Anda di halaman 1dari 10

AL-QURAN

Makalah
Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Study Islam

Di susun oleh : Afifah Nurul Izzah Lisfatul Fatinah Millah Maftuhatun Ni mah

UIN S!ARIF "I#A!ATULLA" $AKARTA %I&UTAT '()(

KATA &*N+ANTAR
&u,i syukur -enulis -an,atkan kehadirat Allah S.T yang telah melim-ahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga -enulis da-at menyelesaikan tugas ini dengan /aik dan te-at 0aktu1 Sh2la0at serta salam -enulis haturkan ke-ada ,un,ungan kita3 yaitu Na/i Muhammad SA. yang syafaatnya sangat kita tunggu di hari akhir kelak1 &enulis ,uga mengu4a-kan terima kasih ke-ada -ihak--ihak yang telah ikut mem/antu1 Ada-un -ihak--ihak yang ikut mem/antu -enulis meli-uti 5 a b c d e #rs1 "1 A4hmad +h2li/3 MA3 selaku d2sen -enga,ar Study Islam 6rang tua yang selalu mend2akan -enulis Teman-teman farmasi3 khususnya farmasi I 7 &etugas f2t2k2-i #an lain-lain

karena dengan /antuan mereka -enulis da-at menyelesaikan tugasnya dengan /aik 3 lan4ar3 dan te-at 0aktu3 serta tan-a mengalami kesulitan yang /erarti1 &enulis /erhara-3 sem2ga di kemudian hari makalah ini da-at /erguna /agi /anyak 2rang3 dan da-at digunakan se/agai /ahan refrensi /agi -enulis yang lainnya1

%i-utat3 '8 Se-tem/er '()( &enulis

7A7 I &*N#A"ULUAN
A

Latar 7elakang
Al-Quran3 se/agai kita/ su4i umat Islam di dunia meru-akan kita/ su4i

yang men4angku- seluruh isi kita/-kita/ se/elumnya dan mem/ahas /anyak -ers2alan dalam kehidu-an1 7esarnya -eranan al-Quran dalam kehidu-an manusia3 khususnya umat Islam3 /elumlah men,amin kita3 umat Islam3 mengetahui a-a se/enarnya al-Qur an dan /agaimana se,arah diturunkannya al-Quran1 6leh karena itu3 selain untuk memenuhi tugas mata kuliah Study Islam3 makalah yang -enulis tulis ini mem/ahas -engertian3 fungsi3 se,arah turunnya3 dan -engum-ulan mushaf1 #an dengan disusunnya makalah ini3 sem2ga da-at mem/uka 0a0asan -ara -em/a4a khususnya dan -enulis sendiri khususnya1

B 1 2 3

Rumusan Masalah
A-akah &engertian Al-Quran 9 A-akah Fungsi dan Kedudukan Al-Quran 9 7agaimana Se,arah Turunnya Al-Quran dan &engum-ulan Mushaf9

Tu,uan Makalah

Untuk mengetahui -engertian Al-Quran3 /aik se4ara etim2l2gi atau /ahasa3 mau-un se4ara termin2l2gi atau syari at1

Untuk mengetahui fungsi dan kedudukan dari Al-Quran3 terutama /agi kehidu-an manusia1

Untuk mengetahui se,arah turunnya Al-Quran dan -engum-ulan mushaf1

7A7 II &*M7A"ASAN
A

&engertian Al-Quran

Al-Quran /erasal dari masdar qaraa, yaqriu, quranan, yang artinya mem/a4a1 Se4ara harfiah /erarti /a4aan1 Sedangkan se4ara termin2l2gi atau se4ara syariat3 al-Quran adalah kita/ su4i yang /erisi firman Allah yang di0ahyukan ke-ada Na/i Muhammad sa0 dalam /ahasa Ara/ melalui malaikat $i/ril untuk disam-aikan ke-ada umat manusia di seluruh dunia untuk di ,adikan -ed2man agar mem-er2laeh ke/ahagiaan dunia dan akhirat1 #i dalam al-Quran sendiri3 kata Quran di dalam arti :mem/a4a; <Q1S1 al-Isra ayat )=>3 :mengu4a-kan; <Q1S1 al-Qiyamah ayat =?>3 dan :se/uah kum-ulan; <Q1S1 al-Qiyamah ayat )=>1

Fungsi dan Kedudukan Al-Quran Al-Quran se/agai -ed2man hidu- umat Islam sesungguhnya

memiliki /anyak fungsi dan kedudukan3 antara lain5 1 2 Se/agai /ukti atas kerasulan Na/i Muhammad sa01 se/agai -ed2man hidu- manusia3 sehingga manusia da-at mem/edakan yang hak dan yang /athil <al-Furqan). 3 Se/agai -eringatan <al-Dzikr> manakala manusia lalai dalam men,alankan syariat yang dititahkan 2leh Allah s0t1 4 Se/agai -em/eri keterangan atau -en,elasan < al-Bayyin> ketiika manusia mengalami ke/untuan dalam menghada-i segala -ers2alan yang sedang dihada-inya1 5 Se/agai -etun,uk <al-Huda> dalam -ers2alan--ers2alan a@idah3 syariat3 dan akhlak1 6 Mem/eri -etun,uk lengka- disertai hukumnya untuk kese,ahteraan manusia segala zaman3 tem-at dan /angsa1

Menghilangkan ketidak/e/asan /erfikir yang melemahkan daya u-aya dan kreatifitas manusia <memutus rantai ta@lid>1

Mem/eri -en,elasan ilmu -engetahuan untuk merangsang -erkem/angannya1

Memuliakan akal se/agai dasar memahami urusan manusia dan hukum-hukumnya1

10

Menghilangkan -er/edaan antar manusia dari sisi kelas dan fisik serta mem/edakan manusia hanya dasi tak0anya ke-ada Allah S.T1

Se,arah Turunnya Al-Quran dan &enyusunan Mushaf


Al-Quran se/agai kalam Allah disam-aikan ke-ada Na/i

Muhammad sa01 melalui -r2ses Nuzul atau Inzal. !ang dimaksud denga Nuzul atau Inzal yaitu menam-akkan atau melahirkan alQuran1 &enda-at lain mengatakan /ah0a Allah menga,arkannya ke-ada malaikat $i/ril3 mengenai /a4aannya mau-un -emahamannya1 Lalu $i/ril menyam-aikannya ke-ada Na/i Muhammad sa01 Sedangkan 4ara turunnya al-Quran ke-ada Na/i Muhammad sa01 melalui -r2ses se/agai /erikut3 pertama3 al-Quran diturunkan 2leh Allah s0t se4ara sekaligus ke Lauh Mahfudz1 #emikian yang dise/utkan di dalam al-Quran Bahkan (yang didu takan mereka itu) ialah al-!uran yang mulia yang ter impan dalam "auh #ah$udz.% <Q1S 8?5')-''>1 &edua3 al-Quran kemudian diturunkan dari Lauh Mahfudz -ada malam Lailatul Qadar se4ara sekaligus3 kemudian diturunkan se4ara /erangsur-angsur ke-ada Na/i Muhammad sa0 ketika /eliau /erusia A) tahun dalam 0aktu '' tahun3 ' /ulan3 ' hari1 !ang mana ayat -ertama yang diturunkan adalah Surah al-BAla@ ayat )-? di +ua "ira3 dan ayat terakhir yang diturunkan adalah Surah al-Maidah ayat C3

saat /eliau sedang melakukan ha,i .ada 1 malam )= Ramadhan1 Se-erti

May2ritas umat Islam3 dalam al-Quran3

khususnya di Ind2nesia menye/utkan malam Lailatur Qadar yaitu -ada dikatakan 'e ungguhnya kamu menurunkan pada uatu malam yang di(erkahi dan e ungguhnya &amilah yang #em(eri peringatan.% <Q1S1 AA5C>1 &etiga3 adalah taha- terakhir3 al-Quran diturunkan dari langit dunia ke-ada Na/i Muhammad sa01 melalui -erantara malaikat $i/ril1 #alam taha- akhir inilah3 a,aran serta -etun,uk Allah sam-ai ke-ada umat manusia3 se-erti di dalam al-Quran Surat ke 'D ayat )EC-)E?3 yang /er/unyi3 Dia (al-!uran) di(a)a turun *leh al-+uh al-,min ke dalam hatimu (#uhammad) agar kamu men-adi -ela .% Setelah Na/i Muhammad 0afat3 -ara saha/at resah akan kemurnian alah e*rang di antara *rang-*rang yang mem(eri peringatan dengan (aha a ,ra( yang

7A7 III &*NUTU&

Kesim-ulan

&esan dan Saran

#AFTAR ISI $U#UL #AFTAR ISI KATA &*N+ANTAR

7A7 I &*N#A"ULUAN

A B C
7A7 II ISI

Latar 7elakang Rumusan Masalah Tu,uan Makalah

A B C

&engertian Al-Quran Fungsi dan Kedudukan Al-Quran Se,arah Turunnya Al-Quran dan &engum-ulan Mushaf

7A7 III &*NUTU&

A B

Kesim-ulan &esan dan Saran

#AFTAR &USTAKA

#AFTAR &USTAKA
htt-5FF2rganisasi12rgF-engertian-se,arah-dan--2k2k-isi-kandungan-al@uran-al@uran--engetahuan-agama-islam

Anda mungkin juga menyukai