Anda di halaman 1dari 43

Terlengkap, Terbaik, dan Terbukti Sukses di Indonesia

Kumpulan Terlengkap

CPNSONLINE INDONESIA
KisiKisiSOALCPNSBerstandarResmidariPemerintah
FORMOREINFORMATION:

WWW.CPNSONLINE.COM

PERHATIAN !!!
SEMUA SOAL-SOAL CPNSONLINE INDONESIA AKAN KAMI SELALU UPDATE DAN REVISI Apabila terdapat kekeliruan, kekhilafan, maupun kesalahan dalam soal pertanyaan dan jawabannya. Kami akan segera merechek ulang dengan bantuan tim ahli dengan pembahasan yang lebih rinci dan mendetail. Jangan segan-segan mengirimkan email demi kemaslahatan bersama dan kemanfatan ebook cpnsonline ini:

admin@cpnsonline.com

PENYUSUNAN KISI SOAL

LEMBAGA PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

UNIVERSITAS AIRLANGGA

Untuk mencapai

MATERI
Metode

PENJELASAN SINGKAT DISKUSI LATIHAN

MENYUSUN KISI KISI SOAL


*

HARUS MEMPERHATIKAN ! Pen"am#i$an Sampe$ Tipe Te% &an" Di"unakan A%pek &an" Diu'i (o)mat *uti) Soa$ Jum$a+ *uti) Soa$ Di%t)i#u%i Tin"kat Ke%uka)an

PENGAM*ILAN SAMPEL
Te)pi$i+ Rep)e%entati, Pokok - Su# Pokok *a+a%an

(o)mat *uti) Soa$


U)aian Te)#uka Te)tutup Pi$i+an ."anda/ A .#ia%a/ * .Ana$i%a Hu#un"an Anta) Ke$ompok/ 0 .Ana$i%a Ka%u%/ D .Komp$ek%/ E .Dia")am1 Ta#e$1 G)a,ik/

TIPE TES
Pi$i+an U)aian Penampi$an Li%an

Di%t)i#u%i Tin"kat Ke%uka)an


Indek 2 3453 Mem#edakan ke$ompok Te)"antun" mak%ud te% Muda+ %edan" %uka)

A%pek Kemampuan .Ko"niti,/


Pen"eta+uan 06 Pema+aman Te)apan Ana$i%i% Sinte%i% E:a$ua%i 0; 07 08 09 05

Jum$a+ *uti) Soa$


Jum$a+ %e$u)u+ %oa$
tiap Pokok *a+a%an 8 tiap (o)mat 8 tiap Kate"o)i Ke%uka)an 8 tiap $e:e$ )ana+ ko"niti,
8

Lan"ka+ Men&u%un Ki%i


Lama <aktu Jum$a+ Soa$ Pokok *a+a%an P)opo)%i *uti) Soa$ pe) Pokok *a+a%an P)opo)%i Jen'an" Kemampuan Pen&e#a)an *uti) Soa$

KISI KISI TES SU*JEKTI(


P)o")am %tudi ! Mata ku$ia+ Lama u'ian ! Tipe te% ! Jum$a+ #uti) te%
No

! !
Pokok *+a%an dan Su# Pokok *+a%an 7 Macam Soa$ Te)#ata% Te)#uka Jum$a+ = *uti) Soa$

Jum$a+ *uti) Soa$ P)o%enta%e

KISI KISI TES O*JEKTI(


P)o")am %tudi ! Mata ku$ia+ Lama u'ian ! Tipe te% ! Jum$a+ #uti) te% !
No

!
6

pokok bahasan dan sub pokok bahasan

Jen'an" Kemampuan dan Tk4 Ke%uka)an 06 07 08 09


M S S U E U D D K M S S M S S M S U E U U E U U E D D K D D K D D S U K Jumlah butir soal

= ?

>

Jumlah butir soal Prosentase

Kete)an"an ! 06 ! p)o%e% #e$a'a) in"atan 07 ! P)o%e% #e)piki) pema+aman 08 ! p)o%e% #e)piki) pene)apan 09151; ! P)o%e% #e)piki) ana$i%i%1 %inte%i% dan e:a$ua%i Muda+1 %edan"1 %uka) ada$a+ tin"kat ke%uka)an #uti) %oa$ &an" diin"inkan Menentukan tin"kat ke%uka)an ini dida%a)kan pada pe)tim#an"an pem#uat %oa$

KONSTRUKSI *UTIR SOAL

LATAR *ELAKANG
Ke#e)+a%i$an pen"uku)an +a%i$ #e$a'a) #ukan pada #entuk -tipe %oa$1 tetapi pada mutu %oa$ Te% #ukan %e"a$a "a$an&a da$am P*M1 +an&a %e#a"ai %u# %i%tem Pen&u%unan %oa$ pe)$u $ati+an dan pen"eta+uan da%a)

Da%a) da%a) Pen&u%unan Te% Ha%i$ *e$a'a) .TH*/


TH* +a)u% men"uku) apa &an" dipe$a'a)i %e%uai den"an Tu'uan In%t)uk%iona$ da$am ku)iku$um TH* +a)u% me@aki$i #a+an &an" dipe$a'a)i TH* +a)u% %e%uai den"an a%pek a%pek tin"kat kompeten%i &an" di+a)apkan TH* +a)u% %e%uai den"an tu'uan pen""unaan te% .P)ete%t-Po%t te%t/ TH* +a)u% %e%uai den"an acuan TH* +a)u% dapat di"unakan untuk mempe)#aiki p)o%e% #e$a'a) men"a'a)

SOAL TES URAIAN - ESEI


Pen"e)tian Kekuatan Ke$ema+an Pen""unaan K$a%i,ika%i P)in%ip Penu$i%an Soa$ Pedoman Pen%ko)an .Ma)kin" Sc+eme/

Pen"e)tian dan 0i)i K+a%


u

Pen"e)tian

Ja@a#an - Pen"e)'aan %oa$ +a)u% di$akukan den"an ca)a men"ek%p)e%ikan piki)an pe%e)ta u'ian *uti) Soa$ &an" men"andun" pe)tan&aan - tu"a%
u

0i)i K+a%

Ja@a#an %oa$ tidak di%ediakan o$e+ pem#uat %oa$ Ja@a#an di#uat o$e+ pe%e)ta u'ian Pe%e)ta u'ian #e#a% untuk men'a@a# pe)tan&aan

KEKUATAN

Dapat di"unakan untuk men"uku) +a%i$ #e$a'a) &an" komp$ek% Menin"katkan moti:a%i pe%e)ta Soa$ muda+ di%u%un Menekankan kemampuan menu$i% Pe%e)ta #e#a% men"ek%p)e%ikan kemampuan dan menuan"kan ide

KELEMAHAN
Re$ia#i$ita% )enda+ Pen&e$e%aian %oa$ pe)$u @aktu #an&ak Ja@a#an pe%e)ta kadan" #e)upa #ua$an Kemampuan men&atakan piki)an +a$ &an" pa$in" utama

PENGGUNAAN
Jum$a+ pe%e)ta u'ian te)#ata% <aktu mempe)%iapkan %oa$ %an"at te)#ata% Kemampuan men"ek%p)e%ikan piki)an da$am #entuk tu$i%an Untuk mempe)o$e+ in,o)ma%i $ain da)i tu$i%an pe%e)ta Men"uku) pen"a$aman #e$a'a)

KLASI(IKASI
Te% U)aian *e#a% 0onto+
U)aikan$a+ tan""un" 'a@a# %eo)an" mana"e) p)oduk%i da)i %uatu pa#)ik ,a)ma%i

Te% U)aian Te)#ata% .Re%t)icted Re%pon%e/ 0onto+


Da$am Suatu pa#)ik ,a)ma%i 0PO* te$a+ menentukan kua$i,ika%i dan tan""un" 'a@a# %eo)an" mana"e) p)oduk%i4 Se#utkan ti"a kua$i,ika%i te)%e#ut1 dan 'e$a%kan tan""un" 'a@a# %a$a+ %atu kua$i,ika%i &an" %auda)a pi$i+

Macam Te% U)aian Te)#ata%


*uti) Soa$ tipe 'a@a#an me$en"kapi *uti) Soa$ 'a@a#an %in"kat K$a%i,ika%i!

Men""unakan #entuk Pe)tan&aan Men""unakan #entuk A%o%ia%i

Pedoman Pen%ko)an-Pema)ka+an .Ma)kin" Sc+eme/

Metode Ana$i%i% Metode K$a%i,ika%i

Metode Ana$i%i%
0onto+! PEDOMAN PENILAIAN UNTUK MATA PELAJARAN *IOLOGI Soa$! Je$a%kan men"apa tum#u+an &an" +idup di pe"unun"an #e)#eda den"an tum#u+an &an" +idup di pantai .Ni$ai Mak%imum A/

PEDOMAN PENILAIAN
No A%pek-Kon%ep &an" dini$ai Ni$ai Ket 6 Pe"unun"an $e#i+ tin""i $etakn&a da)i pantai .6/ 6 7 Ke+idupan tum#u+an te)"antun" pada keadaan ! a Tana+ .7/ 6 # Su+u .8/ 6 c An"in .9/ 6 d Ke$em#a#an .5/ 6 e 0u)a+ +u'an .;/ 6 , Panca)an %ina) mata+a)i .>/ 6 8 Komunita% pe"unun"an #e)#eda den"an pantai1 .?/ %e+in""a tum#u+an &an" +idup di 6 pe"unun"an #e)#eda den"an di pantai .A/ 6 Ni$ai Mak%ima$ A

Metode K$a%i,ika%i

Tidak pe)$u di%iapkan mode$ 'a@a#an Te$aa+ %atu %oa$ %eca)a ke%e$u)u+an Ditumpuk1 dik$a%i,ika%ikan men'adi tumpukan! Ma)ka+
*aik %eka$i *aik Sedan" Ku)an" Ku)an" %eka$i A5 >5 55 85

65

PRINSIP PENYUSUNAN KONSTRUKSI *UTIR SOAL TES URAIAN-ESEI


64 Gunakan$a+ tipe te% u)aian untuk men"uku) +a%i$ #e$a'a) &an" cocok 74 *e)ita+ukan #a+@a te% akan men""unakan #uti) %oa$ tipe u)aian 84 *ata%i$a+ )uan" $in"kup te% %eca)a pa%ti 94 Pe)tan&aan +endakn&a te)utama untuk men"uku) tu'uan +a%i$ #e$a'a) &an" pentin" %a'a 54 Jan"an te)$a$u #an&ak di"unakan untuk men"uku) kemampuan men"in"at

;4 Kemampuan dan ket)ampi$an menu$i% pe%e)ta te% +a)u%$a+ men'adi pe)tim#an"an utama >4 Jan"an mem#e)ikan #uti) %oa$ &an" dapat dipi$i+ atau dapat tidak dike)'akan ?4 Setiap %oa$ +a)u% 'e$a%1 apaka+ 'eni% te)#ata% atau 'eni% #e#a% A4 Makin #an&ak 'um$a+ #uti) %oa$ untuk %etiap pe)an"kat %oa$ makin #aik 634Tu$i%$a+ petun'uk a@a$ &an" 'e$a%1 dan petun'uk untuk %etiap #uti) %oa$ +a)u% )inci

664<aktu &an" te)%edia +a)u%$a+ cukup 674Hendakn&a pe)tan&aan menuntut )e%pon atau 'a@a#an &an" #e)%i,at #a)u-pemiki)an pe%e)ta te% 684Hendakn&a %e$a$u ada kom#ina%i 'eni% te% u)aian te)#ata% dan 'eni% te% u)aian #e#a% 694Pe)"unakan$a+ kata kata de%k)ipti, 654Da$am %etiap #uti) %oa$ +a)u% di'e$a%kan %ko) mak%ima$ &an" dapat dipe)o$e+ 6;4Jan"an$a+ mu$ai ka$imat #uti) %oa$ den"an kata kata %epe)ti BapaB dan B%iapaB

SOAL TES O*JEKTI(


Pen"e)tian Tipe Kekuatan-Kete)#ata%an Pen""unaan Pe)#edaan den"an %oa$ u)aian

Pengertian
*uti) %oa$ &an" men"andun" kemun"kinan 'a@a#an &an" +a)u% dipi$i+ o$e+ pe%e)ta te% Pen%ko)an o#'ekti,

Te% O#'ekti, ia$a+ te% &an" dapat di%ko) %eca)a o#'ekti,

TIPE TES O*JEKTI(


64 74 84 *ena) Sa$a+ Men'odo+kan Pi$i+an Ganda .Mu$tip$e 0+oice/ A4 Pi$i+an Ganda *ia%a *4 Hu#un"an anta) Ha$ 04 Ana$i%i% Ka%u% D4 Ganda Komp$ek% .Me$en"kapi #e)"anda E4 Dia")am1 G)a,ik1 Ta#e$1 Gam#a)

Kekuatan
Dapat di"unakan untuk men"uku) %e"a$a $e:e$ tu'uan int)uk%iona$ Dapat mencakup +ampi) %e$u)u+ #idan" %tudi Pen%ko)an dapat di$akukan %eca)a o#&ekti, Dapat mem#edakan tin"kat ke#ena)an %eka$i"u% Jum$a+ option% dapat $e#i+ da)i dua Memun"kinkan di$akukan ana$i%i% %oa$ %eca)a #aik Tin"kat ke%uka)an #uti) %oa$ dapat dikenda$ikan In,o)ma%i &an" di#e)ikan $e#i+ ka&a

Kete)#ata%an
Suka) dikon%t)uk%i Ada kecende)un"an +an&a men"uku) a%pek in"atan BTe%t@i%eBmempun&ai pen"a)u+ &an" #e)a)ti te)+adap +a%i$ te%

BUTIR SOAL TIPE SALAH - BENAR Kon%t)uk%i %oa$ &an" #aik

0onto+! * S! *a+a%a i$mia+ &an" di"unakan di pe%ant)en di Ja@a *a)at pada a@a$ a#ad ke 73 ada$a+ #a+a%a A)a# dan *a+a%a Ja@a

BENTUK SOAL TIPE MENJODOHKAN Ditu$i% da$am dua ko$om


Ko$om Pe)tama Pokok Soa$ .Stem1 P)emi% dan %tem/ da)i %tem/ Ko$om Kedua Ja@a#an .Jum$a+ $e#i+ #an&ak

*UTIR SOAL TIPE PILIHAN GANDA Te)di)i da)i! STEM


OPTION

Pe)n&ataan Pe)tan&aan Pe)n&ataan dan Pe)tan&aan

Kunci Ja@a#an Kunci &an" #ukan Kunci Ja@a#an .Pen"eco+-

Sa)i pati pe)ma%a$a+an +a)u% ditempatkan pada %tem Hinda)i pen"u$an"an kata kata &an" %ama da$am pi$i+an4 Hinda)i )umu%an kata &an" #e)$e#i+an4 Ka$au %tem me)upakan kumpu$an pe)n&ataan &an" #e$um $en"kap maka1 kata &an" me$en"kapi +a)u% di$etakkan pada u'un" pe)tan&aan4

Beberapa prinsip konstr ksi b tir soa! pi!i"an gan#a$ .6/

Beberapa prinsip konstruksi butir soal pilihan ganda. .7/


Su%unan a$te)nati, 'a@a#an di#uat te)atu) dan %ede)+ana4 Hinda)i pen""unaan kata kata tekni%-i$mia+-i%ti$a+ &an" ane+ Semua pi$i+an 'a@a#an +a)u% +a)u% +omo"en dan dimun"kinkan %e#a"ai 'a@a#an &an" #ena)4

Beberapa prinsip konstruksi butir soal pilihan ganda. .8/


Hinda)i keadaan &an" menun'ukkan #a+@a 'a@a#an &an" #ena) %e$a$u ditu$i% $e#i+ pan'an" da)ipada 'a@a#an &an" %a$a+4 Hinda)i adan&a petun'uk-indikato) pada 'a@a#an &an" #ena)4 Hinda)i men""unakan pi$i+an %Se& a 'ang #i atas benar%

Review soal berikut:


Di antara burung berikut yang termasuk burung pemakan bangkai adalah
(A)

Burung jalak Burung perkutut Burung parkit Burung dara Burung elang

(B)

(C)

(D)

( )

Penggundulan hutan dapat menyebabkan banjir! " BAB Akar tanaman yang menjadi penguat tanah telah rusak!

"enyawa berikut ini berbentuk gas# $ C%A&': (A) hidrogen disul(ida (B) udara (C) asam klorida (D) klor ( ) brom