Anda di halaman 1dari 3

IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK, KUALA LUMPUR

Unit Kokurikulum
JADUAL KERJA TUGASAN UNIT BERUNIFORM PERSATUAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

Tajuk/ Spesifikasi tugasan 1. Prinsip Pertolongan Cemas

TUGASAN Tugasan 1 Asas Pertolongan Cemas Tugasan 2 Amali Pertolongan Cemas

AJARAN $%&

!ATATAN Teori

'%&

Amali

2. Pengurusan Perkhemahan

Tugasan 3 Amali Perkhemahan

(%&

Amali

Juml"#

)%%&

IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK, KUALA LUMPUR


UNIT KOKURIKULUM
JADUAL KERJA TUGASAN UNIT BERUNIFORM

TUGASAN ( * PRINSIP ASAS PERTOLONGAN !EMAS


Arahan :1 2. 3. (. PENILAIAN a. 0. /. d. e. #en.ediakan petikan Peranan P&S# Prinsip Pertolongan Cemas *a4atan ,am0arajah 6umlah : 12 markah : 5 markah : 12 markah : 22 markah : 5 markah $% & Pelajar dalam kumpulan (T !A" #$%$& ' ( )*A+, sekumpulanPelajar dikehendaki men.ediakan satu petikan /erita ringkas .ang mengam0arkan situasi kemalangan ( mengikut tajuk-. Situasi kemalangan mestilah mengandungi sekurang1kurangn.a 12 jenis pertolongan /emas .ang 0oleh diaplikasikan dalam kemalangan terse0ut. &erdasarkan petikan terse0ut #ur"ik"n +,-"r" l,n.k"/ peranan anda se0agai anggota P&S# dalam menghadapi situasi terse0ut. 'uraian anda mestilah meliputi /rin+i/ /,rtolon."n -,m"+ 0"n r"1"t"n .ang perlu anda lakukan 0agi setiap satu jenis ke/ederaan .ang dialami. &e0atan3 0alutan dan anduh perlu ada dalam ra4atan .ang anda 0erikan1 sila sertakan gam0arajah .ang sesuai

+ST T7T P$+! ! "A+ ,7*7 "A#P7S P$+! ! "A+ T$"+ " 6A!7A% SP$S 8 "AS T7,ASA+ P*)6$"

6A&ATA+ : 7+ T ")"7* "7%7# #ATA P$%A6A*A+ : 7+ T &$*7+ 8)*# "7#P7%A+ : 69A8 S$#$ST$* : !7A

Tarikh #ula:

1; )kto0er 2213

Tarikh 'antar:

1; +o<erm0er 2213

ARAHAN* )2 Sil" #"nt"r tu."+"n /"0" #"ri /,rt"m" "n0" k, IPG KP T,knik (2 M"+ukk"n k, 0"l"m /i.,on#ol, m"n"3m"n" /,n+4"r"# kokurikulum Pn Nor,#" ,Pn R"+#i0"#,Pn Nurul Su#"0", U+t"5 Yu+o62 '2 Tuli+k"n n"m"3n"m" "#li 0"n k,l"+ 2 72 H"nt"r ikut k,l"+ 8,+,rt" +,n"r"i n"m"