Anda di halaman 1dari 9

5.0 LAPORAN 5.1 Kaedah Gabung Bunyi Kata.

Berdasarkan dua kaedah yang telah digunakan iaitu Kaedah Gabungan Bunyi - Kata dan Kaedah Seluruh Perkataan. Apa yang saya dapati ialah Kaedah Gabungan Bunyi - Kata ialah kaedah fonik iaitu membunyikan huruf, membina suku kata dan akhirnya membentuk pekataan untuk dibaca. Berdasarkan pembelajaran satu yang telah saya jalankan pada murid Shafi!ha" dia boleh menyebut dan membunyikan beberapa huruf seperti a, i, u, c,b dan k. #ia juga boleh membaca beberapa suku kata seperti $ ba', `bi', `bu'. Kaedah ini juga memudahkan murid membina perkataan daripada suku kata. %ontohnya murid dapat membina perkataan `kaki' dan `kuku'. #engan cara ini juga murid dapat membe&akan sebutan suku kata yang berlainan. Bagi Kaedah Gabungan Bunyi - Kata apa yang dapat diperhatikan ada sesetengah perkataan yang murid tahu bunyi serta ejaannya tetapi tidak tahu apa maksudnya. %ontohnya dalam situasi saya, Shafi!ha telah membina perkataan `baki'. #ia tahu 'ujud perkataan `baki' tetapi tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan `baki' saya telah memberi satu situasi iaitu berkenaan operasi tolak dalam matematik. Seperti ( - ) * +. Kemudian saya memberitahu Shafi!ha baha'a +,.itu merupakan `baki'. #i akhir pembelajaran kemahiran mengeja serta membaca suku kata Shafi!ha kelihatan meningkat berdasarkan latihan-latihan yang diberikan. Kemahiran membina perkatan menggunakan + suku kata juga sangat menggalakkan. ,ika sebelum ini murid sukar untuk membunyikan huruf -okal $i$ tetapi selepas diajar serta diberi contoh dan latihan, murid dapat menyebut bunyi huruf -okal tersebut dengan betul. .urid juga dapat membe&akan huruf -okal dan konsonan. #aripada proses pembelajaran yang telah dijalankan ini apa yang saya lihat murid pertama Shafi!ha" sukar untuk mengingat apa yang telah diajarkan contohnya bunyi -okal $i' bunyi yang dihasilkan ialah $ee... / Shafi!ha akan membunyikan 'ea.../ murid juga cepat bosan semasa proses pembelajaran dan mudah terpengaruh dengan kegiatan di luar. 0leh kerana saya mengajarnya pada 'aktu petang dan apabila terdengar ka'an

bermain dia mula kelihatan gelisah. .urid juga sering bermain-main semasa proses pembelajaran sedang berlangsung. 2alaupun begitu Shafi!ha tetap memberi kerjasama denagan baik. %ontohnya apabila meminta dia membuat latihan dia akan membuatnya sehingga selesai. ,ika dia ingin pulang dia akan meminta kebenaran terlebih dahulu. .urid ini juga masih menunjukkan rasa hormatnya.. Kaedah Gabungan Bunyi - Kata ini sesuai digunakan sebagai cara untuk pembelajaran a'al membaca dan menulis. 3ni berdasarkan tugasan yang saya jalankan saya dapati murid dapat menyebut bunyi huruf dengan betul. Kelemahan murid juga dapat dikesan dengan menggunakan kaedah ini. 5.2 Kaedah Seluruh Perkataan 4ntuk Kaedah Seluruh Perkataan kebanyakan akti-iti berjalan dengan lancar. 5ampir keseluruhan gambar dapat dinamakan. Berdasarkan kaedah ini juga murid dapat menyebut nama perkataan dengan betul tetapi apabila diminta membaca perkataan murid tidak dapat membaca perkatan tersebut. Seperti Syahidah dia hanya boleh mengeja perkataan yang mempunyai + suku kata sahaja seperti kuda'. .anakala bagi perkataan yang mempunyai suku kata tertutup seperti arnab dia hanya membunyikan 6a sahaja. %ontohnya bagi perkataan `harimau'. .urid hanya boleh mengeja dan membunyikan suku kata `hari' sahaja. Bagi suku kata `mau' murid akan mengeja `ma/ dan huruf $u' dia akan tinggalkan sebagai satu huruf Semasa proses ini saya cuba membantu dengan mengeja setiap suku kata dan membunyikan suku kata tersebut kemudian diikuti oleh murid. Selepas mengulangnya beberapa kali dan berpuas hati dengan sebutan murid, saya menyuruh pula murid mengeja sendiri. Syahidah boleh mengeja sendiri tetapi merangkak. Saya beralih pula pada perkataan baru. %ontohnya perkataan `singa' suku kata pertama `si' dia boleh sebut dengan betul manakala suku kata `nga' murid cuba menyebutnya tetapi ragu-ragu, mungkin Syahidah dapat membunyikan perkataan itu pada akhirnya. 3tupun setelah saya menunjukkan gambar `singa' padanya. Pada akhir pembelajaran menggunakan Kaedah Seluruh Perkataan ini, apa yang dilihat adalah kebanyakan perkatan yang mempunyai + suku kata dapat dieja dengan betul oleh murid. .urid juga boleh memisahkan suku kata dalam satu perkataan. seperti perkataan $ayam/ murid boleh mecerakinkan perkataan suku kata menjadi $ a' dan /yam/

kemudian mencerakinkan pula menjadi huruf iaitu $ a, y, a, m. 3ni sekaligus membantu murid dalam memperkukuhkan lagi kemahiran mengeja mereka. Bagi akti-iti latihan saya meminta murid mencerakinkan perkataan yang terdapat pada gambar, ini akan memberi peluang kepada murid mengenal huruf yang terdapat dalam sesuatu perkataan. %ontohnya semasa Syahidah menulis nama peralatan yang terdapat pada gambar ruang dapur, sambil dia menulis perkataan itu dia turut mengeja perkataan tersebut. Bagi Syahidah pula, 'alaupun sedikit pemalu tetapi kerjasama yang diberikan sungguh baik tetapi kadang kala sifat malunya menyebabkan saya sukar untuk memastikan sama ada dia faham atau tidak apa yang telah diajarkan, Syahidah juga mudah lupa apa yang telah diajarkan padanya 'alaupun baru ditinggalkan beberapa minit. .ungkin pelajaran baru sukar diterima oleh kanak-kanak dan memerlukan ulangan beberapa kali. Seperti yang diketahui, murid Syahidah " yang diajar menggunakan kaedah ini sedikit pelat maka dengan membunyikan suku kata seluruh perkataan dengan betul berdasarkan ejaan murid boleh belajar menyebut suku kata dengan bunyi yang betul dan ini akan memperbetulkan sebutannya. 4ntuk Kaedah Seluruh Perkatan, murid secara semulajadi dapat mengenal perkataan berdasarkan gambar yang ditunjukkan ini kerana mungkin murid telah mempunyai pengalaman dengan gambar-gambar tersebut. 7etapi tidak boleh membaca perkataan bagi nama gambar tersebut. Guru haruslah mengajar murid mengenal huruf terlebih dahulu bagi memastikan murid dapat mengeja setiap suku kata. Kesimpulannya, kaedah ini boleh digunakan untuk mengukuhkan lagi sebutan perkataan murid di samping itu ejaan murid juga dapat diperkukuhkan. Pada pendapat saya kaedah ini akan membuat murid menyebut perkatan berdasarkan gambar sekaligus kenal gambar yang ditunjukkan tetapi terpaksa pula belajar cara untuk membunyikan suku kata dari perkataan. Berbanding dengan Kaedah Gabungan Bunyi - Kata murid dapat mengeja dan membunyikan perkataan serta mengambarkan objek apabila guru menyebut sesuatu perkataan. %ontohnya apabila guru menyebut $buku/. .aka murid boleh menafsirkan apa yang disebut guru. Kecualilah perkataan itu memberi maksud perbuatan. Bagi saya pula, ketidakcukupan bahan untuk mengajar menyukarkan lagi proses pengajaran saya. Kerja-kerja seperti membuat kad imbasan terpaksa dilakukan secara

manual. Kertas-kertas soalan hanya boleh ditaip di rumah dan mengambil masa untuk di print. Kekurangan bahan untuk membuat kad imbasan juga menyebabkan saya terpaksa menggunakan altenatif lain untuk memastikan proses pembelajaran saya dapat dijalankan. Kekurangan idea semasa mengajar menyebabkan proses pembelajaran tergendala 'alaupun mempunyai rancangan mengajar yang telah saya sediakan. Apa yang penting di sini menjadi tanggungja'ab guru untuk mencari pelbagai pendekatan untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran tercapai.

6.0 P N!APA"AN #$R"% PA%A AK&"R 5 S S" 6.1 Kaedah Gabungan Bunyi ' Kata Bagi kaedah ini, apa yang dapat saya lihat pencapaian murid terhadap sebutan bunyi suku kata semakin baik dan menunjukkkan peningkatan. 2alaupun murid terpaksa mengeja terlebih dahulu. 3ni bermakna murid telah mula tahu bagaiman cara untuk menyebut sesuatu huruf untuk menghasilkan bunyi kata. .urid juga dapat membina beberapa perkataan dari bunyi suku kata yang telah dipelajari 'alaupun tanpa bantuan guru dengan membunyikan suku kata tersebut terlebih dahulu. Sebutan bunyi huruf -okal murid juga tepat setelah menjalani kelima-lima sesi. %ontohnya jika sebelum ini murid tidak dapat membunyikan -okal $i/ dengan betul tapi kini sebutannya adalah tepat. .urid juga dapat mencantum suku kata yang tertnggal berdasarkan gambar dalam latihan yang diberikan. Kesimpulannya, tahap pembacaan murid telah meningkat kerana apa yang diperhatikan murid sudah boleh membaca perkataan yang mempunyai suku kata terbuka seperti `buku', kaki' dan `kuku'. 6.2 Kaedah Seluruh Perkataan Bagi kaedah seluruh perkataan pula, peningkatan yang dapat dilihat pada adalah terhadap sebutan suku kata. .urid dapat menyebut setiap gambar yang ditunjukkan dengan betul. Setelah diajar mengeja perkatan dan memberi latihan pengukuhan, murid dapat memisahkan suku kata yang terdapat dalam perkataan yang diberikan contohnya perkataan `kuda. .urid dapa memcerakinkan perkatan menjadi 'ku' dan 6da' seterusnya

menjadi huruf $k, u, d, a. Apabila guru menunjukkan perkataan pada gambar kebanyakan perkatan tidak dapat disebut, maka guru akan mengeja dan membunyikan suku kata kemudian diikuti oleh murid. 7etapi bagi perkataan yang mempunyai suku kata terbuka murid boleh menyebutnya tetapi akan mengeja terlebih dahulu. #alam mengeja perkataan suku kata terbuka ini murid boleh mengeja 'alaupun tanpa bantuan guru tetapi merangkak. #engan kaedah ini murid dapat menyebut suku kata dengan tepat 'alaupun perkataan tersebut mempunyai suku kata terbuka dan tertutup. .urid juga dapat meningkatkan kemahiran mengeja dan membunyikan suku kata berdasarkan kaedah ini.

(.0 K L #A&AN #$R"% %AN !ARA G$R$ # NGA)AS"N*A Bagi murid pertama , iaitu adik :ur Shafi!ha A!ilah Bt. ;usli. Apa yang saya perhatikan ialah dia sukar untuk membunyaikan huruf -okal $i/. #ia sering membunyikan -okal $i/ dengan bunyi 'ea/. 4ntuk memperbetulkan sebutannya saya memberi tahu baha'a bunyi 'ea.../ adalah untuk -okal $e/. .ula-mula saya menyebut bunyi -okal $ i/ dengan betul iaitu 'ee.../, kemudian saya meminta Shafi!ha mengikut apa yang saya sebut berulang-ulang kali. Saya juga memberi contoh perkataan yang bermula dengan -okal `i' seperti 'ikan' dan 'itik'. Shafi!ha juga saya lihat sukar membunyikan perkataan yang mempunyai suku kata terbuka dan tertutup. Selain itu, Shafi!ha kelihatan cepat bosan semasa proses pembelajaran. 3tu pun setelah masuk hari ke tiga. #ia juga kelihatan bermain-main semasa belajar. Saya menasihati Shafi!ha supaya menumpukan perhatian semasa belajar jika ingin cepat pandai membaca. Bagi Syahidah Bt .ohd Salleh pula, dia mudah lupa sesuatu ejaan perkataan. Saya telah menggunakan pendekatan mengulang untuk memudahkan kanak-kanak ini mengingati apa yang diajar. %ontohnya bagi perkataan `singa, Syahidah juga sukar untuk membunyikan perkataan yang mempunyai suku kata terbuka dan tertutup sekaligus. Saya telah mengejanya terlebih dahulu serta membunyikan suku kata tersebut kemudian diikuti oleh Syahidah.

+.0 P RB ,AAN P N!APA"AN %$A KA %A& KA %A& GAB$NGAN B$N*"-KA)A KA %A& S L$R$& P RKA)AAN Boleh sebut huruf dan bunyi -okal dan 5ampir keseluruhan nama gambar dapat konsonan dengan betul serta membunyikan dinamakan. 7etapi terdapat beberapa suku kata terbika dengan baik. perkataan yang susah untuk disebut. Ada perkataan yang dibina tidak diketahui Setiap gambar yang ditunjuk boleh ditunjuk maksudnya. %ontohnya perkataan 6baki<. semula oleh murid. Guru membina cerita daripada perkataan 6baki untuk memahamkan murid. .urid dapat kemahiran membina perkataan .urid dapat menyebut nama gambar daripada kad suku kata yang ditunjukkan. ditunjukkan. .urid dapat membunyikan dan mengeja 5anya dapat kenal huruf yang terdapat serta gambarkan perkataan yang dibina. dalam perkataan dan tahu objek tetapi tidak tahu mengeja nama objek. Kebanyakkan perkataan yang dibina adalah .urid dapat membunyikan suku kata perkataan yang mempunyai suku kata perkataan terbuka dan tertutup kerana terbuka. ,adi apabila di minta membaca membunyikan berdasarkan gambar yang perkataan yang mempunyai suku kata ditunjuk. tertutup murid sukar untuk membaca. #alam bacaan ayat pendek, murid akan .urid ini juga merangkak membaca ayat mengeja dahulu sebelum menyebut pendek dan hanya lancar membunyikan terbuka sahaja. perkataan dan lancar membaca perkataan perkataan yang mempunyai suku kata yang mempunyai dua suku kata terbuka.

..0 P N$)$P Berdasarkan tugasan yang telah diberikan, apa yang dapat saya perhatikan tahap pembacaan kanak-kanak adalah berbe&a. 3ni disebabkan oleh pelbagai faktor yang mempengaruhi kanak-kanak itu. >aktor yang paling ketara adalah disebabkan oleh faktor persekitaran. Antaranya ialah disebabkan oleh persekitaran murid itu sendiri. Bagi mempercepatkan kemahiran membaca bagi kanak-kanak pelbagai pihak seperti ibu bapa dan guru mesti sama-sama berkerjasama agar hasrat ini tercapai. Pelbagai pendekatan harus diketengahkan untuk menjadikan pembelajaran membaca lebih menarik minat kanak-kanak. Akti-iti yang pelbagai harus diadakan untuk mereka agar proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik. %ontohnya dengan membuat akti-iti seperti lakonan, nyanyian, dan permainan. Kaedah mengajar murid juga harus dipelbagaikan dan kaedah sedia ada harus sentiasa diperbaharui supaya lebih baik. Sebagai pihak yang paling hampir dengan kanak-kanak, ibu bapa seharusnya tidak menyerahkan tanggungja'ab ini sepenuhnya pada guru. Seperti yang kita ketahui, kanak-kanak memerlukan orang de'asa untuk membantu mereka dalam melakukan sesuatu perkara. Sebagai ibu bapa misalnya, mereka boleh sama-sama membaca dengan anak-anak merka dengan cara yang menarik dan dengan itu akan timbul suasana yang menggalakkan anak-anak mereka minat untuk belajar membaca. 3bu bapa juga harus mendedahkan anak-anak mereka dengan buku sejak kecil lagi. .ereka juga harus mengkaji apakah jenis bahan bacaan yang sesuai untuk anak mereka. Berikan kanak kanak membaca bahan yang sesuai dengan peringkat umur mereka. A'asi bahan bacaan yang tidak sepatutnya kanak-kanak baca. Kesimpulannya, kanak-kanak akan cepat membaca jika ada bimbingan. Peranan ibu bapa dan guru amat penting. Sekolah pula harus menyediakan perpustakaan atau sudut bacan yang mempunyai pelbagai jenis buku agar boleh dibaca oleh murid. 3ni penting kerana kanak-kanak yang tahu membaca dan menulis dapat hidup dengan berkesan dalam masyarakat yang tinggi literasinya.

B"BL"OGRA/" 3sahak 5aron 1??@". Mengajar Membaca Peringkat Awal Safiah 0sman Ad"

.embacaB Satu Pengenalan. Berita Publishing, Kuala Cumpur. A&i&ah Cebai :ordin D Eainun 3shak (2001). Pendidikan Pra Sekolah Untuk Guru. 4tusan Publications Sdn Bhd, Kuala Cumpur. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan .alaysia +@@8". Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan . Ampang, Selangor '''.hamidarshat.comF37kmasalah-pembelajaran-di-kalangan.htm