Anda di halaman 1dari 14

HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOM UN !E"S TAS NE#E" $AKA"TA


Sekretariat % #d& L Lt ' FE UN$, $(& "a)amangun Muka, $akarta '*++, emai(% -mjakunj./a-oo&0om1(og% -mjakunj&1(ogspot&0om

Berkomitmen pada Diri, Berjuang dengan Hati, Bersatu untuk Akuntansi

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL CYBERFAIR INI TELAH DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH

Ketua HMJ Akuntansi

Ketua elaksana

Nabil Ahmad NIM.833 511 2421

-a.u $e/tiana NIM.833 512 (534

Mengeta-ui,

embantu *ekan III +% UNJ

Ketua Jurusan Akuntansi

M. ,asser A# $%.#Akt.#MM NI . 1&'1(413 2((112 1 ((1

Unggul ur!"hedi# $%.#M.Akt NI . 1&'&(814 2(()(4 1 ((2

A. Pendahuluan Himpunan Ma-asis)a $urusan Akuntansi FE UN$ merupakan se1ua)adaorganisasi /ang 1er2ungsi menampung, mengintegrasi dan men/a(urkan aspirasi para ma-asis)a $urusan Akuntansi FE UN$ me(a(ui

kegiatan3kegiatan /ang 1ertujuan untuk mengedepankan pem1angunan dan pengem1angan sum1er da/a manusia /ang kita mi(iki& 4endidikan, tekno(ogi, dan in2ormasi merupakan unsur /ang tidak dapat dipisa-kan da(am ke-idupan kita de)asa ini& Tingkat pendidikan /ang tinggi merupakan sa(a- satu gam1aran tentang da/a pikir seseorang mengenai suatu masa(a-& Semakin tinggi i(mu pengeta-uan /ang dimi(iki o(e- seseorang semakin tinggi pu(a pe(uang untuk meraikesuksesan di masa /ang akan datang& Akan tetapi, pada ken/ataann/a tinggin/a i(mu /ang dimi(iki seseorang akan kurang 1erarti jika orang terse1ut tidak memi(iki kemampuan tam1a-an di(uar kemampuan akademis 2orma(& Diper(ukan kemampuan in2orma( /ang menunjang seseorang untuk merai- kesuksesan di masa datang& Ha( terse1ut(a/ang menjadi dasar pemikiran kami untuk me(aksanakan kegiatan ini, /akni Seminar dan 5orks-op Akuntansi 1er1asis tekno(ogi in2ormasi& Seperti kita keta-ui, 2aktor penunjang kesuksesan seseorang tidak -an/a di 1idang 2orma(, tetapi juga 1idang in2orma( pun memi(iki andi( /ang 1esar& Kesempatan untuk merai- i(mu setinggi mungkin se1enarn/a suda- ada, akan tetapi masi- 1an/ak di antara kita, para ma-asis)a Akuntansi FE UN$, /ang 1e(um mengeta-ui ke1eradaan pe(uang terse1ut& Semakin tinggin/a da/a saing da(am dunia pekerjaan merupakan sa(asatu tantangan /ang -arus di-adapi o(e- kita di masa /ang akan datang& 4en/e1a1n/a /ang tidak (ain ia(a- pendidikan& Dengan pendidikan /ang tinggi dapat mempermuda- para ma-asis)a untuk 1ersaing dengan kemampuann/a da(am dunia kerja nantin/a& Dengan adan/a in2ormasi dan pe(ati-an /ang tepat mengenai program akuntansi /ang tersedia dapat mem1uat ma-asis)a6i FE UN$ dapat merai- jenjang pendidikan, pengeta-uan, serta penga(aman /ang (e1itinggi dan (uas (agi& B. Landa an Ke!"a#an '& Tri D-arma 4erguruan Tinggi, /aitu% a& 4ene(itian 1& 4engem1angan 0& 4enga1dian Mas/arakat +& 4rogram Kerja Di7isi n2ormasi dan Tekno(ogi HM$ Akuntansi periode +,'*6+,'8&

C. Tu$uan '& Menam1a- pengeta-uan para ma-asis)a UN$ mengenai program akuntansi 1er1asis tekno(ogi /ang 1an/ak dipakai o(e- perusa-aan maupun mandiri& 2. Menam1a- )a)asan tentang pentingn/a software akuntansi dan menam1a- kea-(ian da(am penggunaan software terse1ut -ingga ak-irn/a menam1a- ni(ai p(us da(am dunia kerja& *& Mengena(kan kepada dunia (uar mengenai kemampuan para ma-asis)a UN$ /ang mampu 1ersaing da(am menggunakan program akuntansi dengan uni7ersitas (ain& D. Na%a dan Te%a Ke!"a#an Nama kegiatan %

9/1er Fair
Tema kegiatan%

:Made Eas/ 5it- E3S4T&;

E. Sa a&an Ke!"a#an Sasaran dari kegiatan ini ia(a- tersampaikann/a in2ormasi3in2ormasi mengenai program akuntansi kepada ma-asis)a Akuntansi FE UN$ pada k-ususn/a dan ma-asis)a Akuntansi uni7ersitas (ain serta mas/arakat (uas pada umun/a&

F. Wa'#u Ke!"a#an Tangga( 4e(aksanaan Tangga( 4enda2taran +,'+ 5aktu 4e(aksanaan % < Seminar dan 5orks-op % % < Seminar dan 5orks-op % *, Okto1er +,'* % = Seminar dan 5orks-op % > ? '@ Okto1er

Tempat 4e(aksanaan Uni7ersitas Negeri $akarta Tempat 4enda2taran nama Laras)ati

#d&

Serti2ikasi

#uru

Lt&

Kampus

% Me(a(ui SMS ke nomer ,A@B'>*A*+'C atas

Apri(ia atau ,A*ABC++>,'> atas nama Maria #ra0e atau juga 1isa (angsung datang ke sekret HM$ FE UN$ di #d& L (t&'

G. De '&"( " A)a&a 9/1er Fair /ang 1ertemakan Made Easy With E-SPT ini merupakan sa(a- satu kegiatan /ang 1ertujuan untuk mempermuda- para ma-asis)a untuk mendapatkan in2ormasi mengenai program akuntansi ter1aru /ang ada pada saat ini& 4ada a0ara ini kami akan mem1erikan in2ormasi mengenai program akuntansi da(am 1entuk seminar dan )orks-op /ang akan kami datangkan dari (em1aga pen/edia so2t)are akuntansi& So2t)are terse1ut 1enama :E3S4T;& Se(ain itu juga akan diadakan sesi tan/a ja)a1 mengenai program akuntansi terse1ut& 4ada a0ara ini, akan di-adirkan pem1i0ara dari (em1aga pen/edia so2t)are terse1ut agar dapat memaparkan mengenai program terse1ut se0ara (e1i- je(as& Su unan A)a&a Ter(ampir D'E An!!a&an B"a*a Ter(ampir D+E Su unan Ke(an"#"an Ter(ampir D*E Penu#u( Demikian proposa( ini kami 1uat se1agai gam1aran mengenai sega(a -a( /ang 1erkaitan da(am program kerja ini serta se1agai 1a-an panduan pe(aksanaan kegiatan ini& Semoga dengan disusunn/a proposa( ini dapat mem1antu da(am mem1erikan penje(asan kepada semua pi-ak /ang 1ersangkutan& Untuk merea(isasikan -a(3-a( /ang te(a- kami kemukakan

da(am proposa( ini di1utu-kan kerjasama serta partisipasi dari sega(a pi-ak& Semoga A((a- S5T mem1erikan ke(an0aran dan kemuda-an da(am pe(aksanaan kegiatan ini& $akarta, 'C Okto1er Sekretaris +,'*

S/ari2a- Nur 5u(an N M& A** *'+ A*CB La%("&an +,SUSUNAN ACARA +Se%"na&- ./ O'#01e& 2/,2 5AKTU ,A&,,3,A&'@ ,A&'@3,A&8@ ,A&8@?,>&,, ,>&,, ?,>&', ,>&',3,>&+, ,>&+,3,>&*, ,>&*,3''&*, ''&*,3'+&,, '+&,,3'+&', KE# ATAN 4ersiapan "egistrasi "egistrasi peserta Narasi o(e- M9 Narasi dan pem1a0aan pro2i( moderator o(e- m0 4em1a0aan pro2i( narasum1er o(emoderator Narasi o(e- moderator Materi o(e- pem1i0ara Sesi tan/a ja)a1 4enutup

SUSUNAN ACARA +W0&' h0(- ./ O'#01e& 2/,2

5AKTU '+&'@3 '+&*, '+&*, 3 '*&,, '*&,, 3 'C&@@ 'C&@@3 'B&,,

KE# ATAN 4ersiapan "egistrasi "egistrasi peserta )orks-op 4e(aksanaan 5orks-op 4enutup

La%("&an +2ANGGARAN BIAYA

o PEMASUKAN 3 Kas HM$ Akuntansi Uang 4enda2taran % 5orks-op F Seminar ?Ma-asis)a UN$ D@,orang G . "pB@&,,,,3E 5orks-op F Seminar ? Ma-asis)a Luar UN$ D',orang G . "pB@&,,,,3E TOTAL PEMASUKAN "p& B@,&,,,,3 R(.4.5//.///67 "p&*&B@,&,,,,3 "p& +,,&,,,,3

o PENGELUARAN

,. S"e. Ke e'&e#a&"a#an 3

4rint D'@(em1ar G . "p& '&,,,,3E Foto 0op/ D',,(em1ar G . "p& '@,,3E $i(id D +1ua- G . "p& *&@,,,3E

"p "p& "p&

'@&,,,,3 '@&,,,,3 B&,,,,3

K)itansi D'1ua- G . "p& *&@,,,3E Materai *,,, D81ua- G . "p& 8&,,,,3E Amp(op 4uti- D81ua- G . "p& *,,,3E Map 0ok(at DC1ua- G . "p& +&@,,,3E 4engadaan Surat Men/urat dan Undangan % o (10lembar x !". 1.000#-$

"p& "p& "p& "p&

*&@,,,3 'C&,,,,3 '&+,,,3 '@&,,,,3

!".

10.000#-

o (%0lembar x

!". 1&0#-$ !". 2.000#-$

!". !".

'.&00#12.000#-

o (m"lo" )o*lat (+ b,ah x

Serti2ikat D',,(em1ar G . "p&+&@,,,3E T0#al Pen!elua&an S"e. Ke e'&e#a&"a#an

"p& +@,&,,,,3H R(.

.48.2//67

2. S"e. A)a&a 3

Honor 4em1i0ara ? Seminar 9/1er D' orangE Bia/a )orks-op A00urate "p& @,,&,,,,3

"p&

B@,&,,,,3

"p& 8&,,,&,,,,3

Uang transport trainer D+orang G . "p& +@,&,,,,3E

Seminar Kit D B,orang G . "p& ',&,,,,3E

"p&

B,,&,,,,3

Bingkisan 4em1i0ara seminar 9/1er, moderator

dan Trainer )orks-op D 8orang G . "p& A,&,,,,3E "p& *+,&,,,,3

4engadaan Materi dan Soa( %

Materi seminar dan )orks-op 9/1er D',,G+,(em1ar G . "p& '@,,3E "p& *,,&,,,,3H

T0#al Pen!elua&an S"e. A)a&a

R( .9.:5/.///67

.. S"e. Pe&len!'a(an 3

Uang Ke1ersi-an #edung %

"uang U4T 4erpustakaan

"p&

'@,&,,,,3

Baterai Kotak Dou1(etipe D'1ua- G . "p& @&,,,,3E

"p& "p&

++&,,,,3 @&,,,,3H

T0#al Pen!elua&an S"e. Pe&len!'a(an

R(.

,55.///67

4. S"e Dana dan U aha 3

Moda( Usa-a

"p&

@,&,,,,3

T0#al Pen!elua&anS"e Dana dan U aha :/.///67 .

R(.

:. S"e Hu%a Pu1l"'a " dan D0'u%en#a " 3

Banner

"p&

A,&,,,,3

4oster D',(em1ar G . "p& +&@,,,3E

"p&

+@&,,,,3

Ba0kdrop

"p&

8,&,,,,3H

T0#al Pen!elua&an S"e. Hu%a Pu1l"'a " dan D0'u%en#a " R(. ,4:.///67

9. S"eK0n u% " 3

Sna0k % o 4em1i0ara, Dosen , Moderator, Trainer o D Aorang G "p& A&,,,,3E o 4eserta3 )orks-op F Seminar 9/1er o D B,orang G "p& C&,,,,3E "p& 8+,&,,,,3 "p& C8&,,,,3

Makan siang% o 4em1i0ara, Dosen, Moderator dan Trainer

o DAorang G . "p& +,&,,,,3E o 4eserta 5orks-opF seminar o DB, orang G . "p& '@&,,,,3E

"p& 'C,&,,,,3

"p&'&,@,&,,,,3

Air minera( 0up D 8dus G . "p& '@&,,,,3E Tissue D+pa0k G . "p *&,,,,3E T0#al Pen!elua&an S"e. K0n u% "

"p& "p&

C,&,,,,3 C&,,,,3H

R(. ,.59/.///67

Re'a("#ula "An!!a&an B"a*a C*1e& Fa"&3 PEMASUKAN : PENGELUARAN 3 o S"e. Ke e'&e#a&"a#an o S"e. A)a&a o S"e. Pe&len!'a(an o S"e. Danu ,4:.///67 o S"e. K0n u% " R(. ,.59/.///67; R(. .48.2//67 R(. 9.:5/.///67 R(. R(. ,55.///67 :/.///67 R(. Rp. 4.700.000,-

o S"e. Hu%a 6 Pu1l"'a "danD0'u%en#a "

TOTAL PENGELUARAN DEFISIT

R(. 8./:,.2//67 R(. 4..:,.2//67

SISA SALDO R(. 4.<4/.<2867

La%("&an +.SUSUNAN KEPANITIAAN PELINDUNG AKUNTANS E SC + STEERING COMITTEE AKUNTANS E Badan Pen!u&u Ha&"an +BPHKETUA SEKJEN SEKRETARIS , SEKRETARIS 2 BENDAHARA , BENDAHARA 2 SIE ACARA KOORDINATOR STAFF % "AN MAS "A9HMAN 9HAM4A 3 7 A$ HANDOIO MUKT 3 AKE LA SM D ATA 3 A9H5AL FA" S 3 AN S LUTHF AN N#S H 3 DANA" DE!A"A 3 #"AN TA #HASS N 3 MUT A ANN SA O9T ! ANT 3 SE4T AN 5 $AIA 3 " JA "AHMAIANT 3 T 5I MUT IA"N SIE DANA = USAHA KOORDINATOR STAFF 3 NES 4" L ATAM % 3 A"D LLA HASN % BAIU SE4T ANA % AD TIA NU"HAD IAT % SIA" FAH NU" 5ULAN % NU" "A9HMAH AUL IA 4UT" 3 DA "A9HMA5AT 3 S" AS H UTAM 3 NAB L AHMAD DKETUA HM$ 3 Unggu( 4ur)o-edi, SE, M&Akt DKA$U"

3 D5 4AN#ESTUT 3 D ON 4AUND"A 3 FE"DHA "AMDHANA SAEFUL KAMAL 3 KHA" J A" #H 3 MA" A LE! NA 3 NI MAS M "SA A"OFAH 3 4US4 TA 4UT" AF ANT 3 "AD TIA EKA NU#"AHA 3 "AHMA "AMANDA SIE KESTARI KOORDINATOR STAFF 3 HEDIAN SAB LA #HA SAN 3 3 AN SA SALAM 4"ATAMA 3 NDAH F T" IAN 3 LAI NA AJ JAH "AHMAH 3 MA" A #"A9E !ALENT NA 3 IUN TA SA" SIE PERLENGKAPAN KOORDINATOR STAFF % BUD 5 NA"NO % 3 A" S DHANU TANTIO 3 B MA NU" SET A5AN 3 DH NO IUN ANTO 3 EKO BUD HA"TONO 3 ND"A 4"ASETIO A& S& 3 IUL US 4E"MATA 3 MAHD HA" J 3 MUHAMMAD JJAN MU"SI DAN 3 NU"HAIAT 3 SUBHAN SIA FUSSALAM SIE KONSUMSI KOORDINATOR STAFF % DEFAN LUS SU"IO5AT % 3 D NDA KUSUMA " JK 3 E"N " IANT 3 SFAN FAJA" 3 "EJA AMAL A LHAM

SIE HUMAS PUBLIKASI = DOKUMENTASI KOORDINATOR STAFF % MU9HL S MANULLAH % 3 AND"EI O"LANDO 3 A" STA SEF"EEIEN 3 D MAS DEO 5 "ATAMA 3 H KMAH AIU "AMADHAN 3 LA"AS5AT A4" L A 3 M& A" EF MUTTAK EN 3 M& A" EF "AMANUDJHA 3 M& FADEL HA"DON S& 4&