Anda di halaman 1dari 14

SEKOLAH KEBANGSAAN DATO SAGOR

36800 KAMPONG GAJAH, PERAK

LAPORAN KARNIVAL 1 MURID 1 SUKAN SK DATO SAGOR, KAMPONG GAJAH TAHUN 2013

7 SEPTEMBER 2013

MINDA YANG CERDAS TERLETAK PADA TUBUH YANG SIHAT

1 0 PENGENALAN Dasar Satu Murid Satu Sukan (1M 1S) mewajibkan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah. Dasar ini menyokong pelaksanaan Falsa ah !endidikan kebangsaan yang memberi tumpuan ke arah melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek" rohani" emosi dan jasmani. Dasar ini selaras dengan Dasar Sukan #egara yang memberi penekanan kepada Sukan $ntuk Semua dan Sukan $ntuk %e&emerlangan. Dasar ini memberi perhatian yang utama kepada murid yang kurang akti supaya mereka melibatkan diri dalam aktiviti sukan. !ada masa yang sama" bakat murid yang berpotensi akan digilap dan dibangunkan melalui Sukan !restasi 'inggi sekolah (S!'S). (idang sukan sangat penting dalam mengoptimumkan keupayaan i)ikal murid selaras dengan ungkapan *Minda +ang ,erdas 'erletak !ada 'ubuh +ang Sihat-. Dalam konteks ini" bidang sukan memainkan peranan yang penting bagi melahirkan modal insan yang sihat" &ergas dan produkti agar dapat memberi sumbangan kepada kesejahteraan sosial serta pembangunan ekonomi negara. .usteru" pelbagai aktiviti sukan diperkenalkan bagi menarik minat murid-murid agar mengamalkan gaya hidup sihat dan akti . %ementerian !elajaran Malaysia (%!M) melaksanakan Dasar 1M 1S agar setiap murid menikmati man aat bersukan dengan harapan dapat membentuk generasi yang membudayakan sukan seiring dengan keperluan akademik. %arnival 1 Murid 1 Sukan S% Dato/ Sagor pula merupakan a&ara tahunan yang mesti dilaksanakan setiap tahun. %arnival ini akan melibatkan semua murid 'ahun 0" 1 dan 2 bagi pertandingan bola sepak 3 sebelah" bola jaring" bola baling dan bola tampar. Melalui a&ara inilah bakat-bakat murid dalam bidang sukan akan dapat di&ungkil dan dididik supaya men&apai ke&emerlangan di bidang sukan selaras dengan Dasar 1 Murid 1 Sukan.

2 0 RASIONAL %arnival 1 Murid 1 Sukan S% Dato/ Sagor ini bertujuan untuk membentuk dan melahirkan murid yang &ergas" progresi dan berdaya saing demi memastikan kemenjadian murid sebagai insan yang seimbang dan harmonis dan menghargai alam sekitar selaras dengan Dasar 1 Murid 1 Sukan. !rogram ini melibatkan semua murid tahun 0" 1" dan 2 dalam a&ara sukan demi melahirkan murid yang &ergas dan akti dalam bidang sukan.

3 0 MATLAMAT %arnival 1 Murid 1 Sukan S% Dato/ Sagor ini bertujuan untuk menarik minat murid-murid dalam bidang sukan dan dapat membentuk serta melahirkan murid yang berkeyakinan diri dengan mempertingkatkan kebolehan dalam bidang sukan selaras dengan misi sekolah dalam memberikan pendidikan berkualiti yang menyeluruh ke arah membentuk pelajar berilmu dan berhemah tinggi selaras dengan alsa ah dan aspirasi negara. !rogram ini juga bertujuan menyahut seruan kerajaan dalam melibatkan murid se&ara menyeluruh dalam bidang sukan selaras dengan Dasar 1 Murid 1 Sukan yang diperkenalkan.

! 0 OBJEKTI" Meningkatkan kebolehan"kemahiran dan bakat murid. Memupuk dan menyuntik semangat kesukanan dalam diri murid-murid. Mewujudkan semangat kesukanan dan gaya hidup sihat serta meningkatkan daya tahan murid. 4uru dapat mengenal pasti murid yang berpotensi dan berbakat dalam bidang sukan. Memastikan visi sekolah iaitu *Merealisasikan !embangunan !endidikan Malaysia Dengan Menjadikan S% Dato/ Sagor ,emerlang dan 'erbilang-. Memastikan murid 5murid akan berkembang se&ara seimbang dari segi jasmani"rohani" emosi dan intelektual. Memperkembangkan kemahiran pengurusan diri" disiplin" mendengar dan mematuhi arahan.

# 0 TARIKH Sabtu (3 September 6710)

$ 0 TEMPAT !adang dan gelanggang bola tampar S% Dato/ Sagor.

7 0 PENYERTAAN 'ahun 0 (8elaki) 'ahun 0 (!erempuan) 'ahun 1 (8elaki) 'ahun 1 (!erempuan) 'ahun 2 (8elaki) 'ahun 2 (!erempuan) 9 9 9 9 9 9 (ola Sepak 3 sebelah (ola .aring (ola (aling (ola (aling (ola 'ampar (ola 'ampar

% 0 JA&ATANKUASA INDUK P'()*+,)P'(/'01*+ T+23)4)( P'(/'01*+ I T+23)4)( P'(/'01*+ II T+23)4)( P'(/'01*+ III S'-+)1*),) P'(545(/ S'-+)1*),) A,4+ J)6)-)(71)*) . . . . . . . . :n. ;lias bin Mohd ;ri (4uru (esar) :n. %hatta bin .amaluddin (!en. %anan %okurikulum) :n. #oraini bin Samad (!en. %anan !entadbiran) :n. <ainal ;nuar bin ;bdul =ashid (!en. %anan >al :hwal Murid) !n. Mas)ida binti Masri (!en. %anan !endidikan %has) :n. Mohd >asril bin ;bu >assan ;shaari :n. Mohd >ani bin (aharin !n. %artina binti ;bdul %arim (%elab ?lahraga) :n. =ohi)am bin .aa ar (%elab (ola Sepak) !n. #ori binti #an

(%elab (ola .aring) :n. Muhamad Syawal bin =ad)ali (%elab Sepak 'akraw) :n. <ainuddin bin (adiu))aman (%elab (ola (aling) :n. Shahrin bin ;bdul =ahim (%elab (ola 'ampar) :n. Mohamad #asir bin @smail (%elab >oki) :n. #or bin 'alep (%elab %riket) :n. Mohamad Fau)i bin @smail (%elab =agbi) !n. >jh. <aleha binti ;rshad (%elab ,atur) !n. Su)iha binti ;rshad (%elab !ing !ong)

8 0 JA&ATANKUASA KERJA P'(9'4)0)* P'(545(/ P'(9'4)0)* P'(/101* : P'(545(/ P'(/101* P)*17)( . . . :n. Mohd >asril bin ;bu >assan ;shaari :n. Mohd >ani bin (aharin (0 Sha ie) !n. Saadiah binti ?sman :n. Shahrin bin ;bdul =ahim (0 >anbali) !n. Fathiatun binti #orhan :n. ;i)uddin bin Sallehuddin (0 Maliki) :n. Mohd >asril bin ;bu >assan ;shaari !n. Siti =audhah binti Mokhtar

. .

(1 Sha ie) :n. Mohd #asir bin @smail ,ik #or)ila binti +usop (1 >anbali) !n. Fau)iah binti ;bdul >amid ,ik <atul @tri binti %amaru)aman (1 Maliki) !n. Su)iha binti Mohd ;rshad !n. >jh. !au)iah binti Mat Daud (2 Sha ie) !n. ;minah binti 'ajuddin !n. #oor ;ini binti >amid (2 >anbali) !n. >ani)a binti ;hmad !n. >jh. Siti >a nah binti @man (2 Maliki) !n. @smarohanali)a binti @smail (2 >ana i) !n. >asnera binti ;ni :n. Mohamad ;)rul bin ;hmad +a)id ,ik #or)ila binti +usop B54) S'=)7 < "1-*)4 :n. Muhamad Syawal bin =ad)ali (%) :n. =ohi)am bin .aa ar :n. Mohd =o)lan bin =o)a !n. #orhani)a binti ;hmad ,ik ;inul <awani binti <akaria B54) J)0+(/ !n. #ori binti #an (%) !n. Seri >idayati binti MawardiAMoin !n. #ora)lin binti ;)i)i !n. %hatijah binti >assan !n. Siti >ai)a)ura binti @smail B54) B)4+(/

I(*-017-50 S'()2053+7

P'/)6)+ P'0-)(;+(/)( < . T'7(+7)4 < U01*'-+)

:n. Mohammad Fau)i bin @smail (%) :n. Mohd #asir bin @smail :n. <ainuddin bin (adiu))aman !n. #or/aisarah binti ;bdullah !n. Mai)uri binti Mokhtar B54) T)2=)0 :n. Mohd Feerdaus bin ;wang (%) :n. Sai ul ;)mir bin Mohd >osaini :n. #or bin 'alep !n. >absah binti Soid +M. Shari ah #orlila binti Syed Damanhuri >'ahun 1) !n. >jh. .eriah binti 'auhid !n. =osmaraya binti @brahim ('ahun 6) !n. #ordiah binti ;bdul =a)ak 'n. >j. Sabree bin ;hmad

P'0-)(;+(/)( M'6)0()

S+)0)9)

:n. #or bin 'alep (%) :n. Shahrin bin ;bdul =ahim !n. @smarohanali)a binti @smail (%) !n. >jh. !au)iah binti Mat Daud !engurus !asukan Masing-masing !n. Siti =audhah binti Mokhtar (%) !n. <awiah binti %hatim !n. Fathiatun binti #orhan (%) !n. ;minah binti 'ajuddin :n. Ma)lan bin Mohamed #a)ri (%) !n. %artina binti ;bdul %arim !n. #oraini binti Mohamed @sa !n. >jh. <aleha binti ;rshad :n. Mohamad ;)rul bin ;hmad +a)id

B171 P05/0)2 < P)2=4'- . K)6)4)( K'*'4)2)-)( : K'?'2)*)( H);+), : C'(;'0)2)-) J)21)( G101 : VIP M+(12)( P'*'0-) . . . .

"5-5/0)@+ J101)?)0)

. .

10 0

SENARAI BIDANG TUGAS AHLI JA&ATANKUASA KERJA

B+4 1.

B+;)(/ T1/)* !enyelaras dan !en. !enyelaras

T1/)*)( a) Memastikan perjalanan karnival berjalan lan&ar seperti yang diran&ang. a) Menda tarkan murid dan menyenarai nama peserta di dalam borang yang disediakan. b) Mengelola kebajikan dan mengurus peserta pertandingan &) Memastikan pasukan yang diurus bersedia lima minit sebelum perlawanan. a) Memastikan alat siaraya men&ukupi dan ber ungsi. a) Menyediakan 1 set dokumentasi dan buku program. a) Menyediakan hadiah men&ukupi kepada peserta. b) Menyediakan &enderahati untuk perasmi penutup. a) Menyediakan minuman untuk peserta dan petugas. b) Menyediakan tempat minuman. a) Menga&ara perjalanan a&ara pertandingan. b) Menga&ara Majlis !enutup dan !enyampaian >adiah. a) Menyediakan padang dan gelanggang dari segi garisan" tiang

C)-)-)(

6.

!engurus pasukan dan !en. !engurus

0.

Siaraya

1.

(uku !rogram B Dokumentasi >adiah dan &enderahati

2.

C.

Minuman peserta

3.

.urua&ara

D.

!egawai pertandingan B

'eknikal B $rusetia b) &) d) e) )

gol" jaring dan lain-lain. Menyediakan borang-borang yang diperlukan. Mengadili setiap pertandingan. Senarai kumpulan pemenang diserah kepada jurua&ara untuk diumumkan. Men&atat mata dan keputusan Memastikan peraturan pertandingan untuk kutipan mata.

E.

%awalanB %eselamatan dan !asukan %e&emasan Fotogra i

a) (ertugas sepanjang perlawanan. b) !eti ke&emasan disediakan. &) (ertindak segera ke atas kes ke&emasan. a) Mengambil gambar perjalanan karnival.

17.

11 0 BIL

PERBELANJAAN PERKARA >adiah - (ola Sepak 'ahun 0 (8elaki ) - (ola .aring 'ahun 0 (!erempuan) - (ola (aling 'ahun 1 (8elaki) - (ola (aling 'ahun 1 (!erempuan) - (ola 'ampar 'ahun 2 (8elaki) - (ola 'ampar 'ahun 2 (!erempuan) - !ertandingan Mewarna ('ahun 1 dan 6) ;ir Mineral !egawai ;ir Minuman !emain Minyak hitam garisan padang KUANTITI JUMLAH

1.

17 F =M 0.77 F 0 17 F =M 0.77 F 0 17 F =M 0.77 F 0 17 F =M 0.77 F 0 17 F =M 0.77 F 0 17 F =M 0.77 F 0 -

=M E7.77 =M E7.77 =M E7.77 =M E7.77 =M E7.77 =M E7.77 =M C7.77

6.

=M 17.77 F 2 kotak -

=M 27.77 =M 27.77 =M 27.77

0.

JUMLAH BESAR

RM 7#0 00

12 0

ATURCARA KARNIVAL 1 MURID 1 SUKAN 3.07 pagi 9 9 9 D.77 pagi E.12 pagi 17.72 pagi 9 9 9 9 17.12 pagi 17.02 pagi 16.07 tgh 1.02 ptg 9 9 9 9 Murid berkumpul di tapak perhimpunan Senamrobik 'aklimat !enyelaras !ertandingan dimulakan =:>;' 'ahun 0 !erlawanan 'ahun 0 bersambung !ertandingan Mewarna 'ahun 1 dan 6 =:>;' 'ahun 1 dan 2 !erlawanan 'ahun 1 dan 2 bersambung Majlis !enutup dan penyampaian hadiah (ersurai

13 0

MAJLIS PERASMIAN 10.1 10.6 10.0 10.1 :n. ;lias (in Mohd ;ri (4uru (esar S%DS) 'arikh 9 3 September 6710 >ari 9 Sabtu

Masa 9 3.07 pagi

1! 0

MAJLIS PENUTUPAN RASMI : PENYAMPAIAN HADIAH 11.1 :n. <am)am (in >arun (!enyelia Sukan" !!D !erak 'engah)

11.6 11.0 11.1 1# 0

'arikh 9 3 September 6710 >ari 9 Sabtu

Masa 9 16.07 tengah hari

MINUMAN GURU DAN PESERTA .awatankuasa program telah membeli air mineral sebanyak 2 kotak untuk minuman guru manakala untuk peserta air ban&uhan disediakan bagi tujuan karnival ini.

1$ 0

KEPUTUSAN PERTANDINGAN 1C.1 (ola Sepak 3 Sebelah 'ahun 0 (8elaki) .ohan #aib .ohan 'empat %etiga 1C.6 9 9 9 0 >anbali 0 Sha ie 0 Maliki

(ola .aring 'ahun 0 (!erempuan) .ohan #aib .ohan 'empat %etiga 9 9 9 0 Sha ie 0 >anbali 0 Maliki

1C.0

(ola (aling 'ahun 1 (8elaki) .ohan #aib .ohan 'empat %etiga 9 9 9 1 >anbali 1 Sha ie 1 Maliki

1C.1

(ola (aling 'ahun 1 (!erempuan) .ohan #aib .ohan 'empat %etiga 9 9 9 1 >anbali 1 Sha ie 1 Maliki

1C.2

(ola 'ampar 'ahun 2 (8elaki) .ohan #aib .ohan 'empat %etiga 'empat %eempat 9 9 9 9 2 Maliki 2 Sha ie 2 >anbali 2 >ana i

1C.C

(ola 'ampar 'ahun 2 (!erempuan) .ohan #aib .ohan 'empat %etiga 'empat %eempat 9 9 9 9 2 Maliki 2 >ana i 2 >anbali 2 Sha ie

1C.3

Mewarna !oster 'ahun 1 .ohan #aib .ohan 'empat %etiga Saguhati 9 9 9 9 <akirah binti Mokhtar (1 Sha ie) Maisarah (1 >anbali) ;leya #atasya binti ;hmad Fau)i (1 Sha ie) 1) Muhd. ;idid >a i) (1 Sha ie)

6) 0) 1) 2) 1C.D Mewarna !oster 'ahun 6 .ohan #aib .ohan 'empat %etiga Saguhati 9 9 9 9

:rika Maisara (1 Sha ie) %hairul Syuwani (1 Sha ie) =aja #ursya)wani (1 Sha ie) #ur ;siyah (1 >anbali)

Malihah ;Gilah binti Mohd Danian (1 >anbali) Fahrin bin >asri (6 >anbali) Faris >aGiem bin Mohammad Sha ie (6 Sha ie) 1) 6) 0) 1) 2) Han ;isyah FaGihah (6 >anbali) ;amalia (6 >anbali) Muhd. <akril >akimi (6 Sha ie) Muhd. ;mirudin (6 >anbali) Siti #ur Fatimah (6 Sha ie)

17 0

ISU DAN MASALAH 13.1 Masalah pertama adalah berkenaan dengan tiang gol bola baling kerana keadaan tiang gol bola baling sekolah tidak sempurna. Halaubagaimanapun" kami telah menggunakan tiang gol hoki untuk a&ara bola baling dan bola sepak 3 sebelah. 13.6 Masalah kedua ialah dari segi penyertaan kerana ada kelas yang tidak dapat menghantar pasukan bola tampar perempuan kerana kebanyakan murid perempuan kelas tersebut mewakili sekolah untuk pertandingan lain pada hari yang sama.

1% 0

PENUTUP %arnival 1 Murid 1 Sukan S% Dato/ Sagor" %ampong 4ajah 'ahun 6710 telah berjaya dilaksanakan dengan jayanya. !ihak jawatankuasa pelaksana mengu&apkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam pelaksanaan karnival ini. Diharapkan agar karnival ini dapat dijalankan dengan lebih lan&ar pada tahun-tahun yang akan datang.

Disediakan oleh"

>MOHD HASRIL BIN ABU HASSAN ASHAARIA Setiausaha %arnival 1 Murid 1 Sukan" S% Dato/ Sagor" %ampong 4ajah Disahkan oleh"

>KHATTA BIN JAMALUDDIN, P J K A !enolong %anan %o-%urikulum" S% Dato/ Sagor" %ampong 4ajah