Anda di halaman 1dari 13

Plani

edukativ

Klasa X-c Mesuesia kujdestare Sonila Kajolli

tyre. Frekuentimi i rregullt i shkolles dhe disiplinimi i nxenesve. Edukimi i nxenesve me te drejtat dhe lirite e njeriut. Edukimi i personalitetit te nxenesve duke luftuar egoizmin dhe arrogancen. e nxitet ruajtja e nje mjedisi sa me te paster. e njihen nxenesit me ngjarje dhe figura te shquara. Edukimi i personalitetit te nxenesve, informimi kulturor i tyre. e nxisim bisedat e lira per problemet qe shqetesojne nxenesit. e krijohen lidhje sa me te qe ndrueshme me prinderit si partnere te rendesishem qe luajne

Edukimi atdhetar e kujtojme me nderim e krenari atdhetaret shqiptare qe ndihmuan ne !lirimin e vendit. "johurite tona ne sherbim te atdheut. "johuri kulmore ne historine e popullit tone. #izitojme natyren shqiptare. "johim dhe vleresojme figurat e shquara te kombit. Edukimi per f ormimin dhe zhvillimin e personalitetit $$$$ #lera e te qenit njeri me personalitet. e respektojme veten dhe te tjeret. e udhehiqemi nga mirekuptimi dhe tolerance. e vleresuarit thjeshte , bukur rrit personalitetin. $$$$ %ersonalitete te shquara ne shkence. &.'ajolli

Edukimi p(r paqen Trajti"i i "os"arr#ves$jeve n# "#n%r# t# kulturuar e &a'#sore( T# di"# t# )ali"( Toleranca - virt%t i njer#*ve t# *+juar, t# arsi"uar, t# das$ur e t# sin'ert#( T# s$"an+i" e+oi*"in(

Edukimi sh(ndet(sor S$#ndeti %n#, kujdesi &#r t#( Ndiki"i i dro+#s, alkoolit, du$anit te njeriu, lu)ta jon# kundra t%re( Mendja e s$#ndos$# n# tru& t# s$#"dos$#(

Edukimi pr mbrojtjen e mjedisit Kriji"i i nj# "jedisi t# &ast#r, t# kulturuar n# klas#do"osdos$"#ri n# &ro-eset s$kollore( .aktor#t '# d#"tojn# "jedisin(

S/T T0R

)*+,

akimi i mireseardhjes. -eximi i rregullores se brendshme te shkolles. .esuesja kujdestare /iskutimet mbi problemet e fillimit 0 tekstet, etj,1 .esuesja kujdestare 2 "xenesit Edukimi per jeten dhe mjedisin /ita nderkombetare e qyteteve te pasterta 0 bisede, veprimtari 1 Text "xenesit
Te x t

xeT

Sonila Kajolli

TET0R )*+, "(ne ereza, shenjtorja shqiptare 2 Festojme pervjetorin e lindjes se 3onxhe 4ojaxhi5ut. "xenesit Edukimi per letersine 'onkursi i letersise 0 krijime te ndryshme 1 "xenesit Edukimi atdhetar 'onkurs . "derim dhe krenari nepermjet krijimeve letrare. "xenesit
Sonila Kajolli

"6" O7 )*+,

Edukimi p(r zhvillimin e personalitetit


+. 8hvillim9:;ilat jan( t( drejtat dhe detyrat e mia<== "x(n(sit ). /ita nd(rkomb(tare e zonave. Ekskursion .(suesja kujdestare 2 "x(n(sit ,. akimi me prind(rit mbi problemet me shkoll(n.0m(simet, p(rparimet1 .(suesja kujdestare 2 %rind(rit 2 "x(n(sit

Edukimi atdhetar
>. 'ujtojm( e festojm( s(bashku )? 5 )@ "(ntorin. .(sues 2 "x(n(s

Edukimi sh(ndet(sor "j( apel shqet(simi dhe lufta jon( kund(r drog(s, duhanit, alkoolit. "x(n(sit Edukimi p(r paqen /ita e toleranc(s dhe e mir(kuptimit 0 debati m(sues5 prind(r5nx(n(s1 .(suesja 2 "x(n(sit 2 %rind(r Analiz(9: 'u jemi me objektivat e v(na n( fillim t( vitit shkollor si klas(<== .(suesja 2 "x(n(sit Edukimi p(r formimin dhe zhvillimin e personalitetit "( prag t( krishtlindjeve e #itit t( 7i.: Bemi dhe ne pjes( e krenaris( s( shkoll(s==.

/iskutim9 : ;ilat jan( synimet e mia p(r k(t( vit kalendarik<== em( e lir( 0 biseda 1. "x(n(sit ( nxisim shpirtin krijues t( nx(n(sve n( fusha t( ndryshme. "x(n(sit Bam i k(naqur me rezultatet e mia apo premtoj t( b(j m( shum( n( t( ardhmen. Analiz( e tremujorit te pare. .(suesja 2 "x(n(sit Edukimi atdhetar ( njohim vlerat e artit elbasanas .(suesja 2

S/KURT )*+> Edukimi p(r mbrojtjen e mjedisit .bajtja past(r e mjedisit. 2 -yerja me g(lqere e pem(ve n( oborrin e shkoll(s. "x(n(s 2 .(suesja ). /iskutimi9 :&a vlen nj( mikCe p(r ju<== "x(n(s 2 .(suesja ,. akim m(sues 2 prind(r. %roblemet qe shqetesojne nxenesit. .(sues 2 %rind(r 2 "x(n(s 'ultura dhe qytet(rimi i nj( shoq(rie e ka burimin tek mir(sia e jo te dhuna. ryez( e rrumbullak(t "x(n(s 2 .(suesja &onila 'ajolli

"x(n(s 2 .(suesja Aktivitetet sportive 0 midis klasave paralele 1 7elaksohemi para se t( afroj( fundi i shkoll(s "x(n(s Edukimi p(r paqen 7eflektojm( rreth sjelljes son(. &a ndikojm( n( forcimin e disiplin(s n( shkoll(< "x(n(s 5 .(suesja Bo dhun(s tek A/O-E&EE" 6 . &tatistikat informuese. 4ised( e nx(n(sve me psikologen e shkoll(s. "x(n(s 2 %sikologia ( lem( shenja n( k(t( shkoll( per brezat q( do t( na pasojn(. .bjellje t( disa fidaneve t( rinj n( oborrin e shkoll(s.

PRI11 )*+>

F Edukimi me p(rmas(n europiane F 4ised(9 'ontributi yn( p(r shoq(rin( e civilizuar europiane aspirohet n(p(rmjet nj( integrimi gjithan(sh. F "x(n(s 2 .(suesja F Edukimi sh(ndet(sor F /ita nd(rkomb(tare e sh(ndet(sis(. akim me punonj(s t( sh(ndetit publik. F .(sues 2 "x(n(s F Edukimi p(r formimin e shpirtit krijues e personal F akim9 :"a llogaritni dhe ne. 'ontributi yn( me aktivitetet shkollore.== .aratona F "x(n(s

F M J 2 3ERS/0R )*+> F %erparimi, vijimi, argetimi9 komponent(t baze per mbarevajtjen e pro!esit mesimor 2 edukativ. F .esuesja F Edukimi atdhetar F Ekskursion ne nje nga qytetet bregdetare. F .esuesja F Edukimi p(r zhvillimin e personalitetit F Bemi krenar( p(r ju, respekti i vlerave te prinderve tane. .irenjohje nga ana jone. F .esuesja 2 "xenes F &i te perballojm( problemet e moshes< A kemi nevoje per psikolog< F .esuesja 2 "xenes F .byllja e vitit shkollor9 4ilanc F .(suesja 2 "xenes 2 %rinder