Anda di halaman 1dari 3

E B A H A N

T
B A C A A N

A Z K I R A H

Persediaan menghadapi kesulitan Hari Kebangkitan melalui


puasa

Puasa dan Hari


Kebangkitan
nilah anjuran daripada Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam bagi

I
mereka yang merentasi perjalanan mencari keredhaan Allah Subha Nahu
Wa Ta'ala pada kalangan orang-orang yang beriman dan para daie
(pendakwah). Anjuran atau panduan
. ini menggesa mereka supaya melatih
diri dan membiasakannya dengan kehidupan yang sulit dan payah.
Mengasuh diri dengan menahannya daripada sentiasa menikmati apa yang
diingini dan disukai. Dengan itu diri mudah dikuasai (dikawal) dan

dilentur.
Sabda Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam;
"Biasakan diri dengan kesusahan sebab nikmat kesenangan hidup tidak kekal selama-
lamanya."

Anjuran Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam ini adalah cara yang praktikal dalam
Tarbiyah Rabbaniyah (pendidikan berteraskan ketuhanan). Ia adalah suatu pendekatan
yang mempunyai kesan yang mendalam dalam pembentukan dan pemurnian diri manusia.
Latihan seperti ini dapat menjadikan daie seorang hamba Allah Subha Nahu Wa Ta'ala
yang benar-benar patuh serta tunduk kepada Allah Rabbul 'Alamin.

Keimanan bukan sekadar omong kosong atau sekadar teori; menggembar-gemburkan


tentang Tarbiyah Rabaniyyah dengan lidah ataupun ungkapan yang enak didengar telinga
sahaja. Malah mestilah wujud perlaksanaan amali yang dapat membersihkan dan
memurnikan jiwa serta hati daripada segala kotoran dan karat-karat dosa dan seterusnya
dapat menguatkan hakikat keimanan itu sendiri di samping membawa seseorang itu
mencapai tahap kesempurnaan.
Puasa dan Hari Kebangkitan___________________________________________

Sebagai contoh ialah ibadah puasa. kesulitan berpuasa pada hari yang
Puasa ialah salah satu latihan panas terik dengan kesulitan dan
kerohanian yang amat berkesan. Ia kepayahan pada hari Kiamat adalah
dapat memperkuatkan iradat perbandingan yang tiada taranya.
(kemahuan). Ia memastikan dorongan Tetapi itulah pemberian Allah Subha
iman dan taqwa sebagai penguasa Nahu Wa Ta'ala kepada orang yang
kepada keperluan-keperluan jasad. sanggup berpuasa pada hari yang
Dengan demikian jasad hanyalah begitu panas dengan penuh
acuan dan rangka yang menurut keikhlasan.
tuntutan dan hati nurani.
Sayyidatina Aisyah radiyaLlahu 'anha
Puasa dapat menghaluskan perasaan, berkata: "Aku pernah mendengar
mengembangkan kecenderungan ke Rasulullah SallaLlahu 'alaihi
arah keluhuran, membersihkan Wasallam bersabda: ''Pada hari
fikiran dan memurnikan hati serta Kiamat, manusia dibangkitkan dalam
menjernihkan jiwa dan perasaan. keadaan berkaki ayam dan
bertelanjang.' Aku bertanya: 'Ya
Oleh kerana itulah ganjaran orang Rasulullah, tidakkah orang-orang
yang berpuasa dengan penuh lelaki dan perempuan pandang
keimanan dan penyerahan diri kepada memandang antara satu sama lain?'
Allah Subha Nahu Wa Ta'ala pada Jawab Rasulullah SallaLlahu 'alaihi
hari-hari dan saat-saat yang panas Wasallam; 'Wahai Aisyah, keadaan
terik ialah mereka akan dibebaskan hari itu lebih besar, lebih dahsyat
daripada kepanasan hari Kiamat yang untuk (tidak) menyebabkan
tiada tolok bandingnya. seseorang itu ingin melihat kepada
Sesungguhnya ganjaran Allah Subha yang lain." [HR Bukhari]
Nahu Wa Ta'ala itu akan diberi
mengikut jenis amal yang Inilah yang dimaksudkan oleh firman
dilaksanakan. Sekiranya jenis amal Allah Subha Nahu Wa Ta'ala; "Pada
itu baik, maka ganjarannya juga baik hari itu setiap orang mempunyai
tetapi sekiranya jenis amal itu buruk, urusan yang menjadi perhatian dan
maka pembalasannya juga buruk dan penumpuannya." ['Abasa: 37]
menyakitkan. Allah Subha Nahu Wa
Ta'ala berfirman; "Barang siapa yang Rasulullah SallaLlahu 'alaihi
beramal sebesar zarah kebajikan ia Wasallam juga bersabda;
pasti akan melihat ganjarannya dan
"Sesungguhnya peluh manusia
barang siapa yang beramal sebesar
pada hari Kiamat melimpah-
zarah kejahatan pasti juga akan
limpah di bumi sedalam tujuh
melihat pembalasannya." [Az-
puluh hasta dan ia sampai kepada
Zalzalah]
mulut-mulut dan telinga-telinga
manusia." [HR Muslim]
Perbandingan suasana di antara dua
tempat itu begitu besar sekali malah
Bencana yang besar ini dapat
perbezaan di antara kepanasan dunia
dihalang oleh seseorang Mukmin
dengan kepanasan akhirat, di antara
Puasa dan Hari Kebangkitan___________________________________________

dengan keimanan yang sebenarnya tidak akan ada lagi orang yang akan
kepada Allah Subha Nahu Wa Ta'ala, masuk melaluinya."
iltizamnya yang hakiki terhadap
agamanya dan meletakkan sangka baik Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam
terhadap Allah Subha Nahu Wa Ta'ala di menjelaskan bahawa puasa juga memberi
samping ia berusaha mendekatkan syafaat kepada tuannya pada hari yang
dirinya kepada Allah Azzawajalla dengan penuh dengan kecemasan dan ketakutan
puasa, solah dan segala amal ibadah serta itu. Sabda baginda Rasulullah SallaLlahu
ketaatan yang lain. Inilah yang 'alaihi Wasallam;
menyebabkan Rasulullah SallaLlahu
'alaihi Wasallam berpesan kepada "Puasa dan Al-Quran memberi syafaat
Sayyidatina Aisyah dengan sabdanya: kepada seorang hamba pada Hari
Kiamat. Puasa berkata: "Wahai Tuhan,
"Wahai Aisyah, hendaklah engkau aku telah menghalangnya daripada
sentiasa mengetuk pintu syurga dengan makan dan nafsu syahwat, maka
lapar." berikan syafaat kepadanya disebabkan
oleh aku ini…."
Allah Subha Nahu Wa Ta'ala
menggandakan ganjaran bagi orang- Maka hendaklah setiap daie
orang yang berpuasa dan memberikan bermujahadah terhadap dirinya dan
ganjaran yang baik kepada mereka. melatih dirinya dengan berpuasa.
Sesungguhnya ia merupakan satu amalan
Tersebut di dalam sebuah hadis qudsi: yang begitu kuat dan penting untuk
"Setiap amal anak Adam diberikan pembersihan diri (tazkiah an-nafs) agar
ganjaran sepuluh kali ganda hingga kelak ia mampu untuk merentasi Hari
tujuh ratus kali ganda kecualilah Kiamat dengan penuh aman dan
puasa. Sesungguhnya ia adalah mendapat pemeliharaan Allah Subha
untukKu, Akulah yang akan Nahu Wa Ta'ala yang berterusan.
memberikan ganjarannya. Ia
meninggalkan syahwat dan makan  Rujukan: Bahtera Penyelamat dalam
semata-mata keranaKu." Kehidupan Pendakwah, Fathi Yakan

Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam


telah mengisyaratkan kepada maqam
untuk mereka yang telah berjaya
mengawal hawa nafsu mereka dan
keinginan-keinginan mereka.
"Sesungguhnya di syurga, terdapat
sebuah pintu yang bernama ar-Rayyan
di mana orang-orang yang berpuasa
masuk melaluinya pada hari Kiamat.
Tiada [orang lain] yang dapat melalui
pintu itu. Apabila mereka semua
masuk, pintu tersebut tertutup dan