Anda di halaman 1dari 7

KHUTBAH JUMAAT

" "
# # Mac 2003 / 12 Zulh !!ah 1423" 14

$4 0 ( ( ) $ & $5 6 7% ' , 3 $ 1 ( $ * * $ * + *% $ 2 & ' $ ( ( $ /, * * -. $ :; & 3 $ 9 CD * AB * ( EF $ ; $ 0 * ( =$ >? @ * 8 $ 2 ( $7 ( & < $ A2 & I 2 ( $ G $ $ D & J $ + ( H. $ ) $ :; * H ( ; ( & . & L * 2K $ 4 %MN $4 $ $A O @ $ ( % 2 ) + A ) A ; ( $ ( & $ & $ & * $$ * $ $ ( 7 ( 42 $ % $ $%S E @ 4 % T ' $ & M $ ; $ N @ & R & $ P $ Q) * N $ :) S W $ $ 2 & @ + & V ( S + @ M & & H & &%( =U $ $ , ( $ 2 $ O $ 42 )* Y C+ $ U $ U ) $ 2 $ $ % * * Z X ' * S E $ W $ $ C+ @ & R ( $ * $ % $4 . [ E \ ' 1 * ( ( $ $ $4 & $ ^ ) + H . ]) + = U E G ]% \ Z * * @ * $ $ $ $ & ( $ @ $ @ ( $ $ & . ; * * . $ H ( @ & H & * +? & ( & >( R42 & $ $ A2 ( ' $ @ A* [ ( ' $ )
Muslimin yang dirahmati Allah,
Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan bersyukur atas segala rahmat dan nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepada kita semua. Semoga dengan rahmat Allah itu kita semua akan terus hidup dalam suasana negara kita yang aman dan makmur. Mudah-mudahan denagan segala kelebihan nikmat dari Allah, kita semaua tetap teguh dan kuat sebagai muslim yang taat dan bertakwa kepadaNya.

Muslimin yang dirahmati Allah,


1

Sebagaimana kita sedia maklum bahawa negara kita telah dipilih sebagai tuan rumah bagi persidangan Pergerakan Negara-Negara berkecuali atau NAM pada kali ini. Pemilihan ini dibuat berasaskan kepada rekod kejayaan serta keupayaan negara kita dalam mengendalikan serta melaksanakan tanggungjawab yang berat seumpama ini. Sesungguhnya pemilihan ini adalah merupakan satu penghargaan dan pengiktira an yang paling bermakna bagi negara kita . Muslimin yang dirahmati Allah, !ntuk melaksanakan tanggungjawab tersebut kita juga sedia maklum bahawa kerajaan telah membuat persediaan yang secukupnya untuk memastikan persidangan tersebut berjalan dengan aman dan selamat ini kerana kita percaya bahawa kerajaan kita berkemampuan untuk berbuat sedemikian. Namun demikian, kita sebagai rakyat Malaysia khususnya yang beragama "slam tidak seharusnya memandang sepi terhadap peristiwa bersejarah ini dengan tidak menyumbang apa-apa untuk kebaikan negara kita. #ehadiran dan kedatangan para peserta Persidangan Pergerakan Negara-Negara $erkecuali atau NAM, serta keberadaan mereka disini, bila kita nilai dari sudut "slam, mereka adalah tetamutetamu kita. %leh itu, sebagai tuan rumah, "slam mewajibkan supaya kita menghormati tetamu itu dengan selayaknya. &irman Allah'

(Maksudnya ' Nabi )ut berkata ' sesungguhnya mereka itu tetamuku . Maka janganlah kamu memberi malu kepadaku*. Manakala +asulullah S.a.w. pula dalam sebuah hadisnya yang panjang, antara lain $aginda bersabda'

;LE< O2V c

( H ( $ ) $ [ ( &7 ; * a * +Z * B $ _ & ( $ 2 * [ $ * ` * ( $ E2 $ ( EF $ ) $ ( & D * ( b& E( +G


#

Maksudnya : Barang siapa yang b riman k pada Allah dan Hari Akhirat, maka muliakanlah !h"rmatilah# t tamunya.$
!Hadis %i&ayat Ash'(yaikhani #

$erdasarkan maksud Al -uran dan hadis di atas, jelaslah kepada kita bahawa, sebagai umat "slam kita telah diajar oleh agama kita supaya menghormati tetamu. Muslimin yang dirahmati Allah, Pada masa ini , imej umat "slam telah digambarkan di peringkat dunia dengan imej yang buruk. !mat "slam telah di label sebagai pengganas yang suka melakukan pelbagai kerusakan , bersikap bengis dan sebagainya. %leh itu, kita hendaklah mengambil kesempatan serta peluang semasa kehadiran tetamu dari pelbagai negara, agama dan budaya ini dengan memperlihatkan hakikat mulia akhlak islam yang sebenarnya, terutamanya dalam melayani dan berinteraksi dengan para tetamu tersebut. !ntuk memenuhi kehendak hadis yang telah dibacakan sebentar tadi, kita uma islam hendaklah sentiasa menjaga akhlak kita terhadap para tetamu yang hadir. .i antara aspek yang perlu diutamakan ialah / (i* Menggunakan bahasa percakapan yang baik, lembut serta bersopan santun, kerana dengan bahasa yang baik

akan memikat hati yang mendengar dan akan menyerlahkan keindahan islam.Allah ber irman '

(Maksudnya ' .an ucapkanlah kata -kata yang baik kepada manusia *.

(ii* kita hendaklah selalu menunjukan tingkahlaku serta perbuatan yang mulia. !mpamanya, dengan mengamalkan sikap suka tolong menolong dan bersedia memberikan bantuan serta menunjuk jalan bagi memudahkan para tetamu di dalam berurusan. "ni sesuai dengan irman Allah S12 di dalam Surah Al-#ah i ayat 113 '

Maksudnya :

$ [ $ ) $ * ( H1 $ ( ' ' $ . $ , * I ZV $ _ ( $ E( +G & ( ' $ U $ \ $ G $ 0 ( $7 ; 110 57 / fMb eVH c d::: T * +W $ Tc


4 %leh itu, sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan 2uhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh....4 ! (urah Al'Kah)i : Ayat **+ #.

(iii* Selaku umat "slam kita juga hendaklah menunjukan perwatakan muka yang manis dan sentiasa memberikan senyum kerana dengan perbuatan yang sedemikian akan menambat hati dan perasaan senang untuk para tetamu berintraksi dengan kita. "ni sesuai dengan apa yang pernah dipesan oleh +asululllah saw. bahawasanya,"( nyum itu adalah m rupakan suatu s d kah". Muslimin yang dirahmati Allah,

Selain daripada tiga pekara yang wajid kita laksanakan terhadap tetamu kita juga hendaklah sentiasa menjaga emosi. #ita tahu bahawa tetamu-tetamu kita datang dari pelbagai negara. %leh itu kita sepatutnya menjaga emosi kita supaya apa yang kita lakukan tidak membawa kepada rosaknya hubungan peribadi dan juga hubungan peringkat negara. #adang-kadang disebabkan emosi yang tidak terkawal, memburukan hubungan peribadi kita dengan para tetamu kita. Sekiranya perkara seumpama ini dibiarkan tanpa dikawal, maka dikuatiri akan merosakkan hubungan negara kita dengan negara-negara lain. Mengawal emosi kita adalah sangat penting terutama dalam menhadapi cabaran- cabaran yang berterusan kepada kita umat islam. Pada hari ini negara kita telah memperlihatkan kemantangan kita dalam mengurus kom lit dalam negara dan antarabangsa. %leh sebad itu kita rakyat Malaysia seharusnya bijak dan mencontohi kepimpiman kita apabila kita mengendalikan emosi kita. Muslimin yang dirahmati Allah, Negara kita dengan tegas dan berani memperjuangan keamanan dunia dan menentang apa jua bentuk kekerasan, keganasan dan peperangan. "ni semua dilakukan selaras dengan kehendak islam dan demi kebahagian manusia seluruhnya. %leh itu, kita rakyat Malaysia khasnya umat islam hendaklah bersatu dan berpadu menyokong usaha kerajaan kita memperjuangkan keamanan ini dan berdiri teguh bersamanya. #ita sedar bahawa dalam suasana keamanan dunia yang tidak terjamin dan kemungkinan perang boleh berlaku, khususnya di "ra6 maka sekali lagi kita umat islam malayisa dingatkan agar lebih bijaksana dalam menangani isu tersebut. "n penting agar tindakan kita tidak akan merugikan kita dan negara kita. #ita percaya, dalam keadaan marah, simpati dan kecewa mungkin ada pihak -pihak yang tidak bertangggungjawab cuba

4 menangguk di air keroh4 dengan mengambil tindakan sendirian dan tidak bijak . Maka jika ini berlaku , yang akan ruginya ialah diri sendiri, keluarga , bangsa dan negara. %leh itu kita umat islam mesti mempunyai keyakinan dan pendirian yang jelas dengan tidak terpengaruh kepada dorongan hawa na su sebaliknya patuh kepada keputusan yang di buat oleh kerajaan kerana tindakan dan pendirian kerajaan berasaskan maklumat dan akta yang benar , tepat serta bijaksana. Muslimin yang dirahmati Allah, .ari penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan, nyatalah kepada kita bahawa betapa pentingnya kita menghormati tetamu dan menjaga emosi supaya keindahan "slam tergambar dalam penghayatan peribadi kita umat islam. .engan itu, baik secara sedar atau tidak ia akan dapat mengikis ikiran negati terhadap "slam dan umat "slam seluruhnya. Akhirnya khutbah pada hari ini menyeru dan mengajak kita semua supaya bersatu hati ke arah melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan kepada masyarakat dan negara. Marilah sama-sama kita berdoa kehadrat Allah swt., semoga negara kita dan seluruh dunia ini sentiasa kekal dalam keamanan dan terhindar dari berlaku sebarang kekacauan dan peperangan yang , boleh menyebabkan kemusnahan sesebuah negara dan kematian manusia yang tidak berdosa.

$ V & ( ; $ * $ ( & b$ 2 & + g * 0 ( . $ $ Z ( G ( *) $ $ R2 ) * ' * ( EG @ * 2 $ D $ ( $ *Z ( & _7 $ $ ] * (E*h\ ( * 6\ ( [ $ $ 2 $ ,= * 7 * @ . $ ( $ a $ $ ] * (E* b $ i * ( _Sj2 k & ) S 6 * ? * 2 * & E' @ H & @ R* ) ] & $ 2 ( & b( 6 $ 3 $ $ * $ C ( $ 42 j $ 4 : E* +\( $ & & $ D > 3 H 9 8 H 9 ( * $ * $ ( & ( $ & $ ( ( (
8

) $ 2 * $ 2 ( & b$ \$ ( E*h $ + ] $ $ * ( ?* * - ' ( [ * B ' * ?* * + ' ( ' ( $ ( E* 6 '$ ( E 2 ( & ?$ * + 2 ( & ( & $ ]i [ $ $ ]i ' ( H > ( $ ) & * $ 6 * * B G ( O *& @ R & 2 2 ( & $ 3 & D $ & : ( $ * & ( E V @ & H ( D