Anda di halaman 1dari 5

Latihan Bab 4 Managerial Ethics and the Rule of Law Latihan 4.1 1.

Apabila menghadapi dilema etika, undang-undang boleh digunakan untuk pihak pengurusan membuat keputusan dan tindakan. Bincangkan. Undang-undang adalah satu set peraturan yang dibina oleh masyarakat untuk menguasai/mengawal kelakuan di dalam masyarakat tersebut. Oleh itu kita perlu merujuk kepada undang-undang apabila kita menghadapi dilema etika di dalam sesuatu organisasi apabila memilih antara prestasi ekonomi dan prestasi sosial. Biarkan undang-undang menentukan segalanya kerana masyarakat telah membina satu set peraturan yang dibuat secara kolekti !berkumpulan" oleh anggota masyarakat tersebut mengenai tindakan dan kelakuan yang harus dibuat dan ia akan memberi kesan kepada kebajikan terhadap masyarakat tersebut. #. $engan menggunakan contoh anda sendiri, bagaimana anda mengimbang antara prestasi ekonomi dan prestasi sosial di dalam sesuatu organisasi% &ontoh tak diberi, so kena cari contoh sendiri. 'etapi pastikan contoh tersebut mempunyai implikasi prestasi ekonomi dan prestasi sosial. (elepas itu nyatakan tindakan yang harus dibuat. (ebagai rujukan/kunci) Latihan 4.2 1. -elaskan apa yang dimaksudkan dengan ./A01 !undangundang" dan bincangkan secara ringkas ciri/si atnya. Undang-undang adalah satu set peraturan yang konsisten yang dibuat oleh masyarakat untuk mengawal kelakuan di dalam lingkuan masyarakat. Undang-undang tadi mestilah telah *etrenchment !+emberhentian pekerja" ,enghapuskan perkhidmatan orang tengah ,enjual terus produk tersebut kepada pengguna terakhir.

Rozaimy Baharuddin www.geocities.com/norlionline

diterbitkan !published", biasanya diterima !generally accepted" dan biasanya dikuatkuasakan. Antara ciri/si at undang-undang adalah) Consistent (tetap) 2 tiada bantahan di dalam peruntukkan ni!ersal (u"u") 2 dapat dipakai oleh semua orang yang menghadapi keadaan/situasi yang sama #ublished (diterbit$an%diceta$) 2 ditulis, dicetak dan dapat dicapai oleh semua orang &ccepted (diteri"a) 2 biasanya di patuhi oleh masyarakat Enforced (di$uat$uasa$an) 2 ,elanggar undangundang, sekira berjaya dibuktikan akan menerima hukuman

#. ,asalah/situasi jenis mana yang membuatkan anda menukarkan dari standard moral indi3idu kepada keperluan undang-undang uni3ersal !umum"% ,asalah yang menyebabkan kita merujuk kepada undangundang ) 4adang-kadang undang-undang diperlukan, sering kali moral standard dan undang-undang jalan seiringan/bertindihan. (ebagai contoh) rompakan adakan sesuatu tindakan yang mencabul/menyalahi undangundang dan standard moral masyarakat 'erdapat juga moral standard yang tidak mempunyai kedudukan undang-undang. 4ita sering kali berdusta tetapi undang-undang tidak memaksa untuk kita mengatakan kebenaran kecuali apabila berada di dalam mahkamah 4eperluan undang-undang lebih cenderung kepada perkara yang negati , sementara moral standards sering kali kepada perkara positi . 4ita dilarang untuk memukul, mencuri atau meng itnah orang lain, tetapi tidak ada

Rozaimy Baharuddin www.geocities.com/norlionline

undang-undang memujuk masyarakat untuk menyelamatkan kanak-kanak yang lemas. Latihan 4.' 1. Apa itu undang-undang dan bagaimana ia dirumuskan% (ila rujuk de inisi 5/A06 !Undang-undang" iaitu konsisten, uni3ersal, diterbitkan/dicetak, diterima dan dikuatkuasakan. Undang-undang telah dirumuskan dari berbagai proses seperti yang dinyatakan dibawah. 7ndi3idual process - +roses ini melibatkan pendirian norma indi3idu !indi3idual norms", kepercayaan !belie " dan nilai !3alues" di dalam undang-undang 8roup process 2 (etiap masyarakat mempunyai latarbelakang atau persekitaran yang tergabung jalin hasil daripada) Ajaran agama 'radisi budaya 4edudukan ekonomi +embangunan teknologi Organisasi sosial +roses +olitik

(ocial process 2 +erubahan di dalam norma !norms", kepercayaan !belie " dan nilai !3alues" akan memberikan kesan yang ketara di atas undang-undang +olitical process 2 0akil yang dilantik/dipilih dengan rasmi adalah bertanggungjawab untuk membuat rumusan mengenai undang-undang di dalam sistem yang diwakili.

Rozaimy Baharuddin www.geocities.com/norlionline

Latihan (.1 1. Apa yang anda aham mengenai kod 9tika% Adakah kod 9tika ber ungsi% 4enapa% 4od etika adalah kenyataan mengenai norma !norms" dan kepercayaan !belie " untuk sesuatu syarikat. :orma-norma dan kepercayaan ini secara umumnya dicadang, dibincang dan dita sirkan oleh para pegawai atasan dalam sesebuah irma dan kemudiannya akan diterbit dan diedarkan kepada semua kakitangan. 4od etika sering kali tidak ber ungsi. 4od etika biasanya dalam bentuk yang umum, dengan menyatakan kewajipan kepada setiap kumpulan tanpa ada yang diberi keutamaan. ,asalah asas dengan kod etika ini ialah ia tidak membentuk garis keutamaan di antara norma dan kepercayaan #. Apakah punca-punca kelakuan tidak beretika% 4ebanyakkan syarikat besar pada hari ini dibahagikan kepada beberapa bahagian. (etiap bahagian biasanya mempunyai produk line tertentu dan proses-proses pengeluaran tertentu. +embahagian struktur sebegini umumnya mengamalkan pembahagian kuasa; bidang kuasa untuk produk, pasaran dan perubahan dalam proses diberikan kepada pengurus-pengurus bahagian, yang secara tidak langsung dipertanggungjawabkan ke atas prestasi ekonomi. +engurusan korporat dalam struktur desentralisasi !pembahagian kuasa" mempunyai sedikit kawalan ke atas strategi-strategi dalam bahagian-bahagian tersebut hinggalah sesuatu kejayaan besar < kegagalan yang teruk dialami. 7ni menyebabkan berlakunya perbuatan tidak beretika.

Rozaimy Baharuddin www.geocities.com/norlionline

Latihan (.2 1. Bandingkan dan pertentangan mengenai kaedah yang baru dibangunkan !89 dan B&8" untuk pengurusan di dalam di3ersity !keberbagairagaman/keanekaragaman". )E #lanning *+ste" ()E) ,odel terancang korporat semi-centrali=ing +adan dengan tarikan industri dengan kekuatan syarikat dalam industri tersebut >aktor diberatkan untuk ukuran perbandingan +enilaian perniagaan akan menyebabkan keputusan sama ada untuk melabur, menahan atau membuang BC) #lanning *+ste" (BC)) (uatu cabang/bagian dari model 89 $ipadankan dengan kadar perkembangan pasaran dengan saham pasaran berbanding dengan saingan yang terbesar 9lakkan masalah berat !weight" subjekti dan tindakan perbandingan biasanya berada di dalam matriks ?-&9// dengan kategori .star1, .cash cow1, .problem child1 dan .dog1.

#. Apakah yang boleh kita lakukan untuk menyelesaikan masalah yang berpunca dari struktur kelakuan yang tidak beretika di dalam sesuatu organisasi. 7su mengikut etika harus membentuk sebahagian proses terancang yang strategik dan tidak lagi dibuat tidak endah atau ditekan ke atas paras yang rendah. (oalan keras mengikut etika harus dijawab oleh pengurus unit perniagaan, dan jawapan mengikut etika yang khusus harus dibekalkan oleh eksekuti syarikat (oalan keras mengikut etika harus disambut kepada dengan si at !character" dan keberanian. 7ni adalah si at untuk menghadapi isu yang mempunyai hentaman sosial yang buruk dan keberanian pikir menilai yang mengikut bentuk ekonomi, sah/undang-undang dan berprinsip moral untuk ber ikir dan kemudian capai pada suatu keputusan

Rozaimy Baharuddin www.geocities.com/norlionline