Anda di halaman 1dari 8

BUKU LAPORAN UJIAN SARINGAN LINUS

NAMA MURID :

NO SURAT BERANAK/MY KID:

TAHUN

KELAS

PENDAHALUAN

Program LINUS merupakan salah satu daripada National Key Result Area (NKRAs) Kementerian Pelajaran Malaysia. Melalui program ini, kementerian telah menyasarkan bahawa semua murid yang tiada masalah pembelajaran berupaya menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira selepas mengikuti pendidikan tiga tahun di peringkat rendah.

Program ini dilaksanakan pada tahun 2010, melibatkan murid Tahun Satu di sekolah rendah yang merupakan kohort pertama mengikuti program ini. Semua murid Tahun Satu akan menduduki ujian LINUS Saringan 1 pada awal tahun untuk menilai tahap penguasaan kemahiran asas literasi dan numerasi mereka. Murid yang dikenal pasti masih belum mencapai kemahiran asas literasi dan numerasi, akan diasingkan daripada murid arus perdana (dalam kumpulan tidak melebihi 30 orang). Mereka akan diajar insentif oleh guru LINUS (guru Bahasa Malaysia dan guru Matematik Tahap 1) serta dibantu oleh guru pemulihan khas LINUS dan dilaksanakan dalam waktu Bahasa Malaysia dan waktu Matematik mengikut peruntukan waktu sedia ada. Murid yang berjaya dipulihkan melalui program ini, akan meneruskan pembelajaran di aliran perdana.

Pihak Kementerian Pelajaran telah merancang beberapa strategi untuk memastikan program LINUS ini dilaksanakan dengan baik dan tidak membebankan pihak sekolah. Antaranya memberi latihan khusus kepada guru LINUS dalam teknik pemulihan dan bimbingan untuk membantu murid yang mempunyai masalah literasi dan numerasi, menyediakan modul pengajaran dan pembelajaran asas literasi dan numerasi yang sesuai dengan tahap kebolehan murid, penambahan guru pemulihan khas, melaksanakan program kesedaran tentang pentingnya asas membaca, menulis dan mengira dalam kalangan warga sekolah dan komuniti, menjalankan pemantauan, penyeliaan dan penilaian serta menempatkan fasilitator LINUS di setiap Pejabat Pelajaran Daerah untuk membantu guru bagi memastikan program ini berkesan dan mencapai matlamatnya.

PENERANGAN TAHAP KONSTRUK LITERASI (B.MALAYSIA)


K1 Konstruk 1 Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka. Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka.. Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup. Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup

NUMERASI
keupayaan pra nombor dan mengenal angka. keupayaan membilang.

LITERASI (B. INGGERIS)


Able to identify and distinguish shapes of the letters of the alphabet. Able to associate sounds with the letters of the alphabet Able to blend phonemes into recognizable words Able to segment words into phonemes Able to understand and use the language at word level Able to participate in daily conversations using appropriate phrases Able to understand and use the language at phrase level in linear texts Able to understand and use the language at phrase level in nonlinear texts Able to read and understand sentences with guidance Able to understand and use the language at sentence level in nonlinear texts Able to understand and use the language at paragraph level in linear texts Able to construct sentences with guidance

K2

Konstruk 2

K3 K4

Konstruk 3 Konstruk 4

keupayaan memahami nilai nombor. keupayaan membuat seriasi.

K5

Konstruk 5

keupayaan mengenal mata wang Malaysia.

K6

Konstruk 6

Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ng. Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong.

keupayaan menyatakan waktu.

K7

Konstruk 7

Keupayaan mengendalikan operasi asas.

K8

Konstruk 8

Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding.

keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia.

K9

Konstruk 9

K10

Konstruk 10

Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran.

keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu. keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya. keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat. keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang.

K11

Konstruk 11

Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.

K12

Konstruk 12

Keupayaan membaca, memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.

Nota : Semakin tinggi nombor konstruk, semakin tinggi aras kesukaran soalan.

KEPUTUSAN UJIAN SARINGAN LINUS TAHUN _________ KELAS _________


Tandakan [ ] bagi tidak berjaya menjawab soalan sesuatu konstruk dan tandakan [ ] sekiranya murid berjaya menjawab soalan konstruk tersebut.

LITERASI B.MALAYSIA S1 S2 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12

NUMERASI S1 S2

LITERASI B.INGGERIS S1 S2

KEPUTUSAN UJIAN SARINGAN KESELURUHAN


Tandakan [M] jika semua konstruk dijawab dengan betul dan [TM] jika murid mempunyai satu atau lebih kesalahan.

LITERASI B. MALAYSIA SARINGAN 1 SARINGAN 2


ULASAN GURU: (SARINGAN 1) ULASAN GURU: (SARINGAN 2)
PETUNJUK: S1 = SARINGAN 1 S2 = SARINGAN 2 TM = TIDAK MENGUASAI M = MENGUASAI K1 ~ K12 = NOMBOR KONSTRUK = Tidak Berjaya untuk menguasai konstruk tersebut = Berjaya mengusai konstruk tersebut.

NUMERASI

LITERASI B.INGGERIS

Tandatangan Guru: ------------------------Nama:

Tandatangan Ibubapa: ---------------------------Nama:

LINUS

Tandatangan Guru Besar ----------------------------------

KEPUTUSAN UJIAN SARINGAN LINUS TAHUN _________ KELAS _________


Tandakan [ ] bagi tidak berjaya menjawab soalan sesuatu konstruk dan tandakan [ ] sekiranya murid berjaya menjawab soalan konstruk tersebut.

LITERASI B.MALAYSIA S1 S2 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12

NUMERASI S1 S2

LITERASI B.INGGERIS S1 S2

KEPUTUSAN UJIAN SARINGAN KESELURUHAN


Tandakan [M] jika semua konstruk dijawab dengan betul dan [TM] jika murid mempunyai satu atau lebih kesalahan.

LITERASI B. MALAYSIA SARINGAN 1 SARINGAN 2


ULASAN GURU: (SARINGAN 1) ULASAN GURU: (SARINGAN 2)
PETUNJUK: S1 = SARINGAN 1 S2 = SARINGAN 2 TM = TIDAK MENGUASAI M = MENGUASAI K1 ~ K12 = NOMBOR KONSTRUK = Tidak Berjaya untuk menguasai konstruk tersebut = Berjaya mengusai konstruk tersebut.

NUMERASI

LITERASI B.INGGERIS

Tandatangan Guru: ------------------------Nama:

Tandatangan Ibubapa: ---------------------------Nama:

Tandatangan Guru Besar ----------------------------------

KEPUTUSAN UJIAN SARINGAN LINUS TAHUN _________ KELAS _________


Tandakan [ ] bagi tidak berjaya menjawab soalan sesuatu konstruk dan tandakan [ ] sekiranya murid berjaya menjawab soalan konstruk tersebut.

LITERASI B.MALAYSIA S1 S2 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12

NUMERASI S1 S2

LITERASI B.INGGERIS S1 S2

KEPUTUSAN UJIAN SARINGAN KESELURUHAN


Tandakan [M] jika semua konstruk dijawab dengan betul dan [TM] jika murid mempunyai satu atau lebih kesalahan.

LITERASI B. MALAYSIA SARINGAN 1 SARINGAN 2


ULASAN GURU: (SARINGAN 1) ULASAN GURU: (SARINGAN 2)
PETUNJUK: S1 = SARINGAN 1 S2 = SARINGAN 2 TM = TIDAK MENGUASAI M = MENGUASAI K1 ~ K12 = NOMBOR KONSTRUK = Tidak Berjaya untuk menguasai konstruk tersebut = Berjaya mengusai konstruk tersebut.

NUMERASI

LITERASI B.INGGERIS

Tandatangan Guru: ------------------------Nama:

Tandatangan Ibubapa: ---------------------------Nama:

Tandatangan Guru Besar ----------------------------------

TEMUJANJI PAKAR PERUBATAN Temujanji 1 Klinik Kesihatan/Hospital : _____________________________________ Tarikh : ______________________________________________________ Keputusan : ___________________________________________________

Temujanji 2 Klinik Kesihatan/Hospital : _____________________________________ Tarikh : ______________________________________________________ Keputusan : ___________________________________________________

Temujanji 3 Klinik Kesihatan/Hospital : _____________________________________ Tarikh : ______________________________________________________ Keputusan : ___________________________________________________

CATATAN