Anda di halaman 1dari 7

KATA SENDI NAMA

1. Kata sendi nama merupakan kata depan kepada kata nama. 2. Kata sendi bertugas sebagai kata yang merangkaikan frasa nama dengan kata-kata atau frasa-frasa yang lain. 3. Kata sendi memerlukan frasa nama untuk membentuk frasa sendi supaya dapat bertugas sebagai predikat ayat. 4. Antara kata sendi yang lazim digunakan dalam Bahasa Melayu ialah seperti : di, ke, dari, daripada, kepada, pada, bagi, demi, tentang, seperti, bagai, umpama, sejak, terhadap, akan, oleh, hingga, sampai, antara, untuk, dengan, dalam, dan sebagainya. ENGGUNAAN KATA SENDI KATA SENDI di PENGGUNAANNYA !igunakan untuk tempat. !ie"a terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya. !igunakan untuk tempat' masa dan benda k&nkrit tidak bernya(a. !ie"a terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya. #idak b&leh digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang meru"uk manusia atau binatang. AYAT CONTOH 1. ertandingan itu diadakan di #aiping. 2. $ikgu %adia beker"a di sek&lah itu. 1. Mereka akan ke )p&h es&k. 2. !in menunggu *iha dari pagi hingga ke petang. 3. inggan itu dihempaskannya ke lantai. 4. $ik Bedah ke surau.

ke

dari

!igunakan untuk tempat' arah atau masa. 1. B&la itu ditendang dari pen"uru padang. 2. Kami menunggu dari pukul +.,, pagi. 3. -ly datang dari Kelantan.

daripada

!igunakan untuk &rang' perbandingan' asal 1. *urat itu saya terima daripada .atie. 2. ensel ini lebih pan"ang daripada ke"adian' benda abstrak' pertentangan' dan pensel itu. untuk menun"ukkan keangg&taan. 3. /kiran itu diperbuat daripada perak. 4. Kami memper&leh manfaat daripada 0. .ang dikatakannya berbeza daripada yang diamalkan. 1. Kumpulan per&mpak sen"ata api itu terdiri daripada enam belas &rang angg&ta.

Kepada2 !igunakan selepas kata ad"ektif yang akan2terhadap menyatakan perasaan atau sikap.

1. !e3i suka akan rambutan. 2. 4anim amat sayang akan/kepada ibunya. 3. Kita mesti h&rmat akan/kepada/terhadap ibu bapa

KATA SENDI bagi2untuk

PENGGUNAANNYA !igunakan untuk menentukan sesuatu yang dibezakan daripada yang lain.

AYAT CONTOH 1. !erma untuk / bagi mangsa ban"ir sedang dipungut. 2. 4adiah ini untukmu.

pada

!igunakan untuk masa' manusia' binatang' benda abstrak' dan benda k&nkrit tertentu. !igunakan dihadapan "kata nama atau frasa nama yang memba(a maksud tu"uan

1. eah tiba pada pukul lapan malam. 2. #iket bas itu ada pada 4anim. 3. Pada pendapat saya' 5erita itu benar .

demi

1.6akyat Malaysia mesti bersatu demi kese"ahteraan negara. 2. Demi kepentingan bersama' marilah kita berdamai.

tentang

!igunakan untuk menyatakan makna berkenaan dengan

1. Menteri-menteri itu berbin5ang tentang masalah negara.

seperti2 umpama2 laksanabagai

1. emuda itu berlagak seperti/ !igunakan untuk memba(a maksud perbandingan atau makna persamaan dengan umpama/ laksana/bagai &rang berada. 2. *uaranya merdu seperti/umpama/ yang lain. laksana/bagai buluh perindu.

dengan

!igunakan untuk menyatakan maksud bersama-sama atau serta' bandingan setara, keterangan cara' dan penggunaan sesuatu sebagai alat.

1. )zzat bermain dengan 4az(an. 2 4asilnya tidak setimpal dengan usahanya. 3. %ani bela"ar dengan tekun. 4. %&ra menulis dengan pensel.

se"ak2semen"ak !igunakan untuk memba(a maksud penanda waktu atau masa.

1. Milah sentiasa gembira sejak/semenjak suaminya pulang dari perantauan.

&leh

!igunakan selepas kata kerja pasif yang bera(alan di- dan ter-

1. Kuih ini dibuat oleh %adiah. 2. Angg&ta kumpulan itu terpengaruh oleh kata-kata ketua mereka. p&lis berka(al larut malam. hingga/sampai

hingga2 sampai dalam2antara

!igunakan untuk menyatakan had masa, 1. Angg&ta-angg&ta hingga/ sampai waktu atau tempat tertentu. 2. Midah bela"ar peringkat uni3ersiti. !igunakan untuk menyatakan pengertian tempat yang tidak mempunyai ruang atau jarak.

1. Dalam hal ini' kita semua setu"u. 2. Mereka berbin5ang antara adikberadik

KATA HUBUNG
Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan rangkai kata dengan rangkai kata ayat dengan ayat. 2. Kata hubung terbahagi kepada tiga iaitu: 7a8 kata hubung gabungan' 7b8 kata hubung pan5angan' 758 kata hubung berpasangan. 3. $&nt&h kata hubung tunggal dan kata hubung berpasangan2gabungan serta penggunaannya adalah seperti yang berikut: Kata 4ubung 9abungan 2 an5angan Contoh agar apabila atau baha(a dan hingga ;ika ;ikalau ke5uali kerana lalu manakala sambil serta semen"ak sementara supaya (alaupun tetapi Mukanya pu5at apabila dis&al. A(ak b&leh menaiki bas atau teksi untuk ke sana. Kami yakin baha(a yang dikatakannya itu benar. :eela dan *iu :an ber"iran. Ayah dan ka(annya berbual hingga larut malam. *aya berpayung "ika hu"an. ;ikalau saya kaya' saya akan membina rumah keba"ikan. *emua murid %adir ke5uali 9&pal. Aini menangis kerana terlalu sedih. Burung itu terbang lalu hinggap di dahan p&h&n. Ba"u Karim bersih manakala ba"u adiknya k&t&r. <alifah bernyanyi sambil menari. <ahid serta abangnya men&nt&n (ayang. *aya berka(an dengannya semen"ak ke5il. Berusahalah sekuat mungkin sementara badan masih sihat. Bela"arlah bersungguhsungguh supaya pandai. =alaupun letih' diselesaikannya "ugs ker"a )t/. Badannya besar tetapi penakut. Ayat Contoh *aya berharap agar kamu dapat menghubungi dia segera.

sungguhpun *ungguhpun buta' &rang )tu mampu berdikari.

Kata Hubung Be pa!angan Contoh Baik - mahupun Ayat Contoh Baik lelaki mahupun perempuan sama-sama berg&t&ng r&y&ng membersihkan balai raya itu.

Baik- baik bukan saha"a malah entah entah ;angan ? pun Kian ? kian *ama ada ? ataupun sedangkan...inikan pula semakin...semakin sungguhpun...tetapi (alaupun...namun

Baik !aud baik adiknya samasama pintar. >uad bukan saha"a nakal malah suka p&nteng sek&lah. ;angan lekas per5aya akan "an"inya' entah betul entah tidak. ;angankan sepuluh ringgit' seringgit pun dia tak ada. Kian lama kian banyak &rang yang ke sana. 9uru Besar meminta sama ada bapa ataupun ibu murid hadir ke *ek&lah. *edangkan 9unung Kinabalu terdaki &lehnya inikan pula Bukit :arut. -n5ik 4usin semakin kaya semakin pemurah. *ungguhpun badannya gemuk tetapi dia kuat berlari. =alaupun 5a5at namun 9uan ra"in berusaha.

2. $&nt&h kata hubung dalam bentuk Akar

!an !engan Kerana demikian atau

hingga yang serta (alhal demi

lalu tetapi kalau (alau supaya

ketika "ika kemudian agar

3. $&nt&h kata hubung dalam bentuk terbitan.

semasa sem&ga setelah se(aktu mudah-mudahan padahal

sementara seketika sesungguhnya seandainya m&ga-m&ga

seharusnya sebaliknya (alaupun meskipun "ikalau

andaikata sedangkan itupun sekali@un bagaimanapun

PENJODOH BILANGAN
en"&d&h bilangan digunakan !ebe"u# sesuatu kata atau nama yang menun"ukkan "umlah atau bilangan. Kadangkala kata bilangan disertai pen"&d&h bilangan seperti batang' buah' ek&r' &rang' dan sebagainya. *enarai pen"&d&h bilangan' penggunaannya' dan 5&nt&hnya adalah seperti yang berikut:

Pen$odoh B%"angan angkatan baris batang bentuk berkas bidang bi"i Bilah buah

penggunaannya untuk sekumpulan manusia atau benda

Contohnya kapal' tentera' pelukis' penulis

untuk kedudukan benda2manusia &rang' kedai' rumah' p&k&k' tulisan' yang berbaris yang pan"ang untuk benda-benda ke5il yang berkeluk untuk benda-benda yang diikat bersama-sama untuk benda-benda yang terbentang luas untuk "enis buah' sayur-sayuran' dan benda-benda yang ke5il untuk benda-benda yang ta"am untuk benda-benda besar dan padu' yang tidak mempunyai bentuk yang tertentu tanah' kain' sa(ah' permaidani' layar' kebun' tikar labu' l&bak' kubis' terung' b&la' 5a(an' guli' bel&n' ketupat' batu' telur' gelas parang' pisau' g&l&k' gunting' sabit' keris kereta' negeri' rumah' buku' k&tak' radi&' bandar' kampung' pian&' k&mputer' kamera sabun' r&ti' benang telur' batu' manik' beras' peluru kertas' kain garam' gula' kunyit sate meriam' pist&l' senapang kun5i' lidi' kayu ayat' me"a' kerusi gigi' t&ngkat' kapur' "ambatan' "arum mata kail' subang' 5in5in untuk menun"ukkan benda-benda sungai' lilin' galah' tiang' pen' p&k&k'

buku butir 5arik25ebis 5ubit 5u5uk das deret ek&r genggam gugus

untuk benda-benda yang keadaannya berketul2berb&ngkah untuk benda-benda yang bulat atau ke5il untuk benda-benda yang dik&yakkan untuk benda yang diambil sedikit dengan "ari untuk benda-benda yang di5u5uk dengan lidi untuk bunyi letupan atau tembakan

untuk benda-benda yang tersusun bangunan' rumah' kedai' kereta untuk semua "enis binatang untuk benda-benda yang digenggam untuk buah-buah ataupun benda anggur' langsat' kelapa sa(it' sa(it' nyamuk' semut' kuda' buaya' musang' ga"ah' arnab' rama-rama pasir' beras' padi

kun5i gulung helai ikat iris "ambak kaki ka(an kel&mp&k kepal keping kerat Ketul K&tak kuntum :aras lembar l&ngg&k naskhah Arang apan pasang pangsa untuk benda-benda yang bergulung untuk benda-benda yang nipis dan daun' ba"u' kertas' kain' tuala' rambut' lebar untuk benda-benda yang diikat ke5il-ke5il untuk benda-benda yang bertangkai atau berangkai-rangkai untuk benda-benda yang bertangkai untuk kumpulan hai(an untuk sekumpulan manusia' hai(an' dan benda untuk benda-benda yang dikepal dengan tangan untuk benda-benda yang nipis atau pipih untuk bahagian benda-benda yang r&ti' tiang dip&t&ng untuk benda-benda yang berketul ais' daging' tulang' sabun' r&ti dan padu untuk benda-benda yang diisikan di dalam k&tak untuk bungs untuk sen"ata api benda-benda yang lurus dan pan"ang untuk benda-benda yang berada dalam l&ngg&kan untuk bahan ba5aan yang ber"ilid surat khabar' risalah' ma"alah' makalah' buku untuk manusia untuk benda-benda yang berbentuk kepingan untuk benda dan manusia yang berpasangan untuk bahagian dalam buah pakaian' kasut' subang' suami isteri' anak durian guru' "urura(at' d&kt&r' pekedai' run5it' p&smen 5&klat' petai' mer5un durian' pakaian' tanah' 5ili man5is' pensel' r&k&k' sabun' ubat nyamuk ma(ar' melati' anggerik pist&l' senapang' meriam kertas' da(ai' benang r&ti' papan' kad' gambar' biskut' tanah nasi' pulut' tanah lembu' kambing' lebah' ga"ah' merpati burung' a(an' pulau' bintang payung' 5enda(an' bungs bunga' kun5i rumput kayu' lidi' tebu' sayur' papan filem' permaidani' tikar' da(ai' kertas

untuk benda-benda yang dip&t&ng ba(ang' timun' daging' buahbuahan

pasukan patah p&t&ng pu5uk puntung rangkap ra(an ruas rumpun sikat2sisir tandan tangkai

untuk sekumpulan &rang yang berpakaian seragam untuk kata untuk benda-benda yang sudah dip&t&ng untuk benda-benda yang halus serta tipis dan sen"ata api untuk sebahagian benda yang masih menyala untuk puisi untuk benda-benda yang halus' labuh' dan bersirat untuk benda yang beruas-ruas untuk tumbuhan yang tumbuh rapat-rapat untuk buah pisang untuk buah-buahan yang bertandan untuk buah-buahan' bungabungaan' dan daun yang bertangkai

pemain k&mpang' p&lis' tentera pengakap perkataan' kata-kata kuih' daging' r&ti "arum' surat' pist&l' meriam' senapang' rebung r&k&k' bara' kayu api pantun' sa"ak' syair "ala' "aring' pukat tebu' buluh buluh' tebu' serai' pandan' padi pisang pisang' kelapa' pinang' kelapa sa(it rambutan' duku' kenanga' padi' daun

titik t&ngk&l ulas urat utas

untuk 5e5air yang menitis untuk buah yang bert&ngk&l untuk isi buah-buahan yang berpangsa untuk benda-benda yang halus dan pan"ang

air' darah' dak(at' embun "agung durian' limau' nangka' 5empedak rambut' benang' da(ai'

untuk benda-benda yang pan"ang tali' da(ai' rantai