CARTA BEBAN TUGAS UNIT KESELAMATAN SEDIADA

,

BAHAGIAN OPERASI KAWALSELIA LEMBAGA PELABUHAN KUANTAN

PENGURUS OPERASI/KAWALSELIA

            

Penguatkusaan ISPS (PASO/DAO) Penguatkusaan DG Penguatkuasaan Safety Penguatkuasaan Marine Penguatkuasaan Kawasan Larangan dan Tempat Larangan Penguatkuasaan Akta Pelabuhan Penguatkuasaan Undang2 Kecil LPKtn Penguatkuasaan ISO 2000 Penguatkuasaan Kawalan Keselamatan Bangunan LPKtn Pemeriksaan Keselamatan Bangunan Latihan / Drill / Exercise Kursus Kesedaran Keselamatan

            

Pengeluaran Kompaun Pendaftaran Kompaun Semakan Kompaun Kutipan Kompaun Pendakwaan Dokumentasi Pendaftaran Kes Penyampai Saman Tadbir Am/Surat menyurat Keselamatan Rekod Keselamatan ISPS/DG/ISO Pengeluaran Pas tahunan Pelabuhan Kuantan/Kemaman Lain-lain urusan Operasi

PEN. PEGAWAI KESELAMATAN KP 32

CADANGAN CARTA BEBAN TUGAS UNIT KESELAMATAN, BAHAGIAN OPERASI KAWALSELIA LEMBAGA PELABUHAN KUANTAN

PENGURUS OPERASI/KAWALSELIA
PEGAWAI KESELAMATAN KP41

PEN. PEGAWAI KESELAMATAN KP 32

UNIT OPERASI KESELAMATAN
          

UNIT KOMPAUN / TADBIR
            

Penguatkusaan ISPS (PASO) Penguatkusaan DG Penguatkuasaan Safety Penguatkuasaan Marine Penguatkuasaan Kawasan Larangan dan Tempat Larangan Penguatkuasaan Akta Pelabuhan Penguatkuasaan Undang2 Kecil LPKtn Penguatkuasaan ISO 2000 Penguatkuasaan Kawalan Keselamatan Bangunan LPKtn Pemeriksaan Keselamatan Bangunan Latihan / Drill / Exercise

Pengeluaran Kompaun Pendaftaran Kompaun Semakan Kompaun Kutipan Kompaun Pendakwaan Dokumentasi Pendaftaran Kes Penyampai Saman Tadbir Am/Surat menyurat Keselamatan Rekod Keselamatan ISPS/DG/ISO Pengeluaran Pas tahunan Pelabuhan Kuantan/Kemaman Lain-lain urusan Operasi

CARTA ORGANISASI PERJAWATAN UNIT KESELAMATAN/BOMBA SEDIADA, BAHAGIAN OPERASI KAWALSELIA LEMBAGA PELABUHAN KUANTAN

PENGURUS OPERASI/KAWALSELIA

PEGAWAI BOMBA KB 41

PEN.PEG KESELAMATAN/KP 32

PEN.PEG BOMBA/KB 32

CARTA ORGANISASI PERJAWATAN UNIT KESELAMATAN, BAHAGIAN OPERASI KAWALSELIA LEMBAGA PELABUHAN KUANTAN
PENGURUS OPERASI/KAWALSELIA PEGAWAI KESELAMATAN KP 41 KETUA UNIT OPERASI PEN.PEG KESELAMATAN/KP 32

PEM.KESELAMATAN KANAN / KP 27

PEM.KESELAMATAN KANAN / KP 27

PEM.KESELAMAT AN KP 17

PEM.KESELAMATA N KP 17

PEM.KESELAMATA N KP 17

PEM.KESELAMAT AN KP 17

PEM.KESELAMAT AN KP 17

PEM.KESELAMAT AN KP 17

Jawatan Sediaada Cadangan Jawatan Baru (Tetap) Cadangan Jawatan Baru (Kontrak)

KERTAS KERJA PERTIMBANGAN MESYUARAT LEMBAGA PENGARAH LEMBAGA PELABUHAN KUANTAN PENGUJUDAN UNIT KESELAMATAN DI LEMBAGA PELABUHAN KUANTAN

ISI KANDUNGAN 1. Justifikasi Permohonan Jawatan Baru 1.1 1.2 1.3 Pegawai Keselamatan KP 41 Pembantu Keselamatan Kanan KP 22 – Tetap Pembantu Keselamatan KP 17/ KP11 – Kontrak/Sambilan 2. Justifikasi Tugas Jawatan Baru 2.1 2.2 2.3 3 Pegawai Keselamatan KP 41 Pembantu Keselamatan Kanan KP 22 – Tetap Pembantu Keselamatan KP 17– Kontrak/Sambilan Implikasi Kewangan Jabatan.

Y .Bhg Tan Sri Pengerusi Lembaga Pelabuhan Kuantan Y .Bhg Dato Pengurus Besar Lembaga Pelabuhan Kuantan Ahli-ali Lembaga Pengarah, Lembaga Pelabuhan Kuantan. PENDAHULUAN Pasukan Keselamatan Lembaga Pelabuhan Kuantan diujudkan di bawah Sek Akta Pelabuhan 1963, bermula sejak penubuhan Lembaga Pelabuhan Kuantan pada tahun 1984. Pada awal penubuhan Pasukan Keselamatan Lembaga Pelabuhan Kuantan, Sejumlah 84 orang kakitangan telah dilantik mengisi perjawatan di dalam Unit Keselamatan Lembaga Pelabuhan Kuantan dengan dibekalkan kuasa-kuasa Polis Bantuan mengikut akta Polis.

Selepas Penswastaan Pelabuhan Kuantan pada tahun 1994, Unit Keselamatan Lembaga Pelabuhan Kuantan telah dipindahkan ke Syarikat dengan hanya mengekalkan satu (1) perjawatan sahaja di Lembaga Pelabuhan Kuantan. Perjawatan Yang masih dikekalkan di Lembaga Pelabuhan Kuantan adalah di peringkat Pegawai Penyelia keselamatan bagi Gred KP 32. Dengan penambahan dan keperluan tugas kawalan keselamatan di Pelabuhan Kuantan dan Lembaga Pelabuhan Kuantan Khususnya, perjawatan yang ada adalah tidak mencukupi bagi menjalankan tugastugas pengurusan dan penyeliaan di Pelabuhan Kuantan. Maka dengan ini dikemukankan yertas cadangan bagi membuat penambahan kakitangan bagi unit keselamatan untuk memenuhi fungís tugas pengawalan keselamatan dan penyeliaan keselamatan di Pelabuhan Kuantan.

1

PENGENALAN. 1.1 FUNGSI DAN BIDANGKUASA KAWALSELIA KESELAMATAN LEMBAGA PELABUHAN KUANTAN Fungsi, kuasa dan tanggungjawab Pihak berkuasa keselamatan Pelabuhan adalah termaktub didalam Akta Lembaga-lembaga Pelabuhan 1963 (Akta 488). Tugas pihak berkuasa Pelabuhan adalah tertumpu kepada Mengawalselia pengguna-pengguna Pelabuhan yang mengguna kemudahan dan Perkhidmatan yang disediakan oleh pihak berkuasa Pelabuhan selain dari memastikan semua kapal yang melayari Kawasan perairannya mematuhi kehendak-kehendak Akta 488.

Selain daripada Akta 488 dan akta penswastaan 422 pihak berkuasa Pelabuhan, ianya juga hendaklah memastikan pengendalipengendali berlesen ini mematuhi terma-terma dan syarat-syarat yang ditetapkan didalam lessen masing-masing dan perjanjian penswastaan/konsesi, pajakan dan sebagainya.

2 KUASA DAN TANGGUNGJAWAB 2.1 KUASA DAN TANGGUNGJAWAB KESELAMATAN DIBAWAH AKTA 488 2.1.1 Sek 13A Kuasa Penubuhan Pasukan KeselamatanDi

Akta 488 sek 13 A memberikuasa kepada Lembaga dengan kelulusan Menteri boleh menubuhkan pasukan Keselamatan untuk menjaga Keselamatan Pelabuhan meliputi Kawasan yang telah diwartakan sebagai Kawasan Pelabuhan (darat dan perairan) 2.1.2 Sek 13 A (3) Kuasa Menankap Tanpa Waran

Akta 488 sek 13A (3) juga memberi kuasa kepada pasukan Keselamatan untuk menangkap tanpa waran sesiapa sahaja yang berada didalam Kawasan Pelabuhan tanpa kebenaran 2.1.3 Sek 29 Kuasa membuat Undang-undang Kecil.

Akta 488 sek 29 memberikan kuasa bagi Mengadakan undangundang kecil Pelabuhan untuk Mengawalselia tugas-tugas Keselamatan Pelabuhan samada di Kawasan darat dan perairan. 2.1.4 Sek 41 A Kuasa Merampas untuk penyiasatan dan Pendakwaan Sek 41 A memperuntukan kuasa untuk melakukan penyiasatan dan Pendakwaan kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan berkaitan Akta 488 2.1.5 Sek 46 Pelantikan sebagai Pegawai Pendakwa oleh Pengerusi Pengerusi boleh Melantik mana-mana pekerja sebagai Pegawai Pendakwa bagi kes-kes Pelabuhan untuk mendakwa di mahkamah majestret. 2.1.6 Sek 46 A Pelantikan Pegawai Pelaksana Kompaun Akta Pelabuhan Kuasa dibawah Akta 488 membolehkan Pengurus Besar

mengeluarkan Kompaun bagi mengawal aktiviti-aktiviti yang dijalankan didalam Pelabuhan. 2.2 KUASA DAN TANGGUNGJAWAB KESELAMATAN DIBAWAH AKTA 422 (Akta Pelabuhan (Pengswastaan) 1990) Akta 422 juga memberikuasa kepada Pengurus Besar untuk mengawalselia Keselamatan bagi menjamin perjalanan Operasi Pelabuhan berjalan lancar tanpa sebarang kejadian buruk dan

mengawal kerharmonian komuniti didalam Pelabuhan. Antara Kuasa-kuasa yang dibekalkan dibawah Akta 422 adalah seperti dabawah: Sek 8 - Menjalankan Kawalselia Aktiviti-aktiviti Pelabuhan Sek 18 – Kuasa Menjalankan Pendakwaan Sek 22 – Kuasa-kuasa Khas Keselamatan (Darurat, Mogok, Kepentingan Keselamatan) 2.3 UNDANG-UNDANG KECIL LEMBAGA PELABUHAN KUANTAN 1980 Disamping Itu bagi mengawal perjalanan Operasi Pelabuhan agar lebih cekap, Efisian dan selamat, Kuasa-kuasa juga diberikan kepada Pengurus Besar bagi mengawal Keselamatan Pelabuhan di bawah Undang-undang Kecil Lembaga Pelabuhan Kuantan 1980. Diantara Kuasa-kuasa yang dibekalkan bagi mengawal Keselamatan Pelabuhan adalah sepertimana peruntukan yang dibawah untuk dilaksananakan oleh Pegawai Keselamatan. Sek 34 – Kawalan Senjatapi Sek 91 – Kawalan Pematuhan Arahan Pihak Berkuasa Pelabuhan Sek 93 – Kecemasan dan Kemalangan Sek 102 – Kawalan Pencemaran Pelabuhan Sek 109 – Kawalan Harta Pelabuhan dari Kerosakan Sek 113 – Kawalan Pintu Masuk dan Keluar Sek 115 – Kawalan Jalan dan Kenderaan Sek 122 – Kawalan Lalulintas dan Parking Sek 126 – Kawalan Penyalahgunaan Dadah dan Alkohol 3 Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1952

Selain daripada kuasa yang dibekalkan oleh Akta 488 dan Akta 422 Pelabuhan Kuantan juga telah digazetkan sebagai Kawasan larangan dan tempat larangan Peringkat Saatu yang mana pemakaian Akta tersebut berjalan di Pelabuhan Kuantan. Kuasakuasa diberikan kepada Pegawai Keselamatan untuk menjalankan kuasa-kuasa yang diperuntukan untuk mengawal Kawasan dan tempat larangan sepertimana yang di syaratkan oleh kerajaan dari sebarang pencerobohan dan aktiviti-aktiviti yang boleh menjejaskankan ekonomi Negara. 3.1 PERATURAN MENGKOMPAUN KESALAHAN PELABUHAN KUANTAN 1984 Bagi menjalankan kuasa-kuasa yang dibekalkan oleh Akta 488 dan Akta 422 dan Undang-undang Kecil Lembaga Pelabuhan Kuantan, menteri telah meluluskan Peraturan mengkompaun kesalahan Pelabuhan Kuantan 1984 untuk dijadikan satu makanisma kawalan kepada aktiviti-aktiviti didalam Kawasan Pelabuhan Kuantan Kuasa yang dibekalkan kepada Pengurus Besar telah

diperturunkan kepada Pegawai Keselamatan bagi mengawal Pengeluaran, urusan pembayaran dan Pendakwaan kesalahankesalahan di Pelabuhan Kuantan. 3.2 Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 (Pin. 2007) Pindaan Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 pin. 2007 telah menurunkan kuasa kepada Pegawai Keselamatan Lembaga Pelabuhan (MTSO - Marine Transport Security Officer) untuk

Mengawalselia Pelaksanaan Kawalan Keselamatan Kawasankawasan yang di uruskan oleh Operator termasuk Perairan , Kawasan Operasi Pelabuhan dan keselamatan kapal yang berlabuh di Pelabuhan dan mengawal Kawasan-kawasan yang diluar Kawasan kawalan Operator Pelabuhan sepertimana kuasa yang disenaraikan didalam MSO 1952 (Pin 2007) Section baru Part V, 249A, 249B, 249C, 249D, 249E, 249F, 249G, 249H, 249I, 249J,249K, 249L, 249M, 249N, 249O, 249P, 249Q, 249R, 249S, 249T, 249U, 249V, 249W, 249X, 249Y, 249Z, 249AA and 249BB 4 Justifikasi Permohonan Jawatan Baru 4.1 Unit Keselamatan Operasi Kawalselia Keselamatan Bahagian Operasi/Kawalselia Lembaga

Unit

Pelabuhan Kuantan diketua oleh Seorang Penolong Pengurus Operasi KB 41 (BOMBA), dan dipecahkan kepada 2 Penolong Pegawai iaitu Penolong Pegawai BOMBA KB 32 dan Penolong Pegawai Keselamatan KP 32 (Kepolisan). (rujuk carta organisasi unit sediada) Justifikasi bagi cadangan ini adalah bagi memantapkan perjalanan Bahagian Operasi dan Kawalselia Lembaga Pelabuhan Kuantan di unit Keselamatan, adalah dicadangkan Unit Keselamatan di agihkan kepada 2 unit iaitu Unit Bomba dan Unit Keselamatan (Kepolisan) yang di ketuai oleh Pegawai dari Skim 41 bagi memudahkan sistem penyampaian dan pengawasan daripada Pengurusan dan menyelaras sistem penyampaian dan pengawasan kepada Operator Pelabuhan.

Bersesuaian dengan dengan kuasa-kuasa Akta 488, 422, Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan, Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 Pin 2007 Nyata tugas dan bebanan bagi memelihara Keselamatan di Pelabuhan yg merupakan pintu masuk dari laut menjadi keutamaan Negara. Oleh itu bagi menjalankan tugas-tugas tersebut pada masa sekarang Lembaga Pelabuhan Kuantan hanya mempunyai seorang Penolong Pegawai Keselamatan KP 32 untuk menjalankan semua tanggungjawab Kawalan Keselamatan dibawah kuasa-kuasa yang diberikan oleh akta disamping menjalankan tugas menjaga harta dan Jabatan. Selain dari itu Unit Keselamatan juga akan

dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan kuasa-kuasa yang diberikan kepada Unit Keselamatan Lembaga Pelabuhan Kuantan Terhadap Akta-akta, undang-undang Malaysia bagi maksud pencegahan dan kawalan di Pelabuhan Kuantan seperti berikut dengan kuasa Polis dan hak-hak siasatan kepada kes-kes jenayah oleh Akta Polis dan dan Arahan Ketua Polis Negara. • • • • • mengaplikasikan idea, konsep aspek keselamatan dalam menjalankan tugas, melaksanakan bidang tugas jawatannya selaras dengan peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. menjalankan tugas-tugas pengurusan kepada kakitangan di bawah kawalannnya. Memantau setiap PFSO menjalankan drill mengikut kehendak ISPS Code Mengadakan soalselidik maklumbalas pelanggan

Memantau dan memastikan tindakan sewajarnya dibuat dalam tempoh 24 jam dari masa laporan 24 jam dibuat oleh pihak operator

• • • •

Mengurus dan menganalisa aspek Keselamatan Prinsip-prinsip Keselamatan Langkah Pencegahan Pelanggaran Keselamatan (Breach of security) Sabotaj Pengintipan Penyuluhan

• • • • • • • • • • • • •

Pendidikan Keselamatan. Pengurusan Keselamatan Jabatan. Jenayah dan Jenis Jenayah Ancaman Keselamatan Negara – Narkotik Pengurusan Trafik Pengurusan Keselamatan Fizikal/ Dokumen/ Peribadi Teknik-Teknik Penyiasatan dan Penyediaan Laporan Analisa Risiko (Risk Analysis) Aspek Keselamatan Organisasi Keselamatan Cara-cara kawalan statik, rondaan dan lalu-lintas. Peraturan dan cara-cara pemeriksaan keselamatan bangunan /kenderaan/pelanggan. Pelaksanaan Arahan Keselamatan Kerajaan. - Perintah Tetap Keselamatan - Arahan Keselamatan - Keselamatan Fizikal - Pagar

- Lampu - CCTV - Pintu keluar masuk - Keselamatan Peribadi - Tapisan Keselamatan • • Penguatkuasaan Undang-undang Jenayah – Kanun Acara Jenayah (Criminal Procedure Code) - Darihal memberi bantuan dan maklumat (sek 11-14) - Darihal menangkap (sek 15-23) - Darihal Saman dan waran tangkap (sek 34,38,47, 54,57-65) - Tindakan Polis Mencegah Kesalahan (sek 103 – 106) - Maklumat dan kuasa menyiasat (Sek 107-109) • Kanun Keseksaan (Penal Code) - Ceroboh ( sek 441,442, 445, 454, 503 dan 511) - Hak mempertahankan diri (sek 96 – 106 ) - Darihal subahat dan pakat jahat jenayah (sek 107-109,11016 dan 120A) - Darihal kesalahan Terhadap Harta ( sek 379,382,390,392,410 dan 415) - Darihal kesalahan Terhadap Tubuh Badan ( sek 319, 324, 340, 359, 360 dan 368 ) • Akta Polis 1967 - Polis Bantuan - Kuasa-kuasa Polis Bantuan - Kawalan Senjata Api dan Balai • • • Undang-undang Am (General Laws) Akta Senjata 1960 o Sek. 2,3,4,5 – 9 dan 32 Ordinan Kesalahan –Kesalahan Kecil 1955

o Sek. 4-9, 10-15,20ª,21,22,21,27-29,30,31 • • • • • • • Akta Bahan Letupan 1958 o Sek. 12,19,20,23 dan 25 Ordinan Mencegah Jenayah 1959 o Sek. 2,18, & 19 Operasi Keselamatan Pelabuhan Kod Keselamatan Pelabuhan (ISPS) Keselamatan Perairan Dan Pelabuhan. Arahan Tetap Sasaran Penting. Keselamatan Pintu Keluar Masuk Pelabuhan (Daratan/Perairan).

Maka kertas kerja ini dikemukakan untuk memantapkan sistem penyampaian dan Kawalan Keselamatan di Pelabuhan Kuantan . 4.2 Keperluan Perjawatan 4.2.1 4.2.2 4.2.3 Pegawai Keselamatan KP 41 – Satu Pembantu Keselamatan Kanan KP 22 ( dua) – Tetap Pembantu Keselamatan KP 17 / KP 11 (Enam) – Kontrak / Sambilan 4.3 Justifikasi Tugas Jawatan Baru Pegawai Keselamatan KP 41

4.3.1

Pegawai Keselamatan Gred KP 41 adalah merupakan ketua unit bagi Unit Keselamatan (Kepolisan) di Lembaga Pelabuhan Kuantan yang akan ditugaskan mengawal dan melaksanakan semua kuasa-kuasa yang terkandung didalam Akta 488, Akta 422, Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan, MSO 1952 (Pin 2007) dan lain-lain akta yang terpakai.

Merangka

tugas

bagi

Unit

Keselamatan,

bertanggungjawab

Terhadap kawalan Keselamatan Bangunan, Keselamatan Operasi Pelabuhan di Kawasan Demised Area termasuk perairan dan Keselamatan kapal yang berurusan di Pelabuhan Kuantan. Berupaya mengenalpasti idea, konsep keselamatan dalam

menjalankan tugas.Mampu membuat keputusan dalam bidang yang berkaitan dengan tugas.Boleh memberi khidmat nasihat dan boleh menyebarkan pengetahuannya kepada orang lain. 4.3.2 Pembantu Keselamatan Kanan KP 22 – Tetap

Pembantu Keselamatan Gred KP 22 – bertanggungjawab untuk menyelia dan menjalankan tugas-tugas Pengurusan pentadbiran kawalan Keselamatan di Lembaga Pelabuhan Kuantan. Bidang tugas akan ditentukan oleh Pegawai Keselamatan dan Penolong Pegawai Keselamatan. Pembantu Keselamatan Gred KP 22 adalah bertanggungjawab sebagai Pembantu Keselamatan untuk menjalankan kerja-kerja Pemeriksaan Keselamatan, Pematuhan Keselamatan oleh Operator dan Pengguna-pengguna Pelabuhan. Bertanggungjawab sebagai Pen. Pegawai Penyiasat yang akan dibekalkan latihan untuk menyiasat kes-kes jenayah yang telah di serahkan oleh PDRM untuk Pelabuhan-pelabuhan di Malaysia. 4.3.3 Pembantu Keselamatan KP 17 (6 Perjawatan)– Kontrak / Sambilan.

Pembantu Keselamatan Gred KP 17 / KP 11 akan ditugaskan sebagai Pengawal Keselamatan di Pejabat Lembaga Pelabuhan Kuantan. Tugas akan dilaksanakan 24 jam sehari dan tertumpu kepada aspek kawalan Keselamatan Pejabat dan lain-lain tugas Keselamatan yang akan diarahkan oleh Ketua Jabatan dan Ketua Unit. 5 SENARAI TUGAS UNIT KESELAMATAN LEMBAGA PELABUHAN KUANTAN 5.1 • Unit Operasi Keselamatan Penguatkusaan ISPS (PASO/DAO) o Pemeriksaan Keselamatan Kapal o Pemeriksaan Kawalan Masuk o Pemeriksaan Keselamatan Kargo • • • • • • • • • • • • • Penguatkusaan Keselamatan DG Penguatkuasaan Keselamatan Safety Penguatkuasaan Keselamatan Marine Penguatkuasaan Keselamatan Kawasan Larangan dan Tempat Larangan Penguatkuasaan Akta Pelabuhan Penguatkuasaan Undang2 Kecil LPKtn Penguatkuasaan ISO 2000 Penguatkuasaan Kawalan Keselamatan Bangunan LPKtn Pemeriksaan Keselamatan Bangunan Latihan / Drill / Exercise Security/Safety Kawalan Rekod Operasi ISO/ISPS Operasi Keselamatan Pelabuhan Kod Keselamatan Pelabuhan (ISPS)

• • • • •

Keselamatan Perairan Dan Pelabuhan. Arahan Tetap Sasaran Penting. Keselamatan Pintu Keluar Masuk Pelabuhan (Daratan/Perairan). Langkah Pencegahan Pelanggaran Keselamatan (Breach of security) • • • • • • • • • • • • • Sabotaj Pengintipan Penyuluhan

Pendidikan Keselamatan. Pengurusan Keselamatan Jabatan. Jenayah dan Jenis Jenayah Ancaman Keselamatan Negara – Narkotik Pengurusan Trafik Pengurusan Keselamatan Fizikal/ Dokumen/ Peribadi Teknik-Teknik Penyiasatan dan Penyediaan Laporan Analisa Risiko (Risk Analysis) Aspek Keselamatan Organisasi Keselamatan Cara-cara kawalan statik, rondaan dan lalu-lintas. Peraturan dan cara-cara pemeriksaan keselamatan bangunan /kenderaan/pelanggan. Pelaksanaan Arahan Keselamatan Kerajaan. - Perintah Tetap Keselamatan - Arahan Keselamatan - Keselamatan Fizikal - Pagar - Lampu - CCTV

- Pintu keluar masuk - Keselamatan Peribadi - Tapisan Keselamatan • • Penguatkuasaan Undang-undang Jenayah – Lain-lain tugas Operasi

5.2 •

Unit Kompaun / Tadbir ISPS/DG/ISO o Pendaftaran PENS o Dokumentasi PENS

• • • • •

Penyediaan Dokumentasi Pengeluaran Kompaun Penyediaan Dokumentasi Pendaftaran Kompaun (Port Syscom) Penyediaan Dokumentasi Semakan Kompaun (Port Syscom) Penyediaan Dokumentasi Kutipan Kompaun (Port Syscom) Dokumentasi o Peyediaan Kertas Pertuduhan o Pendaftaran saman

• • • • • • • 6.

Penyediaan Dokumentasi Kertas Pendakwaan Penyediaan Dokumentasi Kertas Pendaftaran Kes Penyediaan Dokumentasi Kertas Penyampai Saman Urus Tadbir Am/Surat menyurat Keselamatan Urus Rekod Rekod Keselamatan Penyediaan dan Pengurusan Pengeluaran Pas tahunan Pelabuhan Kuantan/Kemaman Lain-lain tugas Operasi Implikasi Kewangan Jabatan

Dengan pengujudan jawatan baru, Jabatan akan mengalami pertambahan Perbelanjaan mengurus untuk pembayaran emplumen kepada kakitangan baru. Walaubagaimanapun perbelanjaan bagi menyediakan khidmat kawalan Keselamatan di Bangunan Lembaga Pelabuhan Kuantan dapat dijimatkan dengan adanya kakitangan Keselamatan sendiri. Kesan bagi jangkamasa panjang adalah lebih praktik memandangkan tugas kawalan yang diswastakan tidak pernah menepati kehendak dan tahap yang memuaskan sepanjang tugas kawalan Keselamatan di Bangunan Perdagangan Lembaga Pelabuhan Kuantan di Swastakan. 6.1 Perbelanjaan Emolumen Perjawatan Baru. 6.1.1 Pegawai Keselamatan KP 41 6.1.1.1 P1T1 6.1.2 Pembantu Keselamatan KP 22 6.1.3 Pembantu Keselamatan KP 17 6.2 Tanggungan Perbelanjaan Semasa Unit Keselamatan 6.2.1 Emolumen Pen. Pegawai Keselamatan KP 32 Perdagangan. Adalah diharapkan permohonan bagi mengujudkan pasukan Keselamatan di Lembaga Pelabuhan Kuantan di pertimbangkan oleh Tan Sri Pengerusi, Dato Pengurus Besar dan semua ahli Lembaga Pengarah. 6.2.2 Kontrak Kawalan Keselamatan Bangunan

Disediakan Oleh

Abd.Rahman bin Yahaya Penolong Pegawai Keselamatan Kanan Lembaga Pelabuhan Kuantan.

Disokong. Capt Muhamad bin A.Rahman Pengurus Operasi/Kawalselia Lembaga Pelabuhan Kuantan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.