Anda di halaman 1dari 50

BAB 1 PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN AGAMA- AGAMA SERTA KEBUDAYAAN HINDU-BUDHA DAN ISLAM PENGARUHNYA DI INDONESIA ================================================================= Standar

Kompeten ! Men"ana#! ! per$a#anan %an" a Indone !a dar! ne"ara trad! ona#& 'o#on!a#& ampa! pro'#ama ! per"era'an 'e%an" aan (!n""a ter%ent)'n*a ne"ara 'e%an" aan 'emerde'aan Indone !a Kompeten ! da ar Men"ana#! ! per'em%an"an ne"ara trad! ona# + H!nd)-B)d(a dan I #am , d! Indone !aT)$)an Pem%e#a$aran 1- Men"!dent!.!'a ! )n )r-)n )r 'e%)da*aan H!nd)-B)d(a /- Mend! 'r!p !'an pen"ar)( 'e%)da*aan H!nd)-B)d(a ter(adap 'e%)da*aan ma *ara'at Indone !a 0- Men"!dent!.!'a !'an per1)$)dan a')#t)ra ! 'e%)da*aan a #! Indone !a den"an Ke%)da*aan H!nd) B)dd(a 2- Mend! 'r!p !'an teor! ma )' dan %er'em%an"n*a a"ama dan %)da*a I #am d! Indone !a 3- Mend! 'r!p !'an pro e %er'em%an"n*a I #am d! Indone !a 4- Mend! 'r!p !'an per'em%an"an 'era$aan-'era$aan I #am d! Indone !a 5- Mend! 'r!p !'an pro e dan (a !# a')#t)ra ! %)da*a I #am dan B)da*a etempat 6 a #! Indone !a -------------------------------------------------------------------------------------------------------------A- Pert)m%)(an dan Per'em%an"an a"ama erta Ke%)da*aan H!nd)-B)dd(a d! Ind!a 1. Perkembangan Agama serta Kebudayaan Hindu di India Ban" a H!nd) mer)pa'an (a !# a !m!#a ! antara )') %an" a Ar*a dan pend)d)' A #! Ind!a *a!t) )') %an" a Dra7!da& %an" a !n!#a( *an" a'(!rn*a memper8a*a! 'eper8a*aan *an" mere'a e%)t den"an A"ama H!nd)Be%erapa pr!n !p da#am a"ama H!nd)9 a- S! tem Ka ta Ka ta Bra(mana Ka ta K atr!a Ka ta :a! *a Ka ta S)dra %- Po#*t(e! me ata) men*em%a( %an*a' de1a De1a Indra *a!t) e1a peran" De1a Bra(ma *a!t) de1a pen8!pta 1

De1a :! n) *a!t) de1a pe#!nd)n" Indra e%a"a! de1a peran" A"n! e%a"a! de1a ap!& d %8- K!ta% )8! ada#a( :eda *an" terd!r!9 1- R!"1eda ----- *a!r p)$!an 'epada de1a /- Sama1eda---n*an*!an )8! pada aat )pa8ara 0- Ya*)r1eda ----doa-doa pen"antar e a$! )nt)' de1a 2- At(ar1a1eda ----%er! ! matra-matra )nt)' !(!r ata) !#m) "a!% d- H)')m 'arma Ya!t)& e eoran" a'an mendapat %a#a an ter(adap apa *an" d!a #a')'an& 'a#a) d!a %er%)at %a!' d!a a'an mendapat 'arma *an" %a!' p)#a dan e%a#!'n*ae- Re!n'arna ! Se eoran" a'an d!#a(!r'an 'em%a#! ete#a( d!a mat! ampa! pada a'(!rn*a d!a a'an mo' a men8apa! n!r1ana /- Per'em%an"an a"ama dan 'e%)da*aan B)dd(a A"ama B)d(a #a(!r d! #em%a( )n"a! "an""a + Kap!#a1a t) ,& pend!r!n*a ada#a( S!d(arta Ga)tama& p)tra ra$a S)d(odana dar! 'era$aan Ko a#a- Pada )at) aat S!d(arta men!n""a#'an 'e(!d)pan me1a( d! ! tana dan mem%a)r den"an 'e(!d)pan ra'*at 'e8!#- Da#am pen"em%araann*a ter e%)t d!a men$)mpa! %an*a' per! t!1a *an" men*ent)( (at!n*a *an" t!da' perna( d!a $)mpa! da#am 'e(!d)pan d! I tana& antara #a!n me#!(at pen"em! & oran" a'!t oran" mat! (enda' d!')%)r& dan pender!taan #a!n *an" d!a#am! o#e( man) !a-

Ket!'a a'(!rn*a S! d(arta mem)t) 'an )nt)' men$ad! eoran" pertapa D!a mener!ma peneran"an 'et!'a edan" %ertapa d! Bod( Ga*a e(!n""a a$arann*a d! e%)t den"an B)d(a dan S!d(arta a'(!rn*a d!'ena# den"an e%)tan B)dd(a Ga)tama- San" B)dd(a pertama 'a#! men"a$ar'an a$arann*a d! Benare dan po'o'po'o' a$aran B)dd(a terdapat da#am '!ta% Tr!p!ta'a A"ama B)dd(a den"an 8epat %er'em%an" 'e e#)r)( pen$)r) d)n!a& ter)tama 'e 1!#a*a( A !a Se#atan& A !a T!m)r dan A !a Ten""ara- Da#am per'em%an"ann*a a"ama B)dd(a terpe8a( men$ad! d)a a#!ran& *a!t)9 1- B)dd(a H!na*ana Ya!t) a#!ran *an" men"a$ar'an %a(1a )nt)' men8apa! N!r1ana (ar) %er) a(a end!r! ata) den"an 'endaraan + a*ana , 'e8!# + (!na ,- A#!ran !n! t!da' %er'em%an" d! Indone !a /- B)dd(a Ma(a*ana A#!ran !n! men"a$ar'an %a(1a )nt)' men8apa! N!r1ana dapat d!)pa*a'an den"an mem!nta perto#on"an 'epada Bod(! Sat1a + 'endaraan %e ar ,- A#!ran !n! %er'em%an" d! Indone !a 3. Proses Masuk dan berkembangnya Agama dan Kebudayaan Hindu-buddha di Indonesia a- Pro e Ma )' dan %er'em%an"n*a A"ama dan Ke%)da*aan H!nd)-%)dd(a d! Indone !a A"ama dan 'e%)da*aan H!nd)-B)dd(a m)#a! ma )' 'e-Indone !a pada a%ad 'e-/ ma e(!- Ke#ompo' *an" pertama 'a#! mener!ma a"ama H!nd)B)dd(a ada#a( 'a)m %a" a1an *a!t) ra$a dan 'e#)ar"an*a dan %er'em%an" ter)tama d! 1!#a*a( )matra & ;a1a dan Ba#!Ada %e%erapa Teor! tentan" ma )' dan %er'em%an"n*a a"ama H!nd)6B)d(a d! Indone !a9 1Bra(mana Ba(1a *an" men*e%ar'an a"ama6%)da*a H!nd)-B)d(a d! Indone !a ada#a( para Bra(mana /K atr!a Ba(1a *an" men*e%ar'an a"ama6%)da*a H!nd)-B)d(a d! Indone !a ada#a( para pra$)r!t 0:! *a Ba(1a *an" men*e%ar'an a"ama6%)da*a H!nd)-B)d(a d! Indone !a ada#a( para peda"an" 0

2-

S)dra Ba(1a *an" men*e%ar'an a"ama6%)da*a H!nd)-B)d(a d! Indone !a ada#a( para Bra(mana

3-

Ar) %a#!' Ba(1a *an" men*e%ar'an a"ama6%)da*a H!nd)-B)d(a d! Indone !a ada#a( para Bra(mana dar! Indone !a *an" %e#a$ara #an" )n" 'e Ind!a& dan ete#a( #)#) p)#an" 'em%a#! )nt)' men"a$ar'an a"ama H!nd)B)d(a d! Indone !a

2- Per1)$)dan a')#t)ra ! 'e%)da*aan Indone !a den"an 'e%)da*aan H!nd)-B)dd(a Den"an ma )'n*a 'e%)da*aan H!dn)-B)dd(a 'e Indoen !a ma'a ter$ad!#a( pro e a')#t)ra !- A')#t)ra ! ada#a( pro e a#!n" mempen"ar)! antara 'ed)a 'e%)da*aan dan mem)nd)#'an 'e%)da*aan %ar) *an" mer)pa'an perpad)an antar 'e%)da*aan H!nd)B)d(a dan'e%)da*aan etempat ata) a #! Indone !a- Ha !#-(a !# a')#t)ra ! 'e%)da*aan ter e%)t ada#a( e%a"a! %er!')t9 a- Sen! %an")nan Ar !te't)r *an" %er'em%an" d! Indone !a mendapat pen"ar)( %an")nan ada#a( %an")nan 8and! - <and! d! Ind!a d!")na'an e%a"a! tempat em%a(*an" ata) mem)$a de1a ementara 8and! d! Indone !a d!")na'an e%a"a! ma'am- Ha !# a')#t)ra ! antara 'ed)a 'e%)da*aan da#am %ent)' %an")nan 8and! ada#a( 8and!-8and! d! H!dn)-B)dd(a d! Indone !a ada#a( pen"")na'an P)nden Ber)nda' da#am 8and!-8and! d! Indone !a-

%- Sen! R)pa Ma )'n*a H!nd)-B)dd(a %erpen"ar)( %e ar ter(adap en! r)pa d! Indone !aDa#am en! pa(at dan en! )'!r d!tem)'an (!a an-(!a an d!nd!n" 8and! e )a! den"an panorama G)n)" Semer) *an" d!*a'!n! e%a"a! tempat %er ema*amn*a para de1a- <and!-8and! d! ;a1a ten"a( $)"a er!n" d!(!a ! den"an po(on Ka#patar) 8- A' ara dan Sa tra A' ara dan a tra *an" %er'em%an" d! Indone !a $)"a d!pen"ar)(! o#e( a' ara dan a tra Ind!a a'an tetap! tetap memperta(an'an n!#a!-n!#a! dan 'e%!$a'an etempat d! amp!n" !t) 8er!ta-8er!ta a tra Ind!a $)"a d! ett!n" den"an tempattempat *an" ada d! Indone !a Ha !#-(a !# 'ar*a a tra ter e%)t antara #a!n ada#a(9 1- Ar$)na :!1a(a 'ar*a Mp) 'an1a pada =aman A!r#an""a /- B(arata*)da 'ar*a Mp) Seda( da% Mp) Pan)#)( pada =aman 'era$aan Ked!r! 0- Gat)t'a8a ra*a 'ar*a Mp) Pan)#) pada =aman Ked!r! 2- Smarada(ana 'ar*a Mp) D(arma$a pada =aman Ked!r! 3- S)ta oma dan Ar$)na :!1a(a 'ar*a Mp) Tant)#ar 4- K)n$ara'arna& Pararaton& dan Ne"ara Kerta"ama 'ar*a Mp) Prapan8a d- S! tem Pemer!nta(an A')#t)ra ! da#am %!dan" pemer!nta(an dan 'ema *ara'atan tampa' da#am pra a t!-pra a t! %a(1a ra$a t!da' perna( memer!nta( den"an 'e')a aan t)n""a# ata) m)t#a' epert! d! Ind!a- D! Indone !a 'era$aan terd!r! daera(-daera( *an" memp)n*a! otonom! 8)')p #)a dan d!per!nta( o#e( pen")a a-pen")a a daera( *an" mer)pa'an 'e#)ar"a-'e#)ar"a ra$a- Pen"ar)( Ind!a *an" menon$o# da#am %!dan" pemer!nta(an ada#a( den"an %a!'e- S! tem 'eper8a*aan A$aran H!nd)-B)dd(a *an" ma )' 'e Indone !a t!da' d!ter!ma menta(-menta( a'an tetap! den"an pro e !n'r!t! me *an" ter$ad! *an" men$ad! %)'t! dar! da*a 'reat!. dan adan*a )pa*a )nt)' a#!n" mempen"ar)(! dan a#!n" menerr!ma<onto( dar! !n'r!t! me ter e%)t ada#a( den"an m)n8)#n*a a#!ran S*!1a-B)dd(a d! Indone !a& .- B!dan" .!# a.at <era!ta-8er!ta 1a*an" an"at men"!#(am! pr!t)a#!ta ma *ara'at Indone !a pada aat !t)- <er!ta Ma(a%(arata dan Rama*ana an"at mere ap da#am 3 ! tem pemer!nta(an *an" terat)r dan tertata

'e(!d)pan ma *ara'at& 1a#a)p)n dem!'!an ada pro e Ma(a%(arata dan rama*ana"- S! tem Ka#ender

pen*ar!n"an dan

mod!7!'a ! ter(adap a$aran-a$aran .!# a.at *an" %er )m%er dar! 8er!ta

Ka#ender 'a#ender etempat ata) a #! men"a#am! pro e a')#t)ra ! den"an men"")na'an en"'a#a den"an men"")na'an ()r)( dan %a(a a San e'erta B- Kera$aan-'era$aan %er8ora' H!nd)-B)dd(a 1- Kera$aan K)ta! K)ta! Martad!p)ra ada#a( 'era$aan H!nd) tert)a d! N) antara dan e#)r)( A !a Ten""ara- Kera$aan !n! ter#eta' d! Ka#!mantan T!m)r& tepatn*a d! ()#) d!'etem)'ann*a pra a t! ter e%)t& 'arena t!da' ada pra a t! *an" men*e%)t'an nama 'era$aan !n!In.orma ! tentan" 'era$aan K)ta! d!pero#e( dar! pra a t! *an" d!'etem)'an *a!t) pra a t! Y)pa- Ada t)$)( %)a( *)pa *an" men$ad! )m%er )tama 'e%eradaan Kera$aan K)ta!- Dar! a#a( at) *)pa ter e%)t d!'eta()! %a(1a ra$a *an" memer!nta( 'era$aan K)ta! aat !t) ada#a( M)#a1arman- D!a ada#a( ra$a ter%e ar 'era$aan K)ta!Da#am a#a( at) d!a d! e%)t'an memper em%a('an />->>> e'or ap! 'epada 'a)m %ra(manaRaja-raja kerajaan Kutai 1. Kudungga K)d)n""a ada#a( pe#eta' da ar dar! 'era$aan K)ta!& 1a#a)p)n pada ma a pemer!nta(ann*a 'era$aan ')ta! t!da' dapat d!'ata'an memp)n*a! ! tem pemer!nta(an *an" dapat d!'ata'an e%a"a! e%)a( 'era$aan& m)n"'!n (an*a ema8am pemer!nta(an trad! !ona#2. Aswawarman A 1a1arman m)n"'!n ada#a( ra$a pertama Kera$aan K)ta! *an" %er8ora' H!nd)- Ia $)"a d!'eta()! e%a"a! pend!r! d!na t! Kera$aan K)ta! e(!n""a d!%er! "e#ar :an" a'erta& *an" art!n*a pem%ent)' 'e#)ar"a- A 1a1arman mem!#!'! 0 oran" p)tera& dan a#a( at)n*a ada#a( M)#a1armanP)tra A 1a1arman ada#a( M)#a1arman- Dar! *)pa d!'eta()! %a(1a pada ma a pemer!nta(an M)#a1arman& Kera$aan K)ta! men"a#am! ma a 'eema an- :!#a*a( 'e')a aann*a me#!p)t! (amp!r e#)r)( 1!#a*a( Ka#!mantan T!m)r- Ra'*at K)ta! (!d)p e$a(tera dan ma'm)r4 )n"a! Ma(a'am- Nama K)ta! d!%er!'an o#e( para a(#! %erda ar'an nama tempat e8ara $e#a

Kera$aan K)ta!

ea'an-a'an ta' tampa' #a"! o#e( d)n!a #)ar 'arena ')ran"n*a

'om)n!'a ! den"an p!(a' a !n"& (!n""a an"at ed!'!t *an" menden"ar naman*a3. Mu awarman M)#a1arman ada#a( ana' A 1a1arman dan 8)8) K)d)n""a- Nama M)#a1arman dan A 1a1arman an"at 'enta# den"an pen"ar)( %a(a a San 'erta %!#a d!#!(at dar! 8ara pen)#! ann*a- K)d)n""a ada#a( pem%e ar dar! Kera$aan <ampa +Kam%o$a, *an" datan" 'e Indone !a- K)d)n""a end!r! d!d)"a %e#)m men"an)t a"ama B)d(a!erakhirnya Kerajaan Kutai Kera$aan H!nd) tert)a d! n) antara !n! men"a#am! 'er)nt)(an pada a%ad 'e-14& Kera$aan K)ta! Martad!p)ra d!ta'#)'an o#e( Kera$aan K)ta! Kartane"ara? Kera$aan K)ta! I #am- Da#am peperan"an ter e%)t& Ra$a K)ta! Martad!p)ra tera'(!r *an" %ernama Ma(ara$a D(arma Set!a te1a d! tan"an A$! Pan"eran An)m Pan$! Mendapa ra$a 'era$aan K)ta! Kartane"ara 'e-102. Kerajaan "aruma Tar)mana"ara ata) Kera$aan Tar)ma ada#a( e%)a( 'era$aan *an" perna( %er')a a d! 1!#a*a( %arat p)#a) ;a1a pada a%ad 'e-2 (!n""a a%ad 'e-5 M- Tar)ma mer)pa'an a#a( at) 'era$aan tert)a d! N) antara *an" men!n""a#'an 8atatan e$ara(- Da#am 8atatan e$ara( dan pen!n""a#an arte.a' d! e'!tar #o'a ! 'era$aan& ter#!(at %a(1a pada aat !t) Kera$aan Tar)ma ada#a( 'era$aan H!nd) %era#!ran :! n)#umber #ejarah9 B!#a men!#!' dar! 8atatan e$ara( ata)p)n pra a t! *an" ada& t!da' ada pen$e#a an ata) 8atatan *an" pa t! men"ena! !apa'a( *an" pertama 'a#!n*a mend!r!'an 'era$aan Tar)mane"ara- Ra$a *an" perna( %er')a a dan an"at ter'ena# da#am 8atatan e$ara( ada#a( P)rna1arman- Pada ta()n 215 !a memer!nta('an pen""a#!an S)n"a! Gomat! dan <andra%a"a +Ka#! Be'a !, epan$an" 411/ tom%a' + e'!tar 11 'm,- Se#e a! pen""a#!an& an" pra%) men"ada'an e#amatan den"an men*ede'a('an 1->>> e'or ap! 'epada 'a)m %ra(manaB)'t! 'e%eradaan Kera$aan Tar)ma d!'eta()! me#a#)! )m%er- )m%er *an" %era a# dar! da#am ma)p)n #)ar ne"er!- S)m%er dar! da#am ne"er! %er)pa t)$)( %)a( pra a t! %at) *an" d!tem)'an empat d! Bo"or& at) d! ;a'arta dan at) d! Le%a' Banten- Dar! pra a t!-pra a t! !n! d!'eta()! %a(1a 'era$aan d!p!mp!n o#e( Ra$ad!ra$a")r) ;a*a !n"a1arman pada ta()n 03@ M dan %e#!a) memer!nta( ampa! ta()n 0@/ MPrasasti yang ditemukan9 5

Prasasti Kebon Ko$i& d!%)at

e'!tar 2>> M +H Kern 1A15,& d!tem)'an d!

per'e%)nan 'op! m!#!' ;onat(an R!"& <!ampea& Bo"or Prasasti "ugu& d!tem)'an d! Kamp)n" Bat)t)m%)& De a T)")& Ke8amatan Tar)ma$a*a& Ka%)paten Be'a !& e'aran" d! !mpan d! m) e)m d! ;a'arta- Pra a t! ter e%)t ! !n*a meneran"'an pen""a#!an S)n"a! <andra%a"a o#e( Ra$ad!ra$a")r) dan pen""a#!an S)n"a! Gomat! o#e( P)rna1arman pada ta()n 'e-// ma a pemer!nta(ann*a-Pen""a#!an )n"a! ter e%)t mer)pa'an "a"a an )nt)' men"(!ndar! %en8ana a#am %er)pa %an$!r *an" er!n" ter$ad! pada ma a pemer!nta(an P)rna1arman& dan 'e'er!n"an *an" ter$ad! pada m) !m 'emara)Prasasti %idanghiyang atau Prasasti Munju & d!tem)'an d! a#!ran S)n"a! <!dan"(!an" *an" men"a#!r d! De a Le%a'& Ke8amatan M)n$)#& Ka%)paten Pande"#an"& Banten& %er! ! p)$!an 'epada Ra$a P)rna1arman Prasasti %iaruteun& <!ampea& Bo"or Pra a t! !n! %er)pa %at) %e ar den"an %erat de#apan ton !t) nampa' 'o'o( e'a#! %erna)n" d!%a1a( 8)n"')p- Sepa an" Bpandata#aB +tapa' 'a'!, nampa' ter8eta' $e#a pada %a"!an ata n*a d!(!a ! den"an ederet pra at! %er()r). Pa#a1a dan %er%a(a a San" e'erta- Konon tapa' 'a'! ter e%)t ada#a( %e'a Pra a t! <!ar)te)n d!t)#! da#am %ent)' p)! ! tapa' 'a'! Ma(ara$a 2 %ar! & %er%)n*! P)rna1arman *an" mem!mp!n dan men")a a! 'era$aan Tar)mane"araB7!''ranta *a7an!pate( (r!mata( p)rna7armmana( tar)mana"ararendra *a 7! (nor!7a padad7a*amB- Yan" dapat d!art!'an e%a"a! BKed)a +$e$a', te#apa' 'a'! *an" epert! +te#apa' 'a'!, :! n) !n! 'ep)n*aan ra$a d)n!a *an" "a"a( %eran! *an" terma ()r P)rna1arman pen")a a Tar)mana"araB Prasasti Pasir Awi& <!te)re)p& Bo"or Pra a t! pada =aman !n! men"")na'an a' ara S)nda ')no& *an" pada a1a#n*a mer)pa'an per'em%an"an dar! a' ara t!pe Pa##a1a Lan$)t& *an" men"a8) pada mode# a' ara Kam%o$a den"an %e%erapa 8!r!n*a *an" ma !( me#e'at- Pada =aman !n!& a' ara ter e%)t %e#)m men8apa! tara. mod!.!'a ! %ent)' '(a n*a e%a"a!mana *an" d!")na'an na 'a(-na 'a( +#ontar, a%ad 'e-14 Prasasti Pasir Muara D! Bo"or& pra a t! d!tem)'an d! Pa !r M)ara& d! tep! a1a(& t!da' $a)( dar! pra a t! Te#apa' Ga$a( pen!n""a#an P)rna1arman- Pra a t! !t) '!n! ta' %erada d!tempat a a#n*aDa#am pra a t! !t) d!t)#! 'an 9 !n! a%da'a#anda ra'r*an $)r) pan"a-m%at ! 'a1!(a$! pan*8a pa a"! mar a-n de a %arp)#!('an (a$! )-nda @

Ter$ema(ann*a men)r)t Bo 8(9 In! tanda )8apan Ra'r*an ;)r) Pen"am%at da#am ta()n +Sa'a, 'a1!(a$! +@, pan8a +3, pa a"! +2,& pemer!nta(an %e"ara d!'em%a#!'an 'epada ra$a S)ndaKarena an"'a ta()nn*a %er8ora' B an"'a#aB *an" men"!')t! 'etent)an Ban"'anam 7amato "at!(B +an"'a d!%a8a dar! 'anan,& ma'a pra a t! ter e%)t d!%)at da#am ta()n 23@ Sa'a ata) 304 Ma e(! Prasasti "e a$ak &ajah Pra a t! Te#apa' Ga$a( %er"am%ar 'eteran"an at) %ar! %er%ent)' p)! ! %er%)n*!9 $a*a7! (a#a *a tar)mendr a*a (a t!na( a!ra7ata%(a *a 7!%(at!dam padada7a*am Ter$ema(ann*a9 Ked)a $e$a' te#apa' 'a'! ada#a( $e$a' 'a'! "a$a( *an" 8emer#an" 'ep)n*aan pen")a a Tar)mana"ara *an" $a*a dan %er')a a Men)r)t m!to#o"! H!nd)& A!ra1ata ada#a( nama "a$a( t)n""an"an Batara Indra de1a peran" dan pen")a1a G)nt)r- Men)r)t P) ta'a Para1at1an ! B()m! ;a1ad1!pa par1a I& ar"a 1& "a$a( peran" P)rna1arman d!%er! nama A!ra1ata epert! nama "a$a( t)n""an"an Indra- Ba('an d!%er!ta'an $)"a& %endera Kera$aan Tar)mana"ara %er#)'! 'an ran"'a!an %)n"a terata! d! ata 'epa#a "a$a(- Dem!'!an p)#a ma('ota *an" d!'ena'an P)rna1arman %er)'!ran epa an" #e%a( Prasasti 'ambu D! daera( Bo"or d!'etem)'an pra a t! %at) pen!n""a#an Tar)mana"ara *an" epert! A!ra1ata epa an" te#apa' 'a'! "a$a( *an" d!%er!

ter#eta' d! p)n8a' B)'!t Ko#ean"'a'& De a Pa !r G!nt)n"& Ke8amatan Le)1!#!an"- Pada %)'!t !n! men"a#!r + )n"a!, <!'a )n"'a- Pra a t! !n!p)n %er)'!ran epa an" te#apa' 'a'! dan d!%er! 'eteran"an %er%ent)' p)! ! d)a %ar! 9 (r!man data 'erta$n*o narapat!r - a amo *a( p)ra tar)ma*am nama (r! p)rnna7armma pra8)rar)p)8ara .ed*a7!'*ata7ammo ta *edam - pada7!m%ada7*am arna"arot adane n!t*ad' (am %(a'tanam *an"dr!panam - %(a7at! )'(a(a'aram (a#*a%()tam r!p)namTer$ema(ann*a men)r)t Co"e#9 Yan" terma ()r erta et!a 'epada t)"a n*a !a#a( ra$a *an" t!ada taran*a %ernama Sr! P)rna1arman *an" memer!nta( Tar)ma erta %a$) per! a!n*a t!da' dapat d!tem%) o#e( pana( m) )(-m) )(n*a? 'ep)n*aann*a#a( 'ed)a $e$a' te#apa' 'a'! !n!& *an" e#a#) %er(a !# men"(an8)r'an %enten" m) )(& *an" e#a#) men"(ad!a('an $am)an 'e(ormatan +'epada mere'a *an" et!a 'epadan*a,& tetap! mer)pa'an d)r! %a"! m) )(-m) )(n*a#umber berita dari uar negeri S)m%er- )m%er dar! #)ar ne"er! em)an*a %era a# dar! %er!ta T!on"'o'A

Ber!ta Da H!en& ta()n 212M da#am %)')n*a *an" %er$)d)# Da Kao <(! men8er!ta'an %a(1a d! Ye-po-t! +B;a1ad1!paB, (an*a ed!'!t d!$)mpa! oran"-oran" *an" %era"ama B)dd(a& *an" %an*a' ada#a( oran"-oran" *an" %era"ama H!nd) dan B%era"ama 'otorB +ma' )dn*a an!m! me,-

Ber!ta D!na t! S)!& men8er!ta'an %a(1a ta()n 3/@ dan 303 te#a( datan" )t) an dar! To-#o-mo +BTar)maB, *an" ter#eta' d! e%e#a( e#atanBer!ta D!na t! Tan"& $)"a men8er!ta'an %a(1a ta()n 444 dan 44A te#a( datan" )t) an dar! To-#o-moDar! t!"a %er!ta d! ata para a(#! men*!mp)#'an %a(1a ! t!#a( To-#o-mo e8ara

.onet! pen*e )a!an 'ata-'atan*a ama den"an Tar)mane"ara- Ma'a %erda ar'an )m%er)m%er *an" te#a( d!$e#a 'an e%e#)mn*a ma'a dapat d!'eta()! %e%erapa a pe' 'e(!d)pan tentan" Tar)maKera$aan Tar)mane"ara d!per'!ra'an %er'em%an" antara ta()n 2>>-4>> MBerda ar'an pra a t!-pra at! ter e%)t d!'eta()! ra$a *an" memer!nta( pada 1a't) !t) ada#a( P)rna1arman- :!#a*a( 'e')a aan P)rna1arman men)r)t pra a t! T)")& me#!p)t! (ap!r e#)r)( ;a1a Barat *an" mem%entan" dar! Banten& ;a'arta& Bo"or dan <!re%onBa!' )m%er- )m%er pra a t! ma)p)n )m%er- )m%er <!re%on mem%er!'an 'eteran"an %a(1a P)rna1arman %er(a !# men)nd)''an m) )(-m) )(n*a- Pra a t! M)n$)# d! Pande"#an" men)n$)''an %a(1a 1!#a*a( 'e')a aann*a men8a')p p)#a panta! Se#at S)nda- P) ta'a N) antara& par1a II ar"a 0 +(a#aman 13A - 14/, men*e%)t'an %a(1a d! %a1a( 'e')a aan P)rna1arman terdapat 2@ ra$a daera( *an" mem%entan" dar! Sa#a'ana"ara ata) Ra$atap)ra +d! daera( Te#)' Lada Pande"#an", ampa! 'e P)r1a#!n""a + e'aran" P)r%o#!n""o, d! ;a1a Ten"a(- Se8ara trad! !ona# <!pama#! +Ka#! Bre%e , meman" d!an""ap %ata 'e')a aan ra$a-ra$a pen")a a ;a1a Barat pada ma a !#amTar)mana"ara end!r! (an*a men"a#am! ma a pemer!nta(an 1/ oran" ra$a- Pada ta()n 44A& L!n""a1arman& ra$a Tar)mana"ara tera'(!r& d!"ant!'an menant)n*a& Tar) %a1a- L!n""a1arman end!r! memp)n*a! d)a oran" p)ter!& *an" )#)n" %ernama Mana !( men$ad! ! tr! Tar) %a1a dar! S)nda dan *an" 'ed)a %ernama So%a'an8ana men$ad! ! ter! Dap)nta(*an" Sr! ;a*ana a pend!r! Kera$aan Sr!1!$a*a- Se8ara otomat! & ta(ta 'e')a aan Tar)mana"ara $at)( 'epada menant)n*a dar! p)tr! )#)n"n*a& *a!t) Tar) %a1a3. Kerajaan #riwijaya Kera$aan Sr!1!$a*a %erd!r! a%ad 'e-5 ma e(! d! S)matra dan mer)pa'an 'era$aan B)dd(a *an" d!d!r!'an o#e( Dap)nta H*an"- S)m%er Sr!1!$a*a ada#a( e%a"a! %er!')t9 a. !erita %ina 1> e$ara( 'e%eradaan 'era$aan

M) a.!r I T !n" *an" datan" d! Sr!1!$a*a men"ata'an %a(1a 'era$aan !t) d!'e#!#!n"! %enten"& men"an)t a"ama B)d(a Ma(a*ana dan memp)n*a! to'o( a"ama B)d(a *an" %ernama Sa'*a'!tr!- Kera$aan Sr!1!$a*a ma$) perda"an"ann*a& dan ada #!ma 'apa# Ind!a !n""a( d! Sr!1!$a*a b. !erita Arab I%n Hardode( menama'an Sr!1!$a*a e%a"a! daera( pen"(a !# ema 8- Ber!ta Ind!a Menama'an Sr!1!$a*a ada#a( S1arna D1!pa + P)#a) Ema , d. #umber (a am )egeri Pra a t! Ked)'an B)'!t + 4@@ m , Men"ata'an %a(1a Dap)nta H*an" men"ada'an per$a#anan )8! den"an men"")na'an pera() dan mem%a1a tentara e%an*a' />->>> oran"- Da#am per$a#anann*a d!a mena'#)''an %e%erapa daera( Pra a t! Ta#an" T)o + 4@2 , I !n*a tentan" pem%)atan taman *an" %ernama Sr!' etra- Taman !n! o#e( Dap)nta H*an" d!t)$)'an )nt)' mema'm)r'an ma *ara'at Pra a t! Te#a"a %at) I !n*a %er)pa ')t)'an %a"! ra'*at *an" me#a')'an 'e$a(atan dan t!da' %a"! oran" *an" t!da' taat pada per!nta( ra$a Pra a t! Kota Kap)r dan Karan" Bera(! + 4@4 M , I ! dar! pra a t! !n! ada#a( perm!ntaan 'epada de1a a"ar men$a"a 'era$aan Sr!1!$a*a dan men"()')m et!ap oran" *an" %erma' )d $a(at dan mend)r(a'a! 'e')a aan Sr!1!$a*aMasa keemasan Kerajaan #riwijaya Sete#a( ter$ad! 'e'a8a)an perda"an"an d! Kanton antara ta()n @/> - @3>& pemer!nta(an ;am%! men*ata'an d!r! e%a"a! 'era$aan merde'a den"an men"!r!m'an )t) an 'e <(!na pada ta()n @30 dan @51- Kemerde'aan ;am%! %ertepatan den"an d!rampa n*a ta(ta Sr!1!$a*a d! ;a1a den"an d!) !rn*a ra$a Ba#ap)trade1a- D! ta()n A>/& ra$a %ar) men"!r!m'an )pet! 'e <(!na- D)a ta()n 'em)d!an ra$a tera'(!r d!na t! Tan" men"an)"era('an "e#ar 'epada )t) an Sr!1!$a*aPada par)( pertama a%ad 'e-1>& d!antara 'e$at)(an d!na t! Tan" dan na!'n*a d!na t! Son"& perda"an"an den"an #)ar ne"er! 8)')p mara'& ter)tama D)$!an& 'era$aan M!n dan ne"er! 'a*a G)an"don"& 'era$aan Nan Han- Ta' d!ra")'an #a"! Sr!1!$a*a mendapat'an 'e)nt)n"an dar! perda"an"an !n!- Pada ta()n A>0& pen)#! M) #!m I%n Bat)ta( an"at ter'e an den"an 'ema'm)ran Sr!1!$a*a- Daera( )r%an 'era$aan me#!p)t! Pa#em%an" +'() ) n*a B)'!t Se")ntan",& M)ara ;am%! dan Keda(11

Kemunduran Ada %e%erapa .a'tor *an" men*e%a%'an 'em)nd)ran 'era$aan Sr!1!$a*a9 1- Seran"an %an" a <o#a Ta()n 1>/3& Ra$endra <(o#a& m)#a! me#a')'an pen*eran"an ter(adap 1!#a*a( Sr!1!$a*a& pen*eran"an dan pena'#)'ann*a d!#a')'an e#ama /> ta()n 'e e#)r)( !mper!)m Sr!1!$a*a- Me '!p)n !n7a ! <(o#a t!da' %er(a !# epen)(n*a& tetap! !n7a ! ter e%)t te#a( me#ema('an (e"emon! Sr!1!$a*a *an" %era'!%at ter#epa n*a %e%erapa 1!#a*a( den"an mem%ent)' 'era$aan end!r!& epert! Ked!r!& e%)a( 'era$aan *an" %er%a ! 'an pada pertan!an/- Daera(-daera( 'e')a aan Sr!1!$a*a me#epa 'an d!r! Daera(-daera( Sr!1!$a*a *an" !n"!n me#epa 'an d!r! #a!n K!en-p! +Kampe& d! )tara S)matra, dan %e%erapa 'o#on! d! emenan$)n" Ma#a* !a- Pada ma a !t) 1!#a*a( Sr!1!$a*a me#!p)t!? Pon"-.on" +Pa(an",& Ton"-*a-non" +Tren""an),& L!n"-*a- !'!a +Lan"'a )'a,& K!#an-tan +Ke#antan,& Do-#o-an& ;!-#o-tE!n" +;e#)ton",& T E!en-ma!& Pa-tEa +Bata',& Tan-ma-#!n" +Tam%ra#!n""a& L!"or,& K!a-#o-(! +Gra(!& %a"!an )tara emenan$)n" Ma#a* !a,& Pa-#!n-.on" +Pa#em%an",& S!n-tEo +S)nda,& Lan-1)-#! +Lam)r! d! A8e(,& and S!-#an +Sr!#an'a, 0- E' ped! ! Pama#a*) E' ped! ! pama#a*) ada#a( pen"!r!man pa )'an S!n"a ar! 'e S)matra )nt)' mena'#)''an daera(-daera( 'e')a aan Sr!1!$a*a- E' ped! ! !n! an"at me#ema('an 'e')a aan Sr!1!$a*aKet!"a .a'tor ter e%)t an"at me#ema('an 'era$aan Sr!1!$a*a- Ket!'a I #am ma )'& e%a"!an 'era$aan Sr!1!$a*a ma )' I #am- Pen)r)nan Sr!1!$a*a ter) %er#an$)t (!n""a ma )'n*a I #am 'e A8e( *an" d! e%ar'an o#e( peda"an"-peda"an" Ara% dan Ind!a- D! a'(!r a%ad 'e-10& 'era$aan Pa a! d! %a"!an )tara S)matra %erp!nda( a"ama I #am- Pada ta()n 12>/& Parame 1ara& pan"eran tera'(!r Sr!1!$a*a mend!r!'an 'e )#tanan Ma#a'a d! emenan$)n" Ma#a* !aPerdagangan D! d)n!a perda"an"an& Sr!1!$a*a men$ad! pen"enda#! $a#)r perda"an"an antara Ind!a dan T!on"'o'& *a'n! den"an pen")a aan ata e#at Ma#a'a dan e#at S)nda- Oran" Ara% men8atat %a(1a Sr!1!$a*a mem!#!'! ane'a 'omod!t! epert! 'amper& 'a*) "a(ar)& 8en"'e(& pa#a& 'ep)#a"a& "ad!n"& ema & dan t!ma( *an" mem%)at ra$a Sr!1!$a*a e'a*a ra$a-ra$a d! Ind!a*. Kerajaan Mataram Kuno Kera$aan Medan" ada#a( nama e%)a( 'era$aan *an" %erd!r! d! ;a1a Ten"a( pada a%ad 'e-@& 'em)d!an p!nda( 'e ;a1a T!m)r pada a%ad 'e-1>& dan a'(!rn*a r)nt)( pada 1/

a1a# a%ad 'e-11- Kera$aan !n! d!d!r!'an o#e( D!na t! S*a!#endra den"an ra$a pertama ada#a( San" Rat) San$a*a- Pada )m)mn*a& ! t!#a( Kera$aan Medan" (an*a #a=!m d!pa'a! )nt)' men*e%)t per!ode ;a1a T!m)r a$a& pada(a# %erda ar'an pra a t!-pra a t! *an" te#a( d!tem)'an& nama Medan" )da( d!'ena# e$a' per!ode e%e#)mn*a& *a!t) per!ode ;a1a Ten"a(Sementara !t)& nama *an" #a=!m d!pa'a! )nt)' men*e%)t Kera$aan Medan" per!ode ;a1a Ten"a( ada#a( Kera$aan Mataram& *a!t) mer)$)' 'epada a#a( daera( !%) 'ota 'era$aan !n!- Kadan" )nt)' mem%eda'ann*a den"an Kera$aan Mataram I #am *an" %erd!r! pada a%ad 'e-14& Kera$aan Medan" per!ode ;a1a Ten"a( %!a a p)#a d! e%)t den"an nama Kera$aan Mataram K)no ata) Kera$aan Mataram H!nd)Ke%eradaan 'era$aan Mataram K)no dapat d!'eta()! den"an d!'etem)'ann*a %e%erapa pra a t! %%-9 Pra a t! <an""a# Pra a t! !n! d!d!r!'an o#e( rat) San$a*a pada ta()n 50/ ma e(!- Dar! pra a t! !n! dapat d!'eta()! %a(1a 'era$aan !n! d!d!r!'an o#e( rat) San$a*a% dan men"an)t a"ama H!nd) a#!ran S*!1a Pra a t! Mant*a !( ata) Pra a t! Ked) Pra a t! !n! d!d!r!'an o#e( ra$a Ba#!t)n"& da#am pra a t! !n! d! e%)t'an namanama ra$a *an" memer!nta( 'era$aan Mataram H!nd)1- San$a*a /- Panan"'aran 0- :ara' 2- Gar)n" 3- P!'atan 4- Ka*)1an"! 5- :at)()ma#an" @- D*a( Ba#!t)n" Pusat Kerajaan Mataram Kuno B()m! Mataram ada#a( e%)tan #ama )nt)' Yo"*a'arta dan e'!tarn*a- D! daera( !n!#a( )nt)' pertama 'a#!n*a ! tana Kera$aan Medan" d!per'!ra'an %erd!r! +Ra$*a Medan" ! B()m! Mataram,- Nama !n! d!tem)'an da#am %e%erapa pra a t!& m! a#n*a pra a t! M!nto dan pra a t! An$)'#adan"- I t!#a( Mataram 'em)d!an #a=!m d!pa'a! )nt)' men*e%)t nama 'era$aan e8ara 'e e#)r)(an& me '!p)n t!da' e#aman*a 'era$aan !n! %erp) at d! anaMen)r)t per'!raan& Mataram ter#eta' d! daera( Yo"*a'arta e'aran"- Mamrat! dan Po( P!t) d!per'!ra'an ter#eta' d! daera( Ked)- Sementara !t)& Tam1#an" e'aran" d! e%)t den"an nama Tem%e#an"& edan"'an :at)"a#)( e'aran" d! e%)t Me"a#)(- Ked)an*a 10

ter#eta' d! daera( ;om%an"- I tana tera'(!r& *a!t) :1atan& e'aran" d! e%)t den"an nama :otan& *an" ter#eta' d! daera( Mad!)nPra a t! Mant*a !( ta()n A>5 ata nama D*a( Ba#!t)n" men*e%)t'an den"an $e#a %a(1a ra$a pertama Kera$aan Medan" +Ra(*an" ta r)m)()n r! Medan" r! Po( P!t), ada#a( Ra'a! Mataram San" Rat) San$a*a- San$a*a end!r! men"e#)ar'an pra a t! <an""a# ta()n 50/& nam)n t!da' men*e%)t den"an $e#a apa nama 'era$aann*a- Ia (an*a mem%er!ta'an adan*a ra$a #a!n *an" memer!nta( p)#a) ;a1a e%e#)m d!r!n*a& %ernama SannaSepen!n""a# Sanna& ne"ara men$ad! 'a8a)- San$a*a 'em)d!an tamp!# men$ad! ra$a& ata d)')n"an !%)n*a& *a!t) Sanna(a a)dara peremp)an Sanna(inasti yang berkuasa Pada )m)mn*a para e$ara1an men*e%)t ada t!"a d!na t! *an" perna( %er')a a d! Kera$aan Medan"& *a!t) :an" a San$a*a dan :an" a Sa!#endra pada per!ode ;a1a Ten"a(& erta :an" a I ana pada per!ode ;a1a T!m)rI t!#a( :an" a San$a*a mer)$)' pada nama ra$a pertama Medan"& *a!t) San$a*aD!na t! !n! men"an)t a"ama H!nd) a#!ran S!1a- Men)r)t teor! 7an Naer en& pada ma a pemer!nta(an Ra'a! Panan"'aran +pen""ant! San$a*a e'!tar ta()n 55>-an,& 'e')a aan ata Medan" d!re%)t o#e( :an" a Sa!#endra *an" %era"ama B)dd(a Ma(a*anaM)#a! aat !t) :an" a Sa!#endra %er')a a d! P)#a) ;a1a& %a('an %er(a !# p)#a men")a a! Kera$aan Sr!1!$a*a d! P)#a) S)matra- Sampa! a'(!rn*a& e'!tar ta()n @2>-an& eoran" 'et)r)nan San$a*a %ernama Ra'a! P!'atan %er(a !# men!'a(! Pramoda1ard(an! p)tr! ma('ota :an" a Sa!#endra- Ber'at per'a1!nan !t) !a %! a men$ad! ra$a Medan"& dan mem!nda('an ! tanan*a 'e Mamrat!- Per! t!1a ter e%)t d!an""ap e%a"a! a1a# 'e%an"'!tan 'em%a#! :an" a San$a*a#truktur $emerintahan Ra$a mer)pa'an pem!mp!n tert!n""! Kera$aan Medan"- San$a*a e%a"a! ra$a pertama mema'a! "e#ar Rat)- Pada =aman !t) ! t!#a( Rat) %e#)m !dent!' den"an 'a)m peremp)an- Ge#ar !n! etara den"an Dat) *an" %erart! Bpem!mp!nB- Ked)an*a mer)pa'an "e#ar a #! Indone !a- Ket!'a Ra'a! Panan"'aran dar! :an" a Sa!#endra %er')a a& "e#ar Rat) d!(ap) n*a dan d!"ant! den"an "e#ar Sr! Ma(ara$a- Ka ) *an" ama ter$ad! pada Kera$aan Sr!1!$a*a d! mana ra$a-ra$an*a em)#a %er"e#ar Dap)nta H*an"& dan ete#a( d!')a a! :an" a Sa!#endra $)"a %er)%a( men$ad! Sr! Ma(ara$aPema'a!an "e#ar Sr! Ma(ara$a d! Kera$aan Medan" tetap d!#e tar!'an o#e( Ra'a! P!'atan me '!p)n :an" a San$a*a %er')a a 'em%a#!- Ha# !n! dapat d!#!(at da#am da.tar ra$a-ra$a 7er ! Pra a t! Mant*a !( *an" men*e%)t'an (an*a San$a*a *an" %er"e#ar San" Rat)12

;a%atan tert!n""! e )da( ra$a !a#a( Ra'r*an Ma(amantr! ! H!no ata) 'adan" d!t)#! Ra'r*an Mapat!( H!no- ;a%atan !n! d!pe"an" o#e( p)tra ata) a)dara ra$a *an" mem!#!'! pe#)an" )nt)' na!' ta'(ta e#an$)tn*a- M! a#n*a& Mp) S!ndo' mer)pa'an Mapat!( H!no pada ma a pemer!nta(an D*a( :a1a;a%atan Ra'r*an Mapat!( H!no pada =aman !n! %er%eda den"an Ra'r*an Mapat!( pada =aman Ma$apa(!t- Pat!( =aman Ma$apa(!t etara den"an perdana menter! nam)n t!da' %er(a' )nt)' na!' ta'(ta;a%atan e )da( Ma(amantr! ! H!no e8ara %ert)r)t-t)r)t ada#a( Ma(amantr! ! Ha#) dan Ma(amantr! ! S!r!'an- Pada =aman Ma$apa(!t $a%atan-$a%atan !n! ma !( ada nam)n (an*a e'adar "e#ar 'e(ormatan a$a- Pada =aman :an" a I ana %er')a a ma !( d!tam%a( #a"! den"an $a%atan Ma(amantr! :'a dan Ma(amantr! Ba1an";a%atan tert!n""! d! Medan" e#an$)tn*a !a#a( Ra'r*an Kan)r)(an e%a"a! pe#a' ana per!nta( ra$a- M)n"'!n ema8am perdana menter! pada =aman e'aran" ata) etara den"an Ra'r*an Mapat!( pada =aman Ma$apa(!t- ;a%atan Ra'r*an Kan)r)(an pada =aman Ma$apa(!t meman" ma !( ada& nam)n '!ran*a etara den"an menter! da#am ne"er! pada =aman e'aran"+. Kerajaan Mataram 'awa "imur , Medang Kamu an perp!nda(an ! tana Medan" dar! ;a1a Ten"a( men)$) ;a1a T!m)r d! e%a%'an o#e( #et) an G)n)n" Merap! *an" an"at da( *at- Konon e%a"!an p)n8a' Merap! (an8)rKem)d!an #ap! an tana( %e"e er 'e ara( %arat da*a e(!n""a ter$ad! #!patan& *an" antara #a!n& mem%ent)' G)n)n" Gendo# dan #empen"an Pe")n)n"an Menore(- Let) an ter e%)t d! erta! "empa %)m! dan ()$an mater!a# 7)#'an!' %er)pa a%) dan %at)I tana Medan" *an" d!per'!ra'an 'em%a#! %erada d! B()m! Mataram (an8)r- T!da' d!'eta()! den"an pa t! apa'a( D*a( :a1a te1a da#am %en8ana a#am ter e%)t ata)'a( )da( men!n""a# e%e#)m per! t!1a !t) ter$ad!& 'arena ra$a e#an$)tn*a *an" %erta'(ta d! ;a1a T!m)r %ernama Mp) S!ndo'Mp) S!ndo' *an" men$a%at e%a"a! Ra'r*an Mapat!( H!no mend!r!'an ! tana %ar) d! daera( Tam1#an"- Pra a t! tert)an*a %eran"'a ta()n A/A- D!na t! *an" %er')a a d! Medan" per!ode ;a1a T!m)r %)'an #a"! San$a*a1an" a& me#a!n'an e%)a( 'e#)ar"a %ar) %ernama I ana1an" a& *an" mer)$)' pada "e#ar a%(! e'a Mp) S!ndo' *a!t) Sr! I ana :!'ramad(armott)n""aPermusuhan dengan #riwijaya Se#a!n men")a a! Medan"& :an" a Sa!#endra $)"a men")a a! Kera$aan Sr!1!$a*a d! p)#a) S)matra- Ha# !n! d!tanda! den"an d!tem)'ann*a Pra a t! L!"or ta()n 553 *an" men*e%)t nama Ma(ara$a :! n) dar! :an" a Sa!#endra e%a"a! pen")a a Sr!1!$a*a13

H)%)n"an ena !% antara ;a1a dan S)matra %er)%a( men$ad! perm) )(an 'et!'a :an" a San$a*a %an"'!t 'em%a#! memer!nta( Medan"- Men)r)t teor! de <a par! & e'!tar ta()n @3>Fan& Ra'a! P!'atan %er(a !# men*!n"'!r'an eoran" an""ota :an" a Sa!#endra %ernama Ba#ap)trade1a p)tra Samara"ra1!raBa#ap)trade1a 'em)d!an men$ad! ra$a Sr!1!$a*a d! mana !a tetap men*!mpan dendam ter(adap Ra'a! P!'atan- Per e#! !(an antara 'ed)a ra$a !n! %er'em%an" men$ad! perm) )(an t)r)n-tem)r)n pada "enera ! e#an$)tn*a- Se#a!n !t)& Medan" dan Sr!1!$a*a $)"a %er a!n" )nt)' men")a a! #a#) #!nta perda"an"an d! A !a Ten""araRa a perm) )(an :an" a Sa!#endra ter(adap ;a1a ter) %er#an$)t %a('an 'et!'a :an" a I ana %er')a a- Se1a't) Mp) S!ndo' mem)#a! per!ode ;a1a T!m)r& pa )'an Sr!1!$a*a datan" men*eran"n*a- Pertemp)ran ter$ad! d! daera( An$)'#adan" + e'aran" N"an$)'& ;a1a T!m)r, *an" d!menan"'an o#e( p!(a' Mp) S!ndo'Peristiwa Pra aya Ma(apra#a*a ada#a( per! t!1a (an8)rn*a ! tana Medan" d! ;a1a T!m)r %erda ar'an %er!ta da#am pra a t! P)8an"an- Ta()n ter$ad!n*a per! t!1a ter e%)t t!da' dapat d!%a8a den"an $e#a e(!n""a m)n8)# d)a 7er ! pendapat- Se%a"!an e$ara1an men*e%)t Kera$aan Medan" r)nt)( pada ta()n 1>>4& edan"'an *an" #a!nn*a men*e%)t ta()n 1>14Ra$a tera'(!r Medan" ada#a( D(arma1an" a Te")(& 8!8!t Mp) S!ndo'- Kron!' <!na dar! D!na t! S)n" men8atat te#a( %e%erapa 'a#! D(arma1an" a men"!r!m pa )'an )nt)' men""emp)r !%) 'ota Sr!1!$a*a e$a' !a na!' ta'(ta ta()n AA1- Perm) )(an antara ;a1a dan S)matra ema'!n memana aat !t)Pada ta()n 1>>4 +ata) 1>14, D(arma1an" a #en"a(- Ket!'a !a men"ada'an pe ta per'a1!nan p)tr!n*a& ! tana Medan" d! :1atan d! er%) o#e( 'era$aan :)ra1ar! dar! L1aram *an" d!per'!ra'an e%a"a! e')t) Kera$aan Sr!1!$a*a- Da#am per! t!1a ter e%)t& D(arma1an" a te1a T!"a ta()n 'em)d!an& eoran" pan"eran %erdara( 8amp)ran ;a1aFBa#! *an" #o#o dar! Ma(apra#a*a tamp!# mem%an")n 'era$aan %ar) e%a"a! 'e#an$)tan Kera$aan Medan"Pan"eran !t) %ernama A!r#an""a *an" men"a') %a(1a !%)n*a ada#a( 'et)r)nan Mp) S!ndo'- Kera$aan *an" !a d!r!'an 'em)d!an #a=!m d! e%)t den"an nama Kera$aan Ka()r!panPeningga an sejarah Se#a!n men!n""a#'an %)'t! e$ara( %er)pa pra a t!-pra a t! *an" ter e%ar d! ;a1a Ten"a( dan ;a1a T!m)r& Kera$aan Medan" $)"a mem%an")n %an*a' 8and!& %a!' !t) *an" %er8ora' H!nd) ma)p)n B)dd(a<and!-8and! pen!n""a#an Kera$aan Medan" antara #a!n& <and! Ka#a an& <and! P#ao an& <and! Pram%anan& <and! Se1)& <and! Mend)t& <and! Pa1on& dan tent) a$a *an" 14

pa#!n" 'o#o a# ada#a( <and! Boro%)d)r- <and! me"a( *an" d!%an")n o#e( Sa!#endra1an" a !n! te#a( d!tetap'an UNES<O +PBB, e%a"a! a#a( at) 1ar! an %)da*a d)n!a-

-. K.RA'AA) K.(IRI Kera$aan Ked!r! ada#a( e%)a( 'era$aan %e ar d! ;a1a T!m)r *an" %erd!r! pada a%ad 'e-1/- Kera$aan !n! mer)pa'an %a"!an dar! Kera$aan Mataram K)no- P) at 'era$aan*a ter#eta' d! tep! S- Branta *an" pada ma a !t) te#a( men$ad! $a#)r pe#a*aran *an" rama!Kera$aan Ked!r! #a(!r dar! pem%a"!an Kera$aan Mataram o#e( Ra$a A!r#an""a +1>>>-1>2A,- Peme8a(an !n! d!#a')'an a"ar t!da' ter$ad! per e#! !(an d! antara ana'-ana' e#!rn*a- T!da' ada %)'t! *an" $e#a %a"a!mana 'era$aan ter e%)t d!pe8a( dan men$ad! %e%erapa %a"!an- Da#am %a%ad d! e%)t'an %a(1a 'era$aan d!%a"! empat ata) #!ma %a"!anTetap! da#am per'em%an"ann*a (an*a d)a 'era$aan *an" er!n" d! e%)t& *a!t) Ked!r! +Pan"$a#), dan ;en""a#a- Samara1!$a*a e%a"a! pe1ar! e%a"a! Kera$aan Ked!r!Perkembangan Kerajaan Kediri Da#am per'em%an"ann*a Kera$aan Ked!r! *an" %er!%)'ota Da(a t)m%)( men$ad! %e ar& edan"'an Kera$aan ;en""a#a ema'!n ten""e#am- D!d)"a Kera$aan ;en""a#a d!ta'#)''an o#e( Ked!r!- A'an tetap! (!#an"n*a $e$a' ;en""a#a m)n"'!n $)"a d! e%a%'an o#e( t!da' adan*a pra a t! *an" d!t!n""a#'an ata) %e#)m d!tem)'ann*a pra a t! *an" d!t!n""a#'an Kera$aan ;en""a#a- Ke$a*aan Kera$aan Ked!r! empat $at)( 'et!'a Ra$a Kerta$a*a +11@3-1///, %er e#! !( den"an "o#on"an pendeta- Keadaan !n! d!man.aat'an o#e( A')1) T)mape# T)n"")# Amet)n"Nam)n 'em)d!an 'ed)d)'ann*a d!re%)t o#e( Ken Aro'- D!ata %e'a Kera$aan Ked!r! !n!#a( Ken Aro' 'em)d!an mend!r!'an Kera$aan S!n"a ar!& dan Ked!r! %erada d! %a1a( 'e')a aan S!n"a ar!- Ket!'a S!n"a ar! %erada d! %a1a( pemer!nta(an Kertane"ara +1/4@-1/A/,& ter$ad!#a( per"o#a'an d! da#am 'era$aan- ;a*a'at1an"& ra$a Ked!r! *an" e#ama !n! t)nd)' 'epada S!n"a ar! %er"a%)n" den"an B)pat! S)menep +Mad)ra, )nt)' men$at)('an Kertane"ara- A'(!rn*a pada ta()n 1/A/ ;a*a'at1an" %er(a !# men"a#a('an Kertane"ara dan mem%an")n 'em%a#! 'e$a*aan Kera$aan Ked!r!Runtuhnya Kediri Sete#a( %er(a !# men"a#a( 'an Kertane"ara& Kera$aan Ked!r! %an"'!t 'em%a#! d! %a1a( pemer!nta(an ;a*a'at1an"- Sa#a( eoran" pem!mp!n pa )'an S!n"a ar!& Raden 15 a( 'era$aan mendapat !%)'ota #ama& *a!t) Da(anap)tra& dan nama 'era$aann*a d!)%a( men$ad! Pan"$a#) ata) d!'ena# $)"a

:!$a*a& %er(a !# me#o#o 'an d!r! 'e Mad)ra- Karena per!#a')n*a *an" %a!'& ;a*a'at1an" memper%o#e('an Raden :!$a*a )nt)' mem%)'a H)tan Tar!' e%a"a! daera( tempat t!n""a#n*a- Pada ta()n 1/A0& datan" tentara Mon"o# *an" d!'!r!m o#e( Ka! ar K)%!#a! K(an )nt)' mem%a#a dendam ter(adap Kertane"ara- Keadaan !n! d!man.aat'an Raden :!$a*a )nt)' men*eran" ;a*a'at1an"- Ia %e'er$a ama den"an tentara Mon"o# dan pa )'an Mad)ra d! %a1a( p!mp!nan Ar*a :!rara$a )nt)' men""emp)r Ked!r!- Da#am peran" ter e%)t pa )'an ;a*a'at1an" m)da( d!'a#a('an- Sete#a( !t) t!da' ada #a"! %er!ta tentan" Kera$aan Ked!r!/. K.RA'AA) #I)&A#ARI Kera$aan S!n"a ar! ter#eta' d! ;a1a T!m)r tepatn*a d! daera( T)mape#& Ma#an"Mer)pa'an daera( )%)r dan memp)n*a! e%)a( pe#a%)(an %e ar *a!t) Pa )r)an- Pada a1a#n*a S!n"a ar! ada#a( e%)a( nama e%)a( 'a%)paten *an" d!p!mp!n o#e( eoran" A')1) *an" %ernama T)n"")# Amet)n"- T)n"")# Amet)n" a'(!rn*a %er(a !# d!%)n)( o#e( Ken Aro' *an" a'(!rn*a %er(a !# p)#a men"a#a('an 'era$aan Ked!r! dan mene1a 'an ra$a Ked!r! *an" %ernama Kerta$a*a da#am pertemp)ran d! daera( Ganter pada ta()n 1///- Ken Aro' 'em)d!an mend!r!'an d!na t! %ar) *a!t) d!na t! Ra$a a den"an 'era$aan *an" %ernama S!n"a ar!aS)m%er e$ara( 1- K!ta% Pararaton& *a!t) '!ta% *an" men8er!ta'an tentan" ra$a-ra$a S!n"a ar! /- K!ta% Ne"ara Kerta"ama& %er! ! !# !#a( ra$a-ra$a Ma$apa!t *an" memp)n*a! ()%)n"an den"an ra$a-ra$a S!n"a ar! 0- Ber!ta <!na& %er! !'an tentan" Ka! ar K)%!#a! K(an *an" men"!r!m'an pa )'an )nt)' men*eran" S!n"a ar! 2- <and!-8and! pen!n""a#an 'era$aan S!n"a ar! epert! <and! K!da#& <and! ;a"o& <and! S!n"a ar!& d %%A pe' Ke(!d)pan Po#!t!' Se%a"a! 'era$aan H!nd)& pada 1a't) !t) 'era$aan S!n"a ar! perna( men8apa! 'e$a*aan pada ma a pemer!nta(an pada ma a ra$a Kertane"ara dan men$ad! 8!'a# %a'a# %erd!r!n*a 'era$aan %e ar d! N) antara *a!t) Ma$apa!t- Ber!')t nama-nama ra$a *an" perna( memer!nta( S!n"a ar! 9 1- Ken aro' Pertemp)ran d! daera( Ganter pada ta()n 1/// den"an men"a#a('an 'era$aan Ked!r! mem%a1a Ken Aro' e%a"a! ra$a S!n"a ar! dan mend!r!'an d!na t! %ar) *a!t) d!na t! Ra$a a- D!a memer!nta( den"an "e#ar Sr! Ran""a( 1@

Ra$a a B(atara San" Am)r1a%()m!- D!a t!p!'a# oran" *an" me#a')'an e"a#a 8ara )nt)' men8apa! t)$)an po#!t! n*a/- An) apat! Sete#a( %er(a !# mem%)n)( Ken Aro'& An) apat! na!' ta(ta men$ad! ra$aD!a na!' ta(ta pada ta()n 1//5 dan memer!nta( da#am 1a't) 8)')p #ama ampa! a'(!rn*a d! te1a d!%)n)( o#e( To($a*a pada ta()n 1/2@0- To($a*a Pemer!nta(an To($a*a %er#an" )n" !n"'at 'arena te1a da#am pere%)tan 'e')a aan *an" d!#a')'an o#e( Ran""a1)n! *an" d!%ant) o#e( Ma(e a <empa'a dan Lem%) Ampe#- Ran""a1)n! a'(!rn*a na!' ta(ta den"an "e#ar :! n)1ard(ana2- :! n)1ard(ana Memer!nta( S!n"a ar! dar! ta()n 1/2@ M - 1/4@ M- D!a d!"ant!'an o#e( p)tran*a *an" %ernama Kertane"ara3- Kertane"ara Kertane"ara mer)pa'an ra$a tera'(!r S!n"a ar! e'a#!") ra$a *an" %er(a !# mem%a1a S!n"a ar! 'e p)n8a' 'e$a*aan-D!a %er(a !# memper#)a 'e')a aan epert!9 Me#a')'an e' ped! ! Pama#a*) + 1/53 M -1/@4 M , )nt)' men")a a! 'era$aan Me#a*) dan memper#ema( 'era$aan Sr!1!$a*a d! Se#at Ma#a'a 8- A pe' So !a# Ken Aro' memp)n*a! per(at!an pada 'e(!d)pan o !a# ma *ara'at da#am )pa*a men e$a(tera'an ra'*at- Pada ma a ra$a :! n) :ard(ana dan Kertane"ara Ke(!d)pan o !a# dan e'onom! ma *ara'at S!n"a ar! m)#a! tertata den"an %a!' d- A pe' E'onom! Ke(!d)pan e'onom! 'era$aan S!n"a ar! ma$) 'arena ter#eta' d! daera( )%)r *a!t) tep! )n"a! Ben"a1an So#o - Mem!#!'! pe#a%)(an F pe#a%)(an *an" %e ar e(!n""a perda"an"an 'era$aan S!n"a ar! ma$) pe at0. Kejayaan Maja$ahit Ha*am :)r)'& $)"a d! e%)t Ra$a ana"ara& memer!nta( Ma$apa(!t dar! ta()n 103> (!n""a 10@A- Pada ma an*a& Ma$apa(!t men8apa! p)n8a' 'e$a*aann*a den"an %ant)an ma(apat!(n*a& Ga$a( Mada- D! %a1a( per!nta( Ga$a( Mada +1010-1042,& Ma$apa(!t men")a a! #e%!( %an*a' 1!#a*a(- Pada ta()n 1055& %e%erapa ta()n ete#a( 1A Men")a a! Ba#! ta()n 1/@A Men")a a! Pa(an" dan Tan$)n" P)ra

'emat!an Ga$a( Mada& Ma$apa(!t me#an8ar'an

eran"an #a)t 'e Pa#em%an"&

men*e%a%'an r)nt)(n*a ! a- ! a 'era$aan Sr!1!$a*a- ;endera# ter'ena# Ma$apa(!t #a!nn*a ada#a( Ad!t*a1arman& *an" ter'ena# 'arena pena'#)'ann*a d! M!nan"'a%a)Men)r)t Ka'a1!n Na"ara'reta"ama p)p)( GIII-GC& daera( 'e')a aan Ma$apa(!t me#!p)t! S)matra& emenan$)n" Ma#a*a& Borneo& S)#a1e !& 'ep)#a)an N) a Ten""ara& Ma#)')& Pap)a& dan e%a"!an 'ep)#a)an D!#!p!naH- Nam)n dem!'!an& %ata an a#am dan e'onom! men)n$)''an %a(1a daera(-daera( 'e')a aan ter e%)t tampa'n*a t!da'#a( %erada d! %a1a( 'e')a aan terp) at Ma$apa(!t& tetap! ter()%)n"'an at) ama #a!n o#e( perda"an"an *an" m)n"'!n %er)pa monopo#! o#e( ra$a- Ma$apa(!t $)"a mem!#!'! ()%)n"an den"an <ampa& Kam%o$a& S!am& B!rma %a"!an C!etnam& dan %a('an men"!r!m d)ta-d)tan*a 'e T!on"'o''atuhnya Maja$ahit Se )da( men8apa! p)n8a'n*a pada a%ad 'e-12& 'e')a aan Ma$apa(!t %eran" )ran" )r me#ema(- Tampa'n*a ter$ad! peran" a)dara +Peran" Pare"re", pada ta()n 12>3-12>4& antara :!ra%()m! me#a1an :!'rama1ard(ana- Dem!'!an p)#a te#a( ter$ad! per"ant!an ra$a *an" d!perten"'ar'an pada ta()n 123>-an& dan pem%eronta'an %e ar *an" d!#an8ar'an o#e( eoran" %an" a1an pada ta()n 124@ Da#am trad! ! ;a1a ada e%)a( 'rono"ram ata) 8andra en"'a#a *an" %er%)n*! !rna !#an" 'retan!n" %)m!- Sen"'a#a !n! 'onon ada#a( ta()n %era'(!rn*a Ma$apa(!t dan (ar) d!%a8a e%a"a! >>21& *a!t) ta()n 12>> Sa'a& ata) 125@ Ma e(!- Art! en"'a#a !n! ada#a( I !rna (!#an"#a( 'ema'm)ran %)m!J- Nam)n dem!'!an& *an" e%enarn*a d!"am%ar'an o#e( 8andra en"'a#a ter e%)t ada#a( ")")rn*a Bre Kerta%)m!& ra$a 'e-11 Ma$apa(!t& o#e( G!r!ndra1ard(anaKet!'a Ma$apa(!t d!d!r!'an& peda"an" M) #!m dan para pen*e%ar a"ama )da( m)#a! mema )'! n) antara- Pada a'(!r a%ad 'e-12 dan a1a# a%ad 'e-13& pen"ar)( Ma$apa(!t d! e#)r)( n) antara m)#a! %er')ran"- Pada aat %er amaan& e%)a( 'era$aan perda"an"an %ar) *an" %erda ar'an a"ama I #am& *a!t) Ke )#tanan Ma#a'a& m)#a! m)n8)# d! %a"!an %arat n) antara<atatan e$ara( dar! T!on"'o'& Port)"! +Tome P!re ,& dan Ita#!a +P!"a.etta, men"!nd!'a !'an %a(1a te#a( ter$ad! perp!nda(an 'e')a aan Ma$apa(!t dar! tan"an pen")a a H!nd) 'e tan"an Ad!pat! Un) & pen")a a dar! Ke )#tanan Dema'& antara ta()n 131@ dan 13/1 M Kebudayaan Gap)ra Ba$an"rat)& d!d)"a ')at men$ad! "er%an" ma )' 'eraton Ma$apa(!tBan")nan !n! ma !( te"a' %erd!r! d! 'omp#e' Tro1)#an/> e#atan& dan

I%) 'ota Ma$apa(!t d! Tro1)#an mer)pa'an 'ota %e ar dan ter'ena# den"an pera*aan %e ar 'ea"amaan *an" d! e#en""ara'an et!ap ta()n- A"ama B)dd(a& S!1a& dan :a! na1a +pem)$a :! n), d!pe#)' o#e( pend)d)' Ma$apa(!t& dan ra$a d!an""ap e'a#!") t!t! an B)dd(a& S!1a& ma)p)n :! n):a#a)p)n %at) %ata te#a( d!")na'an da#am 8and! pada ma a e%e#)mn*a& ar !te' Ma$apa(!t#a( *an" pa#!n" a(#! men"")na'ann*a- <and!-8and! Ma$apa(!t %er')a#!ta %a!' e8ara "eometr! den"an meman.aat'an "eta( t)m%)(an meram%at dan ")#a mera( e%a"a! pere'at %at) %ata- <onto( 8and! Ma$apa(!t *an" ma !( dapat d!tem)! e'aran" ada#a( <and! T!') dan <and! Ba$an"rat) d! Tro1)#an& Mo$o'erto.konomi Ma$apa(!t mer)pa'an ne"ara a"rar! dan e'a#!") ne"ara perda"an"anMa$apa(!t mem!#!'! pe$a%at end!r! )nt)' men")r) ! peda"an" dar! Ind!a dan T!on"'o' *an" menetap d! !%) 'ota 'era$aan ma)p)n %er%a"a! tempat #a!n d! 1!#a*a( Ma$apa(!t d! ;a1aMen)r)t 8atatan :an" Ta-*)an& peda"an" T!on"'o'& 'omod!ta e' por ;a1a pada aat !t) !a#a( #ada& "aram& 'a!n& dan %)r)n" 'a'a' t)a& edan"'an 'omod!ta !mporn*a ada#a( m)t!ara& ema & pera'& )tra& %aran" 'eram!'& dan %aran" dar! %e !Mata )an"n*a d!%)at dar! 8amp)ran pera'& t!ma( p)t!(& t!ma( (!tam& dan tem%a"aSe#a!n !t)& 8atatan Odor!8o da Pordenone& %!ara1an Kato#!' Roma dar! Ita#!a *an" men")n$)n"! ;a1a pada ta()n 10/1& men*e%)t'an %a(1a ! tana ra$a ;a1a pen)( den"an per(!a an ema & pera'& dan permataB- PERKEMBANGAN ISLAM DI INDONESIA 1- !ukti-bukti masuk dan berkembangnya Is am di Indonesia

a. Ber!ta <!na dar! D!na t! Tan"


D!na t! Tan" mem%er!ta'an %a(1a pada e'!tar ta()n 452 ma e(! oran"oran" S(!( + oran" Foran" I #am dan ara% 1. Kerajaan #amodra Pasai a- Leta' "eo"ra.! Berada d! Panta! Utara A8e( tepatn*a d! e'!tar m)ara S)n"a! Pa an"an +Pa a!,& de'at Se#at Ma#a'a e(!n""a mer)pa'an #o'a ! *an" an"at trate"! 'arena d!#a#)! $a#)r perda"an"an !nterna !ona#%- Ke(!d)pan Po#!t!' Ra$a-ra$a *an" perna( %er')a a9 1- Na=!m)dd!n A# Kam!# +Ten"') Sam)dra, +11/@, *an" %era a# dar! D!na t! Me)ra( K(a!r& mer)pa'an pe#eta' da ar pemer!nta(an Pa a! den"an %erda ar'an ()')m I #am/1

/- S)#tan Ma#!' A# Sa#e( +1/>5, *an" memp)n*a! nama a #! Me)ra( S!#) dar! D!na t! Me)ra( S!#)& 'em)d!an men"a1!n! P)tr! Gan""an" Sar! p)tr! Ra$a Per#a' da#am ran"'a memper')at 'ed)d)'an po#!t!'n*a0- S)#tan Ma#!' A# T(a(!r +1/A5,& pada ma a !n! a)daran*a mem! a('an d!r! 'e daera( Ar) +Bar)m)n, dan %er"e#ar Ma#!' A# Man *)r-

8- Ke(!d)pan E'onom! Karena %erada d! $a#)r *an" trate"! e(!n""a Pa a! %an*a' d! !n""a(! 'apa#'apa# da"an" *an" mem%er! pema )'an %er)pa %ea ma )'- Den"an dem!'!an 'e(!d)pan o !a# ma *ara'at& perda"an"an dan pe#a*aran #e%!( ma$)d- Ke(!d)pan So !a# B)da*a 2. Kerajaan A1eh a- Leta' "eo"ra.! Ter#eta' d! daera( ()#) P)#a) S)matera ata) )$)n" Panta! A8e( *an" d! e%)t e%a"a! A8e( Be ar%- Ke(!d)pan Po#!t!' Ra$a-ra$a *an" perna( %er')a a d! A8e( 1- S)#tan A#! M)"(a*at S*a( +1312 F 13/A, Mer)pa'an pend!r! Kera$an A8e( dan %er(a !# men"ada'an e' pan ! 'e 1!#a*a( S)matera Utara/- S)#tan Sa#a()d!n +13/A F 1305, A8e( men"a#am! 'em)nd)ran 'arena S)#tan Sa#a()d!n t!da' 8a'ap da#am memer!nta(0- S)#tan A#a)d!n +1305 F 134@, Men"ada'an 'on )#!da ! 'era$aan dan men"ada'an e' pan ! 'e Kera$aan Ar)- ;)"a a't!. men"!r!m'an a(#! da'1a( 'e ;a1a& a#a( at)n*a S*ar!. H!da*at)##a( + )nan G)n)n" ;at!, 2- S)#tan I 'andar M)da +14>5 F 1404, Ber(a !# men"antar'an A8e( men$ad! ne"ara %e ar dan men8apa! =aman 'e$a*aan- Ber(a !# men")a a! Ar)& Pa(an"& Keda(& Per#a' dan Indra"!r!3- S)#tan I 'andar T(an! +1404 F 1421, Mer)pa'an menant) *an" %er) a(a me#an$)t'an per$)an"an S)#tan I 'andar M)da- Sete#a( %e#!a) 1a.at d!"ant!'an o#e( p)tr! I 'andar M)da *a!t) P)tr! Sr! A#am Perma! )r! *an" %er"e#ar S)#tana( Ta$)# A#am Sa.!at)dd!n S*a(8- Ke(!d)pan E'onom! //

Pere'onom!an A8e( d!d)')n" o#e( perann*a e%a"a! pe#a%)(an tran !to dan mer)pa'an ne"ara pen"(a !# rempa(-rempa( ter)tama #adad- Ke(!d)pan So !a# Ma *ara'at A8e( men"ena# ! tem .eoda#! me *a!t)9 "o#on"an %an" a1an + Te)'), meme"an" 'e')a aan da#am pemer!nta(an !p!#Go#on"an )#ama + Ten"') , meme"an" 'e')a aan d! %!dan" a"ama

e- Ke(!d)pan B)da*a Terdapat M)da, Da'tor pen*e%a% 'em)nd)ran Kera$aan A8e(9 1- T!da' ada ra$a *an" 8a'ap epen!n""a# S)#tan I 'andar M)da/- Pert!'a!an *an" ter) mener) antara "o#on"an Te)') den"an "o#on"an Ten"')0- Daera(-daera( 'e')a aan A8e( %an*a' *an" me#epa 'an d!r!2- Perta(anan A8e( *an" #ema( e(!n""a %an" a Eropa %er(a !# mende a' dan men""e er perda"an"an A8e(3. Kerajaan Ma aka a- Leta' "eo"ra.! Ber#o'a ! d! Semenan$)n" Ma#a'a *an" mer)pa'an p) at perda"an"an dan pe#a*aran *an" an"at rama!%- Ke(!d)pan Po#!t!' Ra$a-Ra$a *an" %er')a a 1- I 'andar S*a( +1212 F 12/2, Mem!#!'! nama a #! Param! ora& eoran" Pan"eran dar! Kera$aan Ma$apa(!t *an" me#ar!'an d!r! 'e P)#a) T)ma !' a'!%at Peran" Pare"re"- Sete#a( ma )' I #am naman*a %er)%a( men$ad! I 'andar S*a(Ber(a !# men"ada'an e' pan ! 'e')a aan e(!n""a e#)r)( Semenan$)n" Ma#a'a %er(a !# d!')a a! dan Ma#a'a me$ad! ne"ara mar!t!m *an" ')at/- M)d=a.ar S*a( +12/2 F 123@, Memper#)a 1!#a*a( Ma#a'a ampa! 'e Pa(an"& Indra G!r! dan Kampar0- Man *)r S*a( +123@ F 1255, Ma#a'a men8apa! =aman 'e$a*aan2- A#a)d!n S*a( +1255 F 12@@, /0 a tra1an ternama *a!t) N)r)dd!n ar Ran!rr! dan Ham=a( Dan *)r!D! %!dan" ar !te't)r %er(a !# mem%an")n Ma $!d Ba!t)rra(man +Ma a I 'andar

3- M)(ammad S*a( +12@@ F 1311, Ma#a'a men$ad! 'era$aan #ema( dan a'(!rn*a dapat d!')a a! o#e( Port)"! d!%a1a( p!mp!nan A#.on o dK A#%)L)erL)e8- Ke(!d)pan E'onom! Ke(!d)pan e'onom! ma *ara'atn*a %er8ora' mar!t!m +perda"an"an dan pe#a*aran,- E'onom! Ma#a'a %er'em%an" pe at 'arena adan*a %ea ma )' dar! para peda"an" *an" !n""a(& d! amp!n" !t) Ma#a'a $)"a %erperan e%a"a! pe#a%)(an tran !tod- Ke(!d)pan So !a# B)da*a Ke(!d)pan ma *ara'atn*a 8ender)n" !nd!7!d)a#! t! 'arena ma !n"-ma !n" pend)d)' !%)' den"an d)n!a perda"an"an +%and!n"'an den"an 'era$aan a"rar! ,- D! %!dan" a tra %an*a' me#a(!r'an 8er!ta 'epa(#a1anan epert! Han" T)a(& Han" Le'!r dan Han" ;e%at*. Kerajaan (emak a- Leta' Geo"ra.! Ter#eta' d! panta! )tara ;a1a Ten"a(& e%e#)mn*a mer)pa'an e%)a( 'ad!paten *an" %ernama B!ntoro& *an" terma )' da#am 'e')a aan Ma$apa(!t%- Ke(!d)pan Po#!t!' Ra$a *an" %er')a a 1- Raden Pata( +S)#tan A#am A'%ar a# Data(, +13>> F 131@, Pada ma a Raden Pata(& Dema' men$ad! p) at perda"an"an dan pen*e%aran a"ama I #am- Ta()n 1311 Ma#a'a $at)( 'e tan"an Port)"! dan Dema' !')t men"a#am! 'er)"!an d! %!dan" perda"an"an& men"a#am! 'e"a"a#an /- Ad!pat! Un) +Pan"eran Sa%ran" Lor, +131@ F 13/1, Memer!nta( e'!tar 0 ta()n 'em)d!an d!"ant! o#e( Tren""ono 0- S)#tan Tren""ono +S)#tan A(mad A%d)# Ar!.!n, +13/1 F 1324, Kera$aan Dema' men8apa! =aman 'eema an pada ma a S)#tan Tren""onoDema' %er(a !# memper#)a <!re%onSete#a( Tren""ono 1a.at ter$ad! pere%)tan antara Pan"eran Se'ar Seda !n" Lepen +'a'a' Tren""ono, den"an S)nan Pra1oto +ana' Tren""ono,Pan"eran Se'ar d!%)n)( o#e( )t) an Pra1oto& e(!n""a %)pat! ;!pan" *a!t) Ar*a Penan" an" +p)tra Pan"eran Se'ar, men)nt)t %a#a den"an mem%)n)( S)nan Pra1oto dan Pan"eran Had!r! + )am! Rat) Ka#! N*amat ad!' S)nan Pra1oto,/2 1!#a*a(n*a Banten& S)nda Ke#apa dan e(!n""a Raden Pata( memer!nta('an Ad!pat! Un) )nt)' men*eran" Port)"! d! Ma#a'a& nam)n

Se#an$)tn*a Ar*a Penan" an" d!%)n)( o#e( ;a'a T!n"'!r +Had!1!$a*a& %)pat! Pa$an", *an" d!%ant) o#e( K! A"en" Pemana(an dan p)tran*a S)ta1!$a*a- ;a'a T!n"'!r 'em)d!an men$ad! ra$a Dema' den"an "e#ar S)#tan Had!1!$a*a dan mem!nda('an p) at 'e')a aan 'e Pa$an"- :a#a) (a'!'atn*a )da( men$ad! 'era$aan %ar)& Pa$an" ma !( men"'#a!m d!r!n*a e%a"a! pener) Kera$aan Dema'Unt)' men")n"'ap'an ra a ter!ma 'a !(n*a 'epada K! A"en" Pemana(an& S)#tan Had!1!$a*a meme%r!'an daera( perd!'an +otonom, *an" d! e%)t Mataram- Sete#a( Had!1!$a*a 1a.at pen""ant!n*a ada#a( Ar*a Pan"!r! +p)tra Pra1oto,& e(!n""a Pan"eran Bena1a +p)tra Had!1!$a*a, mem!nta %ant)an S)ta1!$a*a +p)tra K! A"en" Pemana(an, )nt)' mere%)t 'em%a#! ta(ta Kera$aan Pa$an"- Sete#a( %er(a !# Bena1a men*era('an p) a'a Pa$an" 'epada S)ta1!$a*a& Mataram8- Ke(!d)pan E'onom! Ba ! pere'onom!an Dema' ada#a( a"rar! den"an %era e%a"a! 'omod!ta )tama +daera( peda#aman, dan perda"an"an6pe#a*aran d! 1!#a*a( pe ! !rd- Ke(!d)pan So !a#6B)da*a Pemer!nta(an d!at)r men)r)t a$aran I #am *an" d!pad)'an den"an norma trad! ! #ama- D! %!dan" ar !te't)r ter#!(at pada %an")nan Ma $!d A")n" Dema' *an" memad)'an ')#t)r I #am den"an ')#t)r ;a1a+. Kerajaan !anten a- Leta' Geo"ra.! Ter#eta' d! daera( ;a1a Barat %a"!an )tara ampa! 1!#a*a( Lamp)n" terma )' $a#)r Se#at S)nda%- Ke(!d)pan po#!t!' Ra$a *an" %er')a a 1- Ha an)dd!n +p)tra Data(!##a(, +133> F 135>, Pada ma a pemer!nta(ann*a I #am %er'em%an" 8)')p pe at& %e#!a) $)"a men!'a(! p)tr! Ra$a Indrap)ra +S)matera, da#am ran"'a memper#)a 'e')a aann*a/- Panem%a(an Y) ). +135> F 135A, Ber(a !# mena'#)''an Kera$aan Pa$a$aran0- Ma)#ana M)(ammad + 135A F 13A4 , /3 e(!n""a Pa$an" mer)pa'an daera( 'e')a aan dar!

G)")r da#am ) !a an"at m)da 'et!'a mem!mp!n e' pan ! mena'#)''an Pa#em%an"2- A%d)# M).a'!r + 13A4 F 1431, Karena ma !( 'ana'-'ana'& roda pemer!nta(an d!$a#an'an o#e( %adan per1a#!an *an" d!p!mp!n o#e( ;a*ane"ara +1a#! 'era$aan, dan N*a! Em%an Ran"')n" +pen"a )( pan"eran,- Pada ma a pemer!nta(ann*a armada da"an" Be#anda p!mp!nan <orne#! de Ho)tman pertama 'a#! datan" d! Banten3- S)#tan A"en" T!rta*a a +1431 F 14A/, Pada ma a !n! Banten mema )'! =aman 'eema an- Ta()n 1451 T!rta*a a men"an"'at p)tra ma('otan*a S)#tan A%d)# Ka(ar ata) S)#tan Ha$! e%a"a! Ra$a M)da *an" %ert)"a e(ar!-(ar!4- S)#tan Ha$! +1451, Mer)pa'an ra$a *an" men$a#!n per a(a%atan den"an CO<& e(!n""a S)#tan T!rta*a a mara( dan %erma' )d menar!' 'em%a#! ta(ta Banten dar! S)#tan Ha$! e(!n""a ter$ad! peran" a)dara *an" %era'(!r den"an tertan"'apn*a S)#tan T!rta*a a o#e( S)#tan Ha$! den"an %ant)an CO<Den"an dem!'!an Kera$aan Banten men$ad! ne"ara %one'a d! %a1a( 'e')a aan CO<8- Ke(!d)pan E'onom! Banten mer)pa'an p) at perda"an"an *an" %an*a' d!')n$)n"! o#e( peda"an" a !n" dar! G)$arat& Per !a& <(!na& T)r'!& Pe") +B)rma, d %d- Ke(!d)pan So !a# Karena %an*a' d!')n$)n"! peda"an" a !n"& ma'a %er'em%an" per'amp)n"an-per'amp)n"an a !n" *an" mem%er!'an 8!r! '(a 'epada ma *ara'at Banten epert! 'amp)n" Banda& Pe'o$an& Pe8!nan& Me#a*)& Ara%& ;a1a d %e- Ke(!d)pan B)da*a Adan*a e'e#ompo' ma *ara'at *an" t!da' ma) meme#)' a"ama I #am 'em)d!an mem!#!( men"a !n"'an d!r! 'e peda#aman dan d!'ena# den"an nama S)') Bad)! *an" meme#)' a"ama Pa )ndan Ka1!tan +perpad)an H!nd) den"an 'eper8a*aan a #! Pa$a$aran, -. Kerajaan Mataram a- Leta' "eo"ra.! /4 men$a#an'an roda pemer!nta(an

Daera( ;a1a Ten"a( %a"!an e#atan den"an p) atn*a *a!t) Kota Gede& *an" a1a#n*a mer)pa'an daera( perd!'an (ad!a( dar! S)#tan Had!1!$a*a 'epada K! A"en" Pemana(an%- Ke(!d)pan Po#!t!' Ra$a *an" %er')a a9 a- S)ta1!$a*a +13@3 F 14>1, Ber"e#ar Panem%a(an Senapat! In" A#a"a Sa*!d!n Panata"ama& *an" %er(a !# me#eta''an #anda an 'e')a aan Mataram dar! Ga#)( d! %arat ampa! Pa )r)(an d! t!m)r%- Ma ;o#an" +14>1 -1410, D! e%)t $)"a e%a"a! Panem%a(an Seda In" Krap*a' 8- Ma Ran" an" +1410 F 1423, D!'ena# den"an nama S)#tan A")n" Han*o'ro') )mo& mer)pa'an ra$a ter%e ar *an" %er8!ta-8!ta men*at)'an e#)r)( P)#a) ;a1a& me '! %an*a' r!ntan"an *an" d!(adap!n*a& a-#9 Para B)pat! *an" t!da' ma) t)nd)' 'epada Mataram epert! Pat!& La em& T)%an& S)ra%a*a& Mad)ra& B#ora& Mad!)n dan Bo$one"oro Kera$aan Banten dan <!re%on Ke')a aan CO< d! Bata7!a

d- Aman"')rat I +Pan"eran Te"a# Ar)m, +1423 F 1455, Ma a ra$a !n! ter$ad! pem%eronta'an Tr)no$o*o& 'arena t!da' p)a den"an pemer!nta(an Aman"')rat I *an" pro CO<e- Aman"')rat II +Ad!pat! Anom, +1455 F 15>2, Sete#a( Aman"')rat II men!n""a# %erda ar Per$an$!an G!*ant! +1533, Mataram d!%a"! men$ad! / *a!t)9 Ka )#tanan Yo"*a'arta den"an Man"')%)m! e%a"a! ra$a den"an "e#ar Hamen"')%)1ono I Ka )()nan S)ra'arta den"an S) )()nan Pa')%)1ono III e%a"a! ra$an*aBerda ar Per$an$!an Sa#at!"a ta()n 1535& Kera$aan Mataram d!pe8a( #a"! men$ad! 0 *a!t)9 Ka )#tanan Yo"*a'arta Ka )()nan S)ra'arta Man"')ne"aran& *an" d!per!nta( o#e( Ma Sa!d +"e#ar Pan"eran Ad!pat! Ar*a Man"')ne"aran, Ta()n 1@10 Ka )#tanan Yo"*a'arta d!pe8a( men$ad! / *a!t)9 Ka )#tanan Yo"*a'arta Kera$aan Pa')a#aman /5

8- Ke(!d)pan E'onom! Ke(!d)pan e'onom! Mataram ada#a( a"rar! *an" %an*a' me"(a !#'an %era dan e%a"!an %e ar d!e' port 'e Ma#a'a d- Ke(!d)pan So !a# <ora' e'onom! a"rar! an"at med)')n" m)n8)#n*a .eoda#! me da#am ma *ara'at- Para pe$a%at mempero#e( !m%a#an %er)pa tana( "arapan ata) pa$a' tana(& e(!n""a pada a'(!rn*a %an*a' m)n8)# t)an tana( d! ;a1a-

e- Ke(!d)pan B)da*a B)da*a Mataram d!'ena# den"an nama Ke$a1en *an" mer)pa'an a')#t)ra ! antara %)da*a H!nd)& B)dd(a dan I #am- Adap)n (a !# 'ar*a a tra ma a Mataram antara #a!n9 Sa tra Gend!n"& N!t! r)t!& N!t! a tra dan A ta%rata5- Kera$aan Go1a M Ta##o +Ma'a ar, a- Leta' Geo"ra.! Ma'a ar ter#eta' d! S)#a1e ! Se#atan *an" mer)pa'an 1!#a*a( *an" trate"! 'arena %erada d! ten"a(-ten"a( antara Ma#)')& ;a1a& Ka#!mantan& S)matera dan Ma#a'a%- Ke(!d)pan Po#!t!' Ra$a *an" %er')a a9 1- S)#tan A#a)d!n +1351 F 140@, Mer)pa'an ra$a pertama Ma'a ar *an" meme#)' a"ama I #am& *an" %ernama a #! Karaen" MaKto1a*a T)mamenan"a R! A"amanna/- S)#tan Ha an)dd!n +140@ F 1445, Pada ma a !n! Ma'a ar mema )'! ma a "em!#an"& Ma'a ar %er(a !# men")a a! 'era$aan-'era$aan 'e8!# d! S)#a1e ! Se#atan epert!9 R)1)& :a$o& Soppen" dan BoneDen"an mempera#at Ra$a Bone Ar)pa#a'a& CO< %er) a(a men")a a! Ma'a ar dan a'(!rn*a Ma'a ar terpa' a menandatan"an! Per$an$!an Bon"a*a& *an" ! !n*a9 Ma'a ar (ar) men"a')! 'eda)#atan CO< CO< mempero#e( (a' monopo#! da"an" d! Ma'a ar Be#anda dapat mend!r!'an Benten" Rotterdam d! Ma'a ar Ma'a ar (ar) men*era('an Bone Ma'a ar (ar) mem%a*ar em)a on"'o peran" Ar)pa#a'a d!'em%a#!'an tat) n*a e%a"a! ra$a Bone/@

0- Mapa om%a +1445,

Ber) a(a me#an$)t'an 8!ta-8!ta a*a(n*a *a!t) S)#tan Ha an)dd!n nam)n CO< men"(an8)r'ann*a e(!n""a Ma'a ar epen)(n*a d!')a a! CO<8- Ke(!d)pan E'onom! Ma'a ar mer)pa'an ne"ara mar!t!m& *an" 'e(!d)pann*a d!topan" dar! perda"an"an dan pe#a*aran- Unt)' men"at)r %!dan" ter e%)t d!%)at#a( UU *an" %ernama9 JAde A##op!#op!n" B!8aranna Pa%%a(!KeJ 'ar*a Amanna Gappad- Ke(!d)pan So !a# dan B)da*a Ke(!d)pan ma *ara'at d!at)r %erda ar )m%er *an" ada da#am a$aran dan ()')m I #am- Ha !# %)da*a Ma'a ar *an" d!'ena# ampa! aat !n! ada#a( 'apa# pen! !& *an" mamp) men"ar)n"! #a)tan *an" #)a @- Kera$aan Ternate dan T!dore a- Leta' "eo"ra.! Berada d! 1!#a*a( 'ep)#a)an Ma#)') *an" d!'ena# o#e( D)n!a Eropa e%a"a! J T(e Sp!8e I #andJ& 'arena mer)pa'an pen"(a !# rempa(-rempa( ter%e ar dan %er')a#!ta t!n""!%- Ke(!d)pan Po#!t!' Kera$aan Ternate mer)pa'an p!mp!nan pe e')t)an #!ma 'era$aan 'e8!# *an" d! e%)t U#! L!ma terd!r! ata Ternate& O%!& %a8an& Seram dan Am%on- D! amp!n" !t) terdapat per e')t)an U#! S!1a +per e')t)an em%!#an, *an" 1!#a*a(n*a me#!p)t! P)#a) T!dore& Ma'*an& ;a(!#o#o& Ha#ma(era p)#a)-p)#a) 'e8!# #a!nn*a *an" ter%entan" ampa! Pap)aRa$a *an" %er')a a 1- S)#tan Ha!r)n +133> F 135>, Mer)pa'an ra$a *an" %eran! menentan" pen")a aan Port)"! Ternate& ter#e%!( ete#a( Port)"! mend!r!'an Benten" Santo Pa)#o/- S)#tan Baa%)##a( +135> F 13@0, Mer)pa'an p)tra S)#tan Ha!r)n *an" mener) 'an per$)an"an a*a(n*a& e(!n""a pada 1353 Port)"! dapat d!'a#a('an dan (ar) men!n""a#'an Benten" Santo Pa)#o8- Ke(!d)pan e'onom! Mer)pa'an pen"(a !# rempa(-rempa( ter)tama 8en"'!( dan pa#a *an" %an*a' d!8ar! o#e( peda"an" !nterna !ona#- Ta()n 13/1 Port)"! datan" 'e Ma#)') dan mem%ant) Ternate& ementara Span*o# mem!(a' pada T!dore/A ata erta

Per e#! !(an / ne"ara Eropa ter e%)t dapat d! e#e a!'an den"an Per$an$!an Sara"o ad- Ke(!d)pan So !a# dan B)da*a Daera( Ma#)') mer)pa'an daera( pen*e%aran a"ama I #am dan Ternate men$ad! p) atn*a- Tern*ata %an" a Eropa mema )'! Ma#)') d! amp!n" %erda"an" $)"a men*e%ar'an a"ama Kat(o#!'- Pada ta()n 1302 a"ama Kat(o#!' te#a( mem!#!'! pen"an)t *an" %e ar d! daera( Ha#ma(era& Ternate dan Am%on %er'at $a a m! !onar! Dran ! 8) Ga7er!) -

<-

AKULTURASI BUDAYA HINDU-BUDHA& ISLAM DENGAN BUDAYA INDONESIA 1- Perwujudan Aku turasi Kebudayaan Hindu !uddha dengan Kebudayaan Indonesia. A')#t)ra ! mer)pa'an pro e pertem)an dan per8amp)ran antara d)a ata) #e%!( 'e%)da*aan *an" %er%eda tanpa men"(!#an"'an 8!r! '(a dar! ma !n"ma !n" 'e%)da*aanT!da' dapat d!p)n"'!r! %a(1a %an" a Indone !a te#a( mem#!'! 'e%)da*aan *an" %ern!#a! t!n""!& m! a#n*a9 Te#a( men"ena# %)da*a tentan" a#am dan a tronom!& *an" d!man.aat'an da#am %!dan" pertan!an dan pe#a*aran +den"an pera() %er8ad!', Te#a( mem!#!'! %)da*a perda"an"an den"an +%arter, Te#a( men"ena# ! tem 'epem!mp!nan da#am %ent)' 'epa#a )')- +pr!m) !nter pare , Te#a( men"ena# ! tem re#!"! *an" %er1)$)d an!m! me dan d!nam! meMa )'n*a 'e%)da*aan H!nd) B)dd(a d! N) antara tern*ata men"a#am! !ntera' ! den"an %)da*a a #! Indone !a e(!n""a mem)n8)#'an .enomena a')#)tra ! epert! pada9 a- Sen! %an")nan Ter#!(at pada <and! Boro%)d)r *an" mer)pa'an perpad)an %an")nan p)nden %er)nda' +%)da*a a #!, den"an %)da*a B)dd(a%- Sen! L)'! dan Sen! R)pa Dapat d!$)mpa! d! re#!e. <and! Boro%)d)r& *an" %ertema'an per$a#anan San" B)dd(a +%)da*a B)dd(a,& nam)n )a ana a#am Indone !a nampa' da#am re#!e. !t) epert! adan*a pera() %er8ad!'& r)ma( pan"")n"& %)r)n" daraNene' mo*an" '!ta mem%)at pat)n" e%a"a! per1)$)dan ro( nene' mo*an"& ete#a( %)da*a H!nd) B)dd(a ma )' ter$ad! perpad)an antara per1)$)dan ro( oran" *an" men!n""a# den"an para de1a& epert! *an" 0> ! tem pert)'aran nat)ra

d!$)mpa! pada ar8a A!r#an""a dar! ;a1a T!m)r *an" d!#am%an"'an e%a"a! De1a :! n)& ar8a Kertane"ara *an" d!"am%ar'an e%a"a! De1a S*!1a8- Sen! Sa tra A' ara Pa##a1a *an" %era a# dar! Ind!a mer)pa'an 8!'a# %a'a# ()r). ;a1a K)no- Sementara per'em%an"an %a(a a d! Indone !a %an*a' d!1arna! o#e( Ba(a a San 'ertaPer'em%an"an a' ara dan %a(a a San 'erta ter e%)ta'(!rn*a %an*a' mem%er! 1arna dan 8ora' da#am per'em%an"an en! a tra d! Indone !a- Adap)n (a !# 'ar*a p)$an""a ;a1a *an" d!!#(am! o#e( atra Ind!a antara #a!n9 B(arata*)d(a 'ar*a Emp) Seda( Smarad(a(ana 'ar*a Emp) D(arma$a Gatot'a8a Sra*a 'aran"an Emp) Pan)#)( Ar$)na :!1a(a 'ar*a Emp) Kan1a

d- Sen! Pemer!nta(an B)da*a H!nd) B)dd(a mendoron" #a(!rn*a ! tem pemer!nta(an %ar) d! Indone !a& *an" tad!n*a %er !.at 'e )')an %er)%a( men$ad! 'era$aan dan 'eraton- Ha# ter e%)t ter#!(at pada pen"")naan "e#ar ra$a ata) rat)& pem%ent)'an d!na t! 6 1an" a& erta da#am $a$aran %!ro'ra ! pemer!nta(ane- Sen! Ka#ender Nene' mo*an" '!ta )da( men"ena# ! tem 'a#ender ata) penan""a#an %erda ar'an tanda-tanda a#am epert! ter#!(at pada 'e"!atan pertan!an dan pe#a*aran- Sete#a( H!nd)6 B)dd(a ma )' 'e Indone !a& ! tem penan""a#an ter e%)t d! emp)rna'an men$ad! ! tem 'a#ender Sa'a.- Sen! Keper8a*aan dan D!# a.at Se%e#)m ma )'n*a H!nd) B)d(a %an" a Indone !a )da( men"ena# dan mem!#!'! 'eper8a*aan mem)$a ro( nene' mo*an"- Sete#a( ma )'n*a H!nd) B)d(a 'eper8a*aan ter(adap nene' mo*an" ter e%)t d! 1)$)d'an da#am %ent)' de1a- Dar! %)da*a B)d(a ma *ara'at Indone !a 'em)d!an men"ena# adan*a n!r1ana dan pro e re!n'arna !/- Perwujudan aku turasi Kebudayaan Indonesia dan Kebudayaan Is am. Adap)n %ent)'-%ent)' a')#t)ra ! 'e%)da*aan Indone !a den"an %)da*a ! #am antara #a!n 9 a- Sen! %an")nan Sen! %an")nan *an" men)n$)''an adan*a a')#t)ra ! antara #a!n 9 - Ma $!d 01

Ma $!d d! Indone !a mem!#!'! atap *an" %er%ent)' t)mpan" *an" ter ) )n ema'!n 'ea ata ema'!n 'e8!# dan t!n"'at terata %er%ent)' #!ma & $)m#a(n*a e#a#) "an$!# %!a an*a 0 ata) 3- Bent)' atap ma $!d epert! !t) men*er)pa! atap p)ra *an" d! e%)t mer)- Atap ma $!d epert! !t) dapat d! $)mpa! d! ma $!d a")n" Dema' dan ma $!d F ma $!d trad! !ona# d! ;a1a Ten"a(- Bent)' atap t)mpan" d! ata an"at %er%eda e'a#! den"an %ent)' atap ma $!d d! ne"ara a a# *an" )m)mn*a %er%ent)' ')%a(-

- Menara Per1)$)dan a')#t)ra ! antara )n )r Indone !a den"an )n )r I #am ter#!(at pada %an")nan menara K)d) *an" men*er)pa! 8and! %er#an""am ;a1a T!m)r- Ma'am Bat) n! an dar! =aman I #am t!da' dapat d!#epa 'an dar! )n )r %an")nan H!nd)& m! a#n*a ter#!(at pada p!nt) "ap)ra ma'am *an" %er%ent)' 8and! %entar- Sementara pada n! an d! (!a ! o#e( po#a "ar! #en"')n" dan t)#! an ara% erta a*at-a*at A#-N)ran%- Sen! U'!r U'!ran 'a#!"ra.! %an*a' d!pa(at'an pada e%!dan" 'a*) epert! *an" d! $)mpa! d! ma $!d Mant!n"an ;epara& ep!nta )'!ran 'a#!"ra.! ter e%)t %er%ent)' tanaman nam)n& apa%!#a d!8ermat! pa(atan ter e%)t %er%ent)' "am%ar ee'or 'era- Ha# ter e%)t d!#a')'an 'arena da#am a"ama ! #am ada #aran"an )nt)' me#)'! ma'(#)' (!d)p8- Sen! Sa tra Sen! a tra Indone !a pada ma a I #am %an*a' d!pen"ar)(! o#e( 8er!ta Per !a epert! 8er!ta Ser!%) Sat) Ma#am& 8er!ta Ba*an B)d!man dan <er!ta Am!r Ham=a(- Adap)n %ent)'-%ent)' a tra =aman I #am antara #a!n 9

0/

S)#)' *a!t) 'ar*a a tra *an" %er! ! a$aran ta a1). m! a#n*a S)#)' S)'ar a& S)#)' :)$!#& dan S)#)' Ma#an" S)m!ran" H!'a*at *a!t) (a !# 'ar*a a tra *an" %er)$)d 8er!ta tentan" (a#(a# *an" t!da' ma )' a'a# +8er!ta ra'*at, Ba%ad *a!t) '! a( e$ara( *an" mem)at ! !#a( ra$a dar! e%)a( 'era$aan I #am- M! a#n*a& Ba%ad Tana( ;a1!& Ba%ad <!re%on dan %a%ad Mataram S*a!r *a!t) 'ar*a a tra %er)pa a$a'- a$a' *a!r& epert! *a!r S!%)r)n" T!n"a!& *a!r Pera() dan e%a"a!n*ad- S! tem Pemer!nta(an Sete#a( I #am ma )' 'e Indone !a %an*a' ra$a *an" mema'a! "e#ar )#tan dan 'era$aann*a d! e%)t 'a )#tanan- Se#a!n !t) ! tem pemer!nta(ann*a %an*a' d! 1arna! at)ran F at)ran I #ame- S! tem Ka#ender Kera$aan Mataram d! %a1a( p!mp!nan S)#tan A")n" %er(a !# mem%)at ! tem 'a#ender ta()n ;a1a *an" mer)pa'an perpad)an ta()n H!$r!*a( dan ta()n Sa'a.- Ke en!an Da#am 'e en!an 1a*an" d! ;a1a ada *an" d! ! !p! den"an a$aran I #am& m! a#n*a P) a'a ;!mat Ka#!ma a ada d!a am%!# dar! 'a#!mat S*a(adadTar!an a #! A8e( *a!t) Se)dat! d! #a')'an am%!# me#ant)n'an (o#a1at na%!-

"- Upa8ara-)pa8ara 1- Upa8ara Per'a1!nan ter$ad! a')#t)ra ! antara )pa8ara adat den"an )pa8ara I #am +a'ad n!'a(, 00

/- Upa8ara Gre%e" Ma)#)d d! Yo"*a'arta dan S)ra'arta

!ab II. Kondisi Masyarakat Indonesia Pada Masa Penjajahan


#tandar Kom$etensi2 Men"ana#! a per$a#anan %an" a Indone !a dar! ne"ara trad! !ona#& 8o#on!a#& per"era'an 'e%an" aan& (!n""a ter%ent)'n*a ne"ara 'e%an" aan ampa! pro'#ama ! 'emerde'aan Indone !aKom$etensi (asar2 Mem%and!n"'an per'em%an"an ma *ara'at Indone !a d! %a1a( pen$a$a(an 9 Dar! ma a CO<& pemer!nta( H!nd!a Be#anda& In""r! & ampa! pemer!nta(an pend)d)'an ;epan"Indikator9 1Indone !a /0In""r! 23Mem%and!n"'an pra't!' F pra't!' pen$a$a(an dar! ! tem Ker$a Rod!& Se1a Tana(& Tanam Pa' a& S! tem E'onom! L!%era# dan po#t!' et! Mend! 'r!p !'an pro'#ama ! 'emerde'aan Indone !a pro e per !apan ampa! den"an Mend! 'r!pa!'an pra't!' 'o#on!a#! me pada ma a CO< Mem%and!n"'an pra't!' pen$a$a(an o#e( Be#anda dan Mend! 'r!p !'an pro e ma )'n*a %an" a Barat d!

ABARAT DI INDONESIA

MASA PEN;A;AHAN BANGSA 1- Per'em%an"an Kap!ta#! me dan Impera#!a me d! Indone !a1. Perkembangan Ka$ita isme #e1ara umum ka$ita isme dibedakan menjadi dua2 2. Ka$ita isme kuno Kap!ta#! e%a"a! Perantara ma' )dn*a ada#a( para pem!#!' moda# 6 per) a(aan 6 (an*a men$ad! perantara perda"an"an den"an 8ara men"e' p#o!ta ! 'e'a*aan )at) ne"ara dan men$)a#n*a 'e#)ar ne"er! 3. Ka$ita isme muda Kap!ta#! e%a"a! partner ne"ara ma' )dn*a ada#a( pra't!' 'ap!ta#! me *an" d!#a')'an o#e( ne"ara da#am ran"'a men"e' p#o!ta ! 'e'a*aan )at) ne"ara *an" d!$a$a( 02

*. Ka$ita isme modern Kap!ta#! e%a"a! prod) en&Peda"an"&dan D! tr!%)tor 2. Ma1am im$eria isme 1. Im$eria isme kuno Imper!a#! me *an" d!doron" )nt)' mempero#e( "o#d & "#or* & "o pe#

2. Im$eria isme modern Imper!a#! me *an" %ert)$)an )nt)' men8ar! tana( $a$a(an )nt)' mendapat'an %a(an menta(& tena"a m)ra(&Pa ar %a"! %aran" !nd) tr!, 2. Kebijakan Pemerintah Ko onia di Indonesia Abad ke-13 dan ke-24 A#a an *an" mendoron" Be#anda datan" dan %er) a(a )nt)' men")a a! Indone !aYa!t) Be#anda t!da' dapat #a"! men"am%!# rempa(/ dar! #! a%on *an" te#a( d!')a a! Span*o#*. Perja anan !e anda ke Indonesia T(n-13A2 <#a)d!) %er) a(a men8ar! $a#an ')n8! pe#a*aran t!m)r $a)( L!n 8oten Ber(a !# men8apa! P)#a) ;a1a T(n- 13A3 %er(a !# men8apa! %orne is de Houtman %er(a !# mendarat d! Banten & tetap! 'arena %er !'ap aro"an d!a d!) !r dar! Banten T(n- 13A@ ;a8o% Can Ne8' dan Can :aer1*8' t!%a d! Banten

"ute Pelayaran Cornelis de Houtman


Belanda Pantai barat Afrika Tanjung Harapan Samudera Hindia

Banten

Selat sunda

Penyebab Ketegangan :
Sikap Cornelis de Houtman yg kaku dlm perdagangan Membeli rempah dari pedagang !ina perantara Tidak menggunakan jalur perdagangan yg ada

3. "erbentuknya 56% 7 th.1-42 Berd!r!n*a CO< d!pra'ar a! o#e( pan"eran Ma)r!t= dan ;o(an Can O#den- Adap)n t)$)an dar! d!%ent)'n*a CO< ada#a(9 a- Men"(!ndar'an per a!n"an t!da' e(at d!antara para peda"an" Be#anda %- Memper')at po ! ! %e#anda men"(adap! per a!n"an den"an 'on" ! da"an" Eropa #a!nn*a 8- Mem%ant) men8ara dana %a"! pemer!nta( Be#anda

03

Se%a"a! e%)a( per) a(aan da"an"& CO< memp)n*a! %e%erapa (a' ! t!me1a *an" d! e%)t Ha' oktroi *an" terd!r! ata 1- Ha' memonopo#! perda"an"an /- Ha' men8eta' dan men"edar'an )an" 0- Ha' )nt)' men"an"'at dan memper(ent!'an pe"a1a! dan pen")a a etempat 2- Ha' )nt)' men"ada'an per$an$!an den"an ra$a-ra$a 3- Ha' )nt)' mem!#!'! tentara 4- Ha' )nt)' mend!r!'an %enten" 5- Ha' )nt)' men*ata'an peran" ata) dama!

#ubernur $enderal %&C


Pieter Both 1610 - 1614 ( di Ambon )

Joan Maets !ker 1653 16"# Memperluas ke $emaran%

Jan &ieter'oon (oen 161) - 16*) &eletak dsr imperialisme Merebut Ja akarta +ata,ia ( 30 Mei 161) ) Antonio Van Diemen 1636 1645 Memperluas ke Malaka

(ornelis $peelman 16#1 16#4 Men%-adapi perla.anan bersen/ata

D! amp!n" (a'-(a' ter e%)t& CO< ma !( memp)n*a! %e%erapa (a' #a!n & *a!t)9 1- Monopo#! Perda" /- Cerp#!8(te Le7erant!e Y!t) (a' )nt)' mem!nta pen*era(an 1a$!% (a !# %)m! 'epada an""ota ma *ara'at 0- <ont!n"enten Me1a$!%ap'an ma *ara'at )nt)' mem%a*ar pa$a' (a !# %)m! 3- E' t!rpa ! Ya!t) (a' )nt)' mene%an" tanaman rempa(-rempa( m!#!' petan! *an" o7er prod)' ! 4Ketent)an area# M $m# tanaman Ha' )nt)' menent)'an rempa(-rempa( *an" %o#e( d!tanam 5- Pe#a*aran (on"! Ha' )nt)' men"a1a ! pra't!' perda"an"an dan mem%a'ar 'omod!t! da"an" *an" d!perda"an"'an den"an peda"an" non Be#anda

04

Sistem Birokrasi %&C


01+23413 J24D23A5
3aad ,an 6ndie
( 4 an%%ota )

#ubernur daera-

#ubernur daerah

#ubernur daerah

residen

residen

residen

Asisten residen

Asisten residen

Asisten residen

Pemerintahan trdisional Pemerintahan tradisional Pemerintahan tradisional


'eodalisme : ketaatan lap(b)h kepada lap(atas

Kemunduran 56% CO< a'(!rn*a men"a#am! 'em)nd)ran *an" d! e%a%'an o#e( %e%erapa .a'tor 1Kor)p ! *an" d!#a')'an o#e( para pe$a%at CO< /- B!a*a peran" *an" d!'e#)ar'an )nt)' men"(adap! per#a1anan ra'*at Indone !a 0- An""aran pe"a1a! *an" an"at %e ar 2- L!%era#! me *an" %er'em%an" pada aat !t) t!da' men")nt)n"'an pra't!' monopo#! Be#anda 3- CO< (ar) mem%er!'an de7!den 'epada para pem!#!' a(am 4- Per a!n"an den"an 'on" ! da"an" *an" #a!n 5- H)tan" CO< @- Pend)d)'an Peran8! ata Be#anda

*.

Pemerintah Ko onia !e anda

Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda


Setelah %&C dibubarkan* +ndonesia diurus oleh ,e)an Asia( Pemerintahan dipegang oleh Gubernur Jenderal Johannes Siberg. komisaris Gubernur Jenderal Johannes Siberg :

4edenbur% ---- berpandan%an konser,ati7

Van 8o%endrop -----berpendirian liberal

&erbedaan tsb diselesaikan d%n Charter -./0 ----- tetapi tdk dilaksanakan krn seran%an 6n%%ris

05

a.

Pemerintahan Herman 8. (aende s

Kebijakan Pemerintahan 2 1, B!dan" B!ro'ra ! 9 Memper#)a 'e')a aan ampa! 'e peda#aman peda#aman Mem%ent)' de1an pena !(at Mem%ent)' e'retar!at ne"ara P)#a) ;a1a d!%a"! A pre.e't))r dan 01 'a%)paten Men$ad!'an %)pat! e%a"a! e%a"a! pe"a1a! Be#anda

/,- B!dan" H)')m Mem%ent)' t!"a $en! pen"ad!#an *a!t) pen"ad!#an )nt)' 'a)m Eropa&pr!%)m!&dan A !a T!m)r, Mem%eranta 'or)p !

0,- B!dan" So !a#9 Men"ada'an 'er$a rod! an*er F penar)'an Me#e"a#! a !'an per%)da'an Men"(ap) )pa8ara pen"(ormatan )#tan Mem%)at $ar!n"an po d! tr!'

2,- B!dan" M!#!ter dan perta(anan Mem%an")n $a#an an*er-penar)'an Menam%a( an"'atan peran" Mem%an")n pa%r!' en$ata d! Gre !' dan Semaran" Mem%an")n %enten" perta(anan Mem%an")n pan"'a#an an"'atan #a)t U$)n" K)#on dan S)ra%a*a 0@

3,- B!dan" E'onom! Mem%ent)' de1an pen"a1a 'e)an"an Men"e#)ar'an )an" 'erta Memper%a!'! "a$! 'ar*a1an Memonopo#! perda"- Bera Men$)a# tana( 'epada pada p!(a' 1a ta A !n" Men"ada'an prean"er te# e#

Penyebab Kejatuhan (aende s Ber !'ap Otor!ter e(!n""a men*e%a%'an per#a1anan ra'*at Indone !a S! tem pemer!nta(an %)r)' Ban*a' pra't!' man!p)#a ! dan 'or)p ! *an" d!#a')'an pe$a%at %a!' Be#anda ma)p)n pr!%)m! Men$)a# tana( dan I tana Bo"or

+. Penjajahan Inggris 7 1011 9 101- : Pen$a$a(aIn""r! d! Indone !a d!m)#a! e$a' ta()n 1@11 pen$a$a(an !t) d!da ar! o#e( penandatan"anan Ka$itu asi "untang )an" d!tandatan"an! pada tan""a# 11 ept 1@11 o#e( A)8(m)t* *an" me1a'!#! pemer!nta( In""r! dan ;an en *an" me1a'!#! pemer!nta( Be#anda- Per$an$!an !t) mem)at e%a"a! %er!')t9 1/02;a1a d! era('an !n""r! Tentara Be#anda men$ad! ta1anan !n""r! H)tan" Be#anda %)'an men$ad! tan"")n"an In""r! Pe"a1a! Be#anda a'an tetap medapat $a%atan %!#a ma) 'er$a ama den"an In""r! Pemerintahan "homas #tam;ord Ra;; es

0A

T(oma Stan.ord Da..#e tern*ata mendapat tan""apan po !t!. ra'*at Indone !a (a# ter e%)t d! e%a%'an o#e( %e%erapa .a'tor Ra'*at dan ra$a pr!%)m! t!da' men*)'a! Daende# Ra..#e memp)n*a! 'epr!%ad!an !mpat!' Ke')a aan Be#anda men*e%a%'an pender!taan ter(adap Ra'*at Kebijakan Pemerintahan B!dan" B!ro'ra ! Pemer!nta(an p)#a) ;a1a men$ad! 14 'are !denan S! tem pemer!nta(an 'o#on!a# 8ora' %arat Pen")a a pr!%)m! d!t)r)n'an dar! 'ed)d)'an B!dan" E'onom! Ke%e%a an menanam tanaman e' por Men"(ap) pa$a' (a !# %)m! dan pen*era(an 1a$!% Mempra't!''an ! tem e1a tana( *an" ter%a"! da#am t!"a 'e#a 9 Ke#a I & tn( )%)r F pa$a' O %r)to Ke#a II& tn( O )%)r F pa$a' 160 %r)to Ke#a III& tn( tand) & - pa$a' /63 %r)to P)n")tan pa$a' per de a Monopo#! "aram dan m!n)man 'era !idang Hukum Beror!enta ! pada %e ar 'e8!#n*a 'e a#a(an Pen"ad!#an *an" d!%eda'an men$ad!9 o <o)rt o. $) t!8e o <o)rt o. reL)e t o Po#!8e o. ma"! trate !idang #osia Men"(ap) 'an 'er$a rod! Men"(ap) 'an per%)da'an Pen"(ap) an pynbank 2>

!idang i mu $engetahuan Men"aran" %)') History of java Menem)'an Rafflesia Arnoldi Mem%an")n Ke%)n Ra*a Bo"or Meran8an" Bata7!aa8( Genoot 8(ap Men""a#! 8and! Boro%)d)r

#istem #ewa "anah Ket!'a memer!nta( d! Indone !a& pro"ram anda#an Ra..#e ada#a( ! tem Se1a Tana(- Se8ara eder(ana 'on ep Se1a Tana( ada#a(& tana( para petan! %e%a )nt)' d! e1a o#e( para pen") a(a 1a ta den"an per$an$!an *an" d! epa'at! %er ama- Den"an ! tem !n! Ra..#e %er(arap 'e e$a(teraan petan! men!n"'at- Ada %e%erapa pr!n !p da ar dar! ! tem !n!& *a!t) 9 1da"an"n*a /02Hambatan $e aksanaan Pe"a1a! *an" 8a'ap ter%ata Pa$a' t!n""! Be#)m ada pen")')ran tana( Pe$a%at %er !'ap e1enan"-1enan" Be#)m men"ena# ! tem perda"an"an e' por 6 !mpor Pen"")na'an mata )an" da#am tran a' ! perda"an"an Pa' aan d!"ant! 'e%e%a an Tran a' ! e1a F men*e1a d!da ar'an ata per$an$!an Petan! d!per%o#e('an men$)a# e8ara %e%a 'om)d!t!

Akhir Kekuasaan "homas #tam;ord Ra;; es Ke')a aan Ra..#e %era'(!r 'et!'a d!tandatan"an! %on<ention 6; =ondon *an" isinya 2 1/tan"an In""r! 0Ban"'a d! era('an 'e B#d N) antara d!'em%a#!'an 'epada Be#anda ;a$a(an Be#anda *an" #a!n tetap d!

21

1( Pemerintahan Hindia Belanda 2-.-13-40 5


Bagaimana Pemerintahan setelah +nggris6
&emerinta-an 8india +elanda (pemerinta-an kolekti7) Dipimpin komisaris /enderal

+a%aimana kesulitan % di-adapi pemerinta-an baru9 Bagaimanakah perselisihan +nggris3Bld di +ndonesia6 Bagaimanakah Penyelesaiannya6

:era/aan di luar /a.a mandiri 1sa-a 3a77les in%in berkuasa kembali

3a77les mendirikan $in%apura; +elanda men%an%%ap 6n%%ris tlmelan%%ar :on,ensi 5ondon

Diselesikan melalui Treaty of 7ondon

Treaty of 7ondon

* ne%eri salin% memasuki .ila a/a/a-an +elanda menarik diri dr /a/a-an di Asia Daratan 6n%%ris menarik diri dari 4usantara :emerdekaan A!e- di-ormati dua bela- pi-ak <an%%un% /a.ab atas keamanan $elat Malaka

Traktat Sumatra

Perang A!eh (1#"3 1)04)

6n%%ris tidak men%-alan%i +elanda utk meluaskan .il= $ampai A!eh

P.M.RI)"AHA) 5A) (.) !6#%H #istem "anam Paksa Ket!'a meme!rnta( d! Indone !a& Can Den Bo 8( mempera't!''an ! tem Tanam Pa' a ( Cultuur Stelsel =atar be akang "anam Paksa B!a*a Peran" Be#anda %an*a' men"e#)ar'an %!a*a )nt)' mem%!a*a! Peran" D!pone"oro& Peran" A8e( dan Peran" Be#"!a Ga"a an L!%era# "a"a# Pema )'an dar! per'e%)nan 'op! t!da' ma' !ma# Ka 'e)an"an Be#anda 'o on" 'arena memp)n*a! %an*a' ()tan" Aturan 2 2/

1/02345-

Peman.aatan tana( petan! )nt)' pro"ram tanam pa' a t!da' %o#e( #e%!( dar! 163 Tana( *an" d!tanam! tanaman perda"an"an t!da' d!tar!' pa$a' Pe#a' anaan tanam pa' a d!#a')'an o#e( pen")a a pr!%)m! Ke"a"a#an panen %)'an tan"")n" $a1a% petan! Ke#e%!(an (a !# panen d!%er!'an 'epada petan! Pend)d)' *an" t!da' memp)n*a! tana( d!pe'er$a'an d! pa%r!' Tanam pa' a t!da' me#e%!(! 1a't) tanam pad!

Penyim$angan 1- Ter$ad! pema' aan da#am pro e e1a tana( )nt)' tanaman perda"an"an /- Tana( *an" d!")na'an )nt)' tanam pa' a me#e%!(! 163 0- Ke"a"a#an panen men$ad! tan"")n" $a1a% petan! 2- Ke#e%!(an (a !# panen t!da' d!%er!'an 'epada petan! 3- Tanam pa' a me#e%!(! 1a't) tanam pad! Akibat "anam Paksa !agi !e anda Be#anda men"a#am! )rp#) perda"an"an *an" an"at %e ar Be#anda mamp) mem%a*ar ()tan"-()tan"n*a %a('an men"a#am! )rp#) 'e)an"an Be#anda mamp) mem%an")n Neder#and men$ad! a#a( at) ne"ara !nd) tr* ma$) d! Eropa !agi Indonesia Ra'*at Indone !a ema'!n m! '!n dan mender!ta Pa$a' %e ar ;)m#a( pend)d)' men)r)n Men"ena# e' por Reaksi Rakyat Indonesia Per#a1anan d! S)m%ar Pem%a'aran tem%a'a) d! ;a1a Reaksi Kaum $engusaha Men)nt)t ! tem tanam pa' a )nt)' d!(ap) Reaksi Kaum humanis !e anda Baron Can Hoe7e## Men)nt)n pra't!' pen$a$a(an *an" #e%!( man) !a1! Ed1ard Do)1e De''er Men"'r!t!' ! tem tanam pa' a den"an men"aran" %)') *an" %er$)d) P MaQ Ha7e##arJ #istem .konomi =ibera S! tem e'onom! L!%era# Po#!t!' m)n8)# men""ant!'an ! tem Tanam Pa' a- Ada %e%erapa .a'tor *an" mendoron" d!%er#a')'an S! tem E'onom! L!%era#9 Tanam pa' a men!m%)#'an pender!taan ra'*at pr!%)m! L!%era#! me %er'em%an" d! Eropa Parta! #!%era# d! Be#anda menan" Tra'tat S)matra A">RA) Po itik .konomi =ibera "ahun 10/4 Pe#a' anaan ! tem e'onom! #!%era# d!da ar! o#e( d!'e#)ar'ann*a at)ran-at)ran e%a"a! %er!')t9 Reglement op het belied der Regering in Nederlandsch Indie 20

+ tata 8ara pemer!nta(an Indone !a, Indische Comptabiliteit Wet + pem%enda(araan ne"- H!nd!a-Be#anda Sui er Wet + Undan"-)ndan" tanaman te%), Agrarische Wet + Undan"-)ndan" a"rar!a Fmen"at)r (a# )m)m , Agrarische !esluit + men"at)r (a# r!n8! ,

Akibat Po . =ibera Ko onia Ba"! Be#anda 9 Unt)n" mempero#e( )nt)n" %e ar Be#anda men$ad! p) at perda"an"an tana( $a$a(an Ha !# per'e%)nan dan pertam%an"an Men"a#!r 'e Be#anda Ba"! Indone !a 9 T!n"'at Ke e$a(teraan Pend)d)' mero ot Adan*a 'r! ! per'e%)nan Kon )m ! %a(an ma'anan ter)tama %era men)r)n U a(a 'era$!nan ra'*at men)r)n P6=I"IK ."I# Ada %e%erapa .a'tor *an" men*e%a%'an d!pra't!''an *a ! tem Po#!t!' Et! d! Indone !a 9 E'onom! #!%era# tern*ata t!da' mamp)n men")%a( na !% ra'*at Indone !a Be#anda men!nda ra'*at Tanam pa' a men!m%)#'an Pender!taan ra'*at Ra'*at 'e(!#an"an tana( Kr!t!' ter(adap pra't!' Ko#on!a# #!%era# "ujuan Pe aksanaan 2 Be#anda mem!#!'! 'e1a$!%an )nt)' men") a(a'an 'ema'm)ran dan per'em%an"an o !a# e'onom! Pend)d)' H!nd!a Pe aksanaan Po itik .tis De entra#! a ! Pemer!nta(an Ir!"a ! + pen"a!ran , d! Branta dan Dema' Tran m!"ra ! A'!%at adan*a perm!ntaan tena"a 'er$a d! #)ar ;a1a Ed)'a ! Ada %e%erapa e'o#a( *an" d!d!r!'an o#e( pemer!nta( Ko#on!a# Be#anda Se'o#a( 'e#a I )tn)' ana' oran" %er'ed)d)'an , Se'o#a( 'e#a II )nt)' ana' pr!%)m! D!d!r!'an 0 e'o#a( )nt)' 8a#on pamon" pra$a Kegaga an Po itik .tis Sed!'!t pend)d)' pr!%)m! *an" 'e)nt)n"an dar! ! tem e'onom! #!%era# Pe"a1a! ne"er! pr!%)m! (an*a d!$ad!'an e%a"a! a#at S! tem e'onom! #!%era# #e%!( men")nt)n"'an Be#an Kehidu$an #osia dan budaya Masyarakat Masa Ko onia Pen""o#on"an Pend)d)' 9 a- Go#on"an Be#anda dan Go#on"an Eropa %- Go#on"an t!m)r a !n" 22

8- Go#on"an Pr!%)m! Pen""o#on"an Lap! an 9 a- Lap! an Ba1a( + %)r)(& t)'an", %- Lap! an Ten"a( +pe"a1a!& peda", 8- Lap! an Ata + %an" a1an , Per uasan Pengajaran dan mobi itas #osia Adan*a pen!n"'atan tat) ata) pe'er$aan e eor" 'rn pend!d!'an e(!n""a (a# !t) menar!' 'a)m pr!%)m! )nt)' men"!')t! pend!d!'an B MASA PENDUDUKAN ;EPANG DI INDONESI

a- Kebijakan Pemerintah Pendudukan 'e$ang Kedatan"an ;epan" 'e Indone !a pada a1a#n*a d!ter!ma den"an %a!' o#e( %an" a Indone !a *an" men"an"a% %a(1a %an" a ;epan" ada#a( %an" a *an" te#a( mem%e%a 'an Indone !a dar! pen$a$a(an Be#andaNam)n da#am 'en*ataann*a ;epan" $) tr) men$a$a( Indone !a dan me#a')'an pra't!' e' p#o!ta ! ter(adap %an" a Indone !a den"an 8ara *an" #e%!( ra') dan 'e$am%- S! tem Po#!t!' dan Pemer!nta(an ;epan" Sete#a( %er')a a d! Indone !a& $epan" mem%a"! 1!#a*a( 'e')a aann*a men$ad! t!"a *a!t) 9 1Pemer!nta(an M!#!ter An"'atan Darat + Tentara 'e-/3 , *an" 1!#a*a(n*a me#!p)t! S)matra dan %erp) at d! B)'!t T!n""! /Pemer!nta(an M!#!ter An"'atan Da rat *an" 1!#a*a(n)a me#!p)t! ;a1a Mad)ra dan perp) at d! ;a'arta 0Pemer!nta(an M!#!ter An"'atan La)t *an" 1!#a*a(n*a me#!p)t! S)#a1e !& Ka#!mantan dan Ma#)') dan %erp) at d! Ma'a arPada a1a# peran" Pa !.!' $epan" nampa'n*a %er !.at o.en !. ata) men*eran" ter(adap Se')t)& a'an tetap! ;epan" 'em)d!an ter) terde a' dan )nt)' mamp) %erta(an men"(adap! Se')t)& ;epan" mem%)t)('an %ant)an ma *ara'at da#am men"(adap! Peran" Pa !.!'- Unt)' menar!' d)')n"an dar! ma *ara'at Indone !a Be#anda me#a')'an #an"'a(#an"'a( Se%a"a! %er!')t9 a- Me#a')'an 'er$a ama den"an to'o(-to'o( Indone !a M! a#n*a den"an men"an"'at to'o(-to'o( )nt)' men$ad! pena e(at + San*o , %a"! pemer!nta( ;epan" 9 1Soe'arno )nt)' Departemen Pe'er$aan Um)m /Mr- S)1an.! dan Dr- A%d)# Ra *!t Se%a"a! %!ro pen%d!d!'an dan Departemn Da#am Ne"er! 0Pro.- Soepomo )nt)' Departemen Ke(a'!man 2Mo8(tar %!n Pra%) Man"')ne"oro )nt)' Departemen La#)#!nta 3Mr- M)(ammad Yam!n )nt)' Departemen Propa"anda 4Pra1oto S)mod!#o"o )nt)' Departemen E'onom! %- Mem%ent)' Or"an! a !-Or"an! a ! M!#!ter Unt)' me#at!( pem)da-pem)da Indone !a d! %!dan" m!#!ter ;epan" mem%ent)' 9 1Se!nendan D!%ent)' )nt)' me#at!( para pem)da a"ar dapat men$a"a dan memperta(an'an tana( a!rn*a den"an 'e')atan end!r! /Ke!%odan Mer)pa'an %ar! an pem%ant) po#! ! den"an t)"a -t)"a 'ep)#! !an epert! men"at)r #a#) #!nta n dan pen"amanan de a 23

He!(o Ya!t) pem%ant) pra$)r!t tentara ;epan" 8- Ke%!$a'an-'e%!$a'an So !a# dan E'onom! 'e%!$a'an o !a# d!#a')'an den"an pro"ram e%a"a! %er!')t9 1- Pen"am%!#an a et-a et pemer!nta( 8o#on!a# Be#anda /- Kontro# ter(adap per'e%)nan dan pertan!an ra'*at 0- Ke%!$a'an moneter dan perda"an"an 2- S! tem e'onom! peran" !. >PA?A P.R#IAPA) K.M.R(.KAA) I)(6).#IA (I !I(A)& P6=I"IK Upa*a memper !ap'an 'emerde'aan d! %!dan" po#!t!' d!#a')'an den"an #an"'a(#an"'a( e%a"a! %er!')t9 *. 2 Pembentukan PPKI 3 Kunjungan ke (a ad@ 5ietnam Pembentukan !P>PKI

0-

Pembentukan !P>PKI
=atar be akang 9 Pada a1a# ta()n 1A23 'ed)d)'an ;epan" ema'!n terde a' o#e( pa )'an Se')t)- N!m!t= e%a"a! pan"#!ma an"'atan #a)t dan Ma8 Art()r e%a"a! pan"#!ma an"'atan darat %er(a !# mer)%a( 'ed)d)'an tentara ;epan" *an" pada a1a#n*a %er !.at o.en !. +men*eran", men$ad! de.en !. +%erta(an,:a#a)p)n po ! ! ;epan" ter) terde a'& a'an tetap! ;epan" tetap men"em%arn"em%or'an pern*ataan 'epada %an" a Indone !a %a(1a mere'a a'an menan" da#am peran" Pa !.!'Pada tan""a# 1@ ;)#! 1A22 perdana mentr! H!de'! To$o men")nd)r'an d!r! dan d!"ant! o#e( Perdana Menter! Ka! o K)n!a'!- Da#am ) a(a menar!' d)')n"an %an" a Indone !a perdana Ka! o men"e#)ar'an $an$! 'emerde'aan d!'em)d!an (ar! %a"! %an" a Indone !a *an" d! e%)t den"an Deklarasi Kaiso pada tan""a# 1A Septem%er 1A22- Unt)' #e%!( me*a'!n'an %an" a Indone !a& Perdana mentr! Ka! o mem%er! 'e%e%a an pada %an" a Indone !a )nt)' men"!%ar'an %endera Mera( P)t!( %erdamp!n"an den"an %endera ;epan"& H!nomar)- Serta men*an*!'an #a") 'e%an" aan Indone !a IIndone !a Ra*aJ24

"ujuan Pembentukan !P>PKI men*e#!d!'! dan men")mp)#'an %a(an-%a(an pent!n" tentan" e'onom!& po#!t!' dan tatapemer!nta(an e%a"a! per !apan 'emerde'aan Indone !a Anggota !P>PKI !P>PKI beranggotakan -/ orang dengan ketua (r. Radjiman 8idyodiningrat dan R. #uroso #ebagai waki ketua ada ah I1hi !angase sebagai waki 'e$ang.8aki dari $emerintah 'e$ang sebanyak 0 orang dan sisanya ada ah orang Indonesia #idang !P>PKI !P>PKI bersidang dua ka i #idang $ertama S!dan" Pertama %ert)$)an mem%ent)' da ar ne"ara- S!dan" d!#a' ana'an e#ama t!"a (ar! dar! tan""a# /A Me!-1 ;)n! 1A23- Da#am !dan" !n! %er%!8ara 0 To'o( *a!t) M)(ammad Yam!n& Soe'arno dan Soepomoo #idang tangga 23 Mei Den"anpem%!8ara Pro.-Dr- M- Yam!n- Be#!a) memapar'an 3 a a 9 a- per! 'e%an" aan %- per! 'e T)(anan 8- 'e e$a(teraan ra'*at d- per! 'eman) !aan e- per! 'era'*atan o #idang tangga 31Mei (a am sidang ini Pro;.(r. #e$omo mema$arkan ima Asas 2 a- Per at)an %- M).a'at dan demo'ra ! 8- Kead!#an o !a# d- Ke'e#)ar"aan e- M) *a1ara(

o #idang "angga 1 'uni (a am sidang ini Ir. #oekarno mema$arkan ima Asas 2 a. Ke%an" aan Indone !a %- Interna !ona#! me dan per! 'eman) !aan 8- M).a'at ata) demo'ra ! d- Ke e$a(teraan o !a# e- Ket)(anan *an" Ma(a E aPanitia Ke1i atau Panitia 3 Ha !# !dan" BPUPKI pertama ter e%)t 'em)d!an d!r)m) 'an o#e( e%)a( pan!t!a *an" d!nama'an Pan!t!a Ke8!# ata) pan!t!a A *an" terd!r! ata ? 1- Ir- Soe'arno +'et)a, /- Dr - Mo(- Hatta +1a'!# 'et)a, 0- KH- :a8(!d Ha *!m +an""ota, 2- A%doe# Ka(ar M)=a'ar +an""ota, 3- Mr- A-A- Maram! +an""ota, 4- A%!'oe no T$o'ro oe*o o +an""ota, 25

5- H- A") Sa#!m +an""ota, @- Mr- A8(mad Soe%ard$o +an""ota, A- Mr- M)(ammad Yam!n +an""ota,Pan!t!a !n!#a( *an" 'em)d!an 'em)d!an mere'omenda !'an R)m) an Da ar Ne"ara *an" d! e%)t I P!a"am ;a'arta I ata) ;a'arta <(arterPIA&AM 'AKAR"A a- Ket)(anan den"an 'e1a$!%an men$a#an'an *ar!at I #am %a"! peme#)' peme#)'n*a? %- Keman) !aan *an" ad!# dan %erada%? 8- Per at)an Indone !a? d- Kera'*atan *an" d!p!mp!n o#e( (!'mat 'e%!$a' anaan da#am perm) *a1aratan per1a'!#an? e- Kead!#an o !a# %a"! e#)r)( ra'*at Indone !a#idang !P>PKI kedua BPUPKI mem%ent)' Pan!t!a Peran8an" UUD *an" %eran""ota'an 1A oran" *an" d!'et)a! o#e( Soe'arno *an" 'em)d!an %er !dan" pada tan""a# 1>-14 ;)#! 1A23- Pan!t!a !n! 'em)d!an mem%ent)' e%)a( pan!t!a 'e8!# den"an an""ota 5 oran"& *a!t) 9 1. 2. 3. *. +. -. /. Pro;. (r. Mr. #oe$omo 7ketua merangka$ anggota: Mr. 8ongsonegoro Mr. A1hmad #oebardjo Mr. A.A. Maramis Mr. R.P. #inggih H. Agus #a im (r. #ukiman.

Pan!t!a Ke8!# T)"a pan!t!a 'e8!# ada#a( men*emp)rna'an dan men*) )n 'em%a#! ran8an"an UUD *an" te#a( d! epa'at!- Pada tan""a# 12 ;)#! 1A23 da#am rapat p#eno BPUPKI mener!ma #aporan pan!t!a peran8an" UUD *an" d!%a8a'an Ir- Soe'arno- Da#am #aporan ter e%)t t!"a ma a#a( po'o' *a!t)9 a" pernyataan Indonesia merde a b" pembu aan ##$ c" batang tubuh ##$" Pembentukan PPKI Karena BPUPKI d!an""ap ter#a#) 8epat !n"!n me#a' ana'an pro'#ama ! 'emerde'aan& ma'a ;epan" mem%)%ar'ann*a dan mem%ent)' Pan!t!a Per !apan Kemerde'aan Indone !a +PPKI 6 Dokuritsu Junbi Inkai, padatan""a# 5 A") t) 1A23 *an" d!'et)a! o#e( Ir-Soe'arno Anggota-anggota PPKI Ket)a 9 Soe'arno :a'!# Ket)a 9 M)(- Hatta An""ota 9 Dr- Mo(ammad Am!r Mr- A%d)# A%%a dr- Rad$!man :ed!od!n!n"rat Dr- Rat)#an"! K! Ba") Had!') )mo And! Pan"eran" Oto ! 'andard!nata Mr- Lat)(ar(ar* 2@

Pan"eran P)r%o$o Pan"eran Soer$o(amod$o$o Soetar$o Karto(am!d$o$o Pro.- Dr- Soepomo A%d)# Kad!r Dr - Yap T$a1n B!n"

Mr- P)d$a A-H-Ham!dan R-P-Soero o A%d)# :a8(!d Ha *!m Mr- Mo(ammad Ha an

"an$a se$engetahuan 'e$ang keanggotaan bertambah yaitu 2 A(mad Soe%ard$o Sa$oet! Me#!' K! Ha$ar De1antara I1a Koe oema Soemantr! Ka man S!n"od!med$o R-A-A- :!ranata Koe oema Panggi an #oekarno@ Hatta@ Akhmad #oebardjo ke (a at Sete#a( pen"e%oman 'ota H!ro (!ma dan Na"a a'! pada tan""a# 4 dan A A") t) mem%)at %erada pada am%an" 'e'a#a(an peran"- Unt)' ema'!n menar!' !mpat! %an" a Indone !a e(!n""a %er ed!a mem%ant) ;epan" da#am Peran" Pa !.!'&;epan" men")ndan" Soe'arno& Hatta dan dr- Rad$!man :!d*od!n!n"rat 'e da#at& C!etnam )nt)' men"(adap Mar e'a# Tera)8(!Pada tan""a# A A") t) 1A23 ;endra# Tera)8! men$an$!'an empat (a# 'epada Ir- Soe'arno *a!t)9 1- Soe'arno d!an"'at e%a"a! Ket)a Pan!t!a Per !apan Kemerde'aan& Mo(-Hatta e%a"a! :a'!# Ket)a&Rad$!man e%a"a! an""ota /-Pan!t!a per !apan )da( m)#a! %e'er$a padatan""a# Perumusan naskah $rok amasi Peristiwa Rengasdengk ok =atar !e akang Latar%e#a'an" dar! per! t!1a Ren"a den"'#o' ada#a( per%edaan antara Go#on"an M)da den"anT)a tentan" pe#a' anaan pr'#ama ! 'emerde'aan &o ongan "ua Ada#a( e%a"!an %e ar an""otaPPKI *an" d!1a'!#! o#e( Soe'arno-Hatta %erpendapat %a(1a 'emerde'aan (ar) d!#a')'an den"an peren8anaan *an" matan" dan me#!%at'an e#)r)( an""ota PPKI&o ongan Muda D!1a'!#! o#e( to'o( <(aer)# Sa#e(& :!'ana& S(odan8o S!n""!(& d##- Yan" d!pen"ar)! o#e( S)tan S*a(r!r %erpendapat %a(1a pro'#ama ! (ar) d! e#en""ara'an den"an 8epat dan t!da' me#!%at'an PPKI e%a"a! or"an! a ! 'arena para pem)da %erpendapat %a(1a PPKI ada#a( or"an! a ! %)atan ;epan"den"an end!r!n*a mere'a ada#a( ante'-ante' ;epan"- Pro'#ama ! (ar) d!#a')'an ata pra'ar a %an" a Indone !a end!r!- B)'an (ad!a( ;epan"Per%edaan antara 'ed)a "o#on"an a'(!rn*a dapat d!ten"a(! o#e( A'(mad Soe%ard$o *an" men$am!n %a(1a pro'#ama ! a'an e"era d!#a')'an- A'(!rn*a A'(mad Soe%ard$o %er(a !# mem%)$)' "o#on"an M)da )nt)' mem%e%a 'an Soe'arno-Hatta dan mem%a1a mere'a 'e ;a'artaPROKLAMASI KEMERDEKAAN Per)m) an Na 'a( Pro'#ama !Sete#a( t!%a d! ;a'arta& Soe'arno& Hatta dan A'(mad Soe%ard$o dan men)$) 'e r)ma( La' amana Maeda d! ;#- Imam Bon$o# No- 1 2A

+ e'aran" "ed)n" perp) ta'aan Na !ona#-Depd!'na , *an" d!an""a% aman dar! ;epan"Para pem)da men)nt)t a"ar pro'#ama ! e"era d!#a')'an- A'(!rn*a d! epa'at! )nt)' men"ada'an rapat )nt)' memper !ap'an na 'a( pro'#ama !- Rapat per)m) an d!(ad!r! o#e( Soe'arno& Hatta dan A'(mad Soe%ard$o& Sa$)t! Me#!'- Na 'a( pro'#ama ! d!'et!' o#e( Sa*)t! Me#!'-Dan ata 'e epa'atat %er ama te' pro'#ama ! d!tandatan"an! o#e( Soe'arno-Hatta ata nama e#)r)( ra'*at Indone !aPe aksanaan Prok amasi Pro'#ama ! d!#a')'an pada tan""a# 15 A") t) 1A23& d! 'ed!aman Soe'arno $a#an Pe"an" aan T!m)r 34 ;a'arta A8ara d!m)#a! pada p)')# 1>9>> den"an pem%a8aan pro'#ama ! o#e( Soe'arno dan d! am%)n" p!dato !n"'at tanpa te' - Kem)d!an d!#an$)t'an den"an pen"!%aran San" Sa'a Mera( P)t!( d!!r!n"! #a") Indone !a Ra*a dand!#an$)t'an am%)tan 1a'!# 1a#! 'ota $a'arta? Soe1!r*o dan Moe1ard!& pem!mp!n %ar! an Pem)da Pe#opor Arti Prok amasi Ba(1a %an" a Indone !a te#a( ter%e%a dar! pen$a$a(an dan memp)n*a! (a' )nt)' menent)'an dan men"at)r d!r!n*a end!r!- Den"an pro'#ama ! Indone !a men$ad! ne"ara *an" %erd!'ar! %erd!r! d! ata 'a'! end!r! Makna Prok amasi Pro'#ama ! dapat d!a%arat'an e%a"a! ;em%atan ema R Ma' )dn*a& %a(1a pro'#ama ! ada#a( momen )nt)' men)$) 'eara( 'e(!d)pan *an" #e%!( %a!'& ma'm)r dan e$a(tera

selesai

3>