Anda di halaman 1dari 4

BABI PENDAHULUAN 1.

LATAR BELAKANG Sesungguhnya ijtihad adalah suatu cara untuk mengetahui hukum sesuatu melalui dalil-dalil agama yaitu AlQur'an dan Al-hadits dengan jalan istimbat. Adapun mujtahid itu ialah ahli fiqih yang menghabiskan atau mengerahkan seluruh kesanggupannya untuk memperoleh persangkaan kuat terhadap sesuatu hukum agama. Oleh karena itu kita harus berterima kasih kepada para mujtahid yng telah mengorbankan waktu tenaga dan pikiran untuk menggali hukum tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh umat !slam baik yang sudah lama terjadi di "aman #osullulloh maupun yang baru terjadi. 2. &. (. ). *. +. RUMUSAN MASALAH $ari pokok-pokok permasalahan diatas penyusun merumuskan beberapa masalah yaitu% 'engertian !jtihad $asar ijtihad #uang lingkup ijtihad Syarat mujtahid ,ingkatan para mujtahid BABII PEMBAHASAN IJTIHAD 3. Pengertian Ijtiha -enurut bahasa berasal dari kata% berarti sungguh-sungguh rajin giat atau mencurahkan kemampuannya daya upaya atau usaha keras berusaha keras untuk mencapai atau memperoleh sesuatu -enurut istilah ijtihad adalah suatu upaya pemikiran yang sungguh-sungguh untuk menegaskan prasangka kuat atau $hon yang didasarkan suatu petunjuk yang berlaku atau penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan suatu yang terdekat dengan kitabullah dan sunnah rosululloh SA.. !. &. Da"ar Ijtiha !jtihad bisa sumber hukumnya dari al-qur'an dan alhadis yang menghendaki digunakannya ijtihad. /irman Allah dalam Surat An-0isa' Ayat +1 Artinya% Hai orang-orang yang beriman taatilah allah dan taatilah rosul dan orng-orang yang memegang kekuasaan diantara kamu kemudian jika kamu berselisih pendapt tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada allah(alqur'an dan sunnah nabi) (. ). Artinya dari mu'ad" bin jabal ketika nabi muhammad saw mengutusnya ke yaman untuk bertindak sebagai hakim beliau bertanya kepda mu'ad" apa yang kamu lakukan jika kepadamu diajukan suatu perkara yang harus di putuskan2 -ua'd" menjawab 3aku akan memutuskan berdasarkan ketentuan yang termaktuk dalam kitabullah3 nabi bertanya lagi 3bagaimana jika dalam kitab allah tidak terdapat ketentuan tersebut23 mu'ad" menjawab 3 Sabda #osullullah Saw%

dengan berdasarkan sunnah rosulullah3. 0abi bertanya lagi 3bagaimana jika ketenyuan tersebut tidak terdapat pula dalam sunnah rosullullah23 mu'ad" menjawab 3aku akan menjawab dengan fikiranku aku tidak akan membiarkan suatu perkara tanpa putusan3 melegakan3. *. Sabda #osulullah SA. yang artinya% 3bila seorang hakim akan memutuskan masalah atau suatu perkara lalu ia melakukan ijtihad kemudian hasilnya benar maka ia memperoleh pahala dua 4pahala ijtihad dan pahala kebenaran hasilnya5. $an bila hasilnya salah maka ia memperoleh satu pahala 4pahala melakukan ijtihad5 +. !jtihad seorang sahabat #osulullah SA. Sa'ad" bin -u'ad" ketika membuat keputusan hukum kepada bani khuroidhoh dan rosulullah membenarkan hasilnya beliau bersabda 3Sesungguhnya engkau telah memutuskan suatu terhadap mereka menurut hukum Allah dari atas tujuh langit3. Artinya hadist ini menunjukkan bahwa ijtihad sahabat tersebut mempunyai manfaat dan dihargai oleh rosulullah 6. /irman Allah yang artinya % 3-ereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. 7atakanlah hanya rampasan perang itu keputusan Allah dan rosul sebab itu bertaqwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan diantara sesamamu dan taatilah kepada Allah dan #osulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman3. 4Al-Anfal%&5 8. fiman Allah yang artinya % 37etahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampaan perang maka sesungguhnya setengah untuk Allah #osul 7erabat rosul anak-anak yatim orangoarang miskan dan ibnu sabil. 9ika kamu beriamn kepada Allah dan kepada apa yang kami terunkan kepada hamba kami muhammad dari hari furqon yaitu bertemunya dua pasukan. $an Allah maha kuasa ata segala sesuatu3. 4Al-Anfal%*&5 #. R$ang Ling%$& Ijtiha #uang lingkup ijtihad ialah furu' dan dhoniah yaitu masalah-masalah yang tidak ditentukan secara pasti oleh nash Al-Qur'an dan :adist. :ukum islam tentang sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil $honi atau ayat-ayat Al-qur'an dan hadis yang statusnya dhoni dan mengandung penafsiran serta hukum islam tentang sesuatu yang sama sekali belum ditegaskan atau disinggung oleh Al-qur'an hadist maupan ijma' para ulama' serta yang dikenal dengan masail fiqhiah dan waqhiyah berijtihad dalam bidang-bidang yang tak disebutkan dalam Al-qur'an dan hadist dapat ditempuh dengan berbagai cara % &. (. Qiyas atau analogi adalah salah satu metode ijtihad telah dilakukan sendiri oleh rosulullah SA.. -eskipun sabda nabi merupakan sunah yang dapat menentukan hukum sendiri -emelihara kepentingan hidup manusia yaitu menarik manfaat dan menolak madlarat dalam kehidupan manusia. -enurut $r. ;usuf qordhowi mencakup tiga tingkatan% &. (. ). '. &. &. (. S(arat M$jtahi Syarat-syarat umum yang disepakati oleh para ulama' menurut $r. ;usuf Qordhowi sebagai berikut% :arus mengetahui Al-Qur'an dan ulumul Qur'an% -engetahui sebab-sebab turunnya ayat -engetahui sepenuhnya sejarah pengumpulan atau penyusunan al-qur'an. $haruriyat yaitu hal-hal yang penting yang harus dipenuhi untuk kelangsung hidup manusia. :ajjiyat yaitu hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia dalam hidupnya. ,ahsinat yaitu hal-hal pelengkap yang terdiri atas kebisaan dan akal yang baik lalu mu'ad" mengatakan 3 rosullulah kemudian menepuk dadaku seraya mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan pertolongan kepada utusanku untuk hal yang

). *. (. ). *. +. 6. 8. <. 1. &=. &&. ). &.

-engetahui sepenuhnya ayat-ayat makiyah dan madaniyah nasikh dan mansukh muhkam dan mutasyabih dan sebagainya -enguasai ilmu tafsir pengetahuan tentang pemahaman al-qur'an. -engetahui Assunah dan ilmu :adits -engetahui bahasa arab -engethui tema-tema yang sudah merupakan ijma' -engetahui usul fiqih -engetahui maksud-maksud sejarah -engenal manusia dan alam sekitarnya -empunyai sifat adil dan taqwa -engetahui ilmu ushuluddin -engetahui ilmu mantiq -engetahui cabang-cabang fiqih

syarat tambahan %

Ting%atan*Ting%atan Para M$jtahi 'ara mujtahid mempunyai tingkatan-tingkatan% -ujtahid mutlaq atau mujtahid mustakhil yaitu mujtahid yang mempunyai pengetahuan lengkap untuk berisbad dengan Al-qur'an dan Al-haditsdengan menggunakan kaidah mereka sendiri dan diakui kekuatannya oleh tokoh agama yang lain. 'ara mujtahid ini yang paling terkenal adalah imam mad"hab empat (. ). *. -ujtahid muntasib yaitu mujtahid yang terkait oleh imamnya seperti keterkaitan murid dan guru mereka adalah imam Abu ;usuf >arf bin :u"ail yang merupakan murid imam Abu :anifah -ujtahid fil mad"hab yaitu para ahli yang mengikuti para imamnya baik dalam usul maupun dalam furu' misalnya imam Al--u"ani adalah mujtahid fil mad"hab Syafi'i -ujtahid tarjih yaitu mujtahid yang mampu menilai memilih pendapat sebagai imam untuk menentukan mana yang lebih kuat dalilnya atau mana yang sesuai dengan situasi kondisi yang ada tanpa menyimpang dari nash-nash khot'i dan tujuan syariat misalnya Abu !shaq al syira"i imam ?ha"ali BAB III PENUTUP

+. &. (. &. (. ).

KESIMPULAN !jtihad adalah suatu upaya pemikiran atau penelitian untuk mendapatkan hukum dalam kitabullah dan sunah rosul dasar ijtihad% /irman Allah surat An nisa' %+1 /irman Allah surat Al anfal% & *& $an banyak juga hadits-hadits #osulullah SA. yang menyebutkan tentang dasar-dasar ijtihad *. &. (. ). ,ingkatan mujtahid % -ujtahid -utlak -ujtahid -untasib -ujtahid fil -ad"hab

*. ,. SARAN

-ujtahid ,arjih

'ara pembaca hendaknya memahami betul masalah-masalah mengenai ijtihad. 7arena dengan ijtihad seseorang mampu menetapkan hukum syara' dengan jalan menentukan dari kitab dan sunnah.