Anda di halaman 1dari 2

Nyatakan / pada yang betul dan x pada ayat yang salah dan garisi kesalahan itu. 1.

Umat Islam akan berpuasa selama sebulan pada bulan Ramadan sebelum menyambut Hari Raya Puasa.( ) 2. ebelum pulang !d"kt"r telah membuat temu #an#i untuk $li mendapatkan ra%atan susulan.( ) &. Na#mi sedang menge'"p tanda nama pada beberapa helai surat di atas me#a.( ) (. Pak )alik berehat selepas menyangkul di belakang rumahnya. ( ) *. ayani sedang melukis dengan mengunakan 'at merah. ( ) +. ,ulki-li sedang memperdalamkan perigi di belakang rumah.( ) .. elek"h itu sangat berbahaya kerana kerap berlaku kemalangan.( ) /. uhairi naik hati dengan tuduhan tidak berasas terhadapnya.( ) 0. 1mak dan kakak mengasakkan kekabu ke dalam bantal itu.( ) 12. 3apal itu di#ulang dan dihempas gel"mbang yang kuat. ( ) 11. )uliati begitu kagum melihat lukisan yang teramat 'antik sekali itu.( ) 12. $yah menga#ak $mir ke pusat membeli belah untuk membeli kasut.( ) 1&. Na4ri menghidangi tetamu yang hadir sepinggan kuih bingka.( ) 1(. Hasil daripada perbin'angan itu lahirlah pr"#ek buku ini.( )

1*. 5epung ! air dan garam diperlukan

membuat r"ti #ala.( ) 1+. 6ila %aktu petang !kanak7kanak yang bermain di situ akan pulang ke rumah masing7masing.( ) 1.. 8ang paling tinggi itu ialah )enara 3uala 9umpur.( ) 1/. 6uah rambutan itu saya makan. ( ) 10. Perkara itu telah dibin'angkandi dalam mesyuarat yang lalu.( ) 22. :alam mesyuarat itu #uga mereka membin'angkan lain7lain hal.( ) 21. 3ita mestilah melihat ke dan kanan sebelum melintas #alan.( ) 22.6angunan Petr"nas itu adalah bangunan yang tertinggi sekali.( ) 2&. $hmad merupakan murid yang paling pandai sekali. ( ) 2(. 9ukisan itu yang dipamerkan itu paling ter'antik. ( ) 2*. 5erdapat pelbagai kuih7muih yang di#ual "leh )ak enah. ( ) 2+. ;alan ke rumah ,aidi li'in li'au kerana hari hu#an.( ) 2.. etengah peserta kursus itu gagal dalam u#ian mereka.( ) 2/. 1mak membeli g"reng pisang di %arung )ak 9imah.( ) 20. ;a%atan kuasa persatuan itu telah dibubarkan.( ) &2. <antik7'antik ba#u7ba#u yang dibeli "leh

kakak.(