Anda di halaman 1dari 0

Page 1 of 7 www.rajaebookgratis.

com

Hal-hal yang Membatalkan Keislaman
Para pembaca yang budiman, pada kesempatan ini kami mengetengahkan sebuah tulisan yang
sangat penting untuk kita simak bersama, yaitu tentang pembatal keislaman yang memurtadkan, dengan
harapan kita bisa menjauhi dan menghidarinya. Jika tidak tentunya keislaman kita terancam batal alias
tidak diterima disisi Rabb semesta alam. Hal-hal yang membatalkan keislaman itu ada sepuluh:
Pertama: Menyekutukan Allah SWT dalam beribadah.
Allah SWT berfirman :

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain
dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. (QS. An-Nisa:48)
Dan firman-Nya:

Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan
kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang
penolongpun. (QS. Al-Maidah:72)
Termasuk di antaranya adalah: menyembelih untuk selain Allah ; seperti orang yang
menyembelih untuk jin atau kuburan.

Kedua: Orang yang menjadikan perantara di antaranya dan di antara Allah , ia berdoa
dan meminta syafaat serta bertawakkal (berserah diri) kepada mereka, maka ia menjadi kafir
secara ijma'.

] / 3 [
Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). Dan orang-orang yang
mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka
mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat- dekatnya". Sesungguhnya Allah akan memutuskan di
antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-
orang yang pendusta dan sangat ingkar. (QS. Az-Zumar: 3)
Page 2 of 7 www.rajaebookgratis.com

] / 186 [
Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, Maka (jawablah), bahwasanya Aku
adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka
hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar
mereka selalu berada dalam kebenaran. (QS. Al-Baqarah: 186)
Rasulullah SAW bersabda:
))

] (( [
Jagalah Allah! Niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu selalu mendapatiNya berada di
hadapanmu (dengan memberi dukungan, pertolongan, dan lain sebagainya). Jika kamu meminta maka
memintalah kepada Allah. Dan jika kamu membutuhkan pertolongan maka mintakan pertolongan itu
langsung kepada Allah. (HR. At-Tirmidzi)
Yakni, Nabi Mengajari putera pamannya ini dengan meminta langsung kepada Allah SWT ketika
berdoa tanpa ada sedikit pun perantara. Demikian pula penjelasan pada ayat-ayat sebelumnya.
Dan disebutkan pada Hadis yang lain:

" :

.
] : 2992 [
Dari Abu Musa Al-Asy`ari Radhiyallahu anhu ia berkata: Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam
suatu peperangan. Maka setiap menaiki dataran tinggi, atau menuruni lembah kami selalu mengeraskan
suara kami dengan takbir. Abu Musa berkata: Kemudian Rasulullah SAW mendekati kami dan
bersabda: Wahai para manusia! Pelanlah terhadap diri kalian. Karena kalian tidak berdoa
(memanggil) Tuhan yang ghaib atau pun tuli. Tetapi kalian berdoa kepada Tuhan yang Maha mendengar
dan Maha melihat. Sesungguhnya Tuhan yang kalian pintai ini lebih dekat kepada kalian daripada leher
binatang kendaraannya. (HR. Al-Bukhari, no. 2992)
Ketiga: Orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ia ragu akan kekufuran
mereka atau ia membenarkan pendirian mereka, maka ia telah kafir.
Page 3 of 7 www.rajaebookgratis.com

] / 4 [
Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama
dengan Dia; ketika mereka Berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada
kamu dari daripada apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata
antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada
Allah saja." (QS. Al-Mumtahanah: 4)
Allah SWT juga berfirman:

] / 256 [
Barangsiapa ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah
berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. (QS. Al-Baqarah: 256)
Juga berfirman:

] / 28 [
Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali
1
dengan meninggalkan
orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah,
kecuali Karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah
memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allah kembali (mu). (QS. Ali
Imran: 28)
Juga berfirman pada ayat lain:

] / 22 [

1
Wali jamaknya auliyaa: berarti teman yang akrab, juga berarti pemimpin, pelindung atau
penolong.

Page 4 of 7 www.rajaebookgratis.com

Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang
dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak,
atau anak-anak atau Saudara-saudara ataupun keluarga mereka. meraka Itulah orang-orang yang Telah
menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang
daripada-Nya. dan dimasukan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai,
mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan merekapun merasa puas terhadap
(limpahan rahmat)-Nya. mereka Itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya hizbullah itu
adalah golongan yang beruntung. (QS. Al-Mujadalah: 22)

Keempat: Barangsiapa yang berkeyakinan bahwa petunjuk yang bukan datang dari Nabi
lebih sempurna dari petunjuk beliau, atau hukum yang lainnya lebih baik dari hukumnya, seperti
orang yang lebih mengutamakan hukum thogut daripada hukumnya, maka ia telah kafir.
Rasulullah SAW bersabda:
))

] (( [
Amma ba`du: Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah. Dan sebaik-baik petunjuk
adalah petunjuk Muhammad SAW. (HR. Muslim)
Beliau juga bersabda ketika ada seorang Sahabat yang datang membawa Taurat kepada beliau:
))

( ( ]
[
Demi Rabb yang jiwaku dalam genggaman tanganNya! Jika Musa AS ada di antara kalian, kemudian
kalian mengikutinya dan meninggalkanku, sungguh kalian telah tersesat dengan kesesatan yang sangat
jauh. (HR. Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad)
Allah SWT berfirman menjelaskan bahwa agamaNya (Islam) adalah agama yang sempurna:

] / 3 [
Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-
Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. (QS. Al-Maidah: 3)
Kemudian Allah menjelaskan bahwa orang yang beragama dengan selain Islam, pasti ditolak
darinya:

] / 85 [
Page 5 of 7 www.rajaebookgratis.com

Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama
itu)daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. (QS. Ali Imran: 85)
Yang termasuk poin empat ini adalah orang yang meyakini bahwa aturan-aturan dan perundang
undangan yang diciptakan manusia lebih utama dari pada syariat Islam, atau syariat Islam tidak tepat
untuk diterapkan pada abad ke dua puluh ini, atau berkeyakinan bahwa Islam adalah sebab kemunduran
kaum muslimin, atau berkeyakinan bahwa Islam itu terbatas dalam mengatur hubungan antara manusia
dengan Tuhannya saja, dan tidak mengatur urusan kehidupan yang lain.
Juga orang yang berpendapat bahwa melaksanakan hukum Allah SWT dan memotong tangan
pencuri, atau merajam pelaku zina ( muhsan) yang telah kawin tidak sesuai lagi di masa kini.
Juga orang yang berkeyakinan diperbolehkannya pengetrapan hukum selain hukum Allah SWT
dalam segi muamalat syariyyah, seperti perdagangan, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain
sebagainya, atau dalam menentukan hukum pidana, atau lain-lainnya, sekalipun tidak disertai dangan
keyakinan bahwa hukum- hukum tersebut lebih utama dari pada syariat Islam.
Kerena dengan demikian ia telah menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah SWT , menurut
kesepakatan para ulama. Sedangkan setiap orang yang telah menghalalkan apa yang sudah jelas dan
tegas diharamkan oleh Allah SWT dalam agama, seperti zina, minum arak, riba dan penggunaan
perundang-undangan selain Syariat Allah , maka ia adalah kafir, merurut kesepakatan para umat Islam.

Kelima: Barangsiapa yang membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah , sekalipun ia
telah mengamalkannya, maka ia telah kafir.

] / 8 9 [
Dan orang-orang yang kafir, Maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menyesatkan amal-amal
mereka. Yang demikian itu adalah Karena Sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan
Allah (Al Quran) lalu Allah menghapuskan (pahala-pahala) amal-amal mereka. (QS. Muhammad: 8-9)
Ini seperti orang-orang mengaku Muslim yang memerangi poligami dalam Islam dengan sikap
sangat keras. Juga seperti orang-orang yang mengatakan bahwa wanita sama seperti laki-laki tidak ada
perbedaannya, sehingga diyat wanita sama dengan diyat laki-laki. Dan warisan wanita sama dengan
warisan lelaki.

Keenam: Barangsiapa mengejek sesuatu yang datang dari agama, atau (mengejek) ganjaran
dan balasannya, maka ia telah kafir. Dalilnya adalah firman Allah SWT:

Page 6 of 7 www.rajaebookgratis.com

Katakanlah:"Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" Tidak
usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. (QS. 9:65-66)

Ketujuh: Sihir, termasuk di antaranya adalah pelet dan sejenisnya. Barangsiapa
melakukannya atau ridha, maka ia telah kafir. Dalilnya adalah firman Allah SWT"

Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali
dengan ijin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak
memberi manfaat. (QS. Al-Baqarah: :102)

] / 102 [
Tidaklah kedua Malaikat itu mengajarkan sihir kepada seorangpun kecuali keduanya berkata:
Sesungguhnya kami hanyalah fitnah bagi kalian, maka janganlah kalian kafir. (QS. Al-Baqarah: 102)

Kedelapan: Membela orang-orang musyrik dan menolong mereka dalam melawan orang-
orang Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu
termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang
zalim. (QS. Al-Maidah: 51)

Kesembilan: Barang siapa yang beranggapan bahwa seseorang bisa keluar dari syariat Nabi
Muhammad sebagaimana Khadhir bisa leluasa keluar dari syariat nabi Musa maka ia telah
kafir. Dalilnya adalah:

] / 153 [
Sesungguhnya (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, Maka ikutilah Dia, dan
janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain). Karena jalan-jalan itu menceraiberaikan kamu dari
jalanNya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertaqwa. (QS. Al-An`am: 153)
Dalil yang lain, dari Rasulullah saw beliau bersabda:
Page 7 of 7 www.rajaebookgratis.com

))

: }

{ ((
Rasulullah saw membuat sebuah garis. Kemudian beliau bersabda: Ini adalah jalan Allah swt.
Kemudian beliau membuat garis-garis yang lain dari sebelah kanan dan kiri garis yang pertama tadi.
Beliau bersabda: Ini adalah jalan-jalan yang bercerai-berai. Pada setiap jalan ini ada Setan yang
mengajak kepadanya. Kemudian beliau membaca: Sesungguhnya (yang Kami perintahkan ini) adalah
jalanKu yang lurus, Maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain). Karena
jalan-jalan itu menceraiberaikan kamu dari jalanNya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu
bertaqwa. (HR. Ahmad dan Al-Hakim. Al-Hakim berkata: Hadis ini sanadnya sahih)

Kesepuluh: Berpaling dari agama Allah , tidak mempelajarinya, dan juga tidak
mengamalkannya. Allah SWT berfirman:

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabbnya,
kemudian ia berpaling daripadanya Sesungguhnya Kami akan memberikan pembalasan kepada orang-
orang yang berdosa. (QS. As-Sajdah: 22)
Tidak ada perbedaan pada semua hal yang membatalkan Islam ini antara orang yang main-main,
sungguh-sungguh, atau takut, kecuali orang yang dipaksa. Semua pembatal ini termasuk yang paling
berbahaya dan paling sering terjadi. Maka hendaknya seorang muslim selalu waspada dan takut hal ini
terjadi pada dirinya. Kita berlindung kepada Allah SWT dari segala yang menyebabkan kemarahanNya
dan tertimpa azabNya yang pedih.