Anda di halaman 1dari 25

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA KES NO.

7/4-2284/06 DI ANTARA TAN BENG WAH DENGAN HONG LEONG ASSURANCE BERHAD AWARD NO: Di hadapan Tempat Tarikh R & kan : : : 022 TAHUN 20

TUAN HAMDAN BIN INDAH - PENGERUSI (Bersidang Berseorangan) Mahkamah Per sahaan! " a#a $ mp r% ''%(%'))* -)%(%')).! --%(%')).! /%0%')-)! '1%2%')-) 3 ')%(%')-)% ')%--%'))*! (%'%'))1! *%.%'))1! /%1%'))(! -0%(%'))(! *%/%')).! '1%2%')-) 3 0-%2%')-)% En,ik P% 5i,knes4aren dari Tet an 5i,knes4aren 3 Asso,iates Me4aki#i Pihak 6ang Men nt t % En,ik N% Si7a+a#ah +ersama dengan 8ik Reena En+asegaram dari Tet an Shearn De#amore 3 8o% Me4aki#i Pihak S9arikat%

Tarikh Per+i,araan: Tarikh Se+ tan :

Per4aki#an

R & kan: Ini ada#ah sat r & kan di +a4ah Seks9en ')(0) Akta

Perh + ngan Per sahaan -.*1 +ersa+it dengan pem+ angan ker&a T!" B#"$ W!% (se#epas ini dise+ t se+agai :6ang Men nt t;) o#eh H&"$ L#&"$ A''()!"*# B#)%!+ (se#epas ini dise+ t se+agai :S9arikat;)%

AWARD "es ini m #a di+i,arakan pada -)%(%')). dan se#epas +e+erapa ka#i ditangg hkan! te#ah se#esai didengar pada ')%(%')-)% '% Peg am 6ang Men nt t te#ah memohon masa nt k mem<ai#kan

h &ah +ert #is sehingga /%-)%')-)% mohon

Manaka#a peg am S9arikat p #a iait sehingga

nt k men&a4a+n9a da#am tempoh * mingg

-(%--%')-)% "em dian peg am 6ang Men nt t di+eri masa 0 mingg nt k mem<ai#kan h &ah +a#as% 0% "es ini me#i+atkan pertikaian di antara 6ang Men nt t! Tan Beng

=ah 9ang memegang &a4atan Pengarah Ur san " mp #an (Gro p Managing Dire,tor) dengan ma&ikann9a >ong $eong Ass ran,e Berhad (se#epas ini dise+ t se+agai S9arikat)%

/%

6ang Men nt t m #a +eker&a dengan S9arikat pada (%0%'))/ nt k pem+ang nan perniagaan ins ran >$A nt k

dengan t gas am

ked a?d a ins ran n9a4a dan ins ran am% =a#a p n s rat ta4aran #antikan +ertarikh -'%'%'))/ men9e+ tkan tarikh perm #aan ker&a ia#ah -2%/%'))/% 2% Pada ''%-'%'))/ S9arikat te#ah menaikkan ga&i 6ang Men nt t

dari RM/2!)))%)) kepada RM/*!2))%)) se+ #an dan mem+a9ar +on s 0 + #an +er& m#ah RM--)!'.)%)) nt k tah n '))/ se+agai +a#asan

pen,apaian dan s m+angan kepada S9arikat%

*%

Se,ara ti+a?ti+a pada -/%-%'))2 S9arikat te#ah menge# arkan nt k menamatkan peker&aan 6ang Men nt t dengan

notis penamatan

k atk asa serta merta% A#asan 9ang din9atakan da#am notis terse+ t seperti +erik t:? 14 January 2005 Mr. Tan Beng Wah 150-15-3 Villa Flora Jalan Burhanuddin Helmi Taman Tun Dr !mail "0000 #uala $um%ur. Dear Mr. Tan. Notice of Termination We ha&e' on !e&eral o((a!ion!' e)%re!!ed our di!!a*i!+a(*ion ,i*h your %er+orman(e a! -rou% Managing Dire(*or ./-MD01 o+ Hong $eong 2!!uran(e Berhad and !ough* an im%ro&emen* in your %er+orman(e. Ho,e&er' ,e regre* *o no*e *ha* ,e ha&e +ound no im%ro&emen* in *he le&el and 3uali*y o+ your %er+orman(e a! -MD. We ,ri*e *o *ermina*e your em%loymen* ,i*h immedia*e e++e(*. 4ur!uan* *o *he *ermina*ion (lau!e in your le**er o+ o++er da*ed 12 Fe5ruary 2004' ,e ,ill %ay you one .11 mon*h6! !alary in lieu o+ no*i(e. 7our! +ai*h+ully' 8igned 9.......................... Da&id T!ui #ing :hung 4re!iden* ; :<=

K#' S,!)-.!/ 1% S9arikat te#ah memanggi# d a orang saksi dan mem<ai#kan sat

Ikatan Dok men 9ang ditanda @A@%

(%

8A=- ia#ah En,ik Da7id Ts i "ing 8h ng 9ang pada masa 9ang

materia# +ert gas se+agai Presiden dan 8EA >ong $eong 8redit di mana 6ang Men nt t me#apor kepadan9a%

.%

Mengik t +e#ia ! 6ang Men nt t te#ah diam+i# +eker&a

nt k

menggantikan En,ik "> 8hia 9ang pada ketika it S9arikat%

men&adi 8EA

6ang Men nt t te#ah di+a4a +er& mpa dengan Penger si

S9arikat! Tan Sri B ek $eng 8han dan +erdasarkan kepada res me dan tem d ga 9ang di&a#ankan 6ang Men nt t te#ah diam+i# +eker&a dengan ga&i perm #aan RM/2!)))%)) se+ #an%

-)%

Pada + #an Disem+er '))/ S9arikat te#ah mem+a9ar +on s Mengik t 6ang

+ersamaan dengan 0 + #an ga&i +er& m#ah RM--)!'.)%))% 8A=+a9aran +on s terse+ t se+agai pampasan

kerana

Men nt t te#ah kehi#angan +on s apa+i#a +e#ia di s9arikat 9ang terdah #

me#etakkan &a4atann9a

nt k +eker&a dengan S9arikat sekarang dan

+ kan#ah dise+a+kan S9arikat +erp ashati dengan prestasi +e#ia %

--% 6ang

Ini kerana se+e# m it ! pada '%(%'))/! 8A=- te#ah mem+eritah Men nt t +aha4a S9arikat te#ah menga#ami kek rangan

perniagaan% 8A=- te#ah meminta 6ang Men nt t sat

nt k men9ediakan

#aporan ke atas S9arikat% Ma#ahan &ika per# ! 6ang Men nt t +o#eh

mendapatkan +ant an # ar dan 8A=- te#ah men,adangkan seorang ,a#on +ernama Peter Monks<ie#d%

-'%

Pada '.%.%'))/ 6ang Men nt t te#ah mem+entangkan sat mengenai strategi perniagaan% Bagaimanap n 8A=-

#aporan

+erpendapat #aporan terse+ t tidak mem askan dan 6ang Men nt t te#ah gaga# nt k mem+erikan inisiati< nt k S9arikat 4a#a p n 6ang

Men nt t te#ah +ert gas se#ama 1 + #an%

-0%

"em dian pada ')%-)%'))/ 8A=- seka#i #agi te#ah +er& mpa +e#ia tentang ke#emahann9a

dengan 6ang Men nt t dan mem+eritah ter tama di segi +erik t:? (a)

a #a,k o< #eadership a+i#ities in,# ding the ina+i#it9 to + i#d a ,ore management teamC

(+)

4eaknesses iss esC

in managing

inter?,ompan9

+ siness

(,) (d) (e)

a tenden,9 to mi,ro?manageC the a+sen,e o< a trans<ormation p#anC the #a,k o< str ,t ra# ,hanges o< organiDation + siness dire,tionC and

(<)

nsatis<a,tor9 +an,ass ran,e + siness%

-/%

Se#ain dari 8A=-! Penger si S9arikat & ga te#ah men9atakan terhadap prestasi 6ang Men nt t% Ini din9atakan

keke,e4aan +e#ia

da#am emai#n9a +ertarikh '-%-)%'))/ dan '*%-)%'))/% "ed a?d a emai# terse+ t te#ah & ga disa#inkan kepada 8A=-% +ertarikh '-%-)%'))/ +er+ n9i seperti +erik t:? "and ngan emai#

: ha&e read !ome o+ *he email e)(hange! 5e*,een H$2 and H$B on *he de&elo%men* o+ 5an(a!!uran(e %rodu(*!. +ell *ha* *here had 5een *oo mu(h (ri!!-(ro!! *al>ing 5e*,een %eo%le in H$B and H$2 on *he !u5?e(*. $o*! o+ email! had 5een !en* *o ea(h o*her. $o*! o+ o5!er&a*ion! 5eing made and %re!um%*ion! added *o *he (on+u!ion. The +a(* remain! *ha* no*hing had 5een (rea*ed !o +ar +or mar>e*ing. <&eryone ha! a rea!on and held *heir ground!. Thi! i! una((e%*a5le. !%o>e *o you la!* ,ee> *ha* *o ma>e i* ha%%en' you ha&e *o *a>e re!%on!i5ili*y o+ *he ma**er @ *ha* H$2 ha! *o (ome ou* ,i*h a +e, %rodu(*! *ha* 5ear H$26! name. The a5ili*y *o !u((eed de%end! on a (lear under!*anding 5e*,een *he -MD! and in *heir genuinene!! *o ,or> a! a grou%' hen(e you mu!* *al> *o ea(h o*her and no* le* *he de%ar*men*al manager! argue among *hem!el&e!. <a(h ,ill ha&e !ome*hing *o !ay and *o add *o *he !*alema*e.0 Manaka#a emai# +ertarikh '*%-)%'))/ p #a ada#ah seperti di m ka s rat 02 Ikatan Dok men @A@ +er+ n9i seperti +erik t:? /Ao, *ha* you ha&e 5een ,i*h H$2 +or a5ou* " mon*h!. ,ould a%%re(ia*e i+ you (ould %re%are an e&alua*ion re%or* and a %o!i*ioning %a%er o+ *he (om%any +or re&ie,. * i! al!o *imely *ha* ,e under*a>e a (om%rehen!i&e re&ie, o+ *he (om%any in order *o o&er!ee *he &alue %ro%o!i*ion o+ *he 5u!ine!! under your ne, leader!hi%.0

-2%

Pada .%--%'))/ 6ang Men nt t te#ah mem+entangkan kertas

,adangann9a +erta& k >$A B siness E7a# ation '))/ dengan t & an nt k men9ediakan sat ha#at & gam+aran +esar perniagaan >$A hari ini dan

9ang pat t diam+i#%

-*%

Bagaimanap n S9arikat + kan saha&a tidak p ashati dengan tetapi & ga dengan persem+ahan 9ang di+ at o#eh

kertas ,adangan it

6ang Men nt t kerana kek rangan isi (#a,king in s +stan,e)%

-1%

"em dian pada ''%--%'))/ 6ang Men nt t te#ah menghantar

emai# kepada Penger si S9arikat menerangkan kema& an perniagaan S9arikat% Pada hari 9ang sama Penger si S9arikat te#ah men&a4a+ emai# terse+ t men9atakan rasa tidak p ashatin9a dan mengharapkan 6ang Men nt t s pa9a dapat men9 m+angkan kema& an perniagaan%

-(%

Pada

'0%--%'))/

Ea4atank asa

Ga&i

S9arikat

te#ah

mem+in,angkan peni#aian ke atas 6ang Men nt t dan prestasin9a tidak mem askan% Dengan it

mendapati te#ah

&a4atank asa

men,adangkan s pa9a tidak mem+eri kenaikan ga&i kepada 6ang Men nt t% Minit per+in,angan it Dok men @A@% terdapat di m ka s rat 0(?/) Ikatan

-.%

Bagaimanap n

S9arikat

te#ah

mem+ at

kep t san

nt k

mem+erikan +on s 0 + #an kepada 6ang Men nt t se+agai gantir gi kepada +e#ia 9ang #ama% kerana kehi#angan +on s aki+at meningga#kan s9arikat

')%

Pada 1%-%'))2 8A=- seka#i #agi te#ah mengadakan per& mpaan

dengan 6ang Men nt t dan mem+eritah n9a S9arikat tidak +erp ashati dengan prestasin9a seperti soa#an dan &a4apan No% '. pen9ata saksi +e#ia % 7

/2B.

Wha* o*her i!!u!e! did you rai!e during your mee*ing ,i*h *he :laiman* on C.1.2005D al!o in+ormed *he :laiman* *ha* hi! leader!hi% and managemen* o+ *he :om%any had 5een +ound *o 5e un!a*i!+a(*ory. +ur*her rai!ed *he +ollo,ing i!!ue!Ea. 5. The :laiman*6! ,ea> (om%e*en(y le&el a! *he -rou% Managing Dire(*orF The :laiman*6! +ailure *o !ho, &i!i5le e++or* *o ga*her (. d. e. $a(> o+ (ohe!i&ene!! managemen* among!* *eam *he (ore e++or*! managemen* *eamF 5uilding re!ul*ing in a la(> o+ (ore 5u!ine!! momen*umF Failure *o re(ommend any !*ru(*ural (hange! and a *ran!+orma*ion %lanF Failure *o %ro%o!e and im%lemen* a e++e(*i&e %lan +or Ban(a!!uran(e de!%i*e *he %er+orman(e 5eing 5elo, *arge* and *he +o(u! on *he !ame 5eing %la(ed 5y *he :om%anyF +. $a(> o+ &i!i5le a(*ion %lan! or do(umen*!G +rame,or> ,herein *he :laiman* i! !een *o ha&e e)amined e&ery a!%e(* o+ *he 5u!ine!! and a!!e!!ed i*! %o!i*ion in *andem ,i*h *he -rou%6! a!%ira*ion! *o 5uild a glo5ally (om%e*i*i&e and re!ilien* (om%anyF and g. 2 la(> o+ (lien* rela*ion!hi% 5uilding e++or*! *o e!*a5li!h ra%%or* ,i*h >ey (or%ora*e (lien*!.

'-%

Da#am per& mpaan it

8A=- & ga te#ah memak# mkan kepada

6ang Men nt t +aha4a S9arikat menganggap 6ang Men nt t tidak ses ai se+agai Gro p Managing Dire,tor dan dengan perset & an +ersama 6ang Men nt t sepat tn9a +er nd r%

''%

Bagaimanap n 6ang Men nt t te#ah mengatakan dia ingin nt k +er+in,ang tapi 8A=- tetap

+er& mpa dengan Penger si

mengatakan tidak per# % Di akhirn9a per& mpaan it ! 6ang Men nt t akan mem+eritah kem dian sama ada dia akan me#etak &a4atan%

'0%

Pada (%-%'))2 6ang Men nt t te#ah menghantar emai# kepada nt k

Penger si S9arikat menerangkan tindakan 9ang te#ah diam+i# mema& kan perniagaan S9arikat%

'/%

Emai# terse+ t te#ah di&a4a+ o#eh S9arikat me#a# i emai# +ertarikh

.%-%'))2 9ang mana Penger si te#ah mengatakan pendapatn9a s pa9a 6ang Men nt t tidak #agi men&adi 8EA%

'2%

6ang Men nt t te#ah men&a4a+ emai# terse+ t pada tarikh 9ang s pa9a di+eri pe# ang nt k +eker&a mener skan

sama mera9 ran,angann9a%

'*%

Pada -)%-%'))2 8A=- te#ah +er& mpa dengan 6ang Men nt t

dengan men,adangkan 0 + #an ga&i sekiran9a 6ang Men nt t +erset & nt k me#etakkan &a4atan% 6ang Men nt t mengatakan dia

memer# kan masa tapi tidak pernah mem+antah atas ,adangan it %

'1%

Pada -'%-%'))2 8A=- te#ah men9erahkan sat

dera< s rat

per#etakkan &a4atan kepada 6ang Men nt t% "em dian pada -/%-%'))2

6ang Men nt t mengatakan perset & ann9a dengan s9arat S9arikat mem+a9ar gantir gi

nt k me#etakkan &a4atan nt k * + #an%

'(%

Bagaimanap n S9arikat tidak +erset &

dengan s9arat it

dan

ekoran dari it

S9arikat te#ah menge# arkan s rat +erhenti ker&a pada S rat terse+ t te#ah diterima o#eh 6ang Men nt t + #an ga&i

hari 9ang sama%

dengan +antahan dan 6ang Men nt t te#ah di+erikan sat se+agai ganti notis%

K#' Y!"$ M#"("/(/ '.% "eterangan 6ang Men nt t terkand ng da#am pen9ata saksi 9ang

ditanda se+agai 8$=S(-)%

0)%

Mengik t +e#ia ! dia te#ah dipe#a4a mas k ke S9arikat Responden En,ik "> 8hia dan di+ant o#eh

o#eh 8EA S9arikat pada masa it Penger si S9arikat iait

Tan Sri B ek $eng 8han%

0-%

Se+e# m it

6ang Men nt t ada#ah 8EA

nt k Asia $i<e (M) Bhd Antara t gas 6ang

dari Septem+er '))) hingga Fe+r ari '))/%

Men nt t ada#ah seperti da#am Soa#an dan Ea4apan No% 1 dan ( pen9ata saksi 9ang diterima se+agai 8$=(-)(a):? /C. HE 2E Wha* ,ere your general du*ie! en*ru!*ed *o you ,hen you ?oined *he :om%anyD They ,ere e!!en*ially' *he de&elo%men* o+ H$26! in!uran(e 5u!ine!! +or 5o*h $i+e n!uran(e and -eneral n!uran(e.

10

I.

HE 2E

Wha* el!e do you do' ,hil!* e)e(u*ing your du*ie!D 2! *he -rou% Managing Dire(*or' had a**ended had Huar*erly 8*ra*egi( Bu!ine!! Mee*ing .H8BM1 and 2++irma*i&e 2(*ion! Mee*ing .22M1' ,here re%or*ed *he a(*ion! *ha* *o my !u%erior!. ,ere held on 2G12G2004.0 ,ould *a>e in *he

!*ra*egi( *hru!* area! o+ *he :om%any6! 5u!ine!! ,i!h *o !*a*e *he!e mee*ing! 2G"G2004' CGBG2004 and

0'%

Pada ''%-'%'))/ 6ang Men nt t te#ah menerima s rat dari memak# mkan ga&i +ar n9a +erm #a -%-%'))2 ada#ah

S9arikat

RM/*!2))%)) dan di+eri +on s 0 + #an +er& m#ah RM--)!'.)%))%

00%

Ti+a?ti+a pada 1%-%'))2 8A=- te#ah memanggi#n9a

nt k sat 8A=-

per& mpaan pada p k # '%)) petang% Di da#am per& mpaan it mem+eritah

6ang Men nt t +aha4a Penger si S9arikat tidak senang

hati dengan prestasin9a kerana tidak men,apai :ke9 , stomers; S9arikat dan te#ah menghadiri s mmit ,on7ention sepen h masa 9ang diadakan pada '*%-)%'))/ hingga '%--%'))/%

0/%

=a#a p n 6ang Men nt t te#ah mem+erikan pen&e#asan 9ang se#an& tn9a Penger si

se, k pn9a tetapi 8A=- te#ah mem+eritah

S9arikat & ga tidak senang hati dengan #aporan peni#aian 9ang di+ at o#eh 6ang Men nt t pada .%--%'))/%

11

02%

6ang

Men nt t

& ga

te#ah

di+eritah

o#eh

8A=-

+aha4a

Penger si S9arikat meminta +e#ia 0*%

meningga#kan S9arikat%

6ang Men nt t te#ah meminta 8A=- s pa9a mengat rkan nt k mem+in,angkan perkara 9ang

per& mpaan dengan Penger si men&adi perhatiann9a% tidak +erminat 01%

Akantetapi 8A=- mem+eritah n9a Penger si

nt k +er& mpan9a%

Unt k #angkah seter sn9a! 6ang Men nt t te#ah menghantar

emai# kepada Penger si S9arikat pada (%-%'))2 men&e#askan perkara 9ang se+enarn9a dan tindakan 9ang te#ah diam+i# S9arikat% nt k mema& kan

0(%

Pada .%-%'))2 Penger si S9arikat te#ah mem+a#as emai# terse+ t di No% '0 8$=S(-)

sepertimana din9atakan da#am pen9ata saksi +e#ia

(a)% Pada hari 9ang sama &am -)%00! 6ang Men nt t te#ah menghantar emai# kepada Penger si S9arikat mera9 s pa9a dia di+eri pe# ang

nt k men&a#ankan ran,angan 9ang te#ah diat rkan% 0.% "em dian pada keesokan harin9a! 8A=- te#ah memanggi#n9a #agi per& mpaan pada p k # '%)) petang% Di da#am

nt k mengadakan sat per& mpaan it

8A=- memintan9a s pa9a me#etakkan &a4atan dan nt k mengetah i kep t sann9a%

akan +er& mpa #agi pada --%-%'))2 /)%

Pada --%-%'))2 6ang Men nt t te#ah +er& mpa 8A=- dan te#ah s rat per#etakan &a4atan 9ang disediakan o#eh

diserahkan dengan sat S9arikat%

12

/-%

8A=- & ga te#ah memak# mkan kepadan9a s pa9a men9erahkan

s rat per#etakan &a4atan pada -0%-%'))2 dan men9erahkan sem a ker&a?ker&a 9ang tertangg h pada -/%-%'))2 s pa9a S9arikat dapat me#antik pengganti pada -1%-%'))2%

/'%

6ang Men nt t tidak +er& mpa 8A=- pada -0%-%'))2 kerana @+#a,k?o t@ di pe&a+at% Pada -/%-%'))2 &am (%/2 6ang Men nt t Da#am per& mpaan it

+er#ak

te#ah +er& mpa dengan 8A=- di pe&a+atn9a%

hadir sama ia#ah Peng r s "anan S m+er Man sia P an $oo Sie4 Tin%

/0%

Seka#i

#agi

8A=-

te#ah

meminta

6ang

Men nt t

s pa9a

me#etakkan &a4atan%

Ma#ahan 6ang Men nt t te#ah di g t sekiran9a

tidak me#etakkan &a4atan dan menerima 0 + #an ga&i! dia akan di+erhentikan dan diiringi ke# ar o#eh penga4a#% 6ang Men nt t amat terke& t dengan insiden it dan mem+eritah 8A=- dia akan datang

sem #a pada p k # /%)) petang%

//%

Seperti 9ang di&an&ikan 6ang Men nt t te#ah +er& mpa 8A=- dan

mem+eritah n9a dia tidak akan me#etakkan &a4atan% Aki+atn9a +e#ia te#ah diserahkan dengan s rat notis pem+erhentian dan meneriman9a dengan +antahan seperti tertera di m ka s rat -1 Ikatan Dok men +ertanda @B@% Dapatan dan Peni#aian o#eh Mahkamah /2% Peg am S9arikat 9ang +i&aksana di da#am h &ah +ert #isn9a 9ang

pan&ang #e+ar te#ah mengh &ahkan +aha4a saksi S9arikat 8A=- te#ah

13

mem+ ktikan

+aha4a

6ang

Men nt t

tidak

dapat

men&a#ankan

t gasn9a seperti 9ang diharapkan ter tama di segi +erik t:? a. 5. (i. d. e. The :laiman*6! ,ea> (om%e*en(y le&el a! *he -rou%

Managing Dire(*orF The :laiman*6! +ailure *o !ho, &i!i5le e++or* *o ga*her (ohe!i&ene!! among!* *he (ore managemen* *eamF $a(> o+ managemen* *eam 5uilding e++or*! re!ul*ing in a la(> o+ (ore 5u!ine!! momen*umF Failure *o re(ommend any !*ru(*ural (hange! and a *ran!+orma*ion %lanF Failure *o %ro%o!e and im%lemen* a e++e(*i&e %lan +or Ban(a!!uran(e de!%i*e *he %er+orman(e 5eing 5elo, *arge* and *he +o(u! on *he !ame 5eing %la(ed 5y *he :om%anyF +. $a(> o+ &i!i5le a(*ion %lan! or do(umen*!G +rame,or> ,herein *he :laiman* i! !een *o ha&e e)amined e&ery a!%e(* o+ *he 5u!ine!! and a!!e!!ed i*! %o!i*ion in *andem ,i*h *he -rou%6! a!%ira*ion! *o 5uild a glo5ally (om%e*i*i&e and re!ilien* (om%any. /*% Pem+erian +on s kepada 6ang Men nt t + kan dise+a+kan o#eh gantir gi kepada 6ang Men nt t me#etakkan &a4atan dari

prestasi ker&an9a tetapi se+agai sat

kerana te#ah kehi#angan +on s apa+i#a +e#ia s9arikat 9ang terdah # %

/1%

Se+agai 8EA! S9arikat tidak per#

nt k mem+eri amaran kepada nt k S9arikat

6ang Men nt t se+e# m meme,atn9a% Ada#ah memadai

mem+ ktikan mereka +ertindak se,ara +ona <ide semasa meni#ai prestasi 6ang Men nt t% R & kan te#ah di+ at kepada kep t san kes U"-/#+ P0!"/!/-&"' B%+. 1. A%2!+ 3!-"- 4. M&%!2#+ T!%-) 5 6667 ILR 682 9ang mem t skan:? 14

/ * i! a5undan*ly (lear +rom *he %rin(i%le! a! enun(ia*ed in *he a5o&e (a!e! *ha* *he *e!* *o 5e a%%lied i! ,he*her *he em%loyer i! genuinely di!!a*i!+ied ,i*h *he em%loyee6! %er+orman(e and i+ he i! no* *hen hi! de(i!ion *o di!mi!! *he em%loyee mu!* 5e u%held i+ i* i! 5ona +ide.0. /(% > &ahan peg am S9arikat dik atkan #agi dengan kep t san kes

B()'9&&+ R#'&)/ :M!"!$#2#"/; L-2-/#+ 1. Y#!< P#"$ H(!/ 520077 2 LNS 2222 9ang te#ah mer & k sat C)&'' U.P.C. 5 6787 kes #ain =!2#' 1. W!0/%!2 H&0,

. CR 868 9ang mem t skan seperti +erik t:?

/*ho!e em%loyed in !enior managemen* may 5y na*ure o+ *heir ?o5! +ully a,are o+ ,ha* i! re3uired o+ *hem and +ully (a%a5le o+ ?udging +or *hem!el&e! ,he*her *hey are a(hie&ing *ha* re3uiremen*. n !u(h (ir(um!*an(e! *he need +or ,arning and an o%%or*uni*y +or im%ro&emen* i! mu(h le!! a%%aren*.0

/.%

Se+agai

kesimp #an

+e#ia

mengh &ahkan

+aha4a

S9arikat

ada#ah hakim 9ang ter+aik

nt k meni#ai prestasi

6ang Men nt t

dengan mer & k kepada kep t san kes O2"- P)#*-'-&" S+" B%+ 1. T!" B&&" L#&"$ 520067 2 LNS 0622 di mana 6%A% Penger si da#am kes it te#ah menerima pakai kep t san kes KDE R#*)#!/-&" B%+ 1. G0#"

>#)"!"+#? 5 6687 2 ILR 788 seperti petikan +erik t:? / n de*ermining %oor %er+orman(e i* i! &ir*ually im%o!!i5le *o ha&e any o5?e(*i&e (ri*erion *o gauge an em%loyee6! %er+orman(e. 4er+orman(e 5y i*! &ery na*ure i! !u5?e(*i&e

and *he 5e!* %er!on *o ?udge an em%loyee6! %er+orman(e !hould and mu!* 5e *he em%loyer.0

2)%

=a#a p n

Mahkamah

ini

+erset &

dengan

h &ah

peg am

S9arikat dan kep t san kes?kes 9ang dir & k tetapi pada masa 9ang 15

sama Mahkamah ini per# 9ang ada di hadapann9a

& ga me#ihat kepada <akta dan keterangan nt k memastikan sama ada keterangan

8A=- dan 8A=' ada#ah men, k pi prestasi 6ang Men nt t tidak

nt k mem+ ktikan se+enarn9a dan #emah (poor

mem askan

per<orman,e)%

2-%

Daripada keterangan 9ang ada! Mahkamah ini +erset &

dengan

kep t san kes I)#.! C&"'/)(*/-&" B#)%!+ 1. C%!"/-)!1!/%!" !/0 S(4)!2!"-!2 =!2#' 5 66@7 2 ILR 9ang dikem kakan o#eh peg am

6ang Men nt t 9ang menggariskan 0 <aktor 9ang mesti diam+i#kira iait :? (-) (') (0) That the 8#aimant 4as 4arned a+o t his poor per<orman,eC That the 8#aimant 4as a,,orded s <<i,ient opport nit9 to impro7eC and That not4ithstanding the a+o7e! the 8#aimant <ai#ed to s <<i,ient#9 impro7e his per<orman,e%

2'%

Di m ka s rat -* 6%A% Penger si da#am kes it

te#ah mer & k

kepada ' kes #ain iait

Roo<te,h Sdn% Bhd% 7% >o#ida9 Inn Penang A4ard

No% -**G-.(* dan kes I%E Pro&e,t Sdn% Bhd% 7% Tan $ee Seng A4ard No% 2*G-.(1 se+e# m mem t skan seperti +erik t:? / * ,ould 5e a%%ear +rom *he a5o&e au*hori*ie! *ha* a ,ri**en ,arning 5y *he (om%any i! e!!en*ial 5e+ore i* (an di!mi!! *he (laiman* on *he ground o+ %oor %er+orman(e. n *he in!*an* (a!e i* i! no* di!%u*ed *ha* *he (laiman* ,a! ne&er gi&en a ,ri**en ,arning 5u* *he (om%any allege! he ,a! gi&en oral ,arning! ,hi(h ,ere ade3ua*e. Tha* 5eing !o' *he 5urden

16

lie! on *he (om%any *o addu(e (on&in(ing and (om%elling e&iden(e *o %ro&e *hi!.0 20% Ada#ah pendapat Mahkamah keterangan 8A=?- dan 8A=?' tidak nt k mem+ ktikan 6ang Men nt t te#ah

, k p k at dan me9akinkan

men&a#ankan tangg ng&a4a+n9a dengan prestasi 9ang rendah%

2/%

Semasa disoa# +a#as o#eh peg am 6ang Men nt t! 8A=?+aha4a soa# prestasi tidak pernah di+angkitkan o#ehn9a

+erset &

ata p n o#eh Penger si S9arikat! Tan Sri B ek $eng 8han sehingga#ah pada 1%-%'))2 apa+i#a +e#ia memanggi# 6ang Men nt t +er& mpan9a di

pe&a+at pada &am '%)) petang seperti keterangan 9ang direkodkan:? /HE 2E HE Do you agree on C.1.05 you a!> +or mee*ing ,i*h *he (laiman*. 7e!. Do you agree during *hi! mee*ing you in+orm *he (laiman* 2E *ha* Tan 8ri i! no* ha%%y ,i*h hi! %er+orman(e. Ao* Tan 8ri 5u* *he (om%any.0

Unt k soa#an se#an& tn9a 8A=?- men&a4a+ seperti +erik t:? /HE 2+*er hearing *hi! e)%lana*ion! you *hen ,en* on *o men*ion *ha* *he :hairman' Tan 8ri ,a! al!o no* ha%%y a5ou* hi! e&alua*ion re%or* !u5mi**ed on B.11.2004. There+ore you (on(luded *ha* *he :hairman ,an*ed *he (laiman* *o lea&e *he (om%any. 2E di!agree.

17

22%

Apa+i#a 6ang Men nt t mohon

nt k +er& mpa Tan Sri Penger si!

8A=?- te#ah meno#akn9a seperti keterangan +erik t:? /HE =n C.1.05 ,hen you *old *he (laiman* *ha* *he :hairman a!>ed him *o lea&e' he a!>ed you *o ha&e a mee*ing ,i*h *he :hairman. 2E HE 7e!. n *he e&ening on C.1.05 you *old *he (laiman* *ha* *he :hairman ,a! no* in*ere!*ed *o !ee and di!(u!!. Ao o*her rea!on gi&en. 2E 2*% Sat There i! no need +or !u(h mee*ing.0 #agi <akta penting ia#ah 8A=?- tidak mena<ikan dia ada 6ang Men nt t s pa9a me#etakkan &a4atan seperti

meminta

keterangann9a semasa disoa#+a#as o#eh peg am 6ang Men nt t:? /HE 2E HE =n 10.1.05 you re3ue!*ed a mee*ing ,i*h *he (laiman* a* your o++i(e. 7e!. 2* *hi! mee*ing you (a*egori(ally *old him *ha* again +or hi! de(i!ion. 2E HE 7e!. =n *he !u5!e3uen* mee*ing' ,hen he me* you' you handed *o *he (laiman* %re %re%ared re!igna*ion le**er .a* %age 4I :=1. 2E HJ %re%ared *hi! le**er' Mi!! $oo.0 li>e *he (laiman* *o !u5mi* re!igna*ion and ,an*ed *o !ee him

21%

Berdasarkan kepada &a4apan 8A=?- semasa disoa#+a#as ada#ah nt k menamatkan

&e#as kepada Mahkamah +aha4a kep t san

perkhidmatan 6ang Men nt t + kan#ah semata?mata atas a#asan prestasi 9ang #emah (poor per<orman,e) sepertimana 9ang din9atakan di

18

da#am notis penamatan di m ka s rat /. 8A% Akantetapi sat

arahan

se,ara tidak #angs ng dari Penger si S9arikat Tan Sri B ek $eng 8han%

2(%

Memandangkan S9arikat tidak memanggi# Penger si S9arikat

nt k mem+erikan keterangan! maka Mahkamah +erpendapat 6ang Men nt t tidak di+erikan se+a+?se+a+ 9ang sah mengapa +e#ia di+erhentikan ker&a se,ara serta?merta%

2.%

Mahkamah

& ga

+erpendapat

keterangan

dok men

9ang

dikem kakan o#eh S9arikat tidak se#aras dengan keterangan #isan 9ang di+erikan o#eh saksi mereka ter tama +erkaitan dengan dok men di m ka s rat -) dan 0(?/) 8A%

*)%

M ka s rat -) ia#ah s rat S9arikat kepada 6ang Men nt t ''%-'%'))/ 9ang mem+eri kenaikan ga&i kepada 6ang

+ertarikh

Men nt t se+agai +a#asan kepada prestasi +e#ia % sepen hn9a seperti +erik t:? 4J V2T< 2AD :=AF D<AT 2$ 22 De(em5er 2004 Mr Tan Beng Wah H$2 4re!en* Dear Beng Wah 82$2J7 .20051 2AD B=AK8 .20041

"and ngan s rat

n (on!idera*ion o+ your %er+orman(e' ,e are %lea!ed *o in+orm you *ha* *he Managemen* ha! a%%ro&ed *he +ollo,ing in re!%e(* o+ your!el+.

19

8alary .,i*h e++e(* +rom 01G01G20051E Bonu! 2004 Bonu! Huan*um 2moun* E E

JM 4"'500.00

3 mon*h.!1 JM 110'2B0.00

7our 5onu! ,ill 5e (redi*ed in*o your 5an> a((oun*' on or a5ou* 3 January 2005. 4lea!e no*e *ha* 5onu! %aymen* i! !u5?e(* *o <4F and in(ome *a) dedu(*ion' ,here a%%li(a5le. Tho!e ,i*h le!! *han one year !er&i(e in *he em%loymen* a! a* 31 De(em5er 2004' 5onu!' i+ any' ,ill 5e (al(ula*ed %ro%or*iona*ely. -rade and De!igna*ionE -rade 8M3' -J=K4 M2A2- AD J<:T=J We ,ould li>e *o *han> you +or your (on*ri5u*ion! and loo> +or,ard *o your (on*inued dedi(a*ion and !u%%or*. / W 8H A- 7=K 2 H2447 A<W 7<2J / 7our! +ai*h+ully 8igned... D2V D T8K # A- :HKA4J<8 D<AT ; :<= *-% Manaka#a m ka s rat 0(?/) ia#ah minit mes9 arat &a4atank asa

Se,ond Rem neration 9ang diadakan pada '0%--%'))/ &am '%0) petang% =a#a p n di da#am minit terse+ t din9atakan Penger si tidak

+erp ashati dengan prestasi 6ang Men nt t s pa9a tidak di+erikan Mes9 arat kenaikan masih ga&i nt k

dan men,adangkan tah n nt k '))2! tapi

Ea4atank asa

me# # skan

mem+erikan

kenaikan ga&i dan +on s kepada 6ang Men nt t%

*'%

Seka#i #agi Mahkamah menegaskan kegaga#an Penger si S9arikat

nt k mem+eri keterangan di Mahkamah men9e+a+kan S9arikat tidak memp n9ai + kti k k h 9ang 20 men n& kkan 6ang Men nt t

memp n9ai prestasi 9ang rendah dan gaga# t gasn9a%

nt k men&a#ankan nt k mem+eri

Mengenai saksi 9ang tidak dipanggi#

keterangan Mahkamah ini ingin mer & k kepada kep t san kes W!" R!'#0!" W!" H('-" 1. K&<#)!'- P&0-' D-)!A! M!0!,'-! B#)%!+ 520 7

ILR 84. Di perenggan 2* dan 21 6%A% Penger si T an Ros#an Mat Nor mem t skan:? /5". Aamun demi>ian' di dalam >e! ini' %iha> re!%onden !yari>a* !e%a*u*nya memanggil Da*o6 Tali5 Jamal !e5agai !a>!i. Mah>amah menda%a*i adalah *ida> ,a?ar un*u> !a>!i *er!e5u* *ida> di%anggil >erana *iada >e*erangan menun?u>>an 5eliau gagal dihu5ungi a*au *ida> ada lagi dalam %er>hidma*an %oli! %ada ma!a !ia!*an dalaman di?alan>an. ni adalah 5er5eLa !e>iranya !a>!i 5er>enaan *ida> da%a* di>e!an a*au *elah meninggal dunia !ehingga menyu>ar>an ia di>emu>a>an oleh %iha> re!%onden !ema!a !ia!a*an dalaman di?alan>an dan !ema!a %er5i(araan. 5C. ni di*am5ah %ula' dengan >ehadiran !a>!i ini a>an menen*u>an !ama ada %iha> re!%onden 5er?aya mem5u>*i>an !alah la>u yang dila>u>an oleh %iha> yang menun*u* !ehingga me,a?ar>an 5eliau di5uang >er?a. =leh i*u' mah>amah 5er%enda%a* 5erda!ar>an +a>*a di dalam >e! ini' !.114.g1 2>*a #e*erangan 1B50 *er%a>ai >e%ada %iha> Je!%onden di a*a! >egagalan mere>a memanggil !a>!i yang 5er>enaan.0 *0% S9arikat tidak mengem kakan se+arang keterangan men n& kkan te#ah menga#ami se+arang ker gian ata mem+ ktikan

S9arikat

perniagaan mereka semakin merosot aki+at dari prestasi 9ang #emah 9ang dit n& kkan o#eh 6ang Men nt t%

21

*/%

Mahkamah & ga mendapati <akta 9ang men n& kkan S9arikat

tidak +ertindak se,ara adi# semasa mem t skan s pa9a 6ang Men nt t ditamatkan +eker&a ia#ah dengan meminta 6ang Men nt t

menandatangani s rat per#etakan &a4atan 9ang te#ah disediakan o#eh S9arikat +ertarikh --%-%'))2 seperti di m ka s rat -* H 8A% Da&id T!ui 4re!iden Hong $eong :redi* Bhd 1I' Jalan 4era> #uala $um%ur. 11 Jan' 2005 Dear Da&id' Thi! i! *o in+orm you *ha* ,i!h *o !u5mi* in my re!igna*ion le**er a! -rou% Managing Dire(*or' H$2. 2l*hough *he :om%any re3uire! only a one mon*h no*i(e %eriod' ,ould li>e *o gi&e a 3 mon*h! no*i(e %eriod. Hen(e' my la!* em%loymen* day ,ill 5e on 15 2%ril' 2005. Than> you. 7our! !in(erely' 8igned T2A' Beng Wah -MD *2% Sedangkan pada ' hari se+e# m it ! iait pada .%-%'))2 6ang

Men nt t te#ahp n menghantar e?mai# kepada Pengersi Tan Sri B ek $eng 8han mengatakan kesediaann9a nt k men&a#ankan t gas 9ang

te#ah diran,angkan% E?mai# terse+ t terkand ng di m ka s rat -2 8A dan petikan 9ang +erkaitan seperti +erik t:? /:hairman' ,ould a%%eal +or *he o%%or*uni*y *o (arry ou* *he ,or> a! ha&e ou*lined *o you. 7ou (an !ee *ha* *he %lan ma>e! !en!e and i! no* !ome*hing *ha* i! 5eyond my a5ili*ie! *o (arry ou*. ,ill ma>e i* *he highe!* %riori*y *o re%or* (learly *o you and Da&id !o *ha* you are rea!!ured *ha* am no* 22

,or>ing ou*!ide *he Hong $eong +rame,or>' !*ru(*ure and (ul*ure.0 **% Ee#as di sini terdapat ns r paksaan dan g tan o#eh pihak

S9arikat s pa9a 6ang Men nt t me#etakkan &a4atan sepertimana keterangan 6ang Men nt t di B 3 A No% 0/ pen9ata saksi:? /34HE 342E Wha* ha%%ened on 14G1G2005D me* Mr Da&id T!ui on 14G1G2005 a* I.45 am a* hi! o++i(e. During *hi! mee*ing' Mr Da&id T!ui ,a! a((om%anied 5y M! $oo 8ie, Tin' *he 8enior Manager o+ Human Je!our(e! +or Hong $eong :redi*. 2* *hi! mee*ing' Mr. Da&id T!ui re%ea*ed hi! re3ue!* +or my re!igna*ion. ,a! +ur*her *hrea*ened *ha* i+ did no* re!ign and a((e%* *he (om%en!a*ion o+ 3 mon*h! !alary' my em%loymen* ,ould 5e *ermina*ed and ,ould 5e e!(or*ed ou* 5y *he !e(uri*y guard.0 *1% Berdasarkan kepada a#asan?a#asan di atas! Mahkamah ini

+erpendapat 6ang Men nt t te#ah di+ ang ker&a o#eh S9arikat se,ara tidak adi# dan tanpa se+a+ 9ang sah% mem t skan +erik t:? (-) 6ang Men nt t pada masa sekarang te#ah +eker&a se+agai "et a Pega4ai Eksek ti< dengan pendapatan RM22!)))%)) se+ #an% Be#ia te#ah di+ ang ker&a Dengan it Mahkamah

nt k mem+enarkan t nt tan 6ang Men nt t seperti

pada -/%-%'))2 dan mendapat peker&aan #ain pada *%*%'))2% permohonan A#eh it pada 6ang pendapat Mahkamah s pa9a

nt k

Men nt t

dikem+a#ikan ke &a4atan asa# ada#ah tidak ses ai%

23

Se+agai ganti Mahkamah akan mem+erikan se& m#ah ga&i tert nggak nt k tempoh ( + #an iait

RM/*!2))%)) I ( + #an J RM01'!)))%))%

*(%

Mahkamah

+erpendapat

& m#ah

terse+ t

ada#ah

4a&ar

mengam+i#kira tempoh perkhidmatan 6ang Men nt t dengan S9arikat han9a#ah -) + #an dan +e#ia & ga te#ah mendapat &a4atan +ar 9ang

#e+ih +aik dari &a4atan #ama% Ini se#aras dengan kep t san Dr% Eames A#<red (Sa+ah) 7% "operasi Ser+ag na San9a Bhd% (Sa+ah) 3 Anor K'))-L 0 8$E 2/dan per nt kan seks9en 0)(*) Akta Perh + ngan

Per sahaan! -.*1%

*.%

Mahkamah

& ga

te#ah

mene#iti

kes?kes

#ain

9ang

te#ah

dikem kakan o#eh peg am S9arikat se+agai pand an iait :? (i) Teh 8heng >o,k 7% Bristo# M9ers SM i++ (Ma#a9sia) Sdn Bhd K')-)L - I$R *-*% (ii) (iii) (i7) E ta&a9a >o#ding Bhd 7% $im Poh Sim K'))1L ' I$R *.% Nade Pakar Sdn% Bhd% 7% Rad&a Aritonang K'))-L 0 I$R 2(% Ngiam Foon 7% Ma9<#o4er A,me To rs Sdn Bhd K'))(L - I$R '*'%

DIPERTURUNKAN PADA

=ULAI 20

: HAMDAN BIN INDAH ; PENGERUSI MA>"AMA> PERUSA>AAN MA$A6SIA "UA$A $UMPUR

24

25