Anda di halaman 1dari 3

LNDA: Matematike KLASA: XII TEMA: Drejteza dhe plani ne hapesire

OBJEKTIVAT:
Ne fund te res se mesimit n!enesit d te jene ne "jendje: Te shkruajne ekua#i net parametrike dhe kan nike te drejtezes $e kal n ne piken M% &!%'(%'z%) dhe ka *ekt re drejtues te dhene+ Te gjejne piken e prerjes se drejtezes me planin kur jepet ekua#i ni i drejtezes dhe ekua#i ni i planit+ Te shkruajne ekua#i net parametrike dhe kan nike kur drejteza jepet me ekua#i n te per"jithshem+ A,!-.,(-/,z-D,0% A1!-.1(-/1z-D10%

KONCEPTET KRYESORE: Ekuacion parametrik, ekuacion kanonik, vektor drejtues, vektor pingul.

ST23KT32A E MESIMIT
Fazat e struktures
Parashikimi Ndertimi i njohurive Per"or#imi

Stragjetite mesimore
DDM(Di-dua te dimesova me shume) DDM MP-P(Marredheniet p!etje-pergjigje) DDM (Para$itja gra"ike e in"orma#ionit%)

Veprimtarite e nxenesve
Nxitja e diskutimit Diskutimi i ideve &ishikimi ne d!she

Organizimi i nxenesve
Pune me gjithe k asen Pune me gjithe k asen Pune ne d!she

PARASHIKIMI: DDM
Mesuesja shkruan ne ta4ele temen:5Drejteza dhe plani ne hapesire5 dhe ft n n!enesit te kujt jne #fare dine per ekua#i nin e drejtezes ne hapesire+

Sa trajta nj him per ekua#i nin e drejtezes ne hapesire6

Kush eshte ekua#i ni i drejtezes $e kal n ne nje pike M% &!%'(%'z%) dhe ka *ekt r drejtues u6 Kush eshte ekua#i n i planit ne hapesire6 Mesuesja: 7er"ji"jet tuaja shkruajini ne flet re+ Keni 8 min k he+ &Mesuesja *izat n ne derrasen e zeze nje ta4ele DDM)+
Di Ekuacioni i drejtezes qe kalon ne nje pike M0 (x0,y0,z0) dhe ka vektor drejues u eshte x-x0 y-y0 z-z0 m n p Ekuacioni parametrik i drejtezes eshte x-x0 mt
y-y0 nt z-z0 pt Ekuacioni i planit ne hapesire eshte!

Dua te di

Mesova me shume

'x()!(*z(D+,

NDERTIMI I NJOHURIVE: DDM


Mesuesja u drejt het n!enes*e: Mend huni dhe th ni se #9p(etje keni rreth ekua#i nit te drejtezes ne hapesire6 /fare d ni te dini me teper per te6

N!enesit shprehin mendimet dhe 4ejne p(etje rreth asaj $e u kerkua+ Mesuesja i shkruan at ne k l nen e d(te te ta4eles DDM+
Di Ekuacioni i drejtezes qe kalon ne nje pike M0 (x0,y0,z0) dhe ka vektor drejues u eshte x-x0 y-y0 z-z0 m n p Ekuacioni parametrik i drejtezes eshte x-x0 mt
y-y0 nt z-z0 pt Ekuacioni i planit ne hapesire eshte!

'x()!(*z(D+,

Dua te di " ka trajta te tjera ekuacioni i drejtezes ne hapesire# " paraqet drejtez prerja e dy planeve# $i %jendet ekuacioni i drejtezes kur na jepen ekucionet e dy planeve qe priten# &'are duhet te %jejme qe te shkrujme ekuacionin kanonik dhe parametrik te drejtezes# $i mund te %jejme pikeprerjen e drejtezes me planin#

Mesova me shume

Ne dime $e d( plane priten sipas nje drejteze+ 7ikerisht drejteza $e jepet si prerje e 1 plane*e me ekua#i ne: A,!-.,(-/,z-D,0% A1!-.1(-/1z-D10% $uhet ekua#i ni i per"jithshem i drejtezes+

N"a ekua#i ni i per"jithshem mund te kal jme ne trajten kan nike dhe parametrike+ 7er te kaluar n"a ekua#i ni i per"jithshem ne trajten kan nike na duhet nje pike $e kal n drejteza dhe nje *ekt r drejtues+ Atehere si pike merret pika M ,&!,(,%) $e "jendet duke z"jidhur sistemin:
A,!-.,(- D,0% A1!-.1(- D10% ndersa si *ekt r drejtues merret *ekt ri n 0

d-

d
+
A . /

Ekua#i ni kan nik i drejtezes ka trajten: d: N"a trajta e per"jithshme kaluam ne trajten kan nike duke "jetur nje pike dhe nje *ekt r drejtues+

0 0

PERFORCIMI: Rishikim ne dyshe


3 japim per"ji"je p(etje*e te ta4eles duke pl tesuar keshtu k l nen e trete te ta4eles DDM+

Di

Dua te di

Mesova me shume

Ekuacioni i drejtezes qe kalon ne nje pike M0 (x0,y0,z0) dhe ka vektor drejues u eshte x-x0 y-y0 z-z0 m n p Ekuacioni parametrik i drejtezes eshte x-x0 mt
y-y0 nt z-z0 pt Ekuacioni i planit ne hapesire eshte!

'x()!(*z(D+,

" ka trajta te tjera ekuacioni i drejtezes ne hapesire# " paraqet drejtez prerja e dy planeve# $i %jendet ekuacioni i drejtezes kur na jepen ekucionet e dy planeve qe priten# &'are duhet te %jejme qe te shkrujme ekuacionin kanonik dhe parametrik te drejtezes# $i mund te %jejme pikeprerjen e drejtezes me planin#

Ekuacioni i drejtezes ne hapesire ka edhe nje trajte tjeter qe quhet ekuacioni i per%jithshem( )rerja e dy planeve paraqet drejtez( *ur na jepen ekuacione te dy planeve qe priten ne %jejme piken M+(x+,y+,0)dhe vektorin n n+,n-( .%a ekuacioni i per%jithshem mund te shkruajme ekuacionin kanonik dhe parametric te drejtezes duke %jetur nje pike dhe vector drejtues( )ikeprerjen e drejtezes me planin ne mund ta %jejme duke z%jidhur sistemin qe 'ormohet n%a ekuacioni i drejtezes dhe ekuacioni i planit(

.ejme perm4ledhjen "rafike te inf rma#i nit+

.kua#% drejtezes ne hapesire

.kua#% parametri# x-x0 mt


y-y0 nt z-z0 pt

.kua#% kanonik x-x0 y-y0 z-z0 m n p

.kua#% / pergjithshem '0x()0!(*0z(D0+, d'1x()1!(*1z(D1+,

7asi kemi pl tesuar ta4elen pun jme ne d(she usht+,' :;a'< f$+:1 =epen det(re shtepie ushtrimet f$ :;4 8' > f$ :1 +=epen s$arime per det(rat e shtepise + Vleresimi ?jate res *leres j per akti*izimin ne te tre fazat dhe sid m s per saktesine e z"jidhjes se ushtrime*e "jate perf r#imit Refleksio e ?jate res n!enesit jane te perfshire ne diskutim dhe shkem4ejne ide +7ara$itja "rafike e inf rma#i nit ndihm i n!enesit per ta kuptuar shpejt materialin e ri+Kr(erja ne d(she e ushtrime*e ne fazen e trete n!iti n!enesit ne kem4imin e ide*e +