Anda di halaman 1dari 1

PANDUAN JAWAPAN :: LEMBARAN PRAKTIS

o Ini merupakan agen sosialisasi dan memainkan peranan penting di dalam


menanam dan menggalakkan amalan-amalan

A. l.

Faedah/KesanPositif Globalisasi Hubunganyang erat antaranegara diwujudkan

o Hubungan

yang erat dengan negara-negara

berakhlak di dalam masyarakat

lain dapat menjamin keselamatan Malaysia


dari ancaman luar.

7.

Peranan Sekolah

Sekolah mempunyai fungsi yang tersendiri


dalam mendidik generasi baru dengan akhlak

o Kerjasama
sosial.

dalam pelbagai bidang dapat diwujudkan seperti politik, ekonomi, dan

mulia.

Menanam nilai-nilai murni dan akhlak yang

o Pelbagai isu antarabangsa dapat ditangani


bersama seperti isu elam sekitar, hak asasi
manusia, pemerdagangan manusia, dan lain-

baik

seperti ketaatan atas dasar kesedaran


.

menghormati peraturan

o Bimbingan dan nasihat Yang


meninggalkan kesan dalam
dipatuhi.

lemah

lain lagi.

lembut tetapi tegas kadang-kadang lebih

2.

Sistem Pendidikan Negara Terus Berkembang

hati

serta

o Sistem pendidikan negara hkan terus


berkembang maju dengm adanya intemet.

Hukuman atau penderaan bukanlah langkah

utama yang merupakan


penyelesaian.

satu-satunya

Pendidikan jarak jauh dapat dilaksanakan dengan berkesan sama ada di dalam atau di
luar negara.

8.

Peranan rakan sebaya

o Rakyat

Malaysia juga dapat mengakses


seperti

Antara agen sosial yang berpengaruh di


dalam membentuk sikap dan akhlak individu

pelbagai maklrrmal berguna dalam pelbagai

bidang untuk kebarlkan mereka


pelbagai izu semasa-

ialah rakan sebaya.

bidang perubatan, mak:rran berkhasiat, dan

Rakan sebaya merupakan kelompok rujukan

bagi remaja dalam tingkah laku mereka' Perasaan "sense of belonging" kepada
kumpulan adalah suatu yang lumrah. Remaja

o Rakyat Malaysia juga dryat berinteraksi di seluruh dunia dan dengan


bertukar_tukar nakl1;gat dalam pelbagai
bidang.

akan mengubahsuai dan mengadaptasikan nilai-nilai rakan sebayanya untuk mendapat


penerimaan mereka.

3.

Ekonomi Negaraterus be*embang

Wujudnya perdagaogru bebas, pengaliran

modal asing ke Malaysi4 menggalakkan


Kesimpulan
persaingan, dan perluasan pasaran.

o Gagasan

dan tugas untuk

membangun,

o Kemasukan
negara.

buruh tnahir dan separa mahir

memupuk dan meningkatkan mutu akhlak umat

ke Malaysia akan meqlerceFrat kemajuan

khasnya dalam kalangan remaja adalah suatu


tanggunglawab besar. Ini tidak dapat dilakukan

Syarikat-syarikat multinasional Malaysia

dengan

secara sendirian, letapi hendaklah

juga meningkatkan pelaburan mereka

ke

dilakukan secara kolektif dengan melibatkan


semua pihak.

seluruh dunia seperti Syarikat Telekom Malaysia Berha4 Maybatrk, dan Petronas
sebaris dengaa syarikat gergasi luar negara.

Pendahuluan

4.

PemindahanTeknologi

Globalisasi merupakan satu proses kehidupan yang serba luas dan infiniti merangkumi segala aspek kehidupan seperti politik, sosial, dan
ekonomi yang boleh dirasai oleh seluruh manusia

Teknologi memainkan peftInan penting


dalam era globalisasi. Pemindahan teknologi

akan membantu memprcepat kemajuan


Malaysia dalam pelbagai bidang.
Local Publications

62
J

di dunia ini.

lD