Anda di halaman 1dari 10

INDIKATOR PENGUKOR

Pertumbuhan ekonomiialah pembangunan ekonomi berbentuk fizikal seperti pertambahan keluaran barang dan perkhidmatan, pertambahan infrastruktur dan peningkatan pembangunan ekonomi lain. Ianya merupakan alat untuk mengukur prestasi pembangunan negara. Pertumbuhan ekonomi ialah peningkatan dalam kegiatan ekonomi yang menyebabkan pertambahan keluaran (KDNK benar) dalam sesebuah ekonomi.

KDNK benarialah nilai barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan dalam sesebuah negara mengikut harga tetap pada tahun asas. Pengukur prestasi pembangunan ekonomi berbentuk fizikal misalnya pertambahan umlah keluaran barang perkilangan, pembangunan infrastruktur, pembangunan umlah sekolah dll.

Pertumbuhan ekonomi ! "KDNK benar tahun baru # KDNK benar tahun asal) $ KDNK benar tahun asal% & '(() (*ara pengukuran yang lebih sesuai kerana menun ukkan pertambahan output dalam negara berkenaan)atau Pertumbuhan ekonomi dihitung mengikut harga tetap pada tahun asas untuk mengelakkan pengaruh kesan inflasi.

Pembangunan ekonomiadalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahanpendudukdan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas daripertumbuhan ekonomi(economic growth)+ pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlan*ar proses pembangunan ekonomi.

http://robiah1 ! "b#og$pot"%om/&'11/'&/(ormu#a)makro

INDIK,-./ P012,34N,N 0K.N.1I

Pembangunan selalunya menimbulkan impak yang positif atau negatif, maka diperlukan satu pengukur yang boleh diper*ayai untuk mengukur kesan pembangunan terhadap negara. Indikator5indikator kun*i pembangunan se*ara dasarnya dapat diklasifikasikan men adi indikator ekonomi dan indikator sosial

,N-,/, INDIK,-./ 0K.N.1I I,7,8


Keluaran negara kasar per kapita

Kela uan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara dan Pendapatan negara kasar (3NI) perkapita dengan pendekatan Pur*hasing Po6er Parity (PPP)

,N-,/, INDIK,-./ ;.;I,7 I,7,8


Indeks Pembangunan 1anusia (8DI) atau 8uman De9elopment Inde& dan Indeks mutu hidup(P:7I) atau Physi*al :uality 7ife.