Anda di halaman 1dari 19

Analisis Data Kajian (Proses Pengimbuhan Awalan)

morfem terikat morfem bebas Kata terbitan

awalan

kata dasar

Kata terbitan

Analisis Data Kajian (Proses Pengimbuhan Awalan)


Awalan dapat wujud dalam kata nama terbitan, kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan, seperti yang berikut: 1. Awalan kata nama 2. Awalan kata kerja 3. Awalan kata adjektif

Analisis Data Kajian (Proses Pengimbuhan Awalan)


AWALAN KATA NAMA pe jurupemmahapentatapengprapengesubpelsupraperekapedwikeAWALAN KATA KERJA mebermembemenbelmengtermenge- dimemper- diperAWALAN KATA ADJEKTIF tertese-

Analisis Data Kajian (Proses Pengimbuhan Awalan)


AWALAN KATA NAMA

pen

jajah

penjajah

awalan kata nama

kata kerja

kata nama terbitan

Analisis Data Kajian (Proses Pengimbuhan Awalan)


AWALAN KATA NAMA

ke

hendak

kehendak

awalan kata nama

kata kerja

kata nama terbitan

Analisis Data Kajian (Proses Pengimbuhan Awalan)


AWALAN KATA NAMA penkepenjajah kehendak DATA KAJIAN

Analisis Data Kajian (Proses Pengimbuhan Awalan)


AWALAN KATA KERJA

meng

ambil

mengambil

awalan kata kerja

kata kerja

kata kerja terbitan

Analisis Data Kajian (Proses Pengimbuhan Awalan)


AWALAN KATA KERJA

ber

tenaga

bertenaga

awalan kata kerja

kata nama

kata kerja terbitan

Analisis Data Kajian (Proses Pengimbuhan Awalan)


AWALAN KATA KERJA memenmengmemperbelbermerosot menjalar, mencapai, menjadi mengambil memperluas belajar bergelora, bertenaga, bersekutu, berpengaruh DATA KAJIAN

terdi-

tersebut, terlihat, tertumpu, terdapat, terpancar, terhadap, termasuk, tertubuh


diambil, ditulis

Analisis Data Kajian (Proses Pengimbuhan Awalan)


AWALAN KATA ADJEKTIF

ter

utama

terutama

awalan kata adjektif

kata nama

kata adjektif terbitan

Analisis Data Kajian (Proses Pengimbuhan Awalan)


AWALAN KATA ADJEKTIF

se

jumlah

sejumlah

awalan kata adjektif

kata nama

kata adjektif terbitan

Analisis Data Kajian (Proses Pengimbuhan Awalan)


AWALAN KATA ADJEKTIF terseterutama sejumlah, sebagai, sekali DATA KAJIAN

Analisis Data Kajian (Proses Pengimbuhan Akhiran)


morfem bebas morfem terikat Kata terbitan

kata dasar

imbuhan

Kata terbitan

Analisis Data Kajian (Proses Pengimbuhan Akhiran)


Akhiran dalam bahasa Melayu hanya dapat wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan sahaja, seperti yang berikut: 1. Akhiran kata nama 2. Akhiran kata kerja

Analisis Data Kajian (Proses Pengimbuhan Akhiran)


AKHIRAN KATA NAMA
-an -wan -man -wati -isme -in -at -ah

AKHIRAN KATA KERJA


-kan -i

Analisis Data Kajian (Proses Pengimbuhan Awalan)


AKHIRAN KATA NAMA

tuju

an

tujuan

kata kerja

awalan kata nama

kata nama terbitan

Analisis Data Kajian (Proses Pengimbuhan Awalan)


AKHIRAN KATA NAMA

sekat

an

sekatan

kata kerja

awalan kata nama

kata nama terbitan

Analisis Data Kajian (Proses Pengimbuhan Awalan)


AKHIRAN KATA NAMA -an DATA KAJIAN cengkaman, kalangan, tujuan, golongan, bawahan, lapangan, tekanan, sekatan

Analisis Data Kajian (Proses Pengimbuhan Awalan)


AWALAN KATA KERJA

me

sikat

menyikat

awalan kata kerja

kata nama

kata kerja terbitan

Berlaku pengguguran & penggantian huruf: