Anda di halaman 1dari 100

Pendidikan Politik

dalamIslam
Disampaikan oleh:
Sofyan Siroj, Lc, MM
Pada acara:
Seminar: Peningkatan Partisipasi Pemilih dalamPemilu 201
Ditaja:
!adan "ksekutif Mahasis#a $ni%ersitas &iau
Pekan'aru, 1( )opem'er 201*
Inspirasi 1
+arena ke'iasaan orang,orang -uraisy. /yaitu0 ke'iasaan
mereka 'epergian pada musim dingin dan musim panas.
Maka hendaklah mereka menyem'ah 1uhan Pemilik
rumah ini /+a2'ah0. 3ang telah mem'eri makanan kepada
mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan
mereka dari ketakutan. /-S. 4l -uraisy: 1,0
Inspirasi 2
56emi masa. Sesungguhnya manusia itu 'enar,'enar
dalam kerugiankecuali orang,orang yang 'eriman dan
mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya
mentaati ke'enaran dan nasehat menasehati supaya
menetapi kesa'aran. (QS Al Ashr: 1-3)
Inspirasi 3
+atakanlah: 78nilah jalan /agama0ku, aku dan
orang,orang yang mengikutiku mengajak /kamu0
kepada 4llah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci
4llah, dan aku tiada termasuk orang,orang yang
musyrik7. /-S 3usuf: 1090
Inspirasi 4
Se'agaimana /+ami telah menyempurnakan nikmat +ami
kepadamu0 +ami telah mengutus kepadamu &asul
diantara kamu yang mem'acakan ayat,ayat +ami kepada
kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu
4l +ita' dan 4l,:ikmah, serta mengajarkan kepada kamu
apa yang 'elum kamu ketahui. +arena itu, ingatlah kamu
kepada,+u niscaya 4ku ingat /pula0 kepadamu, dan
'ersyukurlah kepada,+u, dan janganlah kamu
mengingkari /nikmat0,+u. /-S 4l !a;arah: 1<1,1<20
Inspirasi 5
56an /ingatlah0, ketika 8'rahim diuji 1uhannya dengan
'e'erapa kalimat /perintah dan larangan0, lalu 8'rahim
menunaikannya. 4llah 'erfirman: 7Sesungguhnya 4ku
akan menjadikanmu imam 'agi seluruh manusia7. 8'rahim
'erkata: 7/6an saya mohon juga0 dari keturunanku7. 4llah
'erfirman: 7=anji,+u /ini0 tidak mengenai orang yang
>alim7. (QS Al Baqarah: 124)
Inspirasi 6
56an /ingatlah0, ketika 8'rahim 'erdoa: 73a 1uhanku,
jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan
'erikanlah re>eki dari 'uah,'uahan kepada penduduknya
yang 'eriman diantara mereka kepada 4llah dan hari
kemudian. 4llah 'erfirman: 76an kepada orang yang
kafirpun 4ku 'eri kesenangan sementara, kemudian 4ku
paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah se'uruk,'uruk
tempat kem'ali7. (QS Al Baqarah: 126)
Inspirasi 7
5Sungguh telah datang kepadamu seorang &asul dari kaummu
sendiri, 'erat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan
/keimanan dan keselamatan0 'agimu, amat 'elas kasihan lagi
penyayang terhadap orang,orang mukmin. =ika mereka 'erpaling
/dari keimanan0, maka katakanlah: 7?ukuplah 4llah 'agiku@ tidak
ada 1uhan selain 6ia. :anya kepada,)ya aku 'erta#akkal dan 6ia
adalah 1uhan yang memiliki 24rsy yang agung7.
(QS At Taubah: 128-129)
Inspirasi 8
!arangsiapa di antara kalian melihat
kemungkaran hendaklah mengu'ah dengan
tangannya. =ika ia tidak mampu, hendaklah
mengu'ah dengan lisannya. =ika ia tidak mampu
hendaklah ia mengu'ah dengan hatinya, dan yang
demikian itu adalah selemah,lemah iman
(Riwayat Muslim).
Inspirasi 9
` '- ` '-'- ` ='-= ` ='-=- ` `- ` ' ',= ' --' _'= -, -- ,- - ='=-
+' ' '` ' - ,= _'= -, --,- - +' .
1idak ada 8slam tanpa jamaah, dan tidak ada jamaah tanpa kepemimpinan,
dan tidak ada kepemimpinan tanpa ketaatan. !arang siapa yang dijadikan
pemimpin oleh kaumnya atas dasar pemahaman, maka itu adalah kehidupan
'aginya dan 'agi kaumnya. 6an 'arang siapa yang dijadikan pemimpin oleh
kaumnya tidak atas dasar pemahaman, maka itu adalah kehancuran 'aginya
dan 'agi kaumnya.
(Umar bin Khatthab RA )
Inspirasi 10
Islam adalah sebah sistemni!ersal "an# len#kap dan
men$akp selrh aspek hidp dan kehidpan% Islam adalah
ne#ara dan tanah air& pemerintahan dan rakyat& akhla' dan
kekatan& kasih sa"an# dan keadilan& peradaban dan
undan!undan" ilmu dan peradilan& materi dan smber
da"a alam& saha dan keka"aan& (ihad dan dak)ah& tentara
dan pemikiran& seba#aimana Islam adalah a'idah "an# lrs
dan ibadah "an# benar& tidak kran# dan tidak lebih%
(#asan Al $anna)
Inspirasi 11
*rilo#i politik dalamIslam:
54llah mengutus kami untuk mengeluarkan manusia
dari penyem'ahan terhadap ham'a menuju
penyem'ahan kepada 4llah, dari ke>haliman agama,
agama menuju keadilan 8slam, dan dari kesempitan
dunia menuju kelapangan dunia dan akhirat.
(Rib%iy bin Amir ketika men&elaskan inti aama
'slam di hadapan Rustum)
+akna Politik dalamIslam ,si"asah-
.alamterminolo#i /rab& se$ara mmdipahami bah)a
kata siyasah berasal dari kata as saus "an# berarti ar
riasah ,kepen#rsan-% 0ika dikatakan saasa al
amra berarti ;aama 'ihi ,menan#ani rsan-%
1e$ara 2timolo#i3 1"arat bah)a seseoran# berpolitik dalam
konteks ini adalah ia melakkan sesat "an# memba)a
maslahat& ba#i (amaah ata sekmplan oran#
4akpan +akna Politik ,si"asah- dalam
Islam
1% 1eni +en#atr Pemerintahan
2% 1eni +en#elola Perbahan
3% 5pa"a merealisasikan 6ebaikan
4% 6epedlian terhadap rsan mmat
.asar 7e#alitas Politik .alamIslam
Per(an#an politik tidaklah tab dalama#ama Islam& bkan
han"a dalams"ariat 8abi +hammad 1/9 bahkan (#a
dalamnabi:nabi sebelmn"a%
6isah 8abi ;s< as
8abi +sa as
8abi .ad as
6isah 8abi 1laiman as
6isah .=l >arnain
P?7I*I6 -',-'
/s:si"asah berasal dari kata

"an# berarti

,kepemimpinan-
Pemand .elman
@

Politik it 6otor
Politik pada masa kini $endern# dinilai seba#ai saha
ntk men$apai kekasaan demi kepentin#an pribadi
,keka"aan- ata #olon#an ,dominasi #olon#an kepada
rak"at-
/kibatn"a mas"arakat men"ebtn"a& Politik it kotor
,berarti 0abatan Ilm Politik @ 0abatan Ilm 6otorA-
6enapa 6ita Bela(ar PolitikA
C menambah pen#etahan "# lbh
dalammen#enai ban"ak hal "#
berkaitan den#an hal ih)al
politik
1$ienti<i$
Deasons
C seba#ai alat menerapkan ilm
pen#etahan tk meme$ahkan
masalah sehari:hari
Pro<essional
Deasons
C alat kr apakah kera(aan telah men##nakan
polisi "# sesai tk men$apai matlamat "# benar
dn# peran#kat politik "# dimilikin"a
Politi$al
Deasons
/P/ I*5 P?7I*I6A
P28E5/1/ P28E5/1/
I8*2D/61I
+/1;/D/6/* +/1;/D/6/*
62P5*51/8 62P5*51/8 +28EI6/* +28EI6/*
62B/I6/8 B2D1/+/
Politik @
?tto !on
Bismar$k
C*he art o< the possible
Farold .
7ass)ell
C9ho #ets )hat& )hen&
and ho)
6?812P P?7I*I6
C 5pa"a "an# ditemph
mas"arakat ntk me)(dkan
kebaikan bersama
67/1I6
,/ristotle-
C Pen"elen##araan ne#ara
C Po)er sharin#
I81*I*51I?8/7
,9eber-
C men$ari dan
mempertahankan kekasaan
dalam mas"arakat
6265/1//8
,Dobson-
C +ermskan pbli$
poli$"
G584*I?8/7I1+
,.a!id 2aston-
neHt
+inta 6ekasaan

"

&

'

(
)
*+

&

, -

"

"

.
&asulullah S4A meminta kepada 4llah SA1 agar menjadikan +erajaan
&oma#i dan Persia untuk ummatnya
/llah men(a)abn"a den#an menrnkan a"at

, -

2+

-+

, -

2+

, -

2+

.
)
:

<

.
)

>

@+

*%

<

5
A
6

B
C

D E

F G HIJK L
ba$k
Politik dalam6itab:kitab *a<sir
Politik dalam*a<sir /*F:F/B/D;
Imam /th:*habari ,Imaml +<assirin- telah men#n#kapkan kata si"asah
dalamta<sirn"a
6etika mena<sirkan 3:79 ,D/BB/8I-:

"

N+

3 -

#+

E+

$+

=
C
Q+

</+

( R

*+

'

M+

&

U
Politik dalam*a<sir A(!A(U)*
+:,-
V
W
2 X

Y Z
[

Y
W
&

F
W
\

<

F
W
]

=
C
Q+

&

^+

2+

P
)eoran laki!laki yan adil" ari." politik dan
analisisnya baik untuk memperolehi
maslahah (kebaikan)
Politik dalam*a<sir /7:B/FD57 +5FI*F
/:+

-'

Q- --

-
~'-~- Q---
Dien itu politik
Politik dalam*a<sir /D:D/II
0:,/

- -

'

- -

'

- ~

'
;-- -,~- :
./ ;-- --=;-- Q'->-
.0 ;-- ,- ,~- Q'=-~-
., Q;=>- -,~'-- ;--
.+ ;-- -,~- Q'-,>-
.- ;-- ;=-- Q'-,>-
.1 Q'~,--- -,,'--- ;--
.2 Q'=-~-- ~'-~- ;--
.3 Q'---- '-;,- ;--
.4 Q'-,--- ~,-- ;--
./5 Q-->- ~=- ;--
.// ---=- ;-- Q-=,--
Politik dalam*a<sir
6itab:kitab ta<sir ban"ak men"ebtkan P?7I*I6 dalam
mena<sirkan sat a"at
6itab:kitab ta<sir lain "an# men"ebtkan politik
*a<sir /l:Ba'aJi"
*a<sir /l:7bab
*a<sir /l:Baidha)"
*a<sir /l:5tsaimin
dll
1at "an# /neh: +emisahkan /#ama
dan Politik
1edikit sekali anda akan men(mpai oran# "an# berbi$ara kepada
anda tentan# politik dan Islam& ke$ali anda akan melihat oran# tadi
memisahkan den#an pemisahan "an# se(ah:(ahn"a antara politik
dan Islam
Ia letakkan setiap makna dari kedan"a di sisi "an# berbeda
6edan"a menrt seba#ian besar oran# tidak mn#kin dapat bertem dan
berinte#rasi
.ari pemahaman inilah kemdian sebah (amKi"ah "an# berorientasi
ke sana dinamakan (amKi"ah Islami"ah& bkan 1i"asi"ah
.i sit "an# ada han"a inte#rasi spirital kea#amaan "an# tidak ada
nsr politik di dalamn"a%
1at "an# /sin# dalamIslam
Politik Islam
+emisahkan den#an pemisahan "an#
se(ah:(ahn"a antara politik dan
Islam
0amKi"ah Islami"ah& bkan 1i"asi"ah
han"a inte#rasi spirital kea#amaan
"an# tidak ada nsr politik di
dalamn"a
*idak mn#kin dapat bertem
dan berinte#rasi
.a Fal Pentin# ,1-
Pertama: Sesunuhn!a a"a #erbe"aan !an $en"asar antara %e#artaian
"an #&liti%' %e"uan!a $un%in "a#at bersatu "an $un%in jua berseteru
+n#kin& seseoran# disebt politisi den#an se#ala makna politik "an#
terkandn# di dalamn"a& namn ia tidak berinteraksi den#an partai ata
bahkan tidak ada ke$endern#an ke sana
+n#kin pla ada oran# "an# berpolitik praktis ,ter(n dalamkepartaian-
namn ia sama sekali tidak men#erti masalah politik
/ta mn#kin ada pla oran# "an# men##abn#kan antara kedan"a
sehin##a ia adalah politisi "an# berpolitik praktis ata berpolitik praktis
"an# politisi pada proporsi "an# sama%
.a Fal Pentin# ,2-
6eda: 1esn##hn"a non mslim&
tatkala mereka bodoh tentan# Islam ini& ata
tatkala mereka dibat penin# oleh rsan dan kokohn"a Islam "an#
menan$ap di dalam(i)a para pen#iktn"a& ata
kesiapan berkorban den#an harta dan (i)a demi te#akn"a&
maka mereka tidak bersaha ntk melkai (i)a:(i)a kammslimin
den#an menodai nama Islam& s"ariat& dan ndan#:ndan#n"a
8amn $ere%a berusaha $e$batasi substansi $a%na (sla$ #a"a
lin%u# se$#it !an $enhilan%an se$ua sisi %e%uatan &#erasi&nal
!an a"a "i "ala$n!a' %en"ati setelah itu !an tersisa bai %au$
$usli$in a"alah %ulit luar "ari bentu% "an #er)&r$a !an sa$a se%ali
ti"a% beruna
7al& /pa Islam ItA
0ika Islam adalah sesat "an# bkan politik bkan sosial& bkan
ekonomi& dan bkan peradaban& lantas apa Islam itA
/pakah ia hanya rakaat!rakaat koson tanpa kehadiran hati6
/pakah ia hanya la.ad7!la.ad7 seba#aimana "an# dikatakan DabiKah
/l:/da)i"ah& LIsti#h<ar "an# perl kepada isti#h<arA L
Fan"a ntk hal sema$aminikah /l:>rKan it ditrnkan seba#ai
atran "an# semprna& (elas& dan rin$iA
7Se'agai penjelas 'agi segala sesuatu, petunjuk dan rahmat 'agi kaum
yang 'eriman7 ,/n:8ahl: 16-
1"mli""atl Islam
Islam adalah
a'idah dan ibadah&
ne#ara dan ke)ar#ane#araan&
toleransi dan kekatan moral dan material&
peradaban dan perndan#:ndan#an
1esn##hn"a seoran# mslimden#an hkmIslamn"a
ditntt ntk memperhatikan sema persoalan mat:
5!arangsiapa yang tidak $e$#erhati%an #ers&alan %au$
$usli$in' "ia bu%an ter$asuk golongan mereka
Pribadi Politik ,Politisi-
1eoran# mslimtidak akan semprna Islamn"a& ke$ali (ika
ia seoran# politisi:
mempunyai &ankauan pandanan yan &auh& dan
mempunyai kepedulian yan besar terhadap umatnya
/kti<is Ikh)an tidak pernah mele)atkan sat hari pn
ntk tidak men(adi politisi seba#aimana tidak mn#kin
melali sat )akt ntk men(adi #hairl mslimin
.ak)ah mereka tidak pernah memisahkan antara politik dan
a#ama& dan mansia tidak akan pernah melihat mereka pada
sat saat men(adi pembela hi=bi"ah
*(an Politik Islam
1% +ene#akkan /#ama ,8;omatud din0
2% +ene#akkan 6eadilan
3% +ene#akkan 6ese(ahteraan
+ene#akkan /#ama ,I'omatddin-
al:>rJan men#atakan se$ara te#as bah)a inti keba(ikan
bkanlah <ormalitas a#ama "an# kak& tetapi esensi dan
sbstansi bera#amkebaikan "an# telah ban"ak dikenal
oran#%
.alamdnia politik masalah ini men(adi san#at pentin#&
karena dnia politik adalah dnia "an# #adh den#an
retorika kebaikan tetapi serin# sepi dari realita kebaikan it
sendiri% 1eolah:olah al:>rJan in#in men#atakan bah)a inti
masalahn"a bkan sa(a apa it sbstansi kebaikan& tetapi
se(ah mana hal it mn$l dalamrealita
+ene#akkan /#ama ,I'omatddin-
5+e'ajikan itu 'ukanlah dengan menghadapkan #ajahmu ke timur atau ke 'arat.
4kan tetapi ke'ajikan itu adalah orang yang 'eriman kepada 4llah, :ari 4khir,
malaikat, al,kita', para )a'i, dan mem'erikan harta yang dicintai kepada kera'at,
anak,anak yatim, orang,orang miskin, orang yang dalamperjalanan, peminta,minta,
dan mendirikan shalat, menunaikan >akat, dan orang,orang yang memenuhi janji
mereka, orang,orang yang sa'ar dalamkesulitan, penderitaan dan ketika perang.
Merekalah orang,orang yang 'enar, dan merekalah orang,orang yang 'erta;#a.
/-S al,!a;arah: 1BB0
Allah menunakan aya istilah ma&a7 isnadi untuk men&elaskan bahwa
keba&ikan bukanlah sekadar konsep atau unkapan 8erbal belaka" tetapi
keba&ikan hanyalah men&adi real keba&ikan &ika sudah ter&elma dalam
perilaku seseoran.
+ene#akkan /#ama ,I'omatddin-
/l:Imam al:+a)ardi mermskan bah)a kepemimpinan politik dalam
Islam diposisikan dalams"ariah Islam ntk memenhi da t#as besar
melipti rsan a#ama dan rsan dnia% Belia berkata dalamkitabn"a
al:/hkamas:1lthani"ah:

-'

, -'

,-

-'

'

=, - ,

-'

` '

-'
+epemimpinan diletakkan demi menggantikan tugas kena'ian dalam
menjaga agama dan mengatur dunia.
+ene#akkan 6eadilan
Pene#akan keadilan menddki rankin# pertama dalamdeklarasi sin#kat srat an:8ahl
"an# mermskan pokok:pokok perintah /llah "an# tama%

'

-'-,

'

- =

''

'

'

'

-'

- =

'

= _

'

'

-- .=-' :
Sungguh 4llah memerintahkan untuk 'er'uat adil, ihsan, menyantuni
kera'at, dan melarang dari per'uatan keji, mungkar dan agresif.
/-S an,)ahl: (00
+ene#akkan 6eadilan
Be#it !ital dan strate#isn"a masalah pene#akan keadilan sampai:
sampai keberlan#sn#an sebah ne#ara be#it ter#antn# pada
kemampann"a mene#akkan keadilan%
5Semua orang tidak ada yang 'er'eda pandangan 'ah#a aki'at dari
ke>haliman adalah hina, dan aki'at dari keadilan adalah mulia.
+arena itu dikatakan 'ah#a C4llah mem'ela negara yang adil meski
kafir, dan tidak mem'ela negara yang >halimmeski 'eriman.
('bnu 9aimiyah)
+ene#akkan 6ese(ahteraan
Is tama "an# (#a men(adi tnttan 1"ariah Islami""ah adalah
is penentasan kemiskinan atau perbaikan ekonomi% Islam men(adikan
santnan kepada <a'ir miskin seba#ai prioritas pertama dalam masharif
>akat "an# merpakan pondasi tama ekonomi Islam%
/rtin"a: 5Shada;ah />akat0 itu hanyalah diperuntukkan 'agi para fakir, miskin,
orang,orang yang 'ekerja mengelolanya, orang,orang yang diikat hatinya,
'udak /yang ingin dimerdekakan0, orang,orang yang 'erutang, /untuk
kepentingan0 di jalan 4llah, dan orang yang dalamperjalanan. 6an 4llah Maha
Mengetahui dan !ijaksana. /-S at,1au'ah: D00
+ene#akkan 6ese(ahteraan
8abi +hammad 1/9 memprioritaskan solsi:solsi n"ata
ba#i persoalan mas"arakat be#it mendapatkan srpls
pendapatan ne#ara%
+endahlkan memenhi
kebthan dharuriyyat ,primer- diatas kebthan
tahsiniyyat ,tersier- ata hajiyyat ,seknder-%
+ene#akkan 6ese(ahteraan
.ari /bi Frairah D/ bah)a Daslllah 1/9 dahl (ika didatan#kan
den#an oran# menin##al "an# masih menan##n# tan#& belia
bertan"a& 54pakah dia masih menyisakan utangE 0ika dikabarkan bah)a dia
sdah melnasi tan#n"a belia menshalatkann"a% 0ika tidak belia berkata
kepada mat Islam& 5Shalatkanlah saha'at kalianF 6etika /llah memberikan
ban"ak kemenan#an dalamban"ak peperan#an& belia berkata& 5Saya le'ih
'erhak atas orang,orang mukmin dari diri mereka sendiri. Siapapun orang
'eriman yang meninggal dan meninggalkan utang maka saya yang
menanggung pelunasannya. 6an 'arang siapa yang meninggalkan harta
maka itu untuk ahli #arisnya /4l :adist0
Pendidikan Politik
*(an Pendidikan Politik
1% +embentk 6epribadian Politik
2% +embentk 6esadaran Politik
3% +enin#katkan Partisipasi Politik
1 /spek:/spek 6epribadian Politik
a% Pendidikan /'idah
b% Pendidikan 1prital
$% Pendidikan +oral
d% Pendidikan 1osial
e% Pendidikan 0asmani
<% Pendidikan Intelektal
2 +embentk 6esadaran Politik
a% 6esadaran Islam ,4l #aGyu
'i 4l,8slam0
b% 6esadaran Eerakan , 4l
#aGyu al,haraki0
$% 6esadaran Problematika
politik "an# ter(adi di
mas"arakat ,8asional-
d% 6esadaran akan sitasi
politik kontemporer
,dnia-
a% 6esadaran +isi
b% 6esadaran #erakan
$% 6esadaran Problematikan
Politik
d% 6esadaran 1ikap Politik
Dan# 7in#kp 6esadaran Politik
a% 6esadaran +isi
,6esadaran Permanen-
b% 6esadaran Eerakan
,6esadaran Permanen
dan Gleksibel-
a% Pandan#an Indi!id
terhadap risalah Islam
dan dnia
Internasional
b% Pandan#an indi!id
terhadap or#anisasin"a&
hbn#ann"a den#an
oran# lain dan
peranann"a
Dan# 7in#kp 6esadaran Politik
$% 6esadaran
Problematika Politik
,6esadaran Gleksibel
berdasarkan
pandan#an "an#
permanen-
d% 6esadaran 1ikap Politik
,6esadaran <leksibel
sesai den#an (enis
peristi)a-
$% Pandan#an
pemahaman indi!id
terhadap problematika
re#ional& nasional dan
internasional "an#
berpen#arh terhadap
ne#ara
d% 6esadaran indi!id
akan sbtansi sekitar
sikap politik%
3 +enin#katkan Partisipasi Politik
a% Penin#katan pemahaman mempen#arhi partisipasi politik
b% Bentk:bentk partisipasi politik
a% Partisipasi "an# berhbn#an den#an or#anisasi politik
b% Partisipasi berhbn#an den#an realita dan
problematika politik nasional dan Internasional
?b(e$ti!e

C
Q+

=
C 6esadaran
P?7I*I6
dan
*/DBI/F

C
Q+

>+

C P?7I*I1I

M+ `
C >I;/./F
"an# sadar
dan <aham
8:60
,
-

- Q

=-

~ '

- -

'

'

, -'

-'

-
Fbn#an antara *arbiah dan Politik
/+/7
*/DB/9I
,*/J1I1-
/+/7
*/DB/9I
,*/J1I1-
/+/7
1I;/1I
/+/7
1I;/1I
*arbiah M/iliah
*arbiatl 5mmah
*arbiatl /<rad
-'

-'

-'

,
*/DBI;/F: saha menmbhkan potensi
mansia "an# semprna ,

='

--

'

'

-'

'

'

-'

'-
P?7I*I6: saha ntk menin#katkan kebaikan
mansia
0adi& hbn#ann"a san#at erat& kedan"a
memiliki arahan "an# sama
Fbn#an itN

F
A
a

0
A

X
A

(
hbn#an tara'uth ,salin# terkait-&
takamul ,salin# melen#kapi- dan
ta#a>un ,keseimban#an-
3 Fbn#an ,1-

* /+

#+

#+

/+

Proses tarbi"ah adalah proses


pembentkan pondasi
3 Fbn#an ,2-

<+

<

2/+

<

T
C
3

S
C
Q+

#+

?
)
3

>

=
W
\

>

.
A


)
*

(
W

F
C

.
A
`

SC <

#
+kadimah ba#i pene#akan daulah 8slamiyah "an#
merpakan t(an terpentin# dari dak#ah kita tidak
dapat direalisasikan ke$ali den#an amal siyasi "an#
memiliki bera#ambentk dan melali berba#ai
tahapan
3 Fbn#an ,3-

&

.
A

>

#+

.
i

+
A

C
e

* /+

S
C

=
C
Q+

#+

f E

! E

jk

*
0a)aban atas pemberian perhatian se$ara
berimban# antara amal tar'a#i dan amal siyasi
tanpa ada dominasi sat pihak atas pihak
lainn"a
4maliyah 1a2sisiyah
./

!
C
*+

<

X+

/+

men"iapkan& membentk dan membina


kader:kader tan=him
4maliyah 1a2sisiyah
.0

N) +

% m

#+

6
+

<

2+

=
C
Q+

#
mens$ikan (i)a dan rhani a#ar mereka
memiliki kemampan ntk memikl beban ker(a
politik praktis lapan#an
4maliyah 1a2sisiyah
., R

'

/+

&

&

D
+

.
A

2+

@+

0 E

%C S

2+

7+

<

.
A
"

Y E

"

s
A
8

X
menanamkan komitmen dalamdiri mereka& kehidpan&
perilak dan se#ala rsan mereka den#an sekmplan
nilai dan mu#ashafat khss "an# men#antarkan
mereka ntk menin#katkan berba#ai kemampan
mereka& memn#sikan po)ern"a dalambentkn"a "an#
sebaik mn#kin
4maliyah 1a2sisiyah
.+

(
t
=

2 -

0
W

<

(
t
=

+

i
'

.
menin#katkan kepakaran ilmiah&
operasional dan keterampilan mereka
dalammen(alankan t#as "an#
dibebankan kepada mereka
5kran 6iner(a
0ika amaliyah tar'a#iyah men(alankan <n#si tak#in
dan ta2hil:n"a $A'K
maka kalitas pelaksanaann"a: ijadah ,ba#s-& it;an dan ihsan
"an# akan merealisasikan bah "an# palin# berkah serta hasil
"an# terbaik den#an (erih pa"ah palin# e<isien serta penekanan
sisi ne#ati< seke$il mn#kin
0ika pelaksanaan <n#si ini 9'DAK $A'K
maka tak#in khulu;i nafsi ,pembentkan akhla' dan (i)a-
akan melemah& ata
(ika perhatian kepada aspek ta2hil ilmi amali tidak
diperhatikan& maka hasiln"a akan berbalik serats delapan
plh dera(at
1"aikh +sta<a +as"hr

( v

)
2

&

* /+

(Tapi ingat, bahwa kalian adalah Ikhwan, maka


perhatikanlah masalah tarbiyah)
5n#kapan 1eoran# 1"aikh

* /+

A
6

B
C

(
A
6
Tarbiyah bukan segala-galanya, tetapi dia
adalah asas dari segala-galanya
1"aikh /bbas /s:1isi

A
*

( I /+
W
\

* /+


W
=

*
W
x

* /+

yyy

=
C
Q+


W
*

m
/k )asiatkan kepada kalian den#an 10 hal: Pertama& tarbi"ah% 6eda& tarbi"ah% 6eti#a&
tarbi"ah% 6eempat& tarbi"ah% 6elima& tarbi"ah% 6eenam& tarbi"ah% 6et(h& tarbi"ah%
6edelapan& tarbi"ah% 6esembilan& tarbi"ah% 6eseplh& politik%
/mal 1i"asi dalamPene#akkan .alah
Bentk dan tahapan ini
memper#nakan berba#ai uslu' ntk memn$lkan ta2tsir siyasi
,dampak politik- di sampin# ta2tsir da2a#i ,pen#arh dak)ah-
seba#aimana nasyath siyasi ,akti<itas politik- sendiri dapat
memberikan
peran da2a#i dalammerekrt personel bar&
penin#katan kalitas sosial se$ara mm&
pemerataan #a2yu 8slami serta
perealisasian dan pene#asan syumuliyatul 8slam
*a)a=n
/(aran:a(aran /l:>rKan& "ait ta>kiyatun nafs tidak
dapat dipisahkan dari kekasaan "ait politik&
karena inilah politik merpakan ba#ian dari Islam& dan
men(adi ke)a(iban seoran# mslimntk memperhatikan
aspek pemerintahan seba#aimana perhatiann"a kepada
sisi rhi"ah
9/1P/./ ./DIP/./
P28;272928E/8
.i sana ada la#i sat pen"ele)en#an "an# boleh men(ahkan kita dari (alan
"an# sihat iait kita M:MA;DA;< R';<A; 9:R#ADAP PR=):) 9AR$'A#&
pembentkan dan perln"a berilti=amden#an a(aran Islam dalam
membentk dasar dan asas "an# te#h%
7antas kita seolah:olah melatah lal men##nakan $ara dan slb politik
menrt sikap dan telatah parti:parti politik%
6ita akan mdah terpeda"a den#an kantiti an##ota "an# kita ambil "an#
dian##ap men#ntn#kan tanpa me)(dkan ilti=amtarbiah%
Ini adalah sat (alan dan $ara "an# san#at merbaha"a "an# tidak diper$a"ai
akibatn"a
0/8E/8 +28EE/8*I */DBI/F
1ebenarn"a kita tidak kekran#an kantiti& tetapi kita
kekran#an kaliti
6ita kekran#an bentk dan $ontoh Islam "an# kat
imann"a
"an# memblatkan dirin"a ntk dak)ah&
rela berkorban pada (alan dak)ah dan (ihad <i:sabilillah dan
"an# sentiasa isti'amah hin##alah bertem *hann"a
?leh kerana it marilah kita berilti=amden#an tarbiah dan
(an#anlah kita redha menkarkann"a den#an $ara "an#
lain%
Gn#si Politik dari *arbi"ah dan Gn#si
*arbi"ah dari Politk
Gn#si akidah: tertanamn"a akidah "an# shahih
Gn#si pen#emban#an: saha:saha ntk men"ebarlaskan
dak)ah ba#aimana ta(miJ& seni:seni ta(miJ
Gn#si hkman
1etiap "an# melan##ar hkmada hkmann"a
.alamtarbi"ah pn ada $ara tarbi"ah dalambentk memberi
hkman

-'

'

= -

'
Istilah:istilah dalamPolitik
Beberapa Istilah Politik
/da beberapa istilah dalampolitik
1% Politi$al ed$ation ,

-'

, -'

-'-
2% Politi$al mobili=ation ,,

-'

, -'

-'-
3% Politi$al a)areness ,,

-'

, -'

,'-
4% Politi$al parti$ipation ,

-'

, -'

'

-'-
5% Politi$ians ,

-'

, -'

-'-
6% Politi$al identit"Oorientation ,

+'-
*in#katan Interaksi +as"arakat
den#an Politik
Politi$al
mobili=atio
n ,

-'
,

-'

, -'-
Politi$al
a)areness
,

, -'

,' ,

-' -
Politi$al
parti$ipatio
n ,

' -

-'

-'

, -'-
Politi$al mobili=ation ,

-'

, -'

-' -
9ar#a mendkn# keptsan ata poli$" "an# telah
di#ariskan oleh para pemimpinn"a
9ar#a ber#abn# kedalampartai politik dikarenakan
diperintah ntk melakkann"a ata karena
keter#antn#an mereka terhadap oran# "an#
mempn"ai perekonomian "an# kat "an# memaksa
mereka ntk ber#abn# dalampolitik
ba$k
Politi$al /)areness ,

-'

, -'

,'-
kesedaran mas"arakat tentan# ba#aimana pen#atran
rsan mereka3 atran seperti apa dan siapa "an# akan
men(alankan atran tersebt
+as"arakat tidak akan tertip la#i (an(i:(an(i pals "an#
ditebar $alon pen#asa saat kempen& apala#i sampai
men##adaikan hak pilih han"a ntk selembar *:shirt
mrahan& an# makan ata sembako%
ba$k
Partisipasi Politik ,

-'

, -'

'

-'-
6eterlibatan )ar#a dalamse#ala tahapan polisi
mlai dari se(ak pembatan keptsan
sampai den#an penilaian keptsan
termask (#a pelan# ntk ikt serta dalam
pelaksanaan keptsan
ba$k
.era(at Partisipasi Politik
Demokratis
C )ar#a merpakan aktor tama pembatan keptsan
politik
Partisipati.
C )ar#a dapat mempen#arhi keptsan "an# dibat oleh
para pemimpinn"a
Patrimonial
C )ar#a diberitah tentan# keptsan politik "an# telah
dibat oleh para pemimpin& tanpa dapat mempen#arhin"a
/thoritarian
C )ar#a tidak tah:menah tentan# se#ala polisi dan
keptsan politik
neHt
?toritarian melahirkan 6ekerasan /skar
Peristiwa 9an&un Priok ,0akarta&
Indonesia-
12 1eptember 1984
+an#sa: P 500 oran# s"ahid
Peristiwa 9alansari ,7ampn#&
Indonesia-
7 Gebrari 1989
+an#sa: 27 oran# s"ahid& 173 oran# ditan#kap
ba$k
Politi$ians ,

-'

-'

, -' -
?ran#:oran# "an# men"ibkkan dirin"a dalammen#rsi rsan rak"at
+ereka adalah
oran#:oran# "an# memiliki $ara berpikir ntk men#rsi pemerintahan
dan rsan rak"at3
memiliki sikap (i)a ,na<si"ah- "an# baik3
memiliki keahlian dan kemampan ntk men(alankan perkara
kene#araan3
men"elesaikan problematika kerak"atan "an# ten#ah dihadapi dan
menntaskann"a penh kebi(aksanaan dan keadilan%
+ereka (#a adalah oran#:oran# "an# mamp men#atr berba#ai interaksi
den#an mas"arakat dan antar ahli mas"arakat%
0adi& politisi se(ati mem<okskan perhatiann"a pada rsan rak"at serta
ber(an# demi kebaikan dan keberkahan rak"at%
Politi$al Identit"O?rientation ,

+'-
?rientasi "an# men(adi $iri khas pemikiran kelompok ata
ban#sa
1e$ara ekstremdiba#i men(adi da: konser!ati< dan liberal
0enis:(enisn"a san#at ban"ak& di antaran"a
/bsoltism& totalitarianism
Pro#ressi!ism
Dadi$alism
.emo$ra$"
4onstittionalism
Pemil dalamPandan#an
Islam
*(an Pemil +emilih Pemimpin ;an# +empn"ai
6ompetensi dan ntk men(alan <n#si
+en(adi 9akil Dak"at
1esn##hn"a oran# "an# palin# baik en#ka ambil seba#ai peker(a
ialah oran# "an# kat la#i bisa diper$a"a ,>1 /l >ashsash : 26-
.ia ,;s<- berkata: (adikanlah ak bendahara)an +esir& karena
sesn##hn"a ak adalah oran# "an# pandai men(a#a la#i
berpen#etahan ,>1 ;s<: 55-
1esn##hn"a /llah telah memilihn"a men(adi ra(am dan
men#an#erahin"a ilm "an# las dan tbh "an# perkasa ,>1 /l
Ba'arah: 247-
*(an Pemil +emilih Pemimpin ;an# +empn"ai
6ompetensi dan ntk men(alan <n#si
+en(adi 9akil Dak"at
0ika sat perkara telah diberikan kepada oran# "an# tidak
semsestin"a ,bkan ahlin"a- maka tn##lah kiamat ,FD Bkhari-
.emi /llah ak sama sekali tidak bisa shalat dan tidak bisa tidr&
ak membka lembaran:lembara /l >ran dan ak tidak tah
mana permlaan dan manaakhirn"a se(ak kterima amanah ini
,5mar bin 6hattab& dalam*arikh 5mar& Ibnl 0a=": 52-
Pemil adalah Ba#ian dari +s"arakah
1i"asah
Imam /l +a)ardi% 6eterlibatan se$ara lan#sn# dalam
pentas perpolitikan& ba#i #erakan dak)ah tidak ada
makna "an# lebih pentin#& ke$ali ntk mennaikan
da misi dalam)akt "an# bersamaan& "ait:
a% men(a#a nilai:nilai: lhr a#ama ,hirasatud din-
b% memakmrkan dnia ,riGayatud dunya-%
/hda<l +s"arakah
Al!Musyarokah littauhiid wal binaa%
( '--- --=;--- -,'~-- )
+s"arokah kita bert(an ntk berkontribsi dalam
mempertahankan persatan dan kesatan ban#sa Indonesia
dalambin#kai 8e#ara 6esatan Depblik Indonesia%
Berkontribsi ntk memban#n ban#sa dan ne#ara ini
sehin##a men$apai kese(ahteraan& ke(a"aan serta kedamaian
den#an ban#sa:ban#sa lain dalam per#alan internasional%
Baldatn tha""ibatn )a rabbn #ha<r%
Al!Musyarokah litta>wiyah wat tatsbit
( ~----- -;---- -,'~-- )
1elain mempersatkan dan memban#n& berda"a kohesi< dan
men(adi peners pemban#nan ban#sa dan ne#ara ini&
ms"arokah kita (#a hars berkontribsi dalam
me)(dkan ne#ara "an# kat dan kokoh% 0an#an men(adi
ne#eri "an# dile$ehkan dan dideskreditkan tetan##a:
tetan##an"a% 0an#an men(adi ne#ara dan ban#sa "an# sama
sekali tidak diperhitn#kan oleh ban#sa:ban#sa lain& bahkan
men(adi beban dalamper#alan internasional%
Al!Musyarokah lit tahyiir wat ta&diid
( ---=-- ,----- -,'~-- )
6ita tidak in#in ban#sa ini statis& (md dan mande#%
?leh karena it t(an ms"arokah kita "an# keti#a
adalah al:ms"arokah lit ta#h"iir )at ta(diid%
+s"arokah kita& kontribsi kita dalam kehidpan
berban#sa dan berne#ara adalah melakkan
perbahan dan pembaharan%
Al!Musyarokah lil ishlah wal ihsan
( Q'~=( _>~>- -,'~-- )
6arena kita men#emban misi rahmatan lilJalamin& maka
ms"arokah pn t(ann"a adalah berkontribsi ntk selal
ishlah ,melakkan re<ormasi-% Ishlah berarti perbaikan dan
selal men#a(ak damai%
+s"arokah lil ishlah )al ihsan bar bisa kita #lirkan& kala
kita pro<essional% +empn"ai ka<aah mnti(ah ,kesalehan
kompetensi dan kemampan prodkti< - dan ka<aah i(aabi"ah
,potensi dan kompentensi "an# positi<-%
Al!Musyarokah lit ta>wiimwat tasydiid
( ---~-- ;-;---- -,'~-- )
+s"arokah kita bert(an ntk berkontribsi dalam melrskan
dan men#akratkan t(an hidp dan per(an#an ban#sa ini% /#ar
ban#sa ini tidak men"impan# dari t(an taman"a%
/llah memerintahkan kepada kita a#ar kita lrs& sesai den#an
<itrah di$iptakann"a%
*idak ada ban#sa ata mat ata bahkan makhlk "an# bisa hidp
baik& tenan#& tentram dan se(ahtera ke$ali hars lrs dalam
<itrahn"a% 8ilai:nilai <itrah ini adalah nilai:nilai kemansiaan "an#
ni!ersal% /l:>rJan men#okohkann"a den#an nilai:nilai s"arJi""ah%
+en$e#ah 6emn#karan
!arangsiapa di antara kalian melihat
kemungkaran hendaklah mengu'ah dengan
tangannya. =ika ia tidak mampu, hendaklah
mengu'ah dengan lisannya. =ika ia tidak mampu
hendaklah ia mengu'ah dengan hatinya, dan yang
demikian itu adalah selemah,lemah iman
(Riwayat Muslim).
Pemil Ba#ian /mar +aJr< 8ahi +n#kar
Dr. *usu. ?aradhawi"
Merendahkan harga diri 'angsa adalah kemungkaran. !erlaku
curang dalamPemilihan $mumadalah kemungkaran. "nggan
mem'erikan suara /kesaksian0 dalamPemilihan $mumadalah
kemungkaran. Menyerahkan urusan kepada orang yang tidak
memiliki kompetensi adalah kemungkaran.
Partai 1eba#ai 1arana
)yaikh Abdurrahman Abdul Khali>
(tokoh erakan )ala.i di Kuwait)
7emba#a:lemba#a dan sarana:sarana ,partai:partai dan (amaJah:(amaJah- ini
bkan merpakan sesat "an# haram ata dosa& tetapi ia termask
dalammashalih mursalah dan tidak ada nash s"arJi "an# melaran#n"a%
Pembentkan partai:partai& kelompok:kelompok& ata perkmplan:
perkmplan den#an se#ala ma$ambentk sistemdemokrasi diperbolehkan%
.en#an $atatan bah)a pendapat dan !isin"a tidak menetapkan hal:hal "an#
dilaran# a#ama dan tidak meresti mereka "an# berbat kebatilan% +ereka
hars melali (alan damai dan dak)ah "an# terbka& #na men#bah dan
men#hilan#kan politik kekerasan dan terselbn#% Ini sema pada hakikatn"a
terp(i dalama#ama& bahkan merpakan pokok dalamberdak)ah%
Pentp
5ntk kesksesan sosialisasi men##apai kepahaman
mmat ata rak"at tentan# pentin#n"a berpartisipasi
menskseskan pemil 2014 dan setersn"a& diperlkan
politik an##aran oleh "an# ber)enan# dari psat sampai
daerah melali 6emena# dan +enhkam dan 6emenda#ri
DI%
9allahJalam
De<erensi
/nis +atta% +enikmati demokrasi%
.D% ;s< /l >aradha)i% 7e#alitas Politik%
Pendidikan Politik Ikh)anl +slimin%
BP6 .PP P61% .esain Pen#emban#an 6epemimpinan P61%
http:OO)))%dak)atna%$omO2011O09O08O14458Ointe#rasi:politik:dan:
dak)ahOQaH==2k(390lD
http:OO)))%dak)atna%$omO2013O10O31O41388Oms"arakah:si"asi"ah:dalam:
tin(aan:ma'ashid:s"ariahOQaH==2k(390lD
)))%pkspi"n#an%or#
6ontak 6ami
.issn ?leh *eam >olb De:en#ineerin# Gondation ,>D:G-
6ontak 6ami
1% Phone: 0811 760 343O 0823 8994 6045
2% 2mail: so<"ansiro(R#mail%$om
3% 9eb: )))%'olbreen#ineerin#<ondation%or#
)))%so<"ansiro(%$om)))%'r:ti(aroh%$om
4%slideshare: )))%slideshare%netOso<"ansiro(
5% 1$ribd: http:OOid%s$ribd%$omOpro<ilesOsho)O203868474:
so<"an:siro(