Anda di halaman 1dari 1

.PANDttfrfin}AWAf.

AN

tsARAN PRIKTB

Eet\a

,' ldatam bidang.pengufirsltn

,i ' .,i:
:

'dibtrbangl<ar:

:da11

:dikomirsilkan kerana

.,r.,,'kekang61-;ft9warlgarr,',syarikat
,:,;trr
:

:'Fdliffg ketara ialah.. pentabitan,'lmifersiti


tempatdn, yang menghasilkad'-pelbagai reka

teknologi

l'

Kesimpulan

o,rserirub p'ifuak'ihen&Hah"'bske{i6ffia dalam

: oipt$sehinggaketahap lojipaftdui'Selainitu,
: : i:,': ,: pakafrtjlflikalMalaysia sorh'akin menyerlah
i,,I rrr.i:i.. di kalangan negararmembangun, khususnya
'','

tempatan,

:,'-thUsU$Iya ;r66s,bi:kegi1 dan:Sederhana.

r',' r' I', o

",,

sisa' dan

r,pengawatan pelepasan gas kmbbn.

;j,mefttngarciryhas:ilahpefnanasa global

Penggufla'.h6ndaklabmg@gfari penggunaan
:'bahankimia:aerdsd.dd irhawa.

'o:,

i:,.1'r'.-.i'-ir:1 :;3,', lr;i:i,.,

i;,.,:.

,:, .rir--i;at :,r-,

r;

:jii

:'j.-r

'

,,",.g' ;i5;;tt
',t, '

. , t'.ri.r;: i$"i
iUi. .

..' ; ,l:ir.:,i.:..,. t: 'itj.::l3r)j -1!3i.l._.,

1.r

s:1ardn*Fx
i'i

:-,i

:i!:!j

:rfi r':.Lt.i

;,-1f1

,r;lxr 9p:;i

;ie:i,1;g,g;.iu,. t

11:

rr ,: ,Jl,:i a.E5':t5r9{1

.-,*:.' :sb:rrtlfl c
:1tt;r,St*]{}g&*7

i,!.:,1a3;tBirlx.
It.

:t:

. ,rleb*JXt-

..

r lr:i"-

,i:;;-f

; arfoiq'f: J

i',

1.' ,:;!rfs! rtd*e*M r


t-.

:ii .' :-aiirrTtrfl il{36all/r

,i;l:. .,;..'ll ln*igrgil


.. .:tr-J ,:;'111i:6n1 1S' .,
, ''

;:{131

S*s{ r::ae'ar?

nrgi*rieh"..

't.i;i: '.,i:i

;r'rr.'- ftsret-6.r'-,r
..:t: :"AS*i- il'trr':
:;. :ic/! rt

a:

!t,it'.:

i, .'-t :;:':' :.1'.:tli.. , "


,,

;r

;.i

t'!'tFj*:*;:.-

i:';.:!r,:,i:l

76

:[;ocaLWiid]olnc:'@