Anda di halaman 1dari 3

Nilai murni Nilai Amanah Baik Hati Beker!

asama Perbuatan / Aktiviti / Tindakan / Frasa melakukan tugas yang diberi oleh guru/ ibu bapa/menyimpan rahsia/wang yang diamanahkan. Memaa kan kesalahan/menolong orang/menghulurkan derma/belan!a kawan makan/tidak berdendam bergotong"royong / bermain dgn. bersungguh"sungguh/ bermua akat/berbin#ang/berganding bahu bahu/berpadu tenaga/bersama"sama/bergilir"gilir/bersepakat Menyatakan kebenaran / tolong orang lemas / berlawan dengan pen!ahat / pen!enayah / mempertahankan diri Membuat sesuatu perkara sendiri tanpa mengharapkan orang lain/gosok ba!u/basuh kasut Membuat sesuatu perkara sendiri tanpa mengharapkan orang lain/gosok ba!u/basuh kasut Mengenal diri dengan #ara menerima dan mematuhi peraturan dan undang"undang. Merendah diri/tidak sombong/tidak bermegah" megah/berkongsi ke!ayaan dengan ibu bapa/guru Memulangkan harta benda orang / melaksanakan tugas / menegur perbuatan negati Memaa kan kesalahan orang / bagi pin!am pensel kepada kawan/ tidak berasa marah atas tindakan rakan / tidak mengambil hati &ngin ber!aya dalam hidup / ingin mengubah nasib keluarga / melan!utkan pela!aran ke menara gading/ ingin men!adi doktor Bertindak dengan bi!ak / melakukan sesuatu setelah ber ikir.

Berani

Berdikari Berdikari

Berdisiplin Bersikap $ederhana Bertanggung!awab Bertoleransi / Bertolak Ansur Berwawasan / Ber#ita"%ita Tinggi / Ber!iwa Besar Bi!aksana / Bi!ak Ber ikir / Bi!ak Membuat 'eputusan (edikasi

Berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga dalam melakukan sesuatu yang ber aedah / beker!a dengan bersunggguh"sungguh Memberi salam / u#apan selamat/ menyapa seseorang dengan baik / bangun apabila guru masuk ke dalam kelas.

Hormat / Menghormati

&khlas )u!ur

Menolak gan!aran/pemberian/melakukan sesuatu tanpa mengharapkan balasan ber#akap benar/mengakui kesalahan/tidak mengambil harta benda orang/memulangkan/menyerahkan/mengembalikan

'asih $ayang/ $impati 'ebebasan Mempunyai )ati (iri Menghargai / Membalas )asa Menghargai Masa

Memeluk anak/#u#u kerana lama tak !umpa/ menghulurkan derma kepada orang miskin Mengeluarkan pendapat dalam perbin#angan* men#adangkan sesuatu+ Tahan lasak / #ekal hati / tabah menghadapi #ubaan/rintangan/kesusahan Mengu#apkan terima kasih/memu!i kebaikan/ memberikan hadiah/memberikan gan!aran/duit Bangun awal/ memba#a buku/mengulang ka!i pela!aran /mengemas rumah/buat ker!a rumah/buat !adual waktu bela!ar/menyiapkan ker!a sekolah/buat latihan

Men!aga 'ebersihan Men!aga kebersihan diri/rumah/sekolah/alam sekitar/menebas rumput/membakar sampah Men!aga 'eselamatan Men!aga 'esihatan Berhati"hati/memeriksa kenderaan/memandang ke kiri dan kanan/memakai topi keledar Makan makanan berkhasiat/ makanan seimbang/bersukan/ber!oging/ bermain badminton Memberi hadiah/menghulurkan derma/belan!a kawan makan/menolong/membantu/berkongsi+ Bertanya khabar/menyapa kawan Menolong orang/menghulurkan bantuan/menderma /menyumbang/mengutip sampah di atas lantai/menegur Mengulang ka!i pela!aran/mengemas rumah/buat ker!a rumah/buat !adual waktu bela!ar/menyiapkan ker!a sekolah/buat latihan Melakukan sesuatu setelah memikirkan kebaikannya Menawarkan diri untuk melakukan sesuatu perkara/ se#ara sukarela -otong"royong kenduri / .iarah !iran sakit /iarah kematian 0 u#ap tak.iah Beri makanan kepada !iran / tolong !iran

Pemurah/ Murah Hati Peramah/Mudah Mesra Prihatin ,a!in

,asional ,ela/$anggup Berkorban $emangat Bermasyarakat / 'e!iranan

$emangat Patriotik Taat / Patuh Tabah/$abar/ %ekal Tolong"Menolong

Berdiri apabila mendengar lagu Negaraku/ melawat Tugu Negara/tempat berse!arah Mengikut arahan/nasihat ibu bapa/guru Mengikut peraturan Tidak ke#ewa dengan kematian/kesusahan/ dugaan/die!ek/dihina/dibuli M1MBANT2 ibu perg& ke kedai/membasuh pinggan/menga!ar rakan/memberi derma/ tolong guru di sekolah/