dokumentasi Kertas Pendaftaran Kes Penyediaan Dokumentasi Kertas Penyampai Saman Urus Tadbir Am/Surat menyurat Keselamatan Urus Rekod Rekod Keselamatan Penyediaan dan Pengurusan Pengeluaran Pas tahunan Pelabuhan Kuantan/Kemaman Lain-lain tugas Operasi

5.

Senarai Inventory di Bilik Penolong Pegawai Keselamatan

LOKASI

:

ABD. RAHMAN YAHAYA PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN (TINGKAT 6) KOD LLPKtn / I / 09 / 3 / 12-5 LLPKtn / I / 09 / 2 / 12-5 LLPKtn / H / 08 / 4 / 4-3 LLPKtn / I / 08 / 13 / 12-6 LLPKtn / I / 08 / 9 / 3-1 LLPKtn / I / 08 / 9 / 3-2 LLPKtn / I / 07 / 57 LLPKtn / H / 05 / 15 LLPKtn / I / 05 / 35 LLPKtn / H / 04 / 4 LLPKtn / I / 04 / 2 KUANTITI 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BIL. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

KETERANGAN ASET SAFETY HELMET SAFETY VEST KOMPUTER HP COMPAQ DX 2700 SINGLE COMPARTMENT LOCKER WALKIE TALKIE TK-3207 POKET PLASTIK INVENTORI UPS TX-600 WALKIE TALKIE MOTOROLA USB MEMORY DRIVE MEJA TULIS PB 1670 CW KERUSI BIRU RAK BESI 6 LUBANG PETI KUNCI BESI VERTICAL BLIND TELEFON LG

Disediakan oleh : ……………………………………… AHMAD GAFIDI BIN HUSSAIN PEGAWAI ASET LLPKtn Tarikh : 1 Jun 2007

Disahkan oleh : …………………………..………… ABD. RAHMAN BIN YAHAYA PENOLONG PENGAWAI KESELAMATAN Tarikh : 1 Julai 2007

6.
i. ii. iii. iv. v. vi. vii.

Senarai Fail Keselamatan
LLPKtn/427-OK/KES/04 – Surat Pekeliling Keselamatan LPKtn/427-OK/KES/35 – Keselamatan Bangunan LPKtn/427-OK/KES/44 – Pengurusan Bencana LPKtn/427-OK/KES/95 – Pas/Kad Keselamatan LPKtn/427-OK/KES/197/1 – Sekreteriat Polis Bantuan Pel. Msia LPKtn/427-OK/KES/226 –Keselamatan Kawasan LPKtn/427-OK/KES/229/1 – latihan Keselamatan LPKtn/427-OK/KES/229/2 – Latihan Polis Bantuan LPKtn/427-OK/KES/229/3 – Latihan Kecemasan LPKtn/427-OK/KES/254/1 – Kawalan Penyakit berjangkit LPKtn/427-OK/KES/271/1/1 – Laporan keanggotaan PB LPKtn/427-OK/KES/271/1/2 – laporan bulanan senjatapi LPKtn/427-OK/KES/271/1/3 – Laporan Tapisan Keselamatan LPKtn/427-OK/KES/271/1 – Laporan Kemalangan LPKtn/427-OK/KES/291/1 – Mes JK Kawalan Kes Pelabuhan LPKtn/427-OK/KES/370/1 – ISPS Ktn Port LPKtn/427-OK/KES/370/1/1 – PENS Report LPKtn/427-OK/KES/370/2 – Audit ISPS Pel Ktn LPKtn/427-OK/KES/391/5/1 – Perancangan Kontinjensi Pelabuhan. xx. xxi. LPKtn/427-OK/KES/427/1 – Sebutharga Kawalan Keselamatan LPKtn/427-OK/KES/427/1/2 – Kawalan Muhibbah Security

viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. xv. xvi. xvii. xviii. xix.

xxii. xxiii.

LPKtn/427-OK/KES/427/2 – Prestasi Kawalan Keselamatan LPKtn/427-OK/KES/432/1 – Sasaran Penting

Fail-Fail ISO (Keselamatan) – Kabinet ISO Ting 6
xxiv. xxv. xxvi. xxvii. xxviii. xxix. xxx. xxxi. xxxii. xxxiii. xxxiv. xxxv. xxxvi. xxxvii. LPKtn/427-OK/395/7 – Laporan Pemeriksaan Tapak LPKtn/427-OK/395/7/1 – DKTA (Ksc) LPKtn/427-OK/395/7/2 – DLKTA(Ksc) LPKtn/427-OK/395/7/3 – DLPT (Ksc) LPKtn/427-OK/395/11 – Laporan 24 Jam Kompaun LPKtn/427-OK/395/11/1 – Kompaun Kargo Bahaya LPKtn/427-OK/395/11 – Laporan kompauan Tak Bayar selepas Notis LPKtn/427-OK/395/11/4 – Surat Peringatan 1 (Kompaun) LPKtn/427-OK/395/11/3 – Lap Penerimaan Kompaun (Kew) LPKtn/427-OK/395/11/5 – Surat Am Kompaun LPKtn/427-OK/395/11/6 – Pengurangan Bayaran Kompaun LPKtn/427-OK/395/291/1 – Mesyuarat Khusus Kes Keselamatan LPKtn/427-OK/395/183/5 – ISPS (PASO) Control Measure. LPKtn ISPS1 – Pre Arrival Notification

xxxviii. Pro/OK/DG 09/1 Pin 0/2009 – Laporan 24 Jam 7. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Senarai Fail Aktif Penolong Pegawai Keselamatan Pro/OK/DG 09/1 Pin 0/2009 – Laporan 24 Jam LPKtn/427-OK/395/11 – Laporan 24 Jam Kompaun LPKtn/427-OK/395/11/1 – Kompaun Kargo Bahaya LPKtn/427-OK/395/11 – Laporan kompauan Tak Bayar selepas Notis LPKtn/427-OK/395/11/4 – Surat Peringatan 1 (Kompaun) LPKtn/427-OK/395/11/3 – Lap Penerimaan Kompaun (Kew) LPKtn/427-OK/395/11/5 – Surat Am Kompaun

viii.

LPKtn/427-OK/395/11/6 – Pengurangan Bayaran Kompaun

Dokumen ini disediakan bagi tujuan Serah Tugas Jawatan Penolong Pegawai Keselamatan KP 32 Lembaga Pelabuhan Kuantan.

Diserahkan Oleh

Abd.Rahman bin Yahaya Penolong Pegawai Keselamatan Kanan Lembaga Pelabuhan Kuantan.

Diambil alih Jawatan Oleh

Penolong Pegawai Keselamatan KP32 Lembaga Pelabuhan Kuantan Diterima Oleh:

Capt Muhamad bin A.Rahman Pengurus Operasi/Kawalselia Lembaga Pelabuhan Kuantan.