Anda di halaman 1dari 14

SULIT Soalan 1- 18

011

Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 1 Kalau kamu bersetuju dengan rancangan saya, _______________akan memulakan projek itu esok, kata Badrul kepada kawannya. A B C dia kita kami mereka

"ikap #emat berbelanja _____________ber$aeda# kepada diri sendiri _____________ kepada negara juga. A B C enta#%enta# sekalipun % tetapi walaupun% namun bukan sa#aja% mala#an

Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah.

&

'ak Amin menggunakan kerbau dan tenggala untuk_______________tana# bendangnya. A B C

membajak mencakar mengorek menara# Soalan 4 berdasrkan gambar di bawah.

011

[ Lihat halaman sebelah

SULIT

011

'ada masa lapang )ok Ali mengambil upa# _____________atap untuk menyara #idup keluarganya. A B C mencucuk menyulam menyirat menyemat

+ata "akina# berair dan berasa _______________________ kerana terkena asap. A B C pedi# pedar pedas perit

-ily suka memakai baju berwarna _______________untuk menarik ___________ teman.temannya. A B C malap % pandangan terang % per#atian kelam % jolokan pucat %tarikan

'ermukaan kayu yang belum diketam begitu __________________ sekali. A kaku B kesat C keras kental Kejayaan a#li.a#li 'ersatuan Ba#asa +elayu ____________+inggu Ba#asa pada bulan lalu mendapat pujian daripada guru besar. A B C menganjurkan dianjurkan menganjur anjuran

2amai orang yang cedera dan terkorban, ________________ beratus.ratus orang pula #ilang tempat tinggal akibat gempa bumi itu. A wal#al
[ Lihat halaman sebelah

011

SULIT B C lantaran manakala namun

011

13

Kecemerlangan "ai$ul dalam bidang sukan diteladani __________________ adik. adiknya. A B C kepada untuk pada ole#

11

4ebat ________________ persemba#an drama itu, kata 4alima#. A B C sunggu# paling terlalu agak

Soalan 12 berdasarkan gambar di bawah.

1!

Bot.bot nelayan itu tersadai di ____________________ pantai kerana musim tengkuju#. A B C tebing tenga# pinggir #adapan
[ Lihat halaman sebelah

011

SULIT

011

1&

5am tangan yang ______________ itu tidak rosak walaupun terjatu# ke dalam air. A B C ta#an uji ta#an air ta#an cuci ta#an lasak

1(

Kebanyakan pelancong yang belum berkunjung ke +alaysia tidak dapat _______________keadaaan sebenar negara ini. A B C digambarkan menggambarkan penggambaran tergambar

Soalan 15 berdasarkan gambar di bawah.

1*

"eorang _____________di syarikat barangan elektrik itu meyakinkan para pelanggannya tentang kualiti barangan yang dijual. A B C jurucakap juru#eba# jurubina jurukira

1,

2estoran itu tela# diwarisi secara ________________ ole# keluarga 4aji Badri. A B C berpinda#.randa# bersusur galur turun.temurun
[ Lihat halaman sebelah

011

SULIT suku sakat

011

1/

"etela# mengopek _______________durian, ibu tela# memba#agikan dua __________ bua# durian itu kepada adik. A B C sebiji%ulas seulas%biji sebua# %biji sebua# % pangsa

10

Kita dilarang sama sekali _______________ kawan di #adapan rakan.rakan yang lain. A B C membuka jalan membuka mata membuka langka# membuka tembelang

11

'erbincangan itu berlarutan #ingga lewat malam kerana masing.masing #endak menegakkan pendapat yang berbe6a.be6a kerana... A B C banyak udang banyak garam,banyak orang banyak ragam. bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana mua$akat. diam.diam ubi berisi, diam.diam besi berkarat. carik.carik bulu ayam, lama.lama bercantum juga.

!3

2osna# tampil ke #adapan kelas untuk menyampaikan syara#an. 'ili# pe !ataan see ti bagi tampil. A B C timbul mara muncul terbit

!1

"yarikat elektronik itu mendapat laba berpulu#.pulu# ribu ringgit. 'ili# pe !ataan be la"an bagi laba.

011

[ Lihat halaman sebelah

SULIT A B C rugi $aeda# untung man$aat

011

Soalan 22 -23 Pilih ayat-ayat yang menggunakan pe !ataan be ga is dengan betul. !! 7 77 777 7: A B C 5ika kamu angkat pandangan, kamu akan nampak bangunan tersergam itu. "uda# enam ta#un Aiman menjadi anak angkat 8ncik 9aki 5anganla# angkat suara apabila bercakap dengan ibumu. "aya tidak angkat buku #ari ini. 7 dan 77 7 dan 7: 77 dan 777 777 dan 7: .

!&

;jian lisan itu akan diadakan secara tingkat.

77 5awatannya tingkat lebi# tinggi kema#iran daripada aya# saya. 777 'enyakit yang di#idapinya baru di tingkat permulaan. 7: Bangunan sepeulu# tingkat itu akan siap pada #ujung ta#un ini. A B C 7, 77 dan 777 7,11 dan 7: 7,777 dan 777 77,777 dan 7:

!(

'ili# jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. Bilaka# lati#an koir akan dimulakan< A "emalam pada pukul 13.33 pagi B 4ari ini pada pukul 13.33 pagi. C 5angan risau.-ati#an tela# dimulakan semalam. Kita akan mengadakan lati#an itu di dewan.

!*
011

Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah.


[ Lihat halaman sebelah

SULIT

011

9ale#a mengambil upa# menja#it baju untuk menamba# pendapatannya. A Adaka# 9ale#a mengambil upa# menja#it baju< B "iapaka# yang mengambil upa# menja#it baju< C +engapaka# 9ale#a mengambil upa# menja#it baju< Bagaimanaka# 9ale#a mengambil upa# menja#it baju< Soalan 26 - 2# Pilih ayat yang sama ma!su$ dengan ayat yang diberikan. !, 'emandu teksi itu memperla#ankan kenderaannya untuk memberi laluan kepada ambulans. A B C ;ntuk memberikan laluan kepada ambulans,pemandu teksi memperla#ankan kenderaannya. Kenderaan itu dipandu perla#an untuk menberi laluan kepada ambulans dan teksi. 'emandu teksi memberi laluan kepada ambulans yang dipandu perla#an. 'emandu teksi memandu perla#an kerana laluannya digunakan ole# ambulans.

!/

'asukan penyelamat meminta semua penduduk yang tinggal di kawasan renda# agar berpinda# apabila air mula naik melebi#i paras ba#aya. A B C Apabila air mula naik di kawasan renda# melebi#i paras ba#aya, semua penduduk yang tinggal diminta agar berpinda# ole# pasukan penyelamat. "emua penduduk di kawasan renda# yang tinggal diminta ole# pasukan penyelamat agar berpinda# apabila air mula naik melebi#i paras ba#aya. "emua penduduk yang tinggal di kawasan renda# diminta ole# pasukan penyelamat agar berpinda# apabila air mula naik melebi#i paras ba#aya. Apabila semua penduduk di kawasan renda# diminta agar berpinda# ole# pasukan penyelamat, air mula naik melebi#i paras ba#aya.

Soalan 28 % 30 Pilih ayat yang betul.


011 [ Lihat halaman sebelah

SULIT !0 A B C

& Kakak saya memperole#i kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan. Adik tela# menemui bukunya yang #ilang itu. 8ncik A6i6 memperbesarkan ruang dapur ruma#nya. Alia meng#adia#i gurunya sejambak bunga mawar.

011

!1

"eba#agian penduduk bekerja sebagai petani.

77 "alman sayang kepada ibu bapanya. 777 "urat itu adik terima dari abang. 7: 'en ba#aru itu adala# untuk kakak . A B C 7 dan 777 7 dan 7: 77 dan 777 777 dan 7:

&3

Beburung itu berkicauan pada waktu pagi

77 "eminar moti=asi berlangsung selama dua jam setenga#. 777 Aya# menerima masak.masak cadangan kakak itu. 7: "unggu# tangkas sekali pemain badminton itu beraksi di gelanggang. A B C 7, 77 dan 777 7, 77 dan 7: 7,777 dan 7: 77,777 dan 7:

011

[ Lihat halaman sebelah

SULIT

10

011

Soalan 31 - 35 Baca laporan di bawah ,kemudian jawab soalan-soalan yang berikut. Lapo an 'a i (u u S) *esta i +amai "ekola# Kebangsaan Bestari amai tela# mengadakan sambutan 4ari >uru 'eringkat "ekola# pada 1, +ei yang lalu. )ujuan 4ari >uru disambut adala# untuk meng#argai jasa guru yang tela# banyak berkorban masa , tenaga dan mencura# bakti kepada murid.murid. >uru.guru diibaratkan seperti ibu bapa murid kerana mereka tela# mengajar dan mendidik murid.murid. )amba#an pula, sambutan 4ari >uru pada ta#un ini sunggu# istimewa kerana se#ari selepas itu 'uan 4amida# binti 2osli , *, ta#un , >uru Besar sekola# ini akan menamatkan perkhidmatan setela# menabur bakti selama sepulu# ta#un di sekola# ini. +ajlis dimulakan dengan bacaan doa. Kemudian diikuti ucapan daripada wakil murid dan >uru Besar. "eterusnya disusuli dengan ucapan perasmian ole# 'egawai 'elajaran aera#.8ncik 4amdan bin +alik selaku 'egawai 'elajaran aera# berbesar #ati merasmikan sambutan 4ari >uru sekola# ini. Beliau ber#arap agar guru.guru sentiasa memberi komitmen yang tinggi dalam mendidik murid.murid k#asnya murid.murid ta#un satu yang mengikuti kurikulum ba#aru. )amba#an pula, sekola# ini juga merupakan "ekola# 4arapan ?egara.Beliau juga ber#arap agar setiap murid terus menjaga disiplin untuk mengekalkan kecemerlangan. "elepas perutusan daripada +enteri 'elajaran dibaca, semua guru menyanyikan lagu >uru +alaysia diiringi kumpulan koir sekola#. Kemudian, murid.murid tela# memberi #adia# kepada guru.guru kesayangan mereka.

011

[ Lihat halaman sebelah

SULIT

11

011

Acara pentas juga tela# diadakan. >uru.guru tela# diba#agikan kepada beberapa kumpulan . Kumpulan Cikgu Am6ar tela# berjaya menjadi juara kerana ke#ebatan a#li. a#linya yang bekerjasama dalam persemba#an boria. +ereka diibaratkan seperti aur dengan tebing. +urid.murid juga tela# memberi tepukan gemuru# kepada kumpulan Cikgu +a#ani yang tela# mempersemba#kan tarian 6apin dan dikir barat. >uru.guru tela# menjamu selera di kantin setela# penyampaian #adia# dan cabutan bertua# dijalankan di dewan. "ambutan 4ari >uru pada ta#un ini sunggu# meria#.

isediakan ole#, Dura @ ;2A B) 4A-7+A "etiausa#a 4ari >uru, "K Bestari amai. &1 4ari >uru disambut untuk% A B C memberi #adia# kepada guru kesayangan. menyayangi murid.murid. meng#argai jasa guru. membaca perutusan .

!3 +87 !311

&! A B C

alam ucapannya, 'egawai 'elajaran daera# meng#arapkan murid.murid % berdisiplin untuk mengekalkan kecemerlangan bekerjasama menjayakan 4ari >uru. menjadi "ekola# 4arapan ?egara. menggunakan kurikulum ba#aru.

&&

Kumpulan Cikgu Am6ar mempersemba#kan% A B C nyanyian lagu. tarian 6apin. dikir barat. boria.

&(

'ili# pernyataan yang tidak benar tentang petikan. A >uru ibarat ibu bapa murid.
[ Lihat halaman sebelah

011

SULIT

12

011

B C

>uru menyayangi murid.murid. Cabutan bertua# diadakan di dewan sekola#. Kumpulan Cikgu 4ami6on mendapat tepukan gemuru#.

&*

+aksud $rasa menamatkan perkhidmatan dalam petikan iala#% A B C bersara. bercuti. berpinda#. melanjutkan pelajaran.

011

[ Lihat halaman sebelah

SULIT

13

011

Soalan 36 . 40 Baca petikan di bawah dan kemudian jawab soalan-soalan berikut. 'adi sawa# atau padi bendang merupakan padi yang paling banyak ditanam di negara ini. 'adi ini ditanam disebabkan nasi iala# makanan ruji masyarakat +alaysia. Ble# itu, kerajaan amat menggalakkan penanaman padi sawa#. ?amun begitu, petani menanam ubi,jagung, keledek dan pisang sebagai tanaman kontan. -ebi# &3C penanaman padi di negara ini berasaskan padi sawa#. 4anya beberapa ba#agian di "aba# dan "arawak yang menanam padi #uma secara tradisional untuk kegunaan #arian mereka. 'enanaman padi sawa# lebi# sukar berbanding padi #uma disebabkan padi sawa# memerlukan kawasan yang berair dang mampu menakung air untuk tumbesaran padi sawa#. -a6imnya penanaman padi di +alaysia lebi# tertumpu di kawasan pantai barat "emenanjung +alaysia terutamanya di ba#agian utara. Keadaan ini berlaku disebabkan terdapat kawasan berpaya yang datar dan mengalami satu musim lembab yang ketara dengan purata #ujan ta#unan melebi#i &*33 mm. Kesesuaian ini ditamba# lagi dengan adanya musim panas yang berpanjangan.)anaman secara sistematik diperlukan agar padi sawa# mengeluarkan #asil yang banyak dan berkualiti. 'adi sawa# tidak bole# #idup di kawasan yang kering. Ada kawasan yang da#ulunya ditanam dengan padi terpaksa ditanam dengan tanaman lain disebabkan kawasan tersebut menjadi kering. Bagi memastikan penanaman padi dapat dikekalkan, sistem perparitan yang terancang sangat penting untuk menyalurkan air ke petak sawa# padi. 'adi sawa# mempunyai beberapa jenis. Antaranya iala# padi 2enda#, padi )iga Bulan, padi )a#un, padi +alinja, padi 2ia, padi +alaysia "atu, dan padi +alaysia ua. 'adi yang tela# diproses dan dibuang kulit dikenali sebagai beras. 'ada masa da#ulu, padi muda dijadikan emping sebagai #idangan istimewa bagi menandakan tamatnya musim

011

[ Lihat halaman sebelah

SULIT

14

011

menanam padi. i kawasan pantai timur upacara puja pantai akan diadakan pada ak#ir musim menanam padi sebagai satu cara melepaskan penat lelah sepanjang musim menanam padi .

&,

Beras berasal daripada pokok% A B C ubi padi pisang keledek

&/

'adi bendang banyak ditanam kerana% A B C nasi makanan ruji rakyat +alaysia. musim kemarau yang panjang. ditanam secara sistematik. menerima #ujan &*33 mm.

&0

Bagaimanaka# penanaman padi di sesuatu kawasan dapat dikekalkan< A B C itanam secara sistematik. +enanam pelbagai jenis padi. itanam di kawasan berpaya dan rata. +enyalurkan air ke petak sawa# padi.

&1

'ili# pernyataan yang bena . A B C 'adi bukit ditanam secara moden. 8mping #idangan pada musim menuai. 'adi bendang memerlukan banyak air, baja dan ditanam secara sistematik. )ana# paya yang datar serta musim lembab sesuai untuk penanaman padi #uma.

011

[ Lihat halaman sebelah

SULIT

15

011

(3

+aksud $rasa melepaskan penat lelah dalam petikan iala#% A B C melepaskan perasaan semasa bekerja. bere#at seketika setela# bekerja keras. bekerja dengan bersunggu#.sunggu#. melakukan akti=iti riada#.

S,-L-. T-/-T

011

[ Lihat halaman sebelah