Anda di halaman 1dari 32

AKAUNTABILITI DALAM PROFESION DAN AMALAN REFLEKSI

DEFINISI

Tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang perlu dilaksanakan atau yang diamanahkan Nilai unggul yang menjamin keutuhan profesion Proses menerangkan, menjustifikasikan, memberi alasan segala perlakuan, tingkahlaku dan amalan kita sebagai ahli profesional

Akauntabiliti

Seseorang guru bertanggungjawab ke atas pencapaian pelajarnya Seseorang guru mempunyai akauntabiliti terhadap pencapaian pelajar

TANGGUNGJAWAB DAN AKAUNTABILITI.. BERKAITAN, TETAPI TIDAK SAMA ERTI

To be accountable is to be answerable and one cannot be answerable unless one is responsible for ones action

Akauntabiliti dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Memahami & menghayati etika profesion (Kod Etika Guru) Melaksanakan tugas dan tanggungjawab profesion dengan sepenuh hati untuk mencapai mutu kualiti kerja yang tinggi Memahami matlamat program pendidikan dan kehendak kurikulum

Akauntabiliti dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Sentiasa berusaha meningkatkan tahap pengetahuan dan kemahiran Sentiasa bersedia membimbing pelajar Menilai kemajuan pelajar secara adil dan saksama dan mengambil tindakan susulan untuk mengatasi kelemahan mereka

AKAUNTABILITI TERBAHAGI KEPADA :


Akauntabiliti terhadap diri Akauntabiliti terhadap pelajar Akauntabiliti terhadap ibu bapa Akauntabiliti terhadap sekolah Akauntabiliti terhadap profesion Akauntibiliti terhadap pendidikan Akauntibiliti terhadap masyarakat & negara

Akauntabiliti Terhadap Diri


- Memberi contoh yang baik terhadap pelajar

- Usaha untuk meningkat pengetahuan: *tentang keupayaan diri *terhadap murid (kanak-kanak) *tentang kaedah mengajar *kemahiran *kefahaman *sikap *tingkahlaku

Akauntabiliti Terhadap Diri.


1. KEUPAYAAN DIRI Usaha meningkatkan pengetahuan diri Mahir/ menguasai subjek yang diajar Dapatan-dapatan baru Membimbing pelajar yg. berminat dlm matapelajaran tersebut Mengetahui lebih drp apa yang diajar

Akauntabiliti Terhadap Diri.


2. PENGETAHUAN TENTANG KANAKKANAK - Mempunyai pengetahuan tentang psikologi kanak-kanak (kebolehan, minat, bakat, keperluan kanak-kanak) - Menyediakan pelajaran dan aktiviti sejajar dengan minat dan kebolehan pelajar - Mengadakan pelajaran yg lebih menarik, bermakna & menyeronokkan

Akauntabiliti Terhadap Diri.


3. PENGETAHUAN TENTANG KAEDAH MENGAJAR - Kaedah : satu siri tindakan yang sistematik, bertujuan mencapai objektif pelajaran - Perlu mengetahui pelbagai kaedah - Berbeza kaedah mengikut kepelbagaian pelajar

Akauntabiliti Terhadap Diri.


4. KEMAHIRAN - Profesional harus mengikuti latihan tertentu (guru : latihan perguruan) untuk mendapat kemahiran - Guru mempunyai pelbagai kemahiran : Menyampai, pedagogi, psikologi, penyediaan soalan, mengurus, merancang aktiviti, memotivasi, mendisiplin.

Akauntabiliti Terhadap Diri.


5. KEFAHAMAN - Kefahaman mendalam tentang tugasnya - Subjek yang diajar - Sikap dan tingkah laku pelajar - Pengurusan & budaya sekolah - Visi dan misi sekolah, kementerian dan negara

Akauntabiliti Terhadap Diri.


6. SIKAP - Mempamirkan sikap yang positif - Mementingkan pelajar - Berempati terhadap pelajar

Akauntabiliti Terhadap Diri.


7. TINGKAH LAKU GURU - Bertatasusila - Belas kasihan - Kesabaran - Kejujuran dan keikhlasan - Kecekapan - Pertimbangan

Akauntabiliti Terhadap Diri. TINGKAHLAKU GURU

A. Ketatasusilaan
-

Sopan santun Menghormati rakan sejawat Menghormati pelajar sebagai manusia biasa yg ada kehendak Keperluan dan harga diri

Akauntabiliti Terhadap Diri. Tingkahlaku Guru

B. Belas Kasihan
-

Baik hati, peramah

C. Kesabaran
-

Kawal emosi marah, elak dari mengancam pelajar Pastikan suasana tenang dlm bilik darjah Galakkan interaksi pelajar-guru Galakkan pelajar berkongsi masalah

Akauntabiliti Terhadap Diri. Tingkahlaku Guru

D. Kejujuran E. Kecekapan
-

Cekap menyampaikan pengajaran yg menarik dan menyeronokkan Sebelum bertindak buat pertimbangan yang wajar

F. Pertimbangan
-

Akauntabiliti Terhadap Pelajar

Guru berperanan menghasilkan pelajar yang baik dari segi *pencapaian akademik *berakhlak mulia *pintar bersosialisasi *mempunyai emosi yang stabil.

Akauntabiliti Terhadap Pelajar


Rumusan : *mementingkan kebajikan & keselamatan pelajar *bersikap adil *menyimpan maklumat sulit pelajar *mengajar tanpa bayaran *menunjukkan contoh teladan yg baik *memperbaiki kecekapan ikhtisas

Akauntabiliti Terhadap Ibu Bapa

Ibu bapa mengharap guru unt meningkat prestasi akedemik Mereka juga mengharapkan guru menerapkan nilai-nilai murni ketika mengajar.Nilai merentasi kurikulum Ibu bapa mengharapkan guru membantu pelajar membina kemahiran berfikir, inter personal & intra personal Guru sebagai kaunselor

Akauntabiliti terhadap sekolah

bersedia menerima arahan untuk bertugas di mana-mana sekolah, sama ada di bandar atau di luarbandar. Sentiasa bersedia untuk menyumbangkan tenaga dan fikiran bagi membina serta memelihara imej sekolah tempat ia bertugas. menganggap sekolah sebagai tempat bekerja yang amat penting dan bermakna dalam kehidupannya. sentiasa memelihara keselamatan, kebersihan dan keceriaan sekolahnya. menjadi sebahagian daripada ahli masyarakat sekolah

Akauntabiliti terhadap profesion

Menghayati etika profesion perguruan sepenuhnya Berusaha meningkatkan mutu profesyen perguruan. Melaksanakan profesionnya dengan sepenuh hati untuk mencapai mutu/kualiti kerja yang tinggi. Melibatkan diri dalam sebarang aktiviti professional Sentiasa mematuhi sebarang peraturan yang dikuatkuasakan demi keutuhan profesionnya. Sentiasa berfikiran terbuka dan bersedia untuk menerima dan mengamalkan idea-idea baru demi memelihara dan meningkatkan lagi tahap

Akauntabiliti Guru Terhadap Pendidikan

Rukunnegara dan Falsafah Pendidikan Negara. Falsafah Pendidikan Guru. Matlamat, objektif dan isi kandungan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Pendekatan, kaedah dan strategi pengajaran pembelajaran yang sesuai dan berkesan. Budaya ilmu dan unsur-unsur yang berkaitan dengannya. Fikiran dan sikap terbuka untuk menerima ideaidea baru dalam inovasi pendidikan.

Akauntabiliti Guru Terhadap Program Pendidikan

Guru harus berusaha mencapai matlamat berikut : *melengkapi ind. dgn ilmu pengetahuan *mengembang ind. sec mental &fizikal *mengembang idea demokratik *menghayati prinsip Rukunegara *menghasil ten kerja berpengetahuan *melaksana kurikulum

Akauntabiliti Terhadap Masyarakat & Negara


Guru yang dibayar gaji oleh negara perlu menjawab atau memberi penerangan kepada negara Pelaksana dasar pendidikan negara Penjelasan kepada kerajaan sekira perkara berikut tidak dapat disempurnakan Menjadi ahli dan sama-sama berkecimpung dalam kegiatan kemasyarakatan Sentiasa bersedia menyumbangkan tenaga untuk memimpin komunitinya. Memelihara integrasi dan perpaduan antara kaum. Sentiasa bersedia menyumbang ke arah pembangunan dan kemajuan masyarakat dan negara. Semangat cintakan negara pada setiap masa.

Dasar Pendidikan Negara


1. 2. 3.

4.
5. 6.

7.
8.

Pendidikan sebagai satu usaha berterusan Perkembangan potensi individu Perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu Perkemb. insan yang seimbang & harmonis Perkembangan unsur intelek Perkemb. unsur rohani, jasmani & emosi Kepercayaan & kepatuhan kepada Tuhan Menghasilkan rakyat yang berilmu, berketrampilan dan berakhlak mulia

Soalan-soalan Latihan.

Kes-kes yang menjejaskan imej profesionalisme guru sedikit sebanyak telah menghakis kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Jelaskan cara-cara guru dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap sekolah dalam konteks akauntabiliti profesion ini.

Soalan-soalan Latihan.

Seorang guru yang mempunyai akauntabiliti akan memberi layanan yang sama kepada semua pelajar tanpa mengira latar belakang mereka. Huraikan akauntabiliti guru dalam menangani pelajar.

Soalan-soalan Latihan.

Bincangkan beberapa sifat dan kualiti peribadi guru sebagai seorang profesional

SEKIAN. TERIMA KASIH.