Anda di halaman 1dari 9

BUKU KEGIATAN

TANGGAL 31 Oktober S/D 02 SEPTEMBER 2009

BUMI PERKEMAHAN MIDU BANGILAN PERMAI TANGGAL 31 Oktober S/D 02 SEPTEMBER 2009

16

DARTAR NAMA PESERTA PERSADA XXXIII Tahun 2009 NAMA REGU No NAMA : JABATAN Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara An!!"ta An!!"ta An!!"ta An!!"ta An!!"ta An!!"ta An!!"ta An!!"ta An!!"ta An!!"ta KELAS Ket

PERSADA XXXIII B !"#$ ! 31 Okt % 02 S&t 09

01 &A'(AR )S)

1* &a+tar )si,,,*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,*01 2* (risat-a dan &asadhar.a,,,,,,,,,,,,,,,02 3* /-.ne dan Mars 0ra.uka ,,,,,,,,,,,, ,,**03 4* (ata (erti1 2eserta 0erke.ahan,,,,,,,,,,,,*04 * 3ad4al Ke!iatan,,,,,,,,,,,,,,,,**0 50650# 6* &enah l"kasi 0ERSA&A 666))),**,,,,,,,,,**0$50% #* Se7arah Si!kat Gerkan 0ra.uka )nd"nesia,,,,***,10511 $* Menaksir (in!!i 0"h"n ,,,,*,,,,,,,,,,,***12 %* M"rse ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,**13 10* Sandi Ru.2ut,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,*13 11* Sandi K"tak ),,,,,,,,,,,,,,,*,,,,,**14 12* Sandi K"tak )),**,,,,,,,,,,,,,*,,,,,**14 13* Sandi A 8 N,,,**,,,,,,,,,,,,*,,,,,**14 14* Se.a2"re ,,,,*,,,,,,,,,,,,,,,,,**1 1 * &a+tar Na.a 0esrta 0ERSA&A 666))) (ahun 200% ,**,***16

01 02 03 04 0 06 0# 0$ 0% 10 11 12 13 14

PERSADA XXXIII B !"#$ ! 31 Okt % 02 S&t 09

1 SEMAPHORE Untuk .e.2er.udah dala. .e.aha.i Se.a2h"re untuk 0eserta 0erke.ahan5 .aka ada 9ara den!an .en!!unakan Arah Mata Angin 3 2 1 0 7
0RAMUKA )(U : 1* (AKWA KE0A&A (U/AN <ANG MA/A ESA 2* =)N(A A>AM &AN KAS)/ SA<ANG SESAMA MANUS)A

02 Tri)at*a &e.i keh"r.atan aku 1er7an7i akan 1ersun!!uh;sun!!uh - Men7alankan ke4a7i1an terhada2 (uhan dan Ne!ara Kesatuan Re2u1lik )nd"nesia dan .ken!a.alkan 0an9asila - Men"l"n! sesa.a hudu2 dan ikut serta .e.1an!un .as-arakat* - Mene2ati &asadhar.a

6
DASADARMA

A 0:1 H 1:2 O 2:3 % 4:#

B 0:2 I 4:6 P 2:4 & :6

0:3 J 1:4 # 2: X :#

D 0:4 K 1:4 R 2:6 ' 3:6

E 0: L 1:6 S 2:# ( 6#

! 0:6 M 1:6 T 3:4

" 0:# N 1:# $ 3:

3* 0A(R)?( <ANG S?0AN &AN KESA(R)A 4* 0A(U/ &AN SUKA BERMUS<AWARA/ * RE>A MEN?>?NG &AN (ABA/ 6* RA3)N5(RAM0)> &AN GEMB)RA #* /EMA(5=ERMA( &AN BERSA/A3A* $* &)S)0>)N5 BERAN) &AN SE()A* %* BER(ANGGUNG 3AWAB &AN &A0A( &) 0ER=A<A* 10*SU=) &A>AM 0)K)RAN50ERKA(AAN &AN 0ERBUA(AN*

PERSADA XXXIII B !"#$ ! 31 Okt % 02 S&t 09

PERSADA XXXIII B !"#$ ! 31 Okt % 02 S&t 09

SANDI KOTAK I AB GH MN CD IJ OP EF KL QR UV ST W !"

14

Hymne Pramuka Ka.i 0ra.uka )nd"nesia Manusia 2an9asila Sat-aku ku &ar.akan &ar.aku ku 1aktikan A!ar 7a-a )nd"nesia )nd"nesia (anah Airku Ka.i 3adi 0andu.u Mars Pramuka

Kun9i : ; /uru+ ditulis sesuai den!an k"tak dan huru+ kedua di1erikan tanda titik @AB SANDI KOTAK I ABC JKL STU DEF MNO VW GHI PQR !"

Kun9i : ; /uru+ ditulis sesuai den!an k"tak dan huru+ kedua di1erikan tanda titik @AB dan huru+ keti!a den!an tanda titik dua @AAB SANDI A = N A N B O D # E R ! S " T H $ I % J & K X L ' M (

Kun9i : ; /uru+ ditulis sesia den!an huru+ -an! ada di atas atau di 1a4ahn-a .isaln-a A +itu,i) N atau N +itu,i) A

PERSADA XXXIII B !"#$ ! 31 Okt % 02 S&t 09

03

A B * D E + G H I , K L M PERSADA XXXIII N O P R S

'(% )%((( )%(%( '%(( '( '((%( )%%( '(((( '(( )(%%% '%(% '(%(( '%% !"#$ ! 31 Okt '%( '%%% '(%%( '%%(% '(%( '(((

&i darat sa.udra &i an!kasa ra-a 0ra.uka selalu sia2 sedia (ersuruh (risat-a dan 1er&asadar.a Berse.an!at 0an9asila (unas Kela2a itu la.1an!n-a Ber.akna ser1a !una di se!ala : !alan-a Bela7ar !iat 1eker7a 0e.1an!unan li.a tahun 1eren9ana 1eren9ana* =e2at kaki 9e2at kaki Rin!an tan!an rin!an tan!an (ulus hati Ra.ah ta.ah &ialah 0ra7a Muda Karana Karana

% 02 S&t 09

13 MORSE

T U 1 2 X 3 4

' ) ) ' ' ' )

% ((% (((% (%% %((% ((%% %%((

I#

KEWAJIBAN$PESERTA 1* (aat ke2ada GuruC0en1ina 0erke.ahan 2* )kut Bertan!!un! 7a4a1 den!an kesuksesan ke!iatan terse1ut serta akti+ .en!ikuti se.ua 7enis ke!iatan ke9uali 1erhalan!an den!an i7in ketua 0anitiaC0e.1ina* 3* Salin! .en!h"r.ati dan .en7alin 2ersatuan den!an te.an -an!a lain* 4* Melen!ka2i diri den!an alat : alat Ke2ra.ukan* * Men7a!a dan .era4at kartu 0esertaCKe!iatan

II#

LARANGAN$$PESERTA 1* Menin!!alkan Bu.i 0erke.ahan tan2a i7in dari 0e.1inaC0anitia 2* Me.akai 0erhiasan dan 1erdandan -an! 1erle1uh le1uhan -an! tidak sesuai den!an ke2ri1adian se1a!ai 0eserta 0ra.uka 3* Berkelahi dan .ain haki. sendiri a2a1ila .ene.ui 2ers"alan dena!n te.an* 4* Men!!an!!u 7alann-a ke!iatan 2erke.ahan * Meneri.a tanu ta.u tan2a se2en!etahuan 0e.1inaC0anitia atau 2ada 7a. .ala.*

SANDI RUMPUT ; Kun9in-a sa.a den!an M"rse den!an .en!u1ah tanda A .e7adi tanda : .en7adi *o!to. :A K U ditulis dan III#

HAK$%$HAK$$PESERTA 1* 0eserta 1erhak untuk .en!ikuti se.ua 7enis ke!iatan sela.a tidak .elan!!ar (ata (erti1 2* 0eserta .enda2at 2erlakuan -an! sa.aden!an 0eserta lainse2an7an! tidak .elan!!ar (ata (eri1

PERSADA XXXIII B !"#$ ! 31 Okt % 02 S&t 09

0/ TATA TERTIB PESERTA PERKEMAHAN MI DAR$L $L$M BAN"ILAN

PERSADA XXXII B !"#$ ! 01 % 0/ S&t 00

12

MENAKSIR

(ANGGA> Menaksir (in!!i 0"h"n A


&AKT$ **;, ; 0#*00 0#*00 ; 10*00 10*00 ; 11*00 11*00 ; 14*00 14*00 ; 14*30 14*30 ; 16*30 16*30 ; 1%*30

: 31 ?K(?BER 200%
JENIS KE"IATAN 0eserta ti1a di l"kasi 0endirian (enda Gladi U2a9ara 0e.1ukaan @ 0etu!asB Istirahat Gladi U2a9ara 0e.1ukaan U2a9ara 0e.1ukaan Sh"lat Ashar5 Mahri1 dan )s-aF Kegiatan Ma,a1* =era.ah A!a.a 2* =era.ah Ke2ra.ukaan 3* KurGe 0entas Seni ) (idur Mala. KAPASITAS 1 Re!u 1 Re!u ; 1 Re!u 1 Re!u 1 Re!u 1 Re!u 4 ?ran! 4 ?ran! 2 ?ran! 1 Re!u KORDINATOR

E B
11 X

D
1X
1%*00 ; 20*00 20*00 ; 22*00 22*00 ; ,,**

Keteran!an : AB : (in!!i 0"h"n -an! akan ditaksir B= : 3arak 0"h"n den!an 0en!intaian 11 D t"n!kat =& : Garis lurus 0en!intaian =E : 3arak t"n!kat den!an titik 0en!intaian@1 D t"n!kat B RUMUS : AB 8 =E D 11 E =& ="nt"h : 20 D 11 @220 9.B E 160 9. @1 D t"n!katB 8 220 9. E 160 9. 8 3$0 9. 8 35$ .

PERSADA XXXIII B !"#$ ! 31 Okt % 02 S&t 09

PERSADA XXXIII B !"#$ ! 31 Okt % 02 S&t 09

0 JAD&AL KE"IATAN PERKEMAHAN MI DAR$L $L$M BAN"ILAN Tanggal 31 Oktober 02 September 2009 /AR) : SAB(U

11 "r!anisasi ke2anduan .eski2un "r!anisasi terse1ut ter!a1un! .en7adi 1e1era2a 4adah -aitu )katan 0andu )nd"nesia @)0)N&?B50ersatuan ?r!anisasi 0andu )nd"nesia @0?0)N&?B dan 0ersatuan Ke2anduan 0utra )nd"nesia @0K0)B ke.udian .ele1ur .en7adi satu den!an na.a 0ersatuan Ke2anduan )nd"nesia @0EK)N&?B karena .ereka .erasa ada kele.ahann-a dan kele.ahan terse1ut di.an+aatkan "leh k".unis .en7adi 0e"ner .uda se1a!ai.ana di ne!ara : ne!ara k".unis*

(ANGGA> : 01 SE0(EMBER 200% E* >ahirn-a Gerakan Ke2ra.ukaan


&AKT$

0ada tan!!al 1% Maret 1%61 2ara ketua dan sta+ ke2anduan .asuk istana ne!ara den!an hasil 1ah4a ke2anduan den!an 0ERK)N&?n-a di1u1arkan den!an 1antuan )r* &7uanda .aka 1erhasi den!an adan-a Ke2*0res N"* 23$tahun 1%61 tentan! Gerakan Ke2ra.ukaan 2ada tan!!al 20 .ei 1%61 &an 2ada tan!!al 14 A!ustus 1%61 1erku.2ullah 10*000 an!!"ta 0ra.uka dan diteta2kan se1a!ai hari Gerakan 0ra.uka serta di2erkuat den!an Ke2res N"* 441 tahun 1%61

04*00 ; 06*00 06*00 ; 0#*00 0#*00 ; 0#*30 0#*30 ; 0$*00

0$*00 ; 11*00 11*00 : 14*00

14*00 : 16*30 16*30 : 1%*00

1%*00 : 20*00 20*00 : 22*00 22*00 : 23*00 23*00 ; ,,**

JENIS KE"IATAN Ban!un (idur5 Sh"lat dan Kuliah Shu1uh Sena. 0a!i )nd"nesia A2el 0a!i 0utra A2el 0a!i 0utra Makan 0a!i 1aren! Kegiatan Pagi 1* >intas Ala. 2* Menu Masakan 3* KurGe )S/?MA Kegiatan Siang 1* (ali (e.ali 2* /asta Kar-a @0e.1uatan telur asinB 3* KurGe Sh"lat Ashar5 Mahri1 H )s-aF 1er7a.aFah Kegi.tan Ma,a1* M"rse 2* (eknik K".2uter 3* KurGe 0entas Seni )) A2i Un!!un N!"r"k 1anter !itu l""h IIII

KAPASITAS 1 Re!u 1 Re!u 1 Re!u 1 Re!u 1 Re!u $ ?ran! 2 ?ran! ; 1 Re!u 4 ?ran! 4 ?ran! 2 ?ran! 1 Re!u 4 ?ran! 4 ?ran! 2 ?ran! 1 Re!u 1 Re!u 1 Re!u

KORDINATOR

PERSADA XXXIII B !"#$ ! 31 Okt % 02 S&t 09 PERSADA XXXIII B !"#$ ! 31 Okt % 02 S&t 09

06 JAD&AL KE"IATAN PERKEMAHAN MI DAR$L $L$M BAN"ILAN Tanggal 31 Oktober 02 September 2009 /AR) : A/A& SEJARAH SIN"KAT "ERAKAN PRAM$KA DI INDONESIA A* Masukn-a Gerakan Ke2anduan di )nd"nesia

10

&en!an 1erke.1an!n-a !erakan ke2anduan di 4ila-ah Er"2a diantaran-a ne!ara Belanda -an! ke.udian di1a4a ke ne!ara

7a7ahann-a ter.asuk )nd"nesia dan na.a 0adGender atau 0adGenderi7 7u!a .enditikan ke2anduan di )nd"nesia 1erna.a N)0J @Nederland )ndi9he 0adGenders JereB B* Berdirin-a Gerakan Ke2anduan )nd"nesia 0ada tahun 1%16 di 7a4a 1erdiri ke2anduan -an! 1erna.a 3aGan9he 0anGender ?r!anisasi @30?B )sla.iti9he 3aGan9he 0adGenders /is1ul Wath"n @30W/B =* Bersatun-a Gerakan Ke2anduan Su.2ah 0e.uda .en7adi 3e.1atan e.as 1ersatun-a 2andu ; 2andu -an! ada di )nd"nesia 2ada tahun 1%30 .ele1ur .en7adi satu dan 1er!erak .a7u dala. satu 4adah Gerakan Ke2anduan -an! 1erna.a Ke2anduan Ban!sa )nd"nesia @KB)B selain itu ada 0ersatuan Antar 2andu ; 2andu )nd"nesia @0A&)B -an! diru1ah .en7adi Badan 0ersaudaraan Ke2anduan )nd"nesia* &* Gerakan Ke2anduan di .asa 2en7a7ahan 3e2an! 0ada .asa 2en7a7ahan 3e2an! tahun 1%42 : 1%4 dilaran!* 0e.udaC2e.udi 1an!kit la!i 2ada tan!!al 12 : 12 : 1%4 diadakan 2erte.uan antar 2andu;2andu di S"l" dan .elahirkan 0andu Rak-at )nd"nesia @0R)B den!an 2en!urus K4artirn-a di s"l"*.en7elan! tahun 1%61 !erakan ke2anduan )nd"nesia telah ter2e9ah .en7adi 100
PERSADA XXXIII B !"#$ ! 31 Okt % 02 S&t 09

&AKT$ 04*00 ; 06*00 06*00 ; 0#*00 0#*00 ; 0#*30 0#*30 ; 0$*00

0$*00 ; 11*00 11*00 : 14*00

JENIS KE"IATAN Ban!un (idur5 Sh"lat dan Kuliah Shu1uh Sena. 0ra.uka A2el 0a!i 0utra A2el 0a!i 0utra Sara2an H 1ersih diri Kegiatan Pagi 1* 3alan Sehat 2* Bakti Mas-arakat 3* KurGe )S/?MA Kegiatan Siang 1* Gladi U2* 0enutu2an

KAPASITAS 1 Re!u 1 Re!u 1 Re!u 1 Re!u 1 Re!u $ ?ran! 2 ?ran! ; 1 Re!u 1 Re!u 1 Re!u 1 Re!u

KORDINATOR

14*00 : 16*30 2* U2* 0enutu2an 16*30 : 1%*00 Sa-"nara,*

PERSADA XXXIII B !"#$ ! 31 Okt % 02 S&t 09

0$

0%

0# JAD&AL KE"IATAN PERKEMAHAN MI DAR$L $L$M BAN"ILAN Tanggal 31 Oktober 02 September 2009 /AR) : SEN)N (ANGGA> : 02 SE0(EMBER 200%