Anda di halaman 1dari 3

6.

0 JADUAL PELAKSANAAN KAJIAN, ANGGARAN PERBELANJAAN DAN ALAT BANTU MENGAJAR Kajian ini akan melibatkan saya sendiri sebagai pengkaji dan 10 orang murid Tahun 2 Optimis sebagai sampel kajian. Di bawah ini ialah jadual pelaksanaan kajian dalam tempoh masa yang telah ditentukan: Jadual 1 Pelaksanaan Kajian Dalam Tempoh Masa 3 Bulan Bula n a! Mingg u 1 Aktiviti Tinjauan "wal: i. ereka bentuk soalan untuk ujian pra dan ujian pos bagi mengenal pasti kemahiran murid ii. ereka bentuk soal selidik #10 soalan$ iii. enjalankan ujian pra #20 minit$ i%. engedarkan soal selidik kepada murid dan mengumpul semula selepas 10 minit %. embuat perhatian terhadap sikap murid sebelum akti%iti inter%ensi "nalisis Data Tinjauan awal: i. enganalisis. merekodkan dan melaporkan markah ujian pra * bilangan dan peratus yang lulus/yg dapat menjawab dengan betul. ii. enganalisis data soal selidik * menentukan nilai min bagi mengukur minat/persepsi murid pada mata pelajaran Jawi dan bilangan serta peratus bagi setiap kategori skala iii. elaporkan dapatan analisis data soal selidik dalam Jadual i%. elaporkan dapatan pemerhatian eran!ang dan menyusun akti%iti inter%ensi: i. "kti%iti 1: ereka bentuk Kad Dalil "%u 2ar 2ad dan memperkenalkan kad kepada murid*murid. urid akan diperkenalkan terlebih dahulu dengan Teknik Dalil * enggunakan Jadual kun!i huru3 yang mengandungi huru3*huru3 tunggal 4umi bersamaan huru3 tunggal Jawi #+ontoh Kad di 'ampiran +$ ii. "kti%iti 11: emberi soalan latih tubi untuk mengenal pasti kemahiran murid mengenal Catatan i. &oalan ujian seperti di 'ampiran " ii. &oal &elidik seperti di 'ampiran ( iii.)erkara* perkara di perhatikan seperti di lampiran +

a!

2,-

a!

pasti huru3 dan kemahiran murid menulis suku kata mudah. iii. "kti%iti 15: emperkenalkan Teknik "%u 2ar 2ad i%. "kti%iti 5: emberi latih tubi * murid perlu menulis jawapan bagi perkataan bagi mengesan kemahiran mereka mengenali huru3*huru3 yang boleh disambung dan yang tidak boleh disambung. "pril 1*elaksanakan akti%iti inter%ensi sebagaimana yang diran!ang se!ara satu persatu elakukan pemerhatian dan membuat !atatan terhadap perubahan sikap dan tingkah laku murid "pril 0 enjalankan ujian pos untuk menilai tahap perubahan tingkah laku terhadap teknik yang diperkenalkan. engedar soal selidik untuk dijawab oleh murid enganalisis data ujian pos enganalisis data soal selidik enyediakan jadual dan pelaporan hasil analisis data enulis re3leksi kajian dan membuat !adangan engemas kini laporan * editing. memastikan isi kandungan. rujukan dan lampiran dilengkapkan enjilid laporan dan bersedia untuk dihantar ke ))D. 6ota: semua akti%iti akan di%ideokan

ei

2 0

Angga an P! "!lan#aan Ka#ian 7ntuk menjalankan kajian ini. saya telah mengenal pasti bahan dan kos yang akan terlibat. Jadual di bawah menunjukkan perin!ian bagi bahan dan anggaran perbelanjaan kajian: Jadual 2 Anggaran Perbelanjaan Kajian B il 1 2 0 Buti an Kertas mahjung Kertas "0 Dakwat pen!etak "rtline $a ga P! unit % unit &RM' 0.20 8 10 10.00 8 1 rim 90.00 8 1 katraj -.00 8 Ju(la) &RM' 20.00 10.00 90.00 :.00

; <

(ahan 3otostat Thum dri%e

0.;0 8 ;0 helai 00.00 8 1

2.<0 00.00

Jumlah (Anggaran Perbelanjaan)


Alat Bantu M!nga#a

161.60

&enarai "( yang digunakan #jika ada$ juga boleh disediakan dalam satu jadual. !ontoh dengan 3ormat berikut Jadual "lat (antu B il 1 engajar =ang Digunakan Kuantiti 10

J!ni* ABM Kad Dalil "%u 2ar 2ad