Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 Kemahiran Mendengar dan Bertutur Ke!

"m#"$ %& '() Ber*erita dan men*erita$an +e+uatu #er$ara +emu!a dengan te#at mengguna$an +e,utan -ang .e!a+ dan int"na+i -ang ,etu!( Mata Pe!a.aran dan Ke!a+ Tema/Ta.u$ Ma+a Standard Pem,e!a.aran 0,.e$ti1 Pem,e!a.aran

Bahasa Malaysia Tahun 4 Arif Kebudayaan PermainanTradisional 7.40 pagi 8.40 pagi 1. .1 Ber!eri"a "en"ang sesua"u per#ara dengan "epa"$ sebu"an yang %elas dan in"onasi yang be"ul mengguna#an aya" yang mengandungi &a!ana. Pada a#hir penga%aran dan pembela%aran$ murid dapa"' 1 Ber!eri"a berdasar#an gambar permainan "radisional dengan "epa". ( Ber!eri"a "en"ang permainan "radisional mengguna#an aya" yang mengandungi &a!ana. 1. Murid ber!eri"a "en"ang "ayangan gambar permainan "radisional yang di"ayang#an.(EMK) (. Murid ber!eri"a dengan mengguna#an aya" yang mengandungi &a!ana dalam #umpulan "en"ang gambar permainan "radisional yang diedar#an oleh guru. ). *a#il #umpulan ber!eri"a "en"ang gambar permainan "radisional mengguna#an aya" yang mengandungi &a!ana dengan sebu"an yang %elas dan in"onasi yang be"ul di hadapan #elas.(NM+ menghargai$ be#er%asama, 4. Permainan #o"a# bera!un. Murid yang mendapa" giliran di#ehenda#i mengambil se#eping gambar dan ber!eri"a "en"ang gambar "ersebu".(Didik Hibur) . Murid menulis "iga aya" mengandungi &a!ana berdasar#an gambar permainan "radisional dengan be"ul. -ilai + Menghargai TMK + Kompu"er .ambar Tunggal .ambar Permainan Tradisional$ #ompu"er$ pembesar suara$ #o"a#$ #ad gambar Murid ber!eri"a "en"ang permainan "radisional mengguna#an &a!ana dengan sebu"an yang %elas dan in"onasi yang be"ul.

A$ti2iti

EMK Bahan Bantu Be!a.ar Peni!aian Penga.aran dan Pem,e!a.aran Re1!e$+i

GAMBAR PERMAINAN TRADISIONAL

GAMBAR KOTAK BERACUN

PERMAINAN WAU CONGKAK

PERMAINAN

PERMAINAN GASING GULI

PERMAINAN