Anda di halaman 1dari 74

OLEH : PANITIA BM

KERTAS 1
Soalan Berbentuk Objektif Format Pentaksiran : Kemahiran Bahasa = 3 Soalan Tatabahasa Kemahiran !emba"a #an !emahami = i$ % &etikan &emahaman ii$ ' soalan setia& &etikan (umlah !arkah ) * markah Peruntukan !asa ) ' minit

Pen+etahuan Sistem Bahasa


1$ Kemahiran Bahasa Kata ,ama ) Kata ,ama Am- Kata ,ama Khas Kata .anti ,ama /iri ) Pertama- Ke#ua- Keti+a Kata Kerja ) Transitif- Tak Transitif Kata A#jektif Kata hubun+ Kata Seru

Kata Seru Kata Tan0a ) '112 Kata Perintah Kata Bantu Kata Pen+uat Kata Pene+as Kata ,afi #an Kata Pemeri Kata Sen#i ,ama Kata Bilan+an

Kata Arah 3mbuhan ) A4alan- Akhiran- A&itan- Pinjaman Kata !ajmuk Kata .an#a ) Penuh- Se&ara- Berentak (enis5jenis A0at ) A0at Pen0ata- A0at Tan0a- A0at PerintahA0at Seruan- A0at Tun++al- A0at !ajmuk Penjo#oh Bilan+an

%$

Kemahiran Pen++unaan Kata Sinonim #an Antonim Kata 2am&ir Sama !akna Kata Ban0ak !akna

3$ Kemahiran Pen++unaan Peribahasa Sim&ulan Bahasa Perum&amaan Bi#alan Pe&atah Ban#in+an Sema"am Kata5kata 2ikmat 6 7o+an Kata

*$

Kemahiran Pen++unaan Bahasa !enentukan A0at 8an+ Sama !aksu# !enentukan (a4a&an !enentukan Soalan !emilih A0at5a0at 8an+ Betul

'$ Kemahiran !emba"a #an !emahami 9!enja4ab Soalan Pemahaman:

KERTAS % 6 1%

73R3573R3 SOA=A, BA2ASA !E=A8; : KERTAS %


!E,.A,/;,.3 3 BA2A.3A, BA2A.3A, A : .rafik .ambar 9bersiri6tun++al: !arkah : 1 markah !asa : 1' minit Persoalan : Tulis ' a0at len+ka& tentan+ akti<iti 0an+ ter#a&at #i #alam +ambar #i ba4ah$ 7atatan : /alam Tatabahasa- akti<iti merujuk ke&a#a kata kerja$

Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah


pergi ke laut

menarik pukat

memukat ikan

menjual ikan

membeli ikan

Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah man#i men0abun ba#an bersara&an !en+hi#an+kan makanan

!enun++u bas

bersiar5siar

bermain la0an+5la0an+ &elam&un+ berenan+ men#en+ar ra#io men+hi#an+kan makanan

TE!A : Berkelah #i Te&i Pantai

KOSA KATA

A8AT

1. Berkelah di tepi pantai 2. Menghidangkan makanan 3. mendengar radio

Ahmad dan keluarganya sedang berkelah di tepi pantai.

Ibu Ahmad dan kakaknya sedang menghidangkan makanan di ba ah sepohon pokok yang rendang.

Abang Ahmad sedang mendengar radio sambil bersandar di ba ah sebatang pokok. Ahmad dan adiknya berenang di laut dengan menggunakan pelampung. !erdapat dua orang kanak-kanak sedang bermain layang-layang di tepi pantai itu.

4. Pelampung

5. Bermain layanglayang

JAWAPAN CONTOH
1. Ahmad dan keluarganya sedang berkelah di tepi pantai. 2. bu Ahmad dan kakaknya sedang menghidangkan makanan di bawah sep!h!n p!k!k yang rendang. ". Abang Ahmad sedang mendengar radi! sambil bersandar di bawah sebatang p!k!k. #. Ahmad dan adiknya berenang di laut menggunakan pelampung. $. Terdapat dua !rang kanak%kanak sedang bermain layang%layang di tepi pantai itu.

TE!A : Taman Permainan Kanak5kanak > &a&an +elun+sur >

jon+kan+5jon+ket >

> buaian
menun++an+ > basikal

KOSA KATA

A8AT

1. taman permainan kanak-kanak 2. buaian

Beberapa orang kanak-kanak berada di taman permainan kanak-kanak untuk bermain. Ali dan Aminah bermain buaian di taman permainan itu.

3. papan gelungsur

Abu# $a%i dan Ah Meng bermain papan gelungsur.

4. "ongkang-"ongket

&ok Meng bermain "ongkang-"ongket dengan Puspa.

5. menunggang basikal

Pak 'eman mengayuh basikalnya sambil bersiar-siar di taman permainan kanak-kanak itu.

JAWAPAN CONTOH
1. &eberapa !rang kanak%kanak sedang bermain di taman permainan kanak%kanak. 2. Ali dan Aminah bermain buaian di taman permainan itu. ". Abu' (a)i dan Ah *eng bermain papan gelungsur. #. +!k *eng dan Puspa bermain ,!ngkang%,!ngket. $. Pak -eman mengayuh basikalnya sambil bersiar%siar di taman permainan kanak%kanak itu.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang akti)iti yang terdapat di dalam gambar di bawah.

"onten+

men#ukun+ anak

#u#uk Ber#iri sambil bersan#ar

menunggu bas

'enaraikan 5 akti%iti yang terdapat di dalam gambar


1. 2. 3. 4. 5. Menunggu bas Mendukung anak (uduk Berdiri )onteng

Bina ayat-ayat berdasarkan akti%iti yang telah disenaraikan.


1. Banyak orang sedang menunggu bas di pondok menunggu bas. 2. 'eorang ibu mendukung anaknya sambil duduk menunggu bas. 3. Anak lelakinya berdiri sambil bersandar pada ibunya. 4. Beberapa orang kelihatan duduk bersama-sama menunggu bas di pondok menunggu bas itu. 5. Pondok menunggu bas itu telah di*onteng oleh orang yang tidak bertanggung"a ab.

PESANAN 1. Perhatikan bahan grafik yang disediakan dengan teliti. Situasi Pendukung Watak Aktiviti - Peristiwa / perlakuan 2. Pilih perkataan yang sesuai dengan grafik berpandukan maklumat di atas. 3. ina ayat dengan perkataan yang dipilih. !unakan bahasa yang menarik seperti kata hubung" pen#$d$h bilangan dan imbuhan.

%. Pastikan e#aan dan tanda ba&a digunakan dengan betul. '. Pastikan ayat yang ditulis berkaitan dengan tema. (. Sebaik-baiknya" ragamkan antara ayat dengan ayat yang lain.

!+MA 0P+,-.A/ 'A!+

A-AP

+ PATON0 -A*PA H +/T.PA T

P -A.

JAWAPAN CONTOH
1.Apabila Pak Mat mengipas-ngipas satenya, keli atan asap be!kep"l-kep"l naik ke "#a!a. $.Pe!alatan yang #ig"nakan %le Pak Mat iala pisa", kipas, #ap"! pembaka! sate #an lainlain lagi. &.Pak Mat '"ga men'"al ket"pat nasi sebagai pelengkap '"alan satenya. (.T%ng sampa #ise#iakan "nt"k mengisi sisasisa sate #an li#i pen)")"k sate. $. *ipas #ig"nakan "nt"k menyalakan ba!a api s"paya sate Pak Mat )epat masak.

73R3573R3 SOA=A, BA2ASA !E=A8; : KERTAS %

BA2A.3A, B :

Soalan Karan+an karan+an berformat karan+an ti#ak berformat !arkah : 3 markah !asa : * minit (umlah &erkataan : ti#ak kuran+ ? &erkataan$

BE,T;K SOA=A, PE,;=3SA,


1
1

A#a % jenis karan+an 0an+ #iuji- iaitu karan+an berformat #an karan+an ti#ak berformat$
&arangan ber2ormat ialah 1. surat kiriman tidak rasmi 2. surat kiriman rasmi 3. dialog 4. syarahan 5. u*apan 3. laporan 4. berita 5. *atatan harian 6. perbahasan

&arangan tidak ber2ormat ialah 1. *erita 2. melengkapkan *erita 3. keperihalan 7 gambaran 4. 2akta 5. autobiogra2i 3. biogra2i

BA2ASA !E=A8; : KERTAS %

7ontoh soalan 0
Bahagian B 8 Masa0 49 minit : 8 39 markah : Pilih satu #ari&a#a tajuk5tajuk #i ba4ah #an tulis sebuah karan+an 0an+ &anjan+n0a ti#ak kuran+ #ari&a#a ? &atah &erkataan$ 1$ Tulis sebuah karan+an 0an+ bertajuk- @ Aku Sebuah =am&u 3s0arat @$ ATA; %$ Tulis se&u"uk surat ke&a#a .uru Besar sekolah kamu #an maklumkan ke&a#an0a baha4a kamu ti#ak #a&at ha#ir ke sekolah kerana sakit. ATA; 3$ Tulis sebuah karan+an tentan+ &erhim&unan min++uan #i sekolah kamu$

CONTOH ISI YANG LENGKAP


( Isi , huraian , dan contoh )
Melawat Alor Star Kami melawat ke Pekan Rabu. Pekan Rabu terletak i ten!a"# ten!a" ban ar Alor Star. Pekan Rabu meru$akan $u%at tem$at oran!#oran! Mela&u bernia!a. 'aran!#baran! &an! inia!akan i %itu iala" $akaian( makanan( baran!#baran! kra)tan!an an %eba!ain&a. Kami *u!a berke%em$atan melawat mu+ium ne!eri. Mu+ium meru$akan tem$at men&im$an k"a+ana"#k"a+ana" lama. Antara k"a+ana"#k"a+ana" &an! i$amerkan iala" alat %en*ata tra i%ional( $eralatan $ertanian tra i%ional( re$lika#re$lika( an lain# lain.

SKEMA PENULISAN

-k!p item
&erlaku di persekitaran 2 -ukan sek!lah 1

tahunan 2 Hari u3apan Persekitaran 2 4aedah murid 1 2 -ek!lah baru menabung Persekitaran 2 Hari masyarakat perayaan 1 2 +emalangan ,alan raya

Ob,ekti5 item
+arangan ber5!mat 1 2 6ap!ran 2 7ial!g +arangan mengikut ta,uk 1 2 Penggunaan masa 2 *engh!rmati lapang !rang%!rang -urat kiriman 8 (asmi 9 Tidak (asmi : 1 2 +epada sahabat 9
tua

2 Aduan ibubapa 9 *em!h!n 3uti

+t!ategi Meng a#api ,P+Pili Ta'"k /ang +es"ai. .a ami Ta'"k +at" isi sat" pe!enggan Pen#a "l"an be!kaitan ta'"k 3aiki t"lisan yang ti#ak 'elas +emak 0mb" an6e'aan #ll SEMASA MEN,LIS

(Penulisan)
SE'EL,M MEN,LIS

Ca!i isi-isi penting +e#iakan *e!angka 0si Pastikan a#a Pen"t"p 1"nakan penan#a 2a)ana +emak 4st!"kt"! ayat5 Pastikan isi ti#ak te!tinggal

0si-isi 4 "!aian6)%nt% 5

SELEPAS MEN,LIS

+e!a kan *epa#a penga2as

RA,.KA KARA,.A,
-'atu amalan yang baik -Pelbagai "enis bahan ba*aan

-Banyak memberi 2aedah -<arus mengamalkannya se*ara berterusan

;aedah Memba*a

-Pengetahuan akan bertambah -Boleh mengetahui peristi a yang berlaku -(apat meningkatkan penguasaan bahasa -(apat mempela"ari kosa kata yang baru -Meningkatkan kemahiran berbahasa

-(apat memberi hiburan -Mengisi masa lapang dengan akti%iti yang ber2aedah

(A1APA, 7O,TO2
Memba*a merupakan satu amalan yang baik. (i Malaysia terdapat pelbagai "enis bahan ba*aan seperti ma"alah# surat khabar# no%el dan buku *erita. (engan memba*a surat khabar atau ma"alah# ilmu pengetahuan kita akan bertambah. (engan memba*a surat khabar "uga# kita boleh mengetahui akan peristi a-peristi a yang berlaku samada di dalam atau di luar negara. 'elain itu# memba*a "uga dapat meningkatkan penguasaan bahasa# selain dapat mempela"ari kosa kata yang baru. &eadaan ini akan dapat meningkatkan kemahiran kita dalam berbahasa. !ambahan pula# memba*a "uga dapat memberi hiburan kepada kita. Pemba*a "uga dapat mengisi masa lapang mereka dengan ber2aedah iaitu menerusi akti%iti memba*a. Ini bermakna# pemba*a dapat mengelakkan diri daripada melakukan akti%iti-akti%iti yang tidak sihat. 'ebagai kesimpulannya# oleh sebab memba*a banyak memberi 2aedah kepada kita# maka kita haruslah mengamalkan tabiat ini se*ara berterusan$

73R3573R3 SOA=A, BA2ASA !E=A8; : KERTAS %

BA2A.3A, 7 :

!embuat ulasan &en+ajaran nilai murni amalan baik !arkah : % markah !asa : % minit (umlah &erkataan : ti#ak kuran+ * &erkataan$ Petikan : sastera6bukan sastera

2ormat #an taat ke&a#a &emim&in

Kebersihan alam sekitar

Kebersihan #iri

Patuh ke&a#a &eraturan sekolah

!emu&uk seman+at "inta akan ne+ara

bertan++un+ja4ab

,3=A3 !;R,3 Men"aga kebersihan diri Patuh kepada peraturan sekolah Memupuk semangat *intakan negara <ormat dan taat kepada pemimpin &ebersihan alam sekitar bertanggung"a ab

7O,TO2 A8AT 'elepas mandi# badan saya berasa segar beratur dengan tertib semasa ber"alan ke de an perhimpunan /agu ,egaraku# /agu ,egeri &edah dan /agu 'ekolah berdiri tegak sebagai tanda hormat ketika /agu dinyanyikan. 'emasa =uru Besar beru*ap# kami mendengar dengan teliti nasihat-nasihat yang diberikannya. !idak mengotorkan bilik dar"ah# kantin dan ka asan sekolah. Men"adi rakyat yang berguna apabila de asa kelak.

P+,A,(A >A)A,A
1 1 1 1 1 'eterusnya# kita hendaklah???? 'elain itu# kita mestilah?????? (i samping itu# kita "uga perlu???. Akhir sekali# kita seharusnya???... &esimpulannya# ?????????

-A>APA, )@,!@<
,ilai murni yang dapat saya peroleh daripada petikan di atas ialah kita hendaklah sentiasa menjaga kebersihan diri.)ontohnya# mandi sebelum ke sekolah. 'eterusnya#apabila berada di sekolah pula# kita mestilah patuh kepada peraturan sekolah seperti beratur sebelum ke tempat perhimpunan. 'elain itu# kita "uga perlu memupuk semangat cintakan negara iaitu berdiri tegak se aktu lagu kebangsaan# lagu negeri dan lagu sekolah dinyanyikan. (i samping itu "uga# sebagai seorang pela"ar# kita seharusnya hormat dan taat kepada pemimpin# *ontohnya =uru Besar# kita hendaklah mendengar dan mematuhi akan segala nasihat yang diberikannya. Akhir sekali# kita "uga perlu menjaga kebersihan alam sekitar samada di sekolah ataupun di luar sekolah. &esimpulannya# kita berharap agar men"adi rakyat yang bertanggung"a ab apabila de asa kelak.

)@,!@< AAA!

P+,=A-A$A,

Murid yang malas dan tidak suka bela"ar Menonton tele%isyen hingga larut malam !idak pernah membuat ker"a sekolah yang diberi oleh guru (inasihati oleh guru dan bapanya supaya ra"in bela"ar Men"adi anak yang baik dan berpela"aran Mendapat keputusan yang *emerlang dalam peperiksaan

$a"in dan suka bela"ar

-angan menonton tele%isyen hingga larut malam Membuat ker"a sekolah yang diberi oleh guru 'entiasa mendengar nasihat

Men"adi anak yang baik dan berpela"aran Mendapat keputusan yang *emerlang dalam peperiksaan

Penga"aran yang dapat saya peroleh daripada petikan di atas ialah kita hendaklah men"adi seorang murid rajin dan suka belajar. 'ebagai seorang pela"ar kita seharusnya jangan menonton televisyen sehingga larut malam kerana ini boleh men"e"askan pela"aran kita di sekolah. 'elain itu# kita "uga perlu membuat kerja-kerja sekolah yang diberi oleh guru . (i samping itu "uga# sebagai seorang pela"ar# kita mestilah sentiasa mendengar dan mematuhi akan nasihat guru dan ibu bapa kita. Akhir sekali# kita "uga perlu berusaha untuk menjadi seorang anak yang baik dan berpelajaran serta harapan keluarga. &esimpulannya# dengan memupuk si2at-si2at yang tersebut di atas# tidak mustahil kita akan mendapat keputusan yang cemerlang di dalam peperiksaan.

-A>APA, )@,!@<

)@,!@< AAA! Mengamalkan *ara hidup ber"iran 'entiasa tolong-menolong dan bertolak ansur Men"aga kebersihan rumah untuk menghindarkan penyakit 'entiasa berbaik-baik dan hormatmenghormati Menghulurkan bantuan dan pertolongan 'aling berkun"ung untuk mengeratkan hubungan Menghormati agama kaum lain

,I/AI M.$,I 'emangat bermasyarakat ker"asama

&ebersihan 2iBikal dan mental <ormat-menghormati Baik hati 'emangat bermasyarakat

<ormat-menghormati

(A1APA, 7O,TO2 Antara nilai murni yang dapat saya peroleh daripada petikan di atas ialah semangat bermasyarakat, kerjasama, kebersihan fizikal dan mental, hormat-menghormati dan baik hati. 'ebagai seorang anggota masyarakat# kita mestilah sentiasa mengamalkan *ara hidup ber"iran *ontohnya# saling berkun"ung untuk mengeratkan hubungan. 'elain itu# kita hendaklah sentiasa tolong-menolong dan bertolak ansur di antara satu sama lain. (i samping itu# kita "uga mestilah men"aga kebersihan rumah untuk menghindarkan penyakit. &ita "uga sepatutnya sentiasa berbaik-baik dan hormat-menghormati sesama "iran. Akhir sekali# kita sepatutnya menghormati agama kaum lain dan sentiasa bersedia untuk menghulurkan bantuan dan pertolongan "ika diperlukan.

BAHAGIAN C Tulis beberapa amalan baik yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah Pan!ang !awapan kamu mestilah tidak kurang daripada "# patah perkataan Tulis !awapan kamu dalam satu perenggan $%# markah& Setiap kali pulang dari sekolah' Mei (hin akan menyimpan kasutnya di atas rak kasut )ia akan memastikan kasutnya itu disusun dengan kemas Kemudian' Mei (hin terus ke biliknya untuk membersihkan diri Selepas itu' dia makan tengah hari bersama*sama dengan keluarganya Mei (hin membasuh tangannya terlebih dahulu sebelum men!amah makanan )ia makan dengan tertib dan tidak gelo!oh Selesai makan' dia akan membantu ibunya melakukan ker!a*ker!a di dapur seperti mengelap me!a dan membasuh pinggan Sikap Mei (hin yang ringan tulang itu menyenangkan ibunya Seketika kemudian' Mei (hin berehat di ruang tamu )ia memba+a surat khabar untuk mengetahui berita*berita terkini di dalam dan di luar negara )ia !uga menonton tele,isyen sambil berbual*bual dengan ibu bapanya Se!am kemudian' Mei (hin masuk kebiliknya untuk mengulang ka!i pela!aran )ia menggunakan masa dengan sebaik mungkin dan menumpukan perhatian terhadap pela!arannya Mei (hin bela!ar bersungguh*sungguh untuk +emerlang dalam peperiksaan )ia !uga berharap agar +ita*+itanya untuk men!adi seorang doktor akan ter+apai suatu hari nanti

Senaraikan amalan baik yang terdapat dalam petikan

1. Menyimpan kasut di atas rak kasut. 2. Memastikan kasut disusun dengan kemas. 3. Membersihkan diri. . Makan tengah hari bersama!sama keluarga. ". Membasuh tangan terlebih dahulu sebelum men#amah makanan. $. Makan dengan tertib dan tidak gel%#%h. &. Membantu ibu melakukan ker#a!ker#a di dapur. '. Memba(a surat khabar untuk mengetahui berita!berita terkini. ). Men%nt%n tele*isyen sambil berbual!bual dengan ibu bapa. 1+. Mengulangka#i pela#aran. 11. Menggunakan masa dengan sebaik mungkin. 12. Menumpukan perhatian terhadap pela#aran. 13. Bela#ar bersungguh!sungguh untuk (emerlang dalam pela#aran.

,A-A.AN C/N0/H Amalan baik yang dapat saya peroleh daripada petikan ialah sebagai seorang pela!ar kita mestilah menyimpan kasut di atas rak kasut setiap kali pulang dari sekolah Kita !uga hendaklah memastikan kasut tersebut disusun dengan kemas Selepas itu' barulah kita mandi untuk membersihkan diri Seterusnya' kita seharusnya makan tengah hari bersama*sama keluarga agar dapat mengeratkan kasih sayang Sebelum makan' kita perlu membasuh tangan terlebih dahulu sebelum men!amah makanan Kita !uga perlu makan dengan tertib dan tidak gelo!oh Selepas makan' kita sewa!arnya membantu ibu melakukan ker!a*ker!a di dapur seperti mengelap me!a dan membasuh pinggan Kita mestilah men!adi seorang anak yang ringan tulang Selain itu' kita hendaklah selalu memba+a surat khabar untuk mengetahui berita*berita terkini di dalam dan di luar negeri )i samping itu' kita !uga boleh menggunakan masa lapang untuk menonton tele,isyen sambil berbual*bual bersama* sama dengan ibu bapa kita Sebagai seorang pela!ar' kita mestilah sentiasa mengulangka!i pela!aran Kita !uga mestilah bi!ak menggunakan masa dengan sebaik mungkin di samping menumpukan perhatian terhadap pela!aran -usteru' kita hendaklah bela!ar dengan bersungguh*sungguh agar +emerlang di dalam peperiksaan Akhir sekali' kita berharap agar +ita*+ita kita akan ter+apai suatu hari nanti

)@,!@< AAA! !idak prihatin terhadap kebersihan alam sekitar 'uka membuang sampah di meratarata tempat 'ampah dibuang ke longkang !ong-tong sampah dirosakkan atau di*uri Merayu orang ramai supaya peka terhadap kebersihan alam sekitar

P+,=A-A$A, Prihatin terhadap kebersihan alam sekitar -angan membuang sampah di merata-rata tempat -angan membuang sampah ke longkang -angan merosakkan atau men*uri tong-tong sampah Peka terhadap kebersihan alam sekitar

,A-A.AN C/N0/H

.enga#aran yang dapat saya per%leh daripada petikan ialah kita mestilah mempunyai sikap yang sentiasa prihatin terhadap kebersihan sekitar. Selain itu1 kita hendaklah menghindarkan sikap suka membuang sampah di merata tempat. Ini adalah kerana ia akan men#i#ikkan pandangan di samping mengundang pelbagai #enis penyakit. Sampah sarap yang dibuang ke dalam l%ngkang pula akan menyebabkan bau busuk dan aliran air tersekat. 2i samping itu #uga1 t%ng!t%ng sampah yang disediakan #anganlah dir%sakkan atau pun di(uri. Sehubungan itu1 kita se3a#arnya memupuk sikap men#aga kebersihan alam sekitar di kalangan angg%ta masyarakat. Ini adalah kerana kera#aan telah membelan#akan beribu!ribu ringgit untuk membersihkan sampah sarap dan l%ngkang yang tersumbat. Sebagai kesimpulannya1 kita hendaklah sentiasa peka terhadap kebersihan alam sekitar supaya tahap kesihatan dapat ditingkatkan.

BAHAGIAN C Tulis beberapa penga!aran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah Pan!ang !awapan kamu mestilah tidak kurang daripada "# patah perkataan Tulis !awapan kamu dalam satu perenggan $%# markah&

4%(eng berbunyi menandakan 3aktu rehat. 4ee Heng tergesa!gesa ke kantin. Se3aktu 4ee Heng tiba di kantin1 banyak murid telah beratur untuk membeli makanan dan minuman. Akibatnya1 4ee Heng mem%t%ng barisan. .erbuatannya dilihat %leh penga3as yang bertugas. 2ia mengarahkan 4ee Heng kembali ke tempat asal. 4ee Heng akur akan arahan itu kerana dia sedar akan kesalahannya. Akhirnya1 giliran 4ee Heng pun tiba. Setelah membeli nasi g%reng1 4ee Heng terus makan tanpa membasuh tangan. Selepas makan1 dia meletakkan pinggan dan sudu ke dalam bekas yang disediakan. -alaupun agak nakal1 4ee Heng tetap sedar akan tanggung#a3abnya untuk men#aga kebersihan ka3asan sek%lah.

(.NT./ A0AT 1. 0ergesa!gesa ke kantin 2. Beratur untuk membeli makanan dan minuman 3. Mem%t%ng barisan . Akur akan arahan ". Sedar akan kesalahan $. Makan tanpa membasuh tangan &. Meletakkan pinggan dan sudu ke dalam bekas yang disediakan '. Sedar akan tanggung#a3ab untuk men#aga kebersihan ka3asan sek%lah

.5NGA,A6AN 1. 0idak tergesa!gesa ke kantin 7 bersabar 2. Beratur untuk membeli makanan dan minuman 7 mematuhi peraturan 3. ,angan mem%t%ng barisan 7 mengikut giliran . Akur akan arahan!menerima teguran dengan hati terbuka ". Sedar akan kesalahan $. Membasuh tangan sebelum makan &. Meletakkan pinggan dan sudu ke dalam bekas yang disediakan '. Sedar akan tanggung#a3ab untuk men#aga kebersihan ka3asan sek%lah

,A-A.AN C/N0/H

Amalan baik yang dapat saya per%leh daripada petikan ialah sebagai se%rang pela#ar kita mestilah bersabar dan tidak tergesa!gesa ke kantin pada 3aktu rehat. 8ita #uga hendaklah mematuhi peraturan iaitu beratur sebelum membeli makanan dan minuman. Selain itu1 kita seharusnya akur dengan arahan di samping menerima teguran dengan hati yang terbuka serta sedar akan setiap kesalahan yang kita lakukan. ,usteru1 apabila makan di kantin1 kita mestilah membasuh tangan terlebih dahulu sebelum makan. Selepas makan1 kita hendaklah meletakkan pinggan dan sudu ke dalam bekas yang disediakan. 2i samping itu1 sebagai se%rang pela#ar1 kita sepatutnya sedar akan tanggung#a3ab untuk men#aga kebersihan ka3asan sek%lah kita. 8esimpulannya1 dengan melakukan amalan baik seperti ini se(ara tidak langsung memupuk diri kita men#adi pela#ar yang (emerlang.

BAHAGIAN C Tulis beberapa nilai murni yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah Pan!ang !awapan kamu mestilah tidak kurang daripada "# patah perkataan Tulis !awapan kamu dalam satu perenggan $%# markah&

H%(k Seng se%rang budak yang baik hati. 2ia suka men%l%ng %rang terutama %rang (a(at dan %rang tua. .ada suatu hari1 dalam per#alanan pulang dari sek%lah1 H%(k Seng ternampak se%rang lelaki buta ingin melintas #alan. H%(k Seng segera memimpin tangan lelaki buta itu dan membantunya melintas #alan. 2i samping itu1 H%(k Seng sangat mengh%rmati %rang yang lebih tua daripadanya terutama ibu bapa1 saudara!mara dan #iran tetangga. 2ia sangat menyayangi ibu bapanya kerana mereka sangat ber#asa kepadanya. Mereka telah mendidik1 membesar dan menyediakan segala kemudahan untuknya. Selain itu1 H%(k Seng melayan rakan!rakannya dengan mesra. Sikap peramah dan baik hatinya itu telah menyebabkan dia disayangi %leh ramai %rang.

(.NT./ A0AT 1. Se%rang budak yang baik hati 2. Suka men%l%ng %rang terutama %rang (a(at dan %rang tua 3. Memimpin tangan lelaki buta itu dan membantunya melintas #alan . Mengh%rmati %rang yang lebih tua daripadanya terutama ibu bapa1 saudara!mara dan #iran tetangga ". Menyayangi ibu bapa $. mendidik1 membesar dan menyediakan segala kemudahan &. Melayan rakan!rakan dengan mesra '. Sikap peramah dan baik hati menyebabkan disayangi %leh ramai %rang

NILAI MU1NI 1. Baik hati 2. Suka men%l%ng 3. Baik hati . H%rmat!mengh%rmati

". 8asih!sayang $. Mengenang #asa &. .ersahabatan '. Berhemah tinggi1 kasih sayang

-A2APAN (.NT./

Nilai murni yang dapat saya peroleh daripada petikan ialah sebagai seorang pela!ar kita mestilah mempunyai sikap baik hati dengan semua orang Sehubungan itu' kita hendaklah sentiasa bersedia menolong orang lain terutama orang +a+at dan orang tua Untuk itu' apabila kita melihat ada orang buta hendak melintas !alan' kita hendaklah membantunya dengan memimpin tangan melintas !alan Selain itu' kita mestilah bersikap hormat menghormati +ontohnya' menghormati orang yang lebih tua daripada kita terutamanya ibu bapa' saudara*mara dan !iran tetangga )i samping itu' sebagai seorang anak' kita sepatutnya mempunyai perasaan kasih sayang terutama kepada ibu bapa kita Ini adalah kerana mereka sangat ber!asa kepada kita dengan mendidik' membesar dan menyediakan segala kemudahan untuk kita Akhir sekali' kita perlu mempunyai nilai persahabatan yang baik iaitu melayan rakan*rakan kita dengan mesra Kesimpulannya' !ika kita bersikap peramah dan baik hati dengan semua orang' kita akan disayangi oleh ramai orang

BAHAGIAN C Tulis beberapa penga!aran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah Pan!ang !awapan kamu mestilah tidak kurang daripada "# patah perkataan Tulis !awapan kamu dalam satu perenggan $%# markah& Manusia tanpa ilmu Ibarat p%h%n yang mati Akan sentiasa diperb%d%h Sentiasa diperdaya Men#adi bahan hinaan Men#adi bahan e#ekan Manusia tanpa ilmu Men#adi sampah masyarakat Akan terus ditinggal 9aman Akan sesat di #alan 3alaupun terang Manusia tanpa ilmu Akan hanyut ditelan arus pembangunan 0idak dapat memimpin negara Atau membantu keluarga Apa lagi men%l%ng sesiapa 2ia menge(e3akan ibu bapa akhirnya Manusia tanpa ilmu .enghalang 3a3asan 2+2+ Men#adi sahabat kepada syaitan Mensia!siakan kehidupan yang 0uhan berikan :siti sarah saaey;

3ait Sa!ak
Manusia tanpa ilmu' ibarat pohon yang mati' akan sentiasa diperbodoh' sentiasa diperdaya' men!adi bahan hinaan' men!adi bahan e!ekan

Maksud < .enga#aran


.rang yang tidak berilmu pengetahuan dianggap tidak berguna kepada masyarakat kerana mereka akan sentiasa diperbodoh diperdaya' dihina dan die!ek .rang yang tidak berilmu diibaratkan sebagai sampah masyarakat Mereka ketinggala5n 4aman dan tidak tahu apa*apa. #rang yang tidak berilmu akan ketinggalan dalam arus pembangunan negara Mereka !uga tidak berpeluang untuk memimpin negara Mereka !uga tidak dapat berbuat apa*apa malah menge+ewakan ibu bapa mereka sendiri .rang yang tidak berilmu akan men!adi penghalang kepada kema!uan negara Mereka dikatakan tidak berguna kerana mensia*siakan kehidupan yang diberikan oleh Tuhan

Manusia tanpa ilmu' men!adi sampah masyarakat' akan terus ditinggal 4aman' akan sesat di !alan walaupun terang Manusia tanpa ilmu' akan hanyut ditelan arus pembangunan' tidak dapat memimpin negara' atau membantu keluarga' apa lagi menolong sesiapa' dia menge+ewakan ibu bapa akhirnya Manusia tanpa ilmu' penghalang wawasan %#%#' men!adi sahabat kepada syaitan' mensia*siakan kehidupan yang Tuhan berikan

,A-A.AN C/N0/H

Penga!aran yang dapat saya peroleh daripada petikan ialah !ika kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan' kita akan men!adi manusia yang tidak berguna kepada masyarakat Ini kerana' kita akan sentiasa diperbodoh dan diperdaya serta dihina dan die!ek Selain itu' !ika kita kita berilmu' kita akan men!adi sampah masyarakat )i samping itu' kita akan ketinggalan 4aman dan tidak tahu apa*apa #rang yang tidak berilmu !uga akan ketinggalan

dalam arus pembangunan negara Mereka tidak berpeluang untuk memimpin negara Mereka !uga tidak dapat berbuat apa*apa malah menge+ewakan ibu bapa mereka sendiri Akhir sekali orang yang tidak berilmu akan men!adi penghalang kepada kema!uan negara Sebagai kesimpulannya mereka dikatakan tidak berguna kerana mensia*siakan kehidupan yang diberikan oleh Tuhan

A51

?5B

*5'

53

%? 5 3

%1 5 %'

11 5 %

51

1? 5 %

11 5 1'

?51

5'