Anda di halaman 1dari 60

CONTOH SOALAN PJ PK TAHUN 3

SOALAN MENGIKUT TOPIK


TUNJANG 1: KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA
TAJUK 1 : KESIHATAN DIRI
a) Namakan alatan kebersihan diri di bawah.

1.________________________ 2. _________________________
3. ________________________ 4. _________________________
5. ________________________ 6. ________________________
7. ________________________ 8. _________________________
9. ________________________ 10. _________________________
B) Tandakan _/ bagi tabiat menjaga kesihatan diri yang baik.
1. Kta mest memberus ggI sekurang-kurangnya dua ka sehar (
)
2. |anganah gosok gg seepas makan. (
)
3. Basuh tangan sebeum dan seepas makan . (
)
4. Seepas mand, ap badan menggunakan tuaa mand. ( )
5. Pakaan yang kotor |angan dcuc. (
)
6. Kta hendakah sentasa memaka pakaan yang bersh. ( )
7. Rambut hendakah dcuc dengan syampu. ( )
8. Tdak memaka kasut ketka berman boa. (
)
9. Tdak peru mencuc tangan seepas menggunakan tandas. ( )
10. Campakkan tuaa mand d atas anta seepas dgunakan. ( )
C) Labelkan pakaian tradisional di bawah.

TAJ! " #$%A&AAN
a) #adankan gambar dengan nilai yang ses'ai.
b) &enaraikan lima tingkah lak' yang boleh menying'ng perasaan
orang
lain.
ge!"#$
%$&"'
H(#$)
e'g*(#$)"
T(+$& $',-#
&e#.$,$$
1._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________
TAJ!" !$!$LA%(AAN
a) Lengkapkan pokok kel'arga di bawah.

TNJAN( ) " (A*A +,-# &,+AT
TAJ! " #$.A!ANAN
a) #adankan wakt' makan dengan masa yang ses'ai.
b)#adankan /'ngsi khasiat makanan di bawah.
1,
karbohidrat
Me!"'$ )-!-*
$'-,"$
2.
3.
4.
5.
0) Namakan makanan yang pat't ada dalam piramid
makanan di
bawah.

A
protein
vitamin
Garam
a!ian
!emak
Me'g-$)&$' )-+$'g
/$' g"g"
Te'$g$
,"0$'$'
Me!e&$+&$'
,-!e# )e'$g$
Me'%"*$)&$'
)-!-* !$/$'
"akan #edikit
B

C


-

A " ____________________________________
B " ____________________________________
C " ___________________________________
- " ____________________________________
TAJ! " #$N*ALA+(NAAN BA+AN
a) 1arnakan bahan2bahan yang membawa kesan b'r'k
kepada kesihatan.
"akan denan #ederhana
"akan ban$ak
"akan !ebih ban$ak
b)Nyatakan kesan b'r'k rokok kepada kesihatan.
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
4. ________________________________________
5. ________________________________________
6. ________________________________________
0) ,si tempat kosong dengan jawapan yang bet'l.
&e#(,$&$'
e!-'-* &e$)"$' $!-&
$+&(*(+
Pengamban ______________ membawa
kesan buruk kepada masyarakat. Pengamban
akoho yang berebhan boeh menyebabkan
seseorang tu _____________. |ka orang yang
mabuk tu memandu kenderaan atau
mengendakan mesn, mereka boeh
mengakbatkan kemaangan. Kemaangan n |uga
boeh menyebabkan ________________.
Mereka |uga boeh meakukan saah aku
|enayah sepert aku musnah dan ______________.
Pengamban akoho secara berebhan |uga boeh
menyebabkan _________________ organ daaman
sepert |antung, otak dan buah pnggang.
d)!elaskan benda2benda di bawah dalam k'mp'lan
yang
bet'l.
rokok tembka makanan rngan akoho
|us oren dadah sayur-sayuran susu
Bahan yang merosakkan
keshatan
Bahan yang bak untuk
keshatan
1._______________________
2. _______________________
3. _______________________
4. _______________________
1.
________________________
2.
________________________
3.
________________________
4.
________________________
TNJAN( 3" !$B$%&,+AN -AN !$&$LA.ATAN
#$%&$!,TA%AN.
TAJ! 4 " !$&$LA.ATAN -,%,
T'liskan 5Bet'l6 ata' 5 salah6
1. Wane suka menegur orang yang tdak dkena.

____________________
2. Wane menghubung bapanya apaba tertngga bas
sewaktu bak dar sekoah.
_____________________
3. Wane tdak menerma sebarang pemberan dar orang
yang tdak dkenanya.
______________________
4. Wane memnta zn bubapanya untuk perg ke sekoah
pada waktu petang .
______________________
5. Wane seau berman dengan kawan-kawannya sehngga
ewat maam.
_______________________
6.Wane seau mengngat pesan bunya supaya tak berman
d tempat yang merbahaya.
________________________
#J TA+N 3
TNJAN( 4" !$C$%(A&AN 7,8,!AL.
TAJ! 4 " -A*A TA+AN !A%-,9:A&!LA%
4. Namakan bent'k pergerakan skip di bawah ini.

2. Aneka pilihan jawapan.
Ph |awapan yang betu.
1. Apakah hawan yang suka meompat ?
A. Burung
B. Ccak
C. Sput bab
D. Katak

2. Apakah aktvt yang dtun|ukkan daam gambar ?
A. Skp mencapa awan
B. Skp mengeak rakan
C. Skp zg-zag
D. Skp setempat
3. Senarakan ma contoh aktvt yang memerukan daya
tahan kardovaskuar yang bak.
berar tdur meompat bergaop
berenang makan skp
1. __________________________ 2.____________________________
2. ___________________________ 4. ___________________________
5. ___________________________
3. ,si jawapan dalam r'ang yang disediakan.
|antung
|antung men|ad ebh shat.
Mendapat penyakt
TAJ! ). 7L$!&,B,L,T,
4.#ilih jawapon yang bet'l
1. Anggota badan yang terbat sesama keenturan aah
A.tenga
B.tangan
C. mata
D. hdung
2. Badan orang tua basanya bongkok sepert

A. buuh
B. sabut
C. ccak kubn
D. bay
3. Berkut aah aktvt yang dapat menngkatkan feksbt dr
kecua.
A. Meedng berpasangan membeakangkan rakan.
B. Membongkok samb memegang bahu rakan.
C. Mengept dan menghuur boa dengan kak.
D. Menghantar dan menerma boa.
4. Anggota badan yang boeh dentur aah..
. tangan
. kak
. |ar
v. hdung
A. dan C. dan
B. , dan D. ,, dan v
2. Nyatakan otot yang terbat semasa meakukan aktvt
d bawah.
Otot paha Otot engan Otot bets
3.!oordinasi
TAJ! 3" !oordinasi
#ilih Jawapon yang bet'l
1. Keboehan menyearaskan anggota-anggota
badan secara meakukan pergerakan bermaksud

A. feksbt B. regangan
C. koordnas D. daya tahan kardovaskuar
2. Apakah anggota badan yang terbat untuk meambung
Otot bahagan beakang
badan
boa ?
A. Muut
1. Tenga
C. Tangan
2. Kak
3. Aat yang dgunakan untuk aktvt menggoek aah
A. geung rotan
1. ta
C. pund kacang
2. skta
4. Semasa menendang boa kta menggunakan anggota ...
A. mata
B. tangan
C. kak
D. kepaa
2. Padankan gambar d bawah.Kemudan, nyatakan
anggota badan yang terbat
Mata dengan tangan
Taj'k ;. ,mbangan
#ilih jawapan yang bet'l
1. Apakah kepentngan mbangan kepada seseorang
murd.
A. dapat mengeakkan kecederaan.
B. dapat mengagak boa dengan tepat.
C. dapat meregang otot dan kebebasan send untuk
bergerak.
D. dapat mengawa sstem peredaran darah dengan
bak.
2. Bagamanakah burung bangau berdr?
A. Dran sebeah kak
E. Dran kedua-dua kak
F. Dran membengkokkan kedua-dua kak
G. Duduk
3. Berkut aah |ens-|ens pergerakan yang mebatkan
mbangan kecua...
A. dran x
B. dran Y
C. dran bangau
D. dran P
3. Seorang budak eak ter|atuh dar tt yang daunya
kerana
da hang..

A. keyaknan C. kepercayaan
B. mbangan D. kesabaran
2. Tandakan (_/) bag aktvt yang memerukan mbangan dan
(X) pada aktvt yang tdak memerukan mbangan

Taj'k <. !etangkasan
1. Berkut aah aktvt yang tdak memerukan ketangkasan
kecua

A. mengeecek boa C. membaca buku
B. meambung boa D. ber|onggng
2. Tandakan (_/ ) pada |awapan yang betu dan ( X ) pada
|awapan yang saah
Aktvt mengeecek
Memerukan ketangkasan
3. Is tempat-tempat kosong dengan perkatan-perkataan
berkut.
Koordnas kekuatan keenturan ketangkasan
a. Merangkak dapat membna ............
b. Aktvt berskp boeh membna ...........
c. ......... dapat dbna meau aktvt berskp.
d. Bergaop dapat membna ........
4. Susun semua perkataan d bawah supaya men|ad ayat
yang
betu
1. merangkak Kama paang meepas.
...........................
Menonton teevsyen
memerukan ketangkasan
Berman png pong
memerukan ketangkasan
2. bergaop kuda sepert Norhayat.
...........................
3. sepert kucng mengntp tkus merangkak Ah Seng.
..........................
4. dua rotan geung Muthu meau merangkak.
............................
5. boa Amnah meambung meepas haangan.
...........................
6. Husna menggoek boa besar geung rotan ke daam
............................
7. Kamaa kacang ke daam baku meambung pund
...........................
8. hendak menerkam mangsanya sepert harmau Stephen
...........................
T#)" !emahiran
1.Keaskan aktvt yang mebatkan okomotor dan bukan
okomotor .
Ber|aan Berar Meompat Merangkak
Bergung Dran Bangau Duduk
Bangkt Tub Tekan Tub Skp Setempat

). .anip'lasi Alatan
1. Nyatakan 5 pergerakan yang boeh dakukan dengan
aatan d bawah n.

1._________________________________________
2._________________________________________
3._________________________________________
4._________________________________________
Aktvt Lokomotor
1._______________________
2._______________________
3._______________________
4._______________________
5._______________________
Aktvt Bukan
Lokomotor
1.______________________
2.______________________
3.______________________
4.______________________
5.______________________
5._________________________________________
2. Namakan aatan dan kawasan permanan yang sesua
sama ada padang atau gelanggang
4.

).

3.

4.

5.).) #endidikan #ergerakan
4. ,sikan tempat kosong
berdasarkan
akti=iti di bawah
2. Perhatkan pergerakan d bawah,Is tempat kosong dengan
|awapan yang sesua.
3. Padankan gambar d bawah dengan aktvt yang sesua
Berdiri
.erangkak
&kip
.endekam
.elepasi
halangan
Lompat bintang
Lompat
bintang
&ki
p
3.%ekreasi dan !esenggangan
Bergerak ke kiri
Bergerak ke kanan
.elentik ke belakang
Bergerak ke
hadapan
4.Namakan alatan perkhemahan dalam gambar di
bawah
1.___________________________ 2._______________________________
3.___________________________ 4._______________________________
5.___________________________ 6._______________________________
7.___________________________ 8._______________________________
9.____________________________ 10.______________________________
11.____________________________ 12.______________________________
2. Tandakan >_/) 'nt'k kawasan yang tidak ses'ai 'nt'k
mendirikan khemah.
a. menghadap matahar ( )
b. kawasan yang terdedah kepada tanah runtuh ( )
c. Kawasan ar pasang ( )
1
%
&
'
(
)
*
+
,
1-
11
1%
d. bawah pohon rmbun ( )
e. D tengah padang ( )
f. Kawasan haaman rumah ( )
3. Permanan congkak adaah aktvt reakreas
.........

E. udara
F. ar
G. darat
D. tradsona
4. Susun semua ayat d bawah n supaya men|ad ayat yang
betu.
1. Boeh menenangkan fkran dan menyhatkan badan Aktvt
rekreas n.
..............................
2.Ayah dan Abu berkano gemar d hu|ung mnggu.
...........................
3. Enck Lm meuks gemar pemandangan task d tep.
..........................
4. Har Kemerdekaan sempena Penduduk Taman Ser Seta
bergotong-royong.
..........................
5.Kta sebeum masuk ke koam renang membershkan badan.
...........................
6. Dawas oeh orang dewasa Semasa d koam senang,
kanak-
kanak hendakah
...............................
7. Kta peru orang menghormat pendapat an.
...........................
8. gemar berman congkak pada masa apang Stephen.
...........................

5. !elaskan mengik't akti=iti kesenggangan dan
pekerjaan
Membuat ayang-ayang mengumpu setem
Menangkap kan berkhemah
Meuks men|ua sate
Menoreh getah menangkap pencur
TP3.KESUKANAN
T#3" !es'kanan
1. BETUL ATAU SALAH
Nyatakan sama ada BETUL atau SALAH pada pernyataan-
pernyataan d bawah.
1. Anna mendapat kecederaan apaba tdak
memanaskan badan. ....
2. Memanaskan badan dbuat supaya otot
dan send berseda meakukan aktvt. .....
KESENGGANGAN
1. ____________________________
2. ____________________________
3.____________________________
4.____________________________
PEKER|AAN
1._______________________________
2._______________________________
3. _______________________________
4._______________________________
3. Seepas senaman, kta tdak meakukan
pergerakan menye|ukkan badan. .....
4. Semasa ber|aan , kta peru tundukkan
kepaa.
.....
5. Semasa duduk d kerus , kta peru
tegakkan badan.
.....
6. Padang adaah tempat yang pang
sesua untuk aktvt bersukan.
.....
7. Mematuh angkah-angkah keseamatan
semasa berman tdak dgaakkan. ......
8. Semasa oceng amaran kebakaran
berbuny kta hendakah keuar
keas serta-merta .
.....
). Tandakan >_/) pada jawapan yang bet'l dan >?) pada
jawapan yang salah.
3. Nyatakan angkah-angkah keseamatan yang peru
damb semasa meakukan aktvt d bawah
;. (ambar2gambar di bawah men'nj'kkan beberapa is'
dalam
!elas #endidikan Jasmani.Nyatakan bagaimana kam'
dapat
5. Lhat gambar d bawah.Kemudan engkapkan |awapan pada
ruang teka sang kata.
6. .$L$N(!A#!AN A*AT
Lengkapkan ayat-ayat berkut dengan perkataan-perkataan
yang dber.
Menye|ukkan badan otot send
memanaskan
a. Sebeum bersenam, kta mest meakukan
pergerakan ........ badan.
b. Memanaskan badan dbuat supaya .......
dan otot berseda meakukan aktvt senaman.
c. Seepas bersenam , kta mest meakukan
pergerakan ..... badan.
d. Aktvt memanaskan badan adaah peru untuk
meregangkan ... . badan.
7. Ph |awapan yang betu
1.Mengapakah anda peru mematuh arahan guru ?
H. untuk keseamatan dr
I. bersukara
|. memuaskan hat
K. bergaya
2. Namakan aktvt yang peru kta akukan sebeum
memuakan senaman ?
a. Meompat sesuka hat
b. Bear pantas
c. Duduk berehat
d. Memanaskan badan
3. Pengun|ung tempat-tempat rekreas hendakah sentasa
........yang dtetapkan supaya dapat mengeak
kemaangan ?

A.Meanggar peraturan keseamatan
B.Mematuh peraturan keseamatan
C.Merosak kemudahan awam
D.Mengotorkan tempat awam

4. Masa yang pang sesua untuk bersenam aah waktu
A.maam
1. tengah har
C. pag
2. subuh
5. Seepas bersenam kta mest meakukan pergerakan
........ badan
A.memanaskan
B.mengas
C.menye|ukkan
D.menegakkan
6. Loceng kecemasan berbuny menandakan
A.Waktu rehat
B.Waktu berman
C.kebakaran
D.waktu masuk ke keas
8. BETUL ATAU SALAH
Nyatakan sama ada BETUL atau SALAH pada pernyataan-
pernyataan d bawah.
1. Semua aat-aat eektrk hendakah detakkan
d merata-rata tempat. ...
....
2. Semasa berbaska kta hendakah
mengayuh dengan a|u .
.....
3. Kta boeh menunggang baska
sesuka hat d |aan raya.
.....
4. Kebakaran boeh meragut nyawa dan
mencacatkan anggota badan.
......
5. Aktvt mendak bukt adaah saah
satu rekreas d uar sekoah
......
6. Kta boeh meetakkan kenderaan
d kawasan p bomba .
......
7. Mancs ap peru detakkan dtempat yang
tdak boeh dcapa oeh kanak-kanak.
......
8. Tayar baska yang cn seamat untuk
dgunakan ba har hu|an.
......
9. MELENGKAPKAN AYAT
Lengkapkan ayat-ayat berkut dengan perkataan-perkataan
yang sesua.
a. ......... peru dhubung |ka beraku
kebakaran.
b. Tangan yang ...................... adaah darang
memegang aatan eektrk.
c. Pnggan- mangkuk yang sudah ...... peru
dcuc.
d. Baska peru ...... apaba detakkan
dtempat awam.
e. Seepas meakukan aktvt bersenam, kta
hendakah
....... badan.
f. Cangku , parang, dan khemah adaah antara
peraatan
.........
g. Kta peru ...................... orang an yang
menghadap kesusahan.
h.Apaba berkawan, kta hendakah ...........
antara satu sama an.
10. Keaskan kawasan yang tdak seamat untuk seseorang
murd
berman.
D tep panta Taman kanak-kanak
Landasan kereta ap D tep ongkang
D haaman rumah Kawasan pembnaan
1. ________________________________________
2._________________________________________
3._________________________________________
4._________________________________________
&!$.A JA1A#AN
#$N-,-,!AN !$&,+ATAN
4. Taj'k" !esihatan -iri
A. Namakan alatan kebersihan diri di bawah.
4.syamp' @. baj' ga'n
). 'bat gigi A. kain pelikat
3. ber's gigi B. sejadah
;. sab'n mandi C. kas't/selipar
<. baj' kemeja 4D. stoking
B. Tandakan _/ bagi tabiat menjaga kesihatan diri yang
baik.
4. _/ @. _/
). ? A. _/
3. _/ B. ?
;. _/ C. ?
<. ? 4D. ?
C. Labelkan pakaian tradisional di bawah
.a#aan ka/ 0
ba#aan tand/
Sam1/
2eon#am
.a3/
"e!a$/
.a3/ K/r/n
3ippa
Sari
nepan
TAJ! " #$%A&AAN
a) #adankan gambar dengan nilai yang ses'ai.
b) &enaraikan lima tingkah lak' yang boleh menying'ng
perasaan
orang lain.
1. menge|ek orang
2. badap
3. mementngkan dr sendr
4. sombong
5. kedekut
6. |awapan yang dfkrkan sesua.
TAJ!" !$!$LA%(AAN
embira
$akin
Hormat menhormati
Timban ra#a
ker3a#ama
a) Lengkapkan pokok kel'arga di bawah.
4. dat'k
). nenek
3. bapa
;. ib'
<. abang
@. kakak
A. adik

TNJAN( ) " (A*A +,-# &,+AT
TAJ! " #$.A!ANAN
a) #adankan wakt' makan dengan masa yang ses'ai.
b)#adankan /'ngsi khasiat makanan di bawah.


karbohidrat Me!"'$ )-!-*
$'-,"$
0) Namakan makanan yang pat't ada dalam piramid makanan di
bawah.
A " LemakE minyakEg'la
B " ,kanEdagingEkeka0angEs's' dan hasil ten's'.
C " B'ah2b'ahan dan say'r2say'ran.
- " BerasEgand'm dan 'bi2'bian.
TAJ! " #$N*ALA+(NAAN BA+AN
e) 1arnakan bahan2bahan yang membawa kesan b'r'k
kepada kesihatan.
protein
vitamin
Garam a!ian
!emak Me'g-$)&$' )-+$'g /$'
g"g"
Tenaa #impanan
Me!e&$+&$' ,-!e#
)e'$g$
Me'%"*$)&$' )-!-*
!$/$'
1. rokok
2. arak
3. dadah
/) Nyatakan kesan b'r'k rokok kepada kesihatan.
1. sakt kepaa
2. batuk
3. sakt mata
4. barah paru-paru
5. keguguran
g),si tempat kosong dengan jawapan yang bet'l.
1. akoho
2. mabuk
3. kematan
4. membunuh
5. kerosakan
h)!elaskan benda2benda di bawah dalam k'mp'lan
yang
bet'l.
Bahan yang merosakkan
keshatan
Bahan yang bak untuk
keshatan
1.akoho
2. rokok
3. dadah
4. makanan rngan
1. tembka
2. |us oren.
3. sayur-sayuran.
4. susu
TNJAN( 3" !$B$%&,+AN -AN !$&$LA.ATAN
#$%&$!,TA%AN.
TAJ! 4 " !$&$LA.ATAN -,%,
T'liskan 5Bet'l6 ata' 5 salah6
1. Saah 4. Betu
2. Betu 5. Saah
3. Betu 6. Betu
#J TA+N 3
TNJAN( 4" !$C$%(A&AN 7,8,!AL.
TAJ! 4 " -A*A TA+AN !A%-,9:A&!LA%
4. Namakan bent'k pergerakan skip di bawah ini.
Skp secara ndvdu Skp satu kak Skp secara bersang
2. Aneka phan |awapan.
Ph |awapan yang betu.
1. A
2. D
3. Senarakan ma contoh aktvt yang memerukan daya
tahan kardovaskuar yang bak.
1. berar 2. meompat 3. bergaop
4. berenang 5. skp
. Is |awapan daam ruang yang dsedakan.
|antung men|ad ebh shat.
2.. 7leksibiliti
Ph |awapan yang betu
1. B 2. B 3. D D. B
3. Nyatakan otot yang terbat semasa meakukan aktvt
d bawah.
1. otot paha 2. Otot bets
3. otot engan 4. otot bahagan beakang badan
3.!oordinasi
Ph |awapan yang betu
1. C 2. C 3. A 4. C
5. Padankan gambar d bawah.Kemudan, nyatakan
anggota badan yang terbat

;. ,mbangan
#ilih jawapan yang bet'l
1. A. 2. A 3. D 4. B
5. Tandakan (_/) bag aktvt yang memerukan mbangan dan
(X) pada aktvt yang tdak memerukan mbangan

M$)$ /e'g$' &$&"
M$)$ /e'g$' )$'g$'
M$)$ /e'g$' )$'g$'
M$)$ /e'g$' )$'g$'
M$)$ /e'g$' )$'g$'
5. !etangkasan
1. A.
2.
T$'/$&$' 3_4 5 0$/$ .$6$0$' %$'g !e)-+ /$' 3 7 5 0$/$ .$6$0$' %$'g ,$+$*
4
7
_4 _4
3.Is tempat-tempat kosong dengan perkatan-perkataan
berkut.
Koordnas kekuatan keenturan ketangkasan
a. keenturan
b. Koordnas
c. Ketangkasan
d. Kekuatan
A&)"8")" e'ge+e9e&
Mee#+-&$' &e)$'g&$,$' _4
Me'(')(' )e+e8",%e'
ee#+-&$' &e)$'g&$,$'
1e#$"' 0"'g 0('g ee#+-&$'
&e)$'g&$,$'
7
_4
4 Susun semua perkataan d bawah supaya men|ad ayat
yang
betu
1. Kama merangkak meepas paang.
2. Norhayat bergaop sepert kuda.
3. Ah Seng merangkak sepert kucng mengntp tkus
4. Muthu merangkak meau dua geung rotan.
5. Amnah meambung boa meepas haangan.
6. Husna menggoek boa besar ke daam geung rotan.
7. Kamaa meambung pund kacang ke daam baku
8. Stephen hendak menerkam mangsanya sepert harmau.
5. Keaskan aktvt yang mebatkan okomotor dan bukan
okomotor .

Akti=iti
Lokomotor
1.Ber|aan
2.Berar
3.Meompat
4.Merangkak
5.Bergung
Akti=iti B'kan
Lokomotor
1.Dran Bangau
2.Duduk
3.Bangkt Tub
4.Tekan Tub
5.Skp setempat.
2. .anip'lasi Alatan
1. Nyatakan 5 pergerakan yang boeh dakukan dengan
aatan d bawah n.

1.mengeecek 4. meeret
2.menendang 5.menanduk
3.meambung 6. mana-mana |awapan yang sesua
2. Namakan aatan dan kawasan permanan yang sesua
sama ada padang atau gelanggang
4. padang ;. padang

2. geanggang 5. padang
3. geanggang2.2 #endidikan #ergerakan
4. ,si tempat kosong berdasarkan akti=iti di bawah
4. (ambar 4 F (ab'ngan bent'k
). (ambar ) F Bergerak ke hadapan.
3. (ambar 3 F 7ormasi dalam k'mp'lan
;. (ambar ;2 #enaikan dari lantai
2. Perhatkan pergerakan d bawah,Is tempat kosong dengan
|awapan yang sesua.
1. Lompat bntang.
2. Meepas haangan
3. Merangkak
4. Berdr
5. Skp
3. Padankan gambar d bawah dengan aktvt yang sesua
3.%ekreasi dan !esenggangan
1. Namakan aatan perkhemahan daam gambar d bawah.
1.Ba|u 7. Tkar
2. Bekas ar 8. Sudu,garpu dan psau
3. Seuar 9. Geas
4. Pnggan 10. Berus gg dan ubat gg
5. Khemah 11. Skat
6. Kasut 12. Lampu suuh
2. Tandakan (_/) untuk kawasan yang tdak sesua untuk
mendrkan khemah.
a. _/ b. _/ c. _/ d. x e. x f. x
3.D
Bergerak ke kiri
Bergerak ke kanan
.elentik ke belakang
Bergerak ke
hadapan
4. Susun semua ayat d bawah supaya men|ad ayat yang betu
1. Aktvt rekreas n Boeh menenangkan fkran dan
menyhatkan badan .
2.Ayah dan Abu gemar berkano pada hu|ung mnggu.
3. Enck Lm meuks gemar pemandangan d tep task.
4. Penduduk Taman Ser Seta bergotong-royong sempena
Har
Kemerdekaan.
5. Kta membershkan badan sebeum masuk ke koam
renang.
6. Semasa d koam senang, kanak-kanak hendakah dawas
oeh orang dewasa.
7. Kta peru menghormat pendapat an orang.
8. Pada masa apang Stephen gemar berman congkak
3. Keaskan mengkut aktvt kesenggangan dan peker|aan
TP3.KESUKANAN
1. BETUL ATAU SALAH
KESENGGANGAN
1.membuat ayang-ayang
2.Meuks
3.mengumpu stem
4.Berkhemah
PEKER|AAN
1 menangkap kan
2._men|ua sate
3. menoreh getah
4. menangkap pencur
Nyatakan sama ada BETUL atau SALAH pada pernyataan-
pernyataan d bawah.
1. BETUL 2. BETUL
3. SALAH 4. BETUL
5. BETUL 6. BETUL
7. SALAH 8. BETUL
2. Tandakan (_/) pada |awapan yang betu dan (X) pada |awapan
yang saah.
1. x 2. _/ 3. _/ 4. _/
3. Nyatakan angkah-angkah keseamatan yang peru damb
semasa meakukan aktvt d bawah
1. Memaka ta pnggang keseamatan
2. Dawas oeh orang dewasa.
3. Dawas oeh orang dewasa.
4. Memaka ta pnggang keseamatan.
5. Dawas oeh orang dewasa
6. Memaka ta pnggang keseamatan
4.(ambar2gambar di bawah men'nj'kkan
beberapa is' dalam !elas #endidikan
Jasmani.Nyatakan bagaimana kam' dapat
mengatasinya
4. Tidak membawa baj' s'kan.
: &ediakan baj' yang bersih di sekolah.
: &ediakan rak simpanan di bilik.

). !'rang sihat
: Berehat di bilik rawatan.
: -apatkan rawatan daripada do0tor.
3. #akaian kotor.
: Bersihkan diri
: Bawa pakaian lain.
;. Alatan rosak
: Laporkan pada g'r'.
: Baik p'lih
5. Lhat gambar d bawah.Kemudan engkapkan |awapan pada
ruang teka sang kata.
1. IKRAR 2. BANTU 3. ARAHAN 4. GEMBIRA
6. MELENGKAPKAN AYAT
Lengkapkan ayat-ayat berkut dengan perkataan-perkataan
yang dber.
a. Memanaskan badan.
b. Send
C. menye|ukkan badan
d. otot.
7. SOALAN OB|EKTIF
1.A 2.D 3.B 4.C 5.C 6.C
8. BETUL ATAU SALAH
Nyatakan sama ada BETUL atau SALAH pada pernyataan-
pernyataan d bawah.
1. SALAH 5. BETUL
2. SALAH 6. SALAH
3. SALAH 7. BETUL
4. BETUL 8. SALAH
9. MELENGKAPKAN AYAT
Lengkapkan ayat-ayat berkut dengan perkataan-perkataan
yang sesua.
a. bomba e. menye|ukkan
b. basah f. perkhemahan
c. dgunakan g. Menoong/membantu
d. dkunc h. berbak
10. Keaskan kawasan yang tdak seamat untuk seseorang
murd
berman.
1. D tep panta
2. Landasan kereta ap
3. D tep ongkang
4. Kawasan pembnaan