Anda di halaman 1dari 22

1

Rancangan Pengajaran Harian [RPH] (Pengajaran Aspek Tatabahasa Tahun 3: Pendekatan Komunikatif)

Tarikh /Hari : 12 September 2012 Tahun : 3 Kreatif Bil Murid : 34 orang Masa : 8.10 9.10 pagi Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia Tema : Alam Sekitar Tajuk : Memulihara Alam Sekitar STANDARD KANDUNGAN 5.2 Memahami dab menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul STANDARD PEMBELAJARAN 5.2.1 Memahami dan menggunakan Kata Terbitan Awalan beR, meN, PeN, teR dan di... dengan betul dalam pelbagai situasi.

Objektif: i.

Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:

Mengenal pasti dan menggunakan kata terbitan awalan peN dengan betul dalam pelbagai situasi, Membina 5 ayat tunggal susunan biasa dengan betul mengikut situasi

ii.

Sistem Bahasa Tatabahasa :morfologi imbuhan awalan peN Kosa kata : pencemaran, pencabulan Pengisian Kurikulum/Elemen Merentas Kurikulum Ilmu : Sains dan teknologi Nilai Murni : kesyukuran, kebersihan fizikal dan mental Pendidikan Alam Sekitar : bertanggungjawab terhadap kebersihan alam sekitar Elemen Keusahawanan : Belajar melalui TMK Kreativtii : Pergerakan kreatif - Imaginasi dan visualisasi, mencipta lirik lagu

Kumpulan SK Tatabahasa

Strategi Kemahiran berfikir : Penyoalan, menghubung kait dengan pengalaman, sebab akibat menjaga kebersihan gigi dan muka KBKK Kemahiran belajar cara belajar : Mengumpul maklumat dan memproses maklumat tentang lirik lagu Pembelajaran kontekstual : Menghubung kait dengan amalan kebersihan dalam kehidupan seharian.

Bahan Bantu Mengajar Jenis Komputer riba LCD Lirik lagu :Hijau Zainal Abidin Grafik peta pemikiran : carta pelbagai alir Lembaran kerja pemulihan Borang rekod penilaian i. Pemerhatian mengecam kata nama am konkrit Bilangan 1 1 1 1 5 1 1

1 2 3 4 5 6

Pengetahuan Sedia Ada : Murid biasa mengamalkan kebersihan diri dalam kehidupan seharian mereka. Isi pelajaran Lagu: Hijau Induksi Set (5 minit) Soalan 1. Apakah yang kamu faham dari lagu tersebut? 2. Apakah warna yang terdapat dalam lagu tersebut? 3. Mengapakah warna hijau dipilih sebagai judul lagu? Guru memperdengarkan lagu Hijau nyanyian Zainal Abidin Guru bersoal jawab dengan murid berkaitan lagu tersebut Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran pada hari ini. Langkah dan Aktiviti Catatan BBB Lirik lagu Hijau KB Menghubung kaiit BCB Memproses maklumat Pembelajaran Kontekstual Menghubungkait kan

Kumpulan SK Tatabahasa

4. Apakah kaitan warna hijau dengan alam di sekeliling anda?

dengan pengalaman dalam kehidupan

Petikan Teks: Memulihara Alam Sekitar Soal jawab 1. Apakah isi utama yang kamu peroleh daripada petikan yang kamu baca itu? 2. Mengapakah kita perlu menjaga alam sekitar kita? - Cantik - Bersih - Sihat dan segar - indah 3. Apakah kepentingan menjaga alam sekitar kita? - Tarik pelancong - Dikunjungi orang/pelancong - Berniaga di situ - dll

Langkah 1 (10 minit) Aktiviti Guru Guru menayangkan slaid petikan Memulihara Alam Sekitar. Guru meminta murid membaca petikan secara senyap Guru meminta murid membaca petikan tersebut secara kuat. Aktiviti Murid

BBB Petikan Teks LCD KB sebab akibat Teknik Pemerhatian # Soal jawab

KP Intrapersonal Verbal linguistik Kinestatik Nilai Murni Kebersihan Pembelajaarn kontekstual

Kumpulan SK Tatabahasa

Mengenal pasti imbuhan peN Pencemaran Penduduk Perumahan Persatuan Pembasmian Pencabulan Pemanasan Perbahasan Pembukaan Penempatan Pertanian pengangkutan Perbelanjaan

Langkah 2 ( 10 minit) Aktiviti Guru meminta murid mencari perkataan yang berimbuhan peN yang terdapat dalam petikan yang disediakan Guru meminta murid menulis perkataan tersebut pada lembaran kerja/kertas sebak Guru meminta wakil murid/murid membentangkan hasil itu Guru merumuskan perkataan yang berimbuhan peN bersama-sama murid

BBB Petikan teks Pendekatan Induktif Teknik Penyoalan KP Intrapersonal Verbal linguistik Nilai Murni Kebersihan fizikal dan mental PAS Bertanggungjawab Penilaian objektif Pemerhatian BBB Petikan teks Kad perkataan Borang penilaian rakan sebaya. KP Verbal Linguistik Intrapersonal

Guru memberikan satu contoh ayat tunggal: Pencemaran sungai di Malaysia semakin membimbangkan.

Langkah 3 ( 15 minit) Aktiviti 1. Guru meminta murid membina ayat tunggal susunan biasa secara lisan berdasarkan perkataan yang berimbuhan peN yang tersenarai di atas. 2. Guru membetulkan kesalahan murid secara lisan 3. Guru meminta murid menulis ayat tersebut pada papan putih 4. Guru mengarahkan murid menyalin ayat tersebut pada buku rampaian

Penilaian objektif Pemerhatian : Lembaran kerja

Kumpulan SK Tatabahasa

Jangkaan jawapan pengayaan Penyapu Pemadam Pembaris Pelajar Penyodok sampah pengawas

1.Pengayaan Murid diminta menyenaraikan 6 perkataan yang mengandungi imbuhan peN- yang terdapat dalam kawasan sekolah

Lembaran kerja aktiviti pengayaan

Jangkaan jawapan pemulihan Pencemaran - cemar Perumahan - rumah Pembasmian - basmi Pencabulan - cabul Pemanasan - panas Perbahasan - bahas Pembukaan - buka Penempatan - tempat Perbelanjaan - belanja

1. Pemulihan Murid diminta memadankan perkataan berimbuhan dengan kata dasar yang diberi.

Lembaran kerja aktiviti pemulihan

Sosial : Nyanyian lagu Hijau dengan gaya tersendiri.

Penutup 5 minit Murid diminta menyanyikan lagu Hijau dengan gaya tersendiri.

BBB Lagu Hijau Nilai Kebersihan Kesyukuran PAS bertanggungjawab KP: Verbal linguistik Intrapersonal

Kumpulan SK Tatabahasa

Kumpulan SK Tatabahasa

Mengajarkan satu standard pembelajaran bagi setiap tempoh pembelajaran [ kemahiran bahasa : kemahiran mendengar dan bertutur, keamhiran membaca dan kemahiran menulis] [ aspek seni bahasa dan aspek tatabahasa ] Contoh Isnin : mendengar dan bertutur Selasa : membaca Rabu : menulis Khamis : seni bahasa Jumaat : tatabahasa Aktiviti pengayaan dan pemulihan tidak ada bagi p dan p aspek seni bahasa.

Kumpulan SK Tatabahasa

serapkan yang sesuai dengan isi pelajaran dan aktiviti bagi mencapai objektif pelajaran.

Kumpulan SK Tatabahasa

Tidak perlu menyerapkan semua elemen EKM yang terkandung dalam pengisian kurikulum pada setiap tempoh pengajaran. Ilmu dan nilai adalah dua EMK yang mesti diserapkan. Rujuk cara penyerapan berdasarkan panduan dalam slaid ppt yang terakhir.

Kumpulan SK Tatabahasa

10

Kumpulan SK Tatabahasa

11

Kumpulan SK Tatabahasa

12

banyak idea
LANCAR

boleh menghasil idea baharu

ASLI

LUWES

idea boleh dikembang dan dipelbagaikan

JELAS

menghurai idea dengan terperinci dan sistematik


Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

19

Kumpulan SK Tatabahasa

13

GLOSORI TAHAP 1

pendekatan modular

pendekatan yang mana kurikulum distrukturkan kepada struktur yang lebih kecil yang dinamakan sebagai modul. unit atau bahagian tersendiri yang lengkap dengan komponennya yang melaksanakan fungsi tertentu dan dapat dirangkaikan dengan unit-unit lain dalam sesuatu yang lebih besar

modul

Kumpulan SK Tatabahasa

14

pola ayat

contoh atau model ayat yang dibina atau rangka dasar ayat. Terdapat 4 pola ayat dasar. (Rujuk Tatabahasa Dewan muka surat 418 419) susunan ayat yang berlawan daripada pola biasa yang mana predikat mendahului subjek. (Rujuk Tatabahasa Dewan muka surat 436 437)

ayat songsang

NILAI MURNI PENDIDIKAN ALAM SEKITAR 1. Rendah diri 2. Bekerjasama 3. Menghormati alam/bumi 4. Kehidupan seimbang 5. Mementingkan kemampanan ekosisitem 6. Mengekalkan kehidupan dan kepelbagaian hidup 7. Kerosakan minimum 8. Perubahan berterusan 9. Ekonomi bukanlah segalanya 10. Mengiktiraf hak mereka yang belum lahir/generasi akan datang 11. Tanggungjawab setiap individu 12. Kesederhanaan 13. Perlindungan dan pemuliharaan alam sekitar 14. Etika melebihi hukum

Kumpulan SK Tatabahasa

15

15. Mengalami dan menghayati sendiri adalah lebih baik 16. Mencintai persekitaran

KONSEP TATABAHASA Aspek tatabahasa merujuk kepada keupayaan murid menguasai perkara asas dalam pembentukan kata dan ayat serta menggunakan tatabahasa mengikut cara dan sistem yang betul semasa membina ayat. Pengajaran dan pembelajaran tatabahasa diberi penekanan melalui penggabungjalinan kemahiran bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran. [ KBSR tatabahasa diajar secara penyerapan atau sisipan manakala KSSR pula tatabahasa diajar secara PER SE/ secara langsung ] Objektif Aspek Tatabahasa adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan; [ TAHAP 1] i. memahami dan menggunakan kata nama am dan kata nama khas hidup yang merujuk bukan manusia dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks; memahami dan menggunakan kata ganti nama diri sebagai kata sapaan dengan betul mengikut konteks; memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif, pelbagai jenis kata adjektif, kata hubung gabungan, kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut konteks; memahami dan menggunakan kata terbitan awalan beR-, meN-, peN-, teRdan di- dengan betul mengikut situasi; memahami dan menggunakan kata ganda penuh sebagai penanda nama haiwan, makna kesamaan atau keserupaan, dan kata majmuk rangkai kata bebas dengan betul dalam pelbagai konteks;

ii.

iii.

iv.

v.

Kumpulan SK Tatabahasa

16

vi.

memahami dan membina ayat tunggal susunan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi; dan memahami dan membina ayat penyata, ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi.

vii.

PENDEKATAN PENGAJARAN TATABAHASA Pendekatan Komunikatif

i. ii.

Versi kukuh ( shallow- endCLT : tatabahasa komponen utama- Littlewood, 1992) Versi lemah (deep-endCLT : kelancaran berkomunikasi fungsi komunikasi task based Savingnon, Prabu)

Kontekstual degree to which meanings and situations from the world outside the classroom are present in an instructional approach, method or classroom activity (Shrum & Glisan, 2005 p.41). Komunikatif : memanipulasikan bentuk-bentuk linguistik secra gramatis dan menggunakan dalam konteks bermakna bagi tujuan komunikasi autentik.

Peraturan untuk mengajarkan tatabahasa (Thornbury, 2000)

: Pertama, peraturan

konteks dan kedua, peraturan makna. Walaupun sesuatu item linguistik dikeluarkan daripada konteks bagi tujuan menarik perhatian/memberi kesedaran/pengetahuan kepada pelajar, item itu perlu diletakkan dalam situasi konteksnya semula. Tatabahasa diajarkan kepada pelajar bagi membolehkan kefahaman dan penghasilan bahasa autentik. RUMUSAN Cara terbaik untuk memberikan tumpuan pada bentuk-bentuk linguistik dan menggabungjalinkan bentuk-bentuk lingustik secara berkesan dengan

Kumpulan SK Tatabahasa

17

pendekatan komunikatif (Stern, 1987; Long, 1991; Huangjing Zhao, 2011). PRINSIP P & P ASPEK TATABAHASA i. Menitikberatkan makna dan aspek tatabahasa mengikut konteks berdasarkan teks petikan yang digunakan. ii. iii. iv. v. vi. Memulakan proses pengajaran daripada yang mudah kepada lebih kompleks. Tidak menggalakkan pelajar menghafaz rumus atau hukum bahasa. Diajarkan secara terancang dalam sesi pengajaran kemahiran bahasa. Perlu banyak latih tubi bagi mengekalkan ingatan dalam bentuk lisan dan tulisan. Mengajar secara konkrit dengan menggunakan alat bantu mengajar, bahan rangsangan yang menarik dan berkesan. vii. Menggunakan pengantaraan deria yang dibantu dengan contoh-contoh dan bentuk simulasi secara berkesan. viii. ix. x. xi. Mengenal pasti struktur isi dengan jelas. Perancangan yang rapi mesti dibuat terlebih dahulu. Tatabahasa diajar dan digunakan dalam konteks. Istilah dan fungsi tatabahasa boleh diperkenalkan untuk pengetahuan dan kefahaman. (BPK , 2010 dan 2012)

Kumpulan SK Tatabahasa

18

Kumpulan SK Tatabahasa

19

Kumpulan SK Tatabahasa

20

1. Mata Pelajaran, Kelas dan Masa 2. Tema/Tajuk 3. Standard Pembelajaran (Kod Sahaja) 4. Objektif Pembelajaran 5. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan dan TMK merupakan EMK yang diberi penekanan dalam KSSR. EMK sedia ada seperti Bahasa, Sains dan Teknologi, Pendidikan Alam Sekitar, Nilai Murni dan Patriotisme masih diterapkan dalam P&P 7. Bahan Bantu Belajar 8. Penilaian P&P 9. Refleksi : i. nyatakan bilangan murid yang mencapai objektif P&P ii. Tindakan susulan (pemulihan, pengukuhan dan pengayaan) ( JNJK, Jun 2010 )

Kumpulan SK Tatabahasa

21

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA [Rancangan sekolah] Mata Pelajaran dan Kelas Tema/Tajuk Masa Standard Pembelajaran (satu standard pembelajaran sahaja) Objektif Pembelajaran Bahasa Malaysia Tahun 2 Bestari Kebudayaan - Makanan Kita 7.30 8.30 pagi

1.4.4/ Literasi 3.2

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; i. Bertutur untuk menyatakan permintaan dengan betul. ii. Bertutur untuk menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul secara bertatasusila. iii. Literasi; Menyebut dan memadankan frasa yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan gambar. 1. Menuturkan ayat-ayat permintaan yang telah didengar daripada dialog. 2. Main peranan sebagai penjual dan pembeli. (Keusahawanan) 3. Berbincang tentang cara yang betul membina ayat permintaan berdasarkan situasi dan menuturkannya semula. 4. Menulis ayat permintaan berdasarkan gambar, slaid powerpoint atau situasi pada komputer, papan tulis atau lembaran kerja. Aktiviti Literasi

Aktiviti

Kumpulan SK Tatabahasa

22

1. 2. EMK

Menyebut frasa menunjukkan permintaan dengan bimbingan guru. Memadankan frasa menunjukkan permintaan dengan gambar yang sesuai.

Nilai Murni berbudi bahasa, jujur Keusahawanan sikap dan pemikiran keusahawanan TMK belajar melalui TMK Radio/komputer, slaid powerpointgambar-gambar tunggal, kad gambar, lembaran kerja Murid menuturkan ayat-ayat permintaan berdasarkan gambar situasi atau slaid powerpoint yang dipaparkan. 30 orang daripada 36 orang murid telah mencapai objektif P&P. Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan. Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.

Bahan Bantu Belajar Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Refleksi

Kumpulan SK Tatabahasa